Kosidina

G03AA10
 
 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 75 mikrogram gestoden og 20 mikrogram ethinylestradiol eller 75 mikrogram gestoden og 30 mikrogram ethinylestradiol. 

Doseringsforslag

I første behandlingsperiode startes på menstruationens 1. dag. Herved opnås sikker beskyttelse allerede fra 1. cyklusdag. Der tages sædvanligvis 1 tabl. dgl. (75 mikrogram gestoden/20 mikrogram ethinylestradiol eller 75 mikrogram gestoden/30 mikrogram ethinylestradiol) i 21 dage. Derefter 7 dages pause, hvori der kommer en menstruationslignende blødning.  

 

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand
 • Tabletterne må ikke knuses
 • Kan tages med eller uden mad

Kontraindikationer

Kønshormonafhængige maligne tilstande 

Må ikke anvendes hos kvinder med kønshormonafhængige maligne tilstande, da der kan være risiko for forværring af tilstanden. 

 

Pancreatitis 

Må ikke benyttes til patienter med pancreatitis, som er forbundet med alvorlig hypertriglyceridæmi. Østrogen-progestin er blevet associeret med hypertriglyceridæmi induceret akut pancreatitis. 

 

Svær leversygdom 

Må ikke anvendes ved nuværende eller tidligere svær leversygdom, hvis leverfunktions-værdierne ikke er blevet normaliserede. 

 

Tumor i leveren 

Der er i sjældne tilfælde indberettet tumorer i leveren hos p-pillebrugere og anvendelse er derfor kontraindiceret ved eksisterende eller tidligere tumorer i leveren.  

 

Tromboemboli og risiko for tromboemboli 

Der er en kendt risiko for tromboembolier ved anvendelse af kombinerede hormonale kontraceptiva. Risikoen for venøse tromboemboliske sygdomme er mindst ved midler indeholdende 2. generations gestagener.  

Anvendelse af Kosidina er kontraindiceret ved: 

 • Aktuel eller tidligere venøs tromboemboli eller familiær disposition til dette (fx faktor V Leiden-mutation)
 • Aktuel eller tidligere arteriel tromboembolisk sygdom (herunder TCI og angina pectoris)
 • Alvorlige eller multiple risikofaktorer for venøs eller arteriel trombose
 • Okulær lidelse af vaskulær oprindelse
 • Migræne med fokale neurologiske symptomer
 • Diabetes mellitus med vaskulære komplikationer
 • Alvorlig hypertension.

 

Uafklaret vaginalblødning 

Kontraception indeholdende ethinylestradiol må ikke anvendes, før årsagen til blødningen er afklaret. 

 

Risiko for ALAT-stigning 

Visse midler til behandling af hepatitis C øger risikoen for ALAT-stigninger og samtidig brug er kontraindiceret. Det gælder:  

 • Glecaprevir/pibrentasvir
 • Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir.

Forsigtighedsregler

 • Venøse tromboemboliske sygdomme
  Kvinder med svær overvægt eller store åreknuder bør ikke anvende kontraception indeholdende ethinylestradiol. Ønsker man alligevel at give p-piller, må man foretrække midler med 2. generations gestagener. Forsigtighed hos kvinder med såkaldt faktor V Leiden-mutation.
 • Arterielle tromboemboliske sygdomme
  Kontraception indeholdende ethinylestradiol bør ikke anvendes til kvinder over 35 år, som ryger, har hypertension eller andre kardiovaskulære risikofaktorer, idet risikoen for myokardieinfarkt og apopleksi øges.
 • Migræne
  Patienter med migræne har formentlig en øget risiko for cerebral trombose, og p-piller bør derfor seponeres, hvis en kvinde udvikler migræne eller oplever forværring af eksisterende migræne under behandlingen.
 • Pausering i forbindelse med elektiv kirurgi
  Det anbefales at seponere p-piller før større elektiv kirurgi, der kan forudses at medføre længerevarende immobilisering. I forbindelse med akut kirurgi kan det være en fordel at give tromboseprofylakse.

Bivirkninger

Almindeligt indrapporterede bivirkninger er manglende blødning i tabletpausen og pletblødning uden for tabletpausen. Desuden ses følgende bivirkninger: 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Hovedpine  (inkl. migræne)
Det reproduktive system og mammae Gennembrudsblødning
Almindelige (1-10 %)
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme
Undersøgelser Vægtøgning
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Depression, Humørforstyrrelser, Nervøsitet Irritabilitet
Det reproduktive system og mammae Amenoré, Vaginitis  (inkl. candidiasis) Brystspænding, Dysmenoré, Ændring af libido
Hud og subkutane væv Acne
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øre og labyrint Otosklerose
Mave-tarm-kanalen Diarré, Meteorisme, Opkastning
Immunsystemet Urticaria
Metabolisme og ernæring Hyperlipidæmi Nedsat eller øget appetit
Hud og subkutane væv Alopeci Chloasma, Hirsutisme, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension, Ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Lever og galdeveje Icterus
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion  (inkl. angioødem)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Intolerance over for kontaktlinser
Undersøgelser Vægttab
Metabolisme og ernæring Folsyremangel, Nedsat glukosetolerans
Knogler, led, muskler og bindevæv Systemisk lupus erythematosus
Hud og subkutane væv Erythema nodosum
Vaskulære sygdomme Tromboemboli
Meget sjældne (< 0,01 %)
Øjne Opticus neuritis, Retinal blodprop
Mave-tarm-kanalen Inflammatorisk tarmsygdom, Iskæmisk colitis, Pancreatitis
Lever og galdeveje Levertumorer Galdesten
Metabolisme og ernæring Forværring af porfyri
Nervesystemet Chorea
Nyrer og urinveje Hæmolytisk uræmisk syndrom
Hud og subkutane væv Erythema multiforme
Vaskulære sygdomme Varicer
Ikke kendt hyppighed
Lever og galdeveje Kolestase, Leverpåvirkning  (inkl. hepatitis)
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Benign mammaneoplasi, Brystkræft, Cancer uteri, Cervixneoplasi
Vaskulære sygdomme Lungeemboli
 • Desuden er der rapporteret enkelte tilfælde af herpes gestationis hos kvinder, der anvender p-piller af kombinationstypen.
 • Hos kvinder med hereditært eller erhvervet angioødem kan eksogene østrogener forårsage eller forværre symptomerne.

Interaktioner

CYP3A4 induktorer og hæmmere 

Hormonale kontraceptiva metaboliseres bl.a. via CYP3A4 og kombination med induktorer og hæmmere af dette enzym kan påvirke omsætningen. 

 • Induktorer af CYP3A4 kan øge metaboliseringshastigheden, hvilket kan medføre gennembrudsblødning eller nedsat antikonceptionel virkning. CYP3A4-induktorer er fx visse antiepileptika (bl.a phenytoin, carbamazepin, perampanel, topiramat), visse antibiotika (bl.a. rifampicin, rifabutin), bosentan, modafinil, nevirapin og naturlægemidler indeholdende perikon - se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Potente hæmmere af CYP3A4 kan øge plasmakoncentration. Dette kan muligvis øge risikoen for bivirkninger. Potente hæmmere er fx azol-antimykotika (voriconazol mm.), verapamil, makrolider (fx clarithromycin, erythromycin), diltiazem og grapefrugtjuice - se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

 

Proteasehæmmere 

Der er set øget metabolisme og reduktion af plasmakoncentrationen af hormonelle kontraceptiva og ritonavir. Sandsynligvis via øget glukuronidering. Risiko for gennembrudsblødning og nedsat antikonceptionel virkning. Flere andre proteasehæmmere kan desuden i varierende grad påvirke metaboliseringen af hormonelle kontraceptiva gennem påvirkning af CYP3A4. Alternativ kontraceptionsmetode bør overvejes.  

 

CYP3A4 substrater 

Metaboliseringen af visse andre CYP3A4 substrater kan nedsættes (muligvis pga. kompetitiv hæmning). Dosisjustering kan være nødvendig. Det gælder bl.a. ciclosporin. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

 

CYP1A2 og CYP2C19 substrater 

Ethinylestradiol hæmmer CYP1A2 og CYP2C1, hvilket kan føre til øget plasmakoncentration for substrater af disse enzymer. Det gælder bl.a. clozapin og tizanidin, hvor dosisjustering kan være nødvendig. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

 

Colesevelam 

Colesevelam i kombination med orale hormonelle kontraceptiva nedsætter biotilgængeligheden af ethinylestradiol. P-piller bør derfor indtages mindst 1 time før eller 4 timer efter colesevelam.  

 

Etoricoxib 

Etoricoxib øger plasmakoncentrationen af ethinylestradiol pga. hæmning af sulfotransferaseaktiviteten. Risikoen for bivirkninger, bl.a. venøs tromboemboli, hos disponerede kvinder, kan muligvis øges.  

 

Glukokortikoider 

Hormonale kontraceptiva kan øge virkningen af glukokortikoider. Muligvis pga. en øgning af kortisol bindende globulin og følgende nedsat clearance. Dosisjustering kan være nødvendig. 

 

Lamotrigin 

Plasmakoncentrationen af lamotrigin nedsættes ved brug af hormonale kontraceptiva pga. øget glukuronidering. Dosisjustering og kontrol af plasmakoncentration kan være nødvendig. 

 

Levothyroxin 

Østrogenbehandling kan medføre reduktion af frit thyroxin samt øgning af TSH hos hypothyroide kvinder i behandling med levothyroxin. Dosisjustering kan være nødvendig. 

 

Midler til behandling af hepatitis C 

Der er set forhøjet niveau af ALAT (over 5 gang øverste normalgrænse) ved samtidig behandling med ethinylestradiol og en række antivirale midler mod hepatitis C. Det gælder glecaprevir/pibrentasvir og sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir, hvor kombination med ethinylestradiol er kontraindiceret (indtag af midler indeholdende ethinylestradiol kan genoptages 2 uger efter afsluttet behandling med de antivirale midler). 

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde børn, der er blevet eksponerede for p-piller i 1. trimester uden betydende overhyppighed af misdannelser. Konstateres graviditet, skal behandlingen afbrydes. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4098, 4099, 4100

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis for ethinylestradiol er ca. 1 %, hvilket er betryggende lavt. Mængden af gestoden, som udskilles i modermælk, kendes ikke, men er formentlig i lighed med andre gestagener lav. Kan nedsætte mængden af modermælk, hvilket er mest udtalt ved behandling de første uger efter fødslen. Mælkens sammensætning kan ændres, hvilket næppe har ernæringsmæssig betydning. Der er enkelte meddelelser om gynækomasti hos barnet. 


Se endvidere

Farmakodynamik

P-piller af kombinationstypen nedsætter sekretionen af gonadotropin, hvilket hæmmer ovulationen, reducerer proliferationen af endometrium og forårsager en fortykkelse af slimen i cervix, så den dermed bliver uigennemtrængelig for sædceller. 

Farmakokinetik

Ethinylestradiol 

 • Biotilgængelighed ca. 60 % pga. first pass-metabolisme i tarm og lever.
 • Eliminationen er bifasisk med en terminal plasmahalveringstid på 10-20 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces i form af metabolitter.

Gestoden 

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed ca. 100 %.
 • Eliminationen er bifasisk med en terminal plasmahalveringstid på 12-20 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne og med galden.

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 75+20 mikrogram, Sandoz  Ingen kærv
tabletter 75+30 mikrogram, Sandoz  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
tabletter 75+20 mikrogram
Ethinylestradiol (20 mikg)
Gestoden (75 mikg)
Andre
75+30 mikrogram
Ethinylestradiol (30 mikg)
Gestoden (75 mikg)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 75+20 mikrogram 059167
63 stk. (3 x 21) (blister)
103,95 1,65
(B) tabletter 75+30 mikrogram 089513
63 stk. (blister)
98,50 1,56

Substitution

tabletter 75+30 mikrogram
Gestinyl Stragen Nordic, Ethinylestradiol, Gestoden, overtrukne tabletter 75+30 mikrogram Genordn. B
Minulet Pfizer, Ethinylestradiol, Gestoden, overtrukne tabletter 75+30 mikrogram Genordn. B
 
tabletter 75+20 mikrogram
Gestinyl Stragen Nordic, Ethinylestradiol, Gestoden, overtrukne tabletter 75+20 mikrogram Genordn. B
Harmonet Pfizer, Ethinylestradiol, Gestoden, overtrukne tabletter 75+20 mikrogram Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  75+20 mikrogram

Præg:
C, 34
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,6 x 5,6
tabletter 75+20 mikrogram
 
 
 

Tabletter  75+30 mikrogram

Præg:
C, 33
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,6 x 5,6
tabletter 75+30 mikrogram
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4098. Charlton BM, Mølgaard-Nielsen D, Svanström H et al. Maternal use of oral contraceptives and risk of birth defects in Denmark: prospective, nationwide cohort study. BMJ. 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26738512 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4099. Wogelius P, Horváth-Puhó E, Pedersen L et al. Maternal use of oral contraceptives and risk of hypospadias - a population-based case-control study. Eur J Epidemiol. 2006; 21(10):777-81, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17077991 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4100. Raman-Wilms L, Tseng AL, Wighardt S et al. Fetal genital effects of first-trimester sex hormone exposure: a meta-analysis. Obstet Gynecol. 1995; 85(1):141-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7800312 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

17.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...