Rivastigmin "Mylan"

N06DA03
 
 

Kolinesterasehæmmer. Middel til behandling af demens. Carbamatderivat. 

Anvendelsesområder

Anvendes ved Alzheimers sygdom, Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom, alle i let til svær grad. Se endvidere Demens

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 1,5 mg eller 3 mg rivastigmin (som hydrogentartrat). 

Doseringsforslag

Voksne. 

Initialt 1,5 mg 2 gange dgl. i forbindelse med et måltid. Hvis dosis tolereres, kan den øges efter mindst to ugers (4 uger anbefales) behandling til 3 mg 2 gange dgl. og evt. yderligere med mindst to ugers intervaller til 4,5 mg 2 gange dgl. og 6 mg 2 gange dgl., som er maksimal døgndosis. 

Hvis behandlingen afbrydes mere end 3 dage, skal behandlingen genoptages med 1,5 mg 2 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne tages med et glas vand.
 • Kapslerne kan åbnes.
 • Indholdet kan opslæmmes i vand.
 • Indholdet kan kommes på kold, blød mad.
 • Tages til et måltid.
 • Patienten bør som hovedregel have en omsorgsperson (kan være fra hjemmeplejen), som hjælper med at håndtere medicineringen.

Nedsat leverfunktion

 • Efter oral indgift er set mere end fordobling af AUC hos personer med let til moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh 5-12).
 • Øget risiko for dosisafhængige bivirkninger ved klinisk betydende nedsat leverfunktion. Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Særlig opmærksomhed på bivirkninger ved dosistitrering anbefales.

Se endvidere

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for andre carbamatderivater som fx carisoprodol, neostigmin, physostigmin og pyridostigmin. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved ulcussygdomme, astma, kronisk obstruktiv lungesygdom og epilepsi.
 • Patienter med syg sinusknudesyndrom eller andre supraventrikulære overledningsforstyrrelser i hjertet, fx sino-atrialt eller atrio-ventrikulært blok, bør observeres nøje.
 • Forsigtighed ved risikofaktorer for udvikling af torsades de pointes (fx nyligt hjerteinfarkt, bradyarytmier, øget risiko for hypokaliæmi, samtidig brug af QT-interval-forlængende midler).
 • Bør ikke anvendes ved urinvejsobstruktion.
 • Patientens vægt bør følges, da behandling med kolinesterasehæmmere kan øge risikoen for vægttab (NB: gastro-intestinale bivirkninger er hyppigst ved oral behandling).
 • Ved evt. skift fra transdermal behandling til oral behandling pga. kontaktdermatitis, skal der først foretages allergitest.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Initialbehandling sker med for høj dosis (vedligeholdelsesdosis) uden hensyn til optrapningsregime. Overdosering. Indlæggelse
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på applikationsstedet  (fx erytem og dermatitis)
Undersøgelser Vægttab
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Delirium, Depression, Spisevægring
Nyrer og urinveje Inkontinens, Urinvejsinfektion
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Synkope
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Gastro-duodenale ulcera
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Hyperaktivitet
Sjældne (0,01-0,1 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Faldtendens
Meget sjældne (< 0,01 %)
Nervesystemet Ekstrapyramidale gener
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Atrieflimren, AV-blok, Syg Sinus Syndrom Takykardi
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Forværring af parkinsonisme, Tremor
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer Døsighed, Mareridt, Rastløshed
Hud og subkutane væv Erytem Allergisk dermatitis, Blærer, Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypertension
 • De anførte bivirkninger er gældende ved transdermal administration.
 • Gastro-intestinale bivirkninger som kvalme, opkastning og diarré forekommer betydeligt hyppigere ved oral administration (hos over 10 %) og er hyppigst set under dosistitrering og oftere hos kvinder end hos mænd. Ved oral administration er der desuden set tilfælde af alvorlig opkastning associeret med øsofagusruptur.
 • Øget forekomst af bivirkninger kan ses ved nedsat lever- eller nyrefunktion samt ved legemsvægt under 50 kg.

Interaktioner

 • Rivastigmin kan forstærke virkningen af depolariserende muskelrelaksantia.
 • På grund af de farmakodynamiske virkninger bør rivastigmin ikke gives samtidig med andre lægemidler med kolinerg virkning.
 • Delirium er set ved samtidig indgift af tolterodin, hvilket muligvis alene skyldes den antikolinerge effekt af tolterodin.
 • Forsigtighed ved kombination med β-receptorblokerende midler pga. øget risiko for bradykardi samt ved kombination med midler, der kan forlænge QTc-intervallet (se Antiarytmika).

Graviditet

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Kolinergt toksidrom.  

Behandling: Massiv overdosering kan behandles med atropin, evt. gentaget afhængig af effekt. 

 

Bemærk: Ved snævervinklet glaukom skal øjnene dryppes med pilocarpin 2 % samtidig med injektion af atropin. 

Farmakodynamik

Specifik og pseudoirreversibel hæmmer af acetyl- og butyrylkolinesterase. Virker overvejende centralt. Forbedrer kognitive funktioner og patientens samlede (globale) funktion. Forhindrer ikke sygdomsprogressionen, men forsinker symptomudviklingen. 

Kolinesterasehæmningen varer ca. 9 timer. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres hurtigt og fuldstændigt til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 35 % (fastende) og øges med ca. 30 % ved samtidig fødeindtagelse. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Transdermal administration. Maksimal plasmakoncentration efter 10-16 timer med efterfølgende langsomt fald over den resterende 24-timers behandlingsperiode.

Håndtering af kapsler og tabletter

hårde kapsler 1,5 mg, Viatris  
hårde kapsler 3 mg, Viatris  

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til et måltid.

Indholdet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan åbnes.

Administration

Indholdet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Tilskud

Kapsler samt depotplastre 4,6 mg/24 timer og 9,5 mg/24 timer: Klausuleret tilskud til patienter med relevant demenssygdom, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri. 

Depotplastre 13,3 mg/24 timer: Klausuleret tilskud til patienter med relevant demenssygdom, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri, og hvor behandling med oral kolinesterasehæmmer ikke er mulig. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) hårde kapsler 1,5 mg (kan dosisdisp.) 035875
56 stk. (blister)
109,20 1,95 11,70
(A) hårde kapsler 3 mg (kan dosisdisp.) 057009
56 stk. (blister)
135,40 2,42 7,25

Substitution

hårde kapsler 1,5 mg
Nimvastid KRKA, Rivastigmin, hårde kapsler 1,5 mg
Rivastigmin "Stada" STADA Nordic, Rivastigmin, hårde kapsler 1,5 mg
 
hårde kapsler 3 mg
Nimvastid KRKA, Rivastigmin, hårde kapsler 3 mg
Rivastigmin "Orion" Orion Pharma, Rivastigmin, hårde kapsler 3 mg
Rivastigmin "Stada" STADA Nordic, Rivastigmin, hårde kapsler 3 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  1,5 mg

Præg:
RG 15, G
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul
Mål i mm: 6,3 x 17,8
hårde kapsler 1,5 mg
 
 
 

Hårde kapsler  3 mg

Præg:
RG 30, G
Kærv: Ikke relevant
Farve: Orange
Mål i mm: 6,4 x 17,5
hårde kapsler 3 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

19.07.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...