Valganciclovir "Sandoz"

J05AB14
 
 

Antiviralt middel, anvendes ved Cytomegalovirus-infektioner. 

Anvendelsesområder

 • Retinitis forårsaget af Cytomegalovirus (CMV) hos voksne med AIDS. 
 • Forebyggelse af CMV-sygdom hos CMV-negative voksne og børn (0-18 år), der er transplanteret med et organ fra en CMV-positiv donor.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 450 mg valganciclovir (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Retinitis forårsaget af Cytomegalovirus (CMV) hos patienter med AIDS 

 • Voksne
  • Initialt 900 mg 2 gange dgl. i 21 dage.
  • Vedligeholdelsesbehandling 900 mg 1 gang dgl. Varigheden af vedligeholdelsesbehandling skal bestemmes individuelt.
 • Børn
  • Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring. Sikkerhed og virkning i behandling af ​​CMV-retinitis er ikke klarlagt i fyldestgørende og velkontrollerede kliniske studier hos pædiatriske patienter.

 

Forebyggelse af CMV-sygdom i forbindelse med organtransplantation 

 • Voksne
  • 900 mg 1 gang dgl. Påbegyndes senest 10 dage efter transplantation og fortsætter ind til 100 dage.
  • Hos nyretransplanterede kan evt. fortsættes til 200 dage.
 • Børn
  • Dosis beregnes ud fra legemsoverflade, højde, legemsvægt og GFR.
  • Se produktresumé.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne må ikke knuses.
 • Tabletterne tages sammen med et måltid.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Voksne 

  GFR (ml/min.)  

  Initial dosis  

  Vedligeholdelses-  

  /forebyggelsesdosis  

  40-59 

  450 mg 2 gange dgl. 

  450 mg dgl. 

  25-39 

  450 mg dgl. 

  450 mg hver 2. dag 

  10-24 

  450 mg hver 2. dag 

  450 mg 2 gange ugentlig 

  < 10 

  Anbefales ikke 

  Anbefales ikke 

  Plasmahalveringstiden kan være forlænget til ca. 30 timer ved nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Bør ikke anvendes til patienter med:
  • antal neutrofile granulocytter < 0,5 x 109/l
  • trombocyttal < 25 x 109/l.
 • Kendt overfølsomhed over for aciclovir, famciclovir, ganciclovir, penciclovir eller valaciclovir.

Forsigtighedsregler

 • Risiko for krydsallergi med ganciclovir, aciclovir og penciclovir. Valganciclovir anvendes med forsigtighed ved kendt overfølsomhed over for aciclovir eller penciclovir henholdsvis tilsvarende prodrugs valaciclovir eller famciclovir.
 • Patienter med tidligere eller aktuel cytopeni og til patienter i potentiel knoglemarvstoksisk behandling, herunder:
  • kemoterapi
  • strålebehandling.
 • Valganciclovir må betragtes som et potentielt karcinogen.
 • Følgende kontrolleres tæt under behandlingen:
  • hæmoglobin
  • leukocyttal
  • differentialtælling
  • trombocyttal.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Neutropeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Svampeinfektioner  (herunder oral candidiasis) Infektion i øvre luftveje
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste
Hud og subkutane væv Dermatitis
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Pancytopeni, Trombocytopeni
Øre og labyrint Øresmerter
Øjne Conjunctivitis, Glaslegemeuklarhed, Maculaødem, Nethindeløsning, Ændret syn, Øjensmerter
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis Dyspepsi, Flatulens, Meteorisme, Obstipation, Orale ulcera, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Kraftesløshed, Kuldegysninger, Utilpashed
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Hypersensitivitet
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet plasma-kreatinin, Vægttab
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Kramper, Muskelkramper, Rygsmerter Myalgi
Nervesystemet Hypæstesi, Paræstesier, Perifer neuropati, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression, Konfusion Søvnløshed
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning, Urinvejsinfektion
Hud og subkutane væv Alopeci, Cellulitis Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens  (om natten)
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Knoglemarvsdepression
Hjerte Arytmier
Øre og labyrint Høretab
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion* Urticaria
Nervesystemet Tremor
Psykiske forstyrrelser Agitation, Hallucinationer, Psykose, Tankeforstyrrelser
Nyrer og urinveje Hæmaturi, Nyresvigt
Det reproduktive system og mammae Infertilitet  (mandlig) Brystsmerter
Hud og subkutane væv Tør hud
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Aplastisk anæmi

* Hyppigheden stammer fra erfaring efter markedsføring. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Valganciclovir "Sandoz"
 • Ved samtidig brug af probenecid og ganciclovir øges eksponeringen for ganciclocir signifikant. Dosisjustering af valganciclovir kan evt. være nødvendig.
 • Mycophenolatmofetil og andre tubulussekretionshæmmende farmaka medfører forlænget plasmahalveringstid for ganciclovir.
 • Der er risiko for additiv toksicitet (knoglemarv, tarm, hud) ved samtidig indgift af stoffer som:
  • dapson
  • flucytosin
  • vincristin
  • vinblastin
  • adriamycin
  • amphotericin B
  • sulfamethoxazol-trimethoprim
  • nukleosidanaloger, fx zidovudin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

 

Fertile kvinder og mænd

Ved behandling kan der - baseret på prækliniske data fra dyreforsøg - være risiko for reproduktionstoksicitet. 

 

Kvinder skal tilrådes at anvende sikker kontraception under behandlingen og i mindst 30 dage herefter. 

 

For mandlige patienter kan der være risiko for suppression af spermatogenesen. Mænd skal tilrådes at anvende kondom under behandlingen og i mindst 90 dage herefter. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Valganciclovir "Sandoz" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Valganciclovir "Sandoz" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Hæmmer DNA-syntesen specifikt i herpesinficerede celler.
 • Følsomme humane herpesvirus omfatter Cytomegalovirus, herpes simplex virus type 1 og type 2, human herpesvirus 6 og 8, Epstein-Barr virus og varicella zoster virus.

Farmakokinetik

 • Valganciclovir er en prodrug, som i tarmvæg og lever omdannes til den aktive substans ganciclovir.
 • Biotilgængelighed ca. 60 % ved samtidig fødeindtagelse.
 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer.
 • > 90 % udskilles gennem nyrerne som ganciclovir.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 450 mg, Sandoz  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages med mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 450 mg (kan dosisdisp.)
Valganciclovir "Sandoz"
480015
60 stk. (blister)
2.685,50 44,76 89,52

Substitution

filmovertrukne tabletter 450 mg
Valganciclovir "Accord" Accord, Valganciclovir, filmovertrukne tabletter 450 mg
Valganciclovir "Teva" TEVA, Valganciclovir, filmovertrukne tabletter 450 mg
Valganciclovir Medical Valley Medical Valley, Valganciclovir, filmovertrukne tabletter 450 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  450 mg

Præg:
J, 156
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 7,8 x 16,7
filmovertrukne tabletter 450 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

10.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...