Lixiana

B01AF03
 
 

Direkte faktor Xa-hæmmer indeholdende edoxaban. DOAK (Direkte orale antikoagulantia).  

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på pausering, bridging og reordination perioperativt. Læs mere

 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne med non-valvulær atrieflimren/-flagren med en eller flere risikofaktorer, såsom:
  • apopleksi eller transitorisk iskæmisk attak i anamnesen
  • alder ≥ 75 år
  • kongestivt hjertesvigt
  • hypertension
  • diabetes.
 • Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og LE hos voksne.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 15 mg, 30 mg eller 60 mg edoxaban (som tosilat).  

Doseringsforslag

Voksne 

Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli 

 • 60 mg 1 gang dgl.
 • Ved non-valvulær atrieflimren/-flagren bør behandlingen være langvarig.

 

Behandling af DVT og LE, samt forebyggelse af recidiverende DVT og LE 

 • Efter forudgående behandling med parenteral antikoagulation i mindst 5 dage gives 60 mg 1 gang dgl. i mindst 3 måneder

 

Nedsættelse af dosis ved non-valvulær atrieflimren/-flagren og VTE  

30 mg 1 gang dgl. ved en eller flere af flg. karakteristika:  

 • GFR 15 - 50 ml/min.
 • Legemsvægt ≤ 60 kg.
 • Samtidig anvendelse P-gp-hæmmere som ciclosporin, dronedaron, erythromycin eller ketoconazol.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Tabletterne kan knuses og blandes med vand eller æblemos. Holdbar i op til 4 timer, men bør indtages med det samme.
 • Knust tablet kan opslæmmes i lidt vand og administreres straks via nasogastrisk sonde, hvorefter der skylles med vand.
 • Glemt dosis skal tages straks. Næste dag fortsættes med dosis 1 gang dgl.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Skift fra anden oral AK-behandling til edoxaban

 • Skift fra vitamin K-antagonist (VKA) til edoxaban
  • Ved INR < 2,0 kan skift ske umiddelbart.
  • Ved INR 2,0 - 2,5 kan skift ske dagen efter ophør med VKA, dvs. der holdes en dags pause.
 • Skift fra andre DOAKs til edoxaban
  • Seponér det fravalgte DOAK og start behandling med edoxaban på tidspunktet for næste dosis af oral antikoagulation.

Skift fra edoxaban til anden oral AK-behandling

 • Skift fra edoxaban til vitamin K-antagonist (VKA) - oral mulighed.
  • Ved skift fra edoxaban til VKA-behandling gives edoxaban og VKA initialt sideløbende.
  • Ved dosis på 60 mg edoxaban gives 30 mg edoxaban 1 gang dgl. sammen med passende VKA-dosis.
  • Ved dosis på 30 mg edoxaban gives 15 mg edoxaban 1 gang dgl. sammen med passende VKA-dosis.
  • Ved INR ≥ 2,0 seponeres edoxaban.
  • Efter 14 dage anbefales det at seponere edoxaban og fortsætte med at titrere VKA for at opnå en INR fra 2 til 3.
  • Det anbefales at måle INR mindst 3 gange i løbet af de første 14 dages samtidig behandling.
  • Blodprøve til INR-bestemmelse skal tages umiddelbart før næste dosis edoxaban, da edoxaban ellers vil bidrage til INR-stigningen.
 • Skift fra edoxaban til VKA - parenteral mulighed
  • Seponer edoxaban
  • administrer parenteral antikoagulation og VKA på tidspunktet for den næste planlagte edoxaban-dosis.
  • Ved stabil INR ≥ 2,0, seponeres den parenterale antikoagulation, og behandling med VKA fortsætter.
 • Skift fra edoxaban til andet DOAK
  • Seponér edoxaban og start behandling med det andet DOAK på tidspunktet for næste dosis af oral antikoagulation.

Skift mellem parenterale antikoagulantia og edoxaban

 • Skift fra subkutant LMWH eller fondaparinux til edoxaban: Start behandling med edoxaban på tidspunktet for den næste planlagte subkutane dosis.
 • Skift fra i.v.-infusion af ufraktioneret heparin til edoxaban: Start behandling med edoxaban 4 timer efter ophør med infusionen.

Skift mellem edoxaban og parenterale antikoagulantia

 • Seponer edoxaban, og start parenteral antikoagulation på tidspunktet for den næste planlagte dosis edoxaban.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-15 ml/min.

  Bør ikke anvendes. 

Dosisjustering

 • GFR 15-50 ml/min.

  Dosis nedsættes til 30 mg 1 gang dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Må ikke anvendes ved leversygdom forbundet med koagulationsdefekt og blødningsrisiko.
 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh A-B).
 • Der bør udføres leverfunktionsbestemmelse før behandlingsstart og periodisk kontrol af leverfunktion hos patienter med forhøjede værdier af ALAT/ASAT > 2 gange øvre normalgrænse, total bilirubin ≥ 1,5 gange øvre normalgrænse.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Aktiv klinisk signifikant blødning.
 • Læsioner eller tilstande med signifikant risiko for større blødning.
 • Samtidig behandling med andre antikoagulantia undtagen ved skift til og fra VKA-behandling eller ved små doser heparin til opretholdelse af et åbent centralt vene- eller arteriekateter.
 • Svær ukontrolleret hypertension.
 • På grund af manglende undersøgelser frarådes behandling af patienter med mekaniske hjerteklapper.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved øget blødningsrisiko, fx ældre patienter og patienter i samtidig behandling med trombocythæmmere.
 • Dosis skal afpasses efter nyrefunktionen, som bør kontrolleres med måneders interval, hyppigst ved nedsat nyrefunktion.
 • DOAKs frarådes til patienter med tromboser i anamnesen, som er diagnosticeret med antifosfolipid-syndrom pga. mulig øget risiko for tilbagevendende trombotiske hændelser - sammenlignet med Vitamin-K-behandling. Dette gælder især højrisikogruppen, som er 3-dobbelt positive for lupus antikoagulans, anticardiolipin-antistoffer og anti-beta-2-glykoprotein-I-antistoffer.

 

Kirurgi og andre indgreb 

 • Ved planlagt kirurgi eller anden invasiv procedure på patienter med normal nyrefunktion pauseres edoxaban 1 døgn før indgreb med moderat blødningsrisiko og 2 døgn før indgreb med høj blødningsrisiko.
 • Ved akutte indgreb skal der udvises forsigtighed pga. øget blødningsrisiko. Blødningsrisikoen bør afvejes over for risikoen ved udsættelse af indgrebet.
 • Behandling med edoxaban bør genoptages 6-24 timer efter indgrebet, forudsat den kliniske situation tillader det, og adækvat hæmostase er opnået.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Død.
Fortsættelse af ordination uafhængigt af journalnotat og pausering i EPJ. Blodtransfusion.
Manglende reordination/-administration af NOAK efter pausering. Tromboemboli.
Overset forsigtighed/kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten har øget risiko for blødning (under fx visse operationer og biopsier). Blødninger.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Gastro-intestinal blødning Kvalme
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Undersøgelser Forhøjet bilirubin
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Nyrer og urinveje Hæmaturi
Det reproduktive system og mammae Vaginalblødning
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis
Hud og subkutane væv Purpura Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Blødning, Trombocytopeni
Øjne Intraokulær blødning, Konjunktival blødning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hæmoptyse
Immunsystemet Hypersensitivitet Urticaria
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser og basisk fosfatase
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Retroperitoneal blødning
Immunsystemet Allergisk ødem, Anafylaktisk reaktion
Knogler, led, muskler og bindevæv Intraartikulær blødning, Muskelblødning
Vaskulære sygdomme Perikardial blødning, Subaraknoidal blødning

Interaktioner

Anden medicin sammen med Lixiana
 • Samtidig anvendelse af andre antikoagulantia er kontraindiceret pga. forhøjet blødningsrisiko.
 • Forsigtighed ved samtidig anvendelse af trombocythæmmere.
 • Behandling med et NSAID må ikke igangsættes hos patienter, der er i behandling med et DOAK-præparat, med mindre dosisjustering er overvejet mhp. den øgede blødningsrisiko. Ved samtidig behandling med DOAK og NSAID skal patienten monitoreres for symptomer på blødninger og opfordres til straks at kontakte lægen ved mulige tegn på blødning.
 • Edoxaban er et substrat for efflux-transportproteinet P-gp. Hæmmere af P-gp som ciclosporin, dronedaron, erythromycin eller ketoconazol kan medføre forhøjede plasmakoncentrationer af edoxaban, og dosis af edoxaban bør reduceres til 30 mg 1 gang dgl.
 • Samtidig administration af P-gp-induktorer, som rifampicin, phenytoin, carbamazepin, phenobarbital eller naturlægemidler med perikon, kan medføre et fald i AUC og kortere halveringstid for edoxaban og bør derfor ske med forsigtighed.
 • Samtidig behandling med SSRI eller SNRI kan øge risikoen for blødning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Lixiana påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Lixiana påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Forgiftning

Anvendelse af protrombinkomplekskoncentrat (ATC B02BD01) eller rekombinant koagulationsfaktor VIIa kan overvejes. 

Farmakodynamik

Reversibel, direkte og selektiv faktor Xa-hæmmer. Edoxaban hæmmer frit og fibrinbundet faktor Xa samt protrombinaseaktivitet. Dette resulterer indirekte i en hæmning af fibrindannelsen samt trombocytaggregationen induceret af trombin. 

Farmakokinetik

 • Absolut biotilgængelig ca. 62 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres via hydrolyse og konjugering eller oxidation via CYP3A4/5.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Ca. 50 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 15 mg, Organon Denmark  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 30 mg, Organon Denmark  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 60 mg, Organon Denmark  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 056500
10 stk. (blister)
220,85 22,09 88,34
(B) filmovertrukne tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 462918
28 stk. (blister) (Paranova)
539,65 19,27 38,55
(B) filmovertrukne tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 078145
30 stk. (blister)
577,50 19,25 38,50
(B) filmovertrukne tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 458592
30 stk. (blister) (Orifarm)
Udgået 04-09-2023
(B) filmovertrukne tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 517159
90 stk. (blister) (Abacus)
1.558,75 17,32 34,64
(B) filmovertrukne tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 399199
98 stk. (blister) (Paranova)
1.611,50 16,44 32,89
(B) filmovertrukne tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 080621
100 stk. (blister)
1.641,50 16,42 32,83
(B) filmovertrukne tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 088130
100 stk. (blister) (Paranova)
1.644,20 16,44 32,88
(B) filmovertrukne tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 156824
100 stk. (blister) (Medartuum)
1.925,90 19,26 38,52
(B) filmovertrukne tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 558323
100 stk. (blister) (Orifarm)
Udgået 04-09-2023
(B) filmovertrukne tabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 104025
28 stk. (blister) (Paranova)
488,60 17,45 17,45
(B) filmovertrukne tabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 428322
28 stk. (blister) (Orifarm)
Udgået 04-09-2023
(B) filmovertrukne tabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 077779
30 stk. (blister)
Udgået 04-09-2023
(B) filmovertrukne tabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 579911
30 stk. (blister)
522,80 17,43 17,43
(B) filmovertrukne tabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 088565
98 stk. (blister) (Paranova)
1.756,75 17,93 17,93
(B) filmovertrukne tabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 408102
100 stk. (blister)
1.792,40 17,92 17,92
(B) filmovertrukne tabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 502184
100 stk. (blister) (Orifarm)
Udgået 04-09-2023

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  15 mg

Præg:
L15, DSC
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 6,7 x 6,7
filmovertrukne tabletter 15 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  30 mg

Præg:
L30, DSC
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,5 x 8,5
filmovertrukne tabletter 30 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  60 mg

Præg:
L60, DSC
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 10,5 x 10,5
filmovertrukne tabletter 60 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

04.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...