Prednisolon "Actavis"

Udgået: 24.07.2023
H02AB06
 
 

Syntetisk glukokortikoid med relativt ringe mineralokortikoidvirkning. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg (delekærv) prednisolon. 

Doseringsforslag

Individuelt og afhængigt af sygdommens art. 

 

Allergiske og immunologiske sygdomme 

 • Individuelt, afhængigt af sygdommens karakter og sværhedsgrad.
 • Der begyndes med en dosis, der giver den ønskede kontrol af sygdomsaktiviteten, typisk 5-60 mg i døgnet.
 • Herefter reduceres til den laveste dosis, der giver den ønskede kontrol af sygdommen.

 

Substitutionsterapi 

 • Voksne. Evt. 5 mg om morgenen og 50 % af morgendosis om aftenen.
 • Børn. Typisk 4-5 mg pr m2 legemsoverflade dgl.

 

Status asthmaticus og akut eksacerbation af KOL 

 • Voksne. 0,5-1,0 mg/kg legemsvægt i 7-14 dage (fx 37,5-50 mg dgl - "kort prednisolonkur").
 • De første par dage kan dosis godt være større og fordeles på 3 dagsdoser, hvorefter behandlingen kan gives som éngangsdosis om morgenen.
 • Se endvidere Systemiske glukokortikoider (astma og KOL).

 

Autoimmun hepatitis 

 • 0,5-1 mg/kg legemsvægt, dog sjældent over 40 mg dgl.

 

Forebyggelse mod kvalme ved cytostatikabehandling 

 • Svær emetogen kemoterapi. 100-150 mg 0,5-2 timer inden kemoterapi, og de efterfølgende 2-3 dage 50 mg 2 gange dgl.
 • Moderat emetogen kemoterapi. 50 mg før kemoterapi og 25 mg 2 gange dgl. de efterfølgende dage.
 • Total behandlingstid højst 5 dage efter kemoterapi.
 • Ved samtidig behandling med neurokinin1-receptorantagonist reduceres dosis til 50 %.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele eller halve
 • Tages med et glas vand
 • Tabletterne kan knuses
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad
 • Kan tages med eller uden mad
 • Anvendelse til børn bør kun ske på tvingende indikation.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling (> 3 uger) bør dette ske langsomt over uger eller måneder, afhængigt af dosis og behandlingsvarighed.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-60 ml/min.

  Glukokortikoider kan medføre hypernatriæmi, hypokaliæmi, væskeretention og forhøjelse af blodtrykket.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Infektiøse tilstande, medmindre infektionen behandles samtidigt. 

Immunsupprimerede patienter bør ikke vaccineres med levende eller levende, svækkede mikroorganismer. 

Forsigtighedsregler

Immunsuppression 

 • På grund af glukokortikoidernes antiinflammatoriske virkning reduceres de sædvanlige tegn på infektion/inflammation, bl.a. feber, hvilket indebærer risiko for at overse infektioner, ligesom de kliniske symptomer ved fx akut peritonitis (perforeret ulcus ventriculi, appendicitis og diverticulitis) sløres.
 • Den antiinflammatoriske virkning nedsætter ydermere organismens forsvar mod infektioner (herunder parasit- og svampeinfektioner) og særlig omhu er påkrævet ved behandling af en evt. infektion.
 • Immunisering (fx koppevaccination) bør undgås - specielt ved høje kortikosteroiddoser - pga. risiko for neurologiske komplikationer og manglende antistofrespons.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - ved længerevarende behandling af patienter med latent tuberkulose bør der også gives antituberkulosebehandling profylaktisk.

 

Osteoporoserisiko 

 • Ved systemisk påvirkning bør der indtages tilstrækkeligt calcium og vitamin D under behandlingen - specielt hvis patienten har andre risikofaktorer for osteoporose.
 • BMD-måling bør udføres hos alle patienter, der sættes i systemisk glukokortikoidbehandling i farmakologiske doser. Ved T-score i columna og/eller hofte ≤ -1,0 anbefales antiresorptiv behandling, hvis dosis i gennemsnit overstiger hvad der svarer til 5 mg prednisolon dgl. i mere end 3 måneder.

 

Særlige patientgrupper 

 • Glukokortikoider kan inducere insulinresistens og hyperglykæmi (5876). Mulig udvikling af diabetes under behandlingen, specielt ved overvægt og familiær disposition til diabetes. Ved eksisterende diabetes kan der være behov for øget antidiabetisk behandling og kontrol af blodsukker anbefales.
 • Omhyggelig kontrol af patienter ved hypertension, hjerteinsufficiens og psykiske lidelser.
 • Øget risiko for myokardieruptur ved anvendelse af glukokortikoider efter et nyligt hjerteinfarkt er set i nogle studier - muligvis pga. dårligere opheling med tyndere arvæv. Særlig forsigtighed anbefales.
 • Tromboembolier er forekommet ved brug af glukokortikoider. Forsigtighed ved tromboemboliske sygdomme og risikofaktorer for udvikling af tromboemboli.
 • Bør om muligt undgås ved kramper.
 • Forsigtighed ved myasthenia gravis (risiko for myopati), okulær herpes simplex (risiko for corneaperforation), fæokromocytom, systemisk sklerose (risiko for sklerodermisk renal krise) samt til ældre (bla. risiko for hypertension).
 • Ved hypotyroidisme og levercirrose øges steroidvirkningen.
 • Børn og unge
  • Anvendelse til børn kræver særligt velbegrundede indikationer. Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges. Opmærksomhed på øget risiko for visse bivirkninger som pancreatitis ved højdosisbehandling og særlig risiko for pseudotumor cerebri ved længerevarende behandling.

Seponering 

 • Risiko for glukokortikoid-induceret binyrebarkinsufficiens med "withdrawal"-symptomer ved hurtig seponering efter længerevarende systemisk behandling med kortikosteroider. Synacthen®-test er et vigtigt værktøj i diagnosticeringen heraf.
 • Den glukokortikoid-inducerede binyrebarkinsufficiens kan vedvare i flere år efter seponering.
 • Symptomer som fx træthed, myalgi, artralgi og feber kan forekomme ved pludselig seponering, uden at være relateret til binyrebarkinsufficiens.

 

Øvrige 

 • Ved udsættelse for stress (fx kirurgiske indgreb) kan øget dosis kortidsvirkende glukokortikoid være nødvendig før, under og efter den stressinducerende situation.
 • Patienter i længerevarende behandling bør have et kort med oplysninger om behandlingen og den behandlende læges navn og afdeling.
Referencer: 5876

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen var i prednisolon-behandling. Udvikling af psykose.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Bivirkningerne er afhængige af dosis og behandlingsvarighed. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Lymfopeni
Det endokrine system Væksthæmning  (hos børn)
Øjne Forhøjet intraokulært tryk, Katarakt
Immunsystemet Sløring af infektioner
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Metabolisme og ernæring Binyrebarkinsufficiens, Nedsat glukosetolerans
Knogler, led, muskler og bindevæv Myopati, Osteoporose
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeabsces  1
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Trombocytose Leukocytose
Hjerte Hjerteinsufficiens  (forværring)
Det endokrine system Hypogonadisme  (kan fx ses som menstruationsforstyrrelser hos kvinder samt nedsat libido og evt. erektil dysfunktion hos mænd)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Sårhelingskomplikationer
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Hyperkolesterolæmi, Hyperkorticisme, Hypertriglyceridæmi, Hypokaliæmi, Natriumretention Øget appetit
Psykiske forstyrrelser Depression, Eufori, Psykose
Nyrer og urinveje Nykturi
Hud og subkutane væv Dermatitis, Erytem, Purpura Hirsutisme, Hudatrofi, Hududslæt, Striae, Teleangiektasi, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypertension, Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-duodenale ulcera  2
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Metabolisme og ernæring Forværring af diabetes, Manifestation af latent diabetes, Porfyri
Knogler, led, muskler og bindevæv Myopati  (med påvirkning af respirationsmuskulaturen), Osteonekrose
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Mani, Personlighedsændringer Søvnforstyrrelser
Nyrer og urinveje Urolithiasis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Det endokrine system Thyroideapåvirkning
Øjne Glaukom
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Seneruptur
Undersøgelser Falsk negativ hudtest, Påvirkning af thyroideafunktionsprøver
Metabolisme og ernæring Epidural lipomatose
Psykiske forstyrrelser Kognitiv dysfunktion
Vaskulære sygdomme Trombose
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Bradykardi  (ved høje doser), Kardiomyopati, Myokardieinfarkt
Øjne Central serøs chorioretinopati, Exophthalmus, Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis  4 Dyspepsi
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Tendinopati
Metabolisme og ernæring Hyperosmolært koma, Hyperparatyroidisme, Ketoacidose
Knogler, led, muskler og bindevæv Sklerodermisk renal krise  5
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorlysesyndrom
Nervesystemet Benign intrakraniel trykstigning  3, Bevidsthedstab, Epileptisk anfald
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Kredsløbskollaps
 1. Hos patienter med lungecancer.
 2. Ved samtidig behandling med NSAID og/eller forværring af eksisterende ulcus.
 3. Pseudotumor cerebri kan ses hos børn. Risikoen er størst ved længerevarende behandling og ses ved variationer i dosis, evt. i forbindelse med aftrapning af glukokortikoidbehandlingen.
 4. Set ved brug af høje doser glukokortikoider til børn.
 5. Er forekommet ved systemisk sklerose og doser ≥ 15 mg dgl.

 

Forekomsten af bivirkninger, herunder deres sværhedsgrad og hyppighed, afhænger af dosis og især behandlingsvarighed. De i tabellen angivne bivirkningsfrekvenser er de der generelt ses ved længerevarende behandling med terapeutiske doser af syntetiske glukokortikoider. Ved korttidsbehandling, selv i relativt høje doser, er alvorlige systemiske bivirkninger usædvanlige. 

LH, TSH og GH hæmmes alle af farmakologiske doser af glukokortikoider. 

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Prednisolon "Actavis"
 • CYP3A4-hæmmere (fx erythromycin, itraconazol, ritonavir, lopinavir) øger koncentrationen af glukokortikoider. CYP3A4-induktorer (fx phenobarbital, phenytoin og rifampicin) nedsætter koncentrationen glukokortikoider. Kombination med andre CYP3A4-substrater (fx ciclosporin, proteasehæmmere) kan påvirke koncentration og bivirkningsrisiko for methylprednisolon og de andre midler. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Der er øget risiko for hypokaliæmi ved samtidig indgift af thiazider og loop-diuretika på grund af synergistisk effekt på kaliumekskretionen.
  Samtidig behandling med amphotericin B eller beta2-agonister, kan også øge risikoen for hypokaliæmi.
 • Østrogener (herunder lavdosis hormonal kontraception) kan øge virkningen af glukokortikoider.
 • Samtidig behandling med NSAID øger risikoen for ulcus og blødning.
 • Glukokortikoider modvirker effekten af somatropin.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika og interleukin-2.
 • Påvirkning af den antikoagulerende effekt er set ved kombination med antikoagulerende midler. INR bør måles ved behandlingsstart og -ophør. Monitoreringen bør være særlig tæt ved højdosisbehandling med glukokortikoider.
 • Virkningen af kolinesterasehæmmere ved myasthenia gravis kan svækkes af glukokortikoider.
 • Glukokortikoider nedsætter absorptionen af calcium.
 • Prednisolon kan nedsætte plasmakoncentrationen af isoniazid.
 • Myopati er set ved kombination mellem højdosis glukokortikoid og antikolinergika.
 • Levende eller levende svækkede vacciner må ikke anvendes ved immunsupprimerende doser glukokortikoid.
 • Virkningen af døde eller inaktive vacciner kan være nedsat.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: For systemisk administrerede glukokortikoider generelt er der mange tusinde gravide, som har været eksponeret. Overordnet er der ikke tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. I nogle studier har der været tegn på øget risiko for spontanaborten og for tidlig fødsel ved længere tids behandling, men dette signal skyldes formentlig i overvejende grad den underliggende sygdom. Det har været diskuteret, om der er en lille øget risiko for læbespalte med eller uden ganespalte associeret med brug af kortikosteroider i 1. trimester, men dette signal genfindes ikke i de største datamaterialer. I klinisk praksis bør en velindiceret behandling fortsætte. Lavest mulig dosis i kortest mulig tid bør anvendes. Det er også vigtigt sidst i graviditeten, da postnatal forbigående binyrebarkinsufficiens har været observeret hos barnet.
For prednison og prednisolon er der data for ca. 2.300 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3878, 4133, 4134

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 2 %. Selv ved doser på 80 mg dgl. vil den mængde, som barnet indtager, svare til mindre end 10 % af barnets endogene kortisolproduktion, hvilket sandsynligvis ikke er klinisk relevant. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Doping

Forbudt

Anvendelse af Prednisolon "Actavis" medfører diskvalifikation af den sportsudøvende i konkurrencer.  

Farmakodynamik

Syntetisk glukokortikoid. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Plasmahalveringstid 3-4 timer.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Ca. 20 % udskilles uomdannet, resten som konjugerede metabolitter.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 25 mg, TEVA  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele eller halve.

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 564513
10 stk.
Udgået 01-05-2023
(B) tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 042448
100 stk.
Udgået 24-07-2023

Substitution

tabletter 25 mg
Prednisolon "DAK" Orifarm Healthcare, Prednisolon, tabletter 25 mg
Prednisolon "EQL Pharma" EQL Pharma, Prednisolon, tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  25 mg

Præg:
A, 650, 25
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 25 mg
 
 
 

Referencer

5876. Li J-X, Cummins CL. Fresh insights into glucocorticoid-induced diabetes mellitus and new therapeutic directions. Nat Rev Endocrinol. 2022; 18(9):540-57, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35585199/ (Lokaliseret 9. marts 2023)


3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4133. Bandoli G, Palmsten K, Forbess Smith CJ. A Review of Systemic Corticosteroid Use in Pregnancy and the Risk of Select Pregnancy and Birth Outcomes. Rheum Dis Clin North Am. 2017; 43:489-502, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28711148 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4134. Gur C, Diav-Citrin O, Shechtman S et al. Pregnancy outcome after first trimester exposure to corticosteroids: a prospective controlled study. Reprod Toxicol. 2004; 18:93-101, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15013068 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

21.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...