Valganciclovir "Medical Valley"

J05AB14
 
 

Antiviralt middel, anvendes ved Cytomegalovirus-infektioner. 

Anvendelsesområder

 • Retinitis forårsaget af Cytomegalovirus (CMV) hos voksne med AIDS. 
 • Forebyggelse af CMV-sygdom hos CMV-negative voksne og børn (0-18 år), der er transplanteret med et organ fra en CMV-positiv donor.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 450 mg valganciclovir (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Retinitis forårsaget af Cytomegalovirus (CMV) hos patienter med AIDS 

 • Voksne
  • Initialt 900 mg 2 gange dgl. i 21 dage.
  • Vedligeholdelsesbehandling 900 mg 1 gang dgl.

 

Forebyggelse af CMV-sygdom i forbindelse med organtransplantation 

 • Voksne
  • 900 mg 1 gang dgl. Påbegyndes senest 10 dage efter transplantation og fortsætter ind til 100 dage.
  • Hos nyretransplanterede kan evt. fortsættes til 200 dage.
 • Børn
  • Dosis beregnes ud fra legemsoverflade, højde, legemsvægt og GFR.
  • Se produktresumé.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne bør tages sammen med et måltid.
 • Tabletterne må ikke knuses.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Voksne 

  GFR (ml/min.)  

  Initial dosis  

  Vedligeholdelses-  

  /forebyggelsesdosis  

  40-59 

  450 mg 2 gange dgl. 

  450 mg dgl. 

  25-39 

  450 mg dgl. 

  450 mg hver 2. dag 

  10-24 

  450 mg hver 2. dag 

  450 mg 2 gange ugentlig 

  < 10 

  Anbefales ikke 

  Anbefales ikke 

  Plasmahalveringstiden kan være forlænget til ca. 30 timer ved nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Bør ikke anvendes til patienter med:
  • antal neutrofile granulocytter < 0,5 x 109/l
  • trombocyttal < 25 x 109/l.
 • Kendt overfølsomhed over for aciclovir, famciclovir, ganciclovir, penciclovir eller valaciclovir.

Forsigtighedsregler

 • Risiko for krydsallergi med ganciclovir, aciclovir og penciclovir. Valganciclovir anvendes med forsigtighed ved kendt overfølsomhed over for aciclovir eller penciclovir henholdsvis tilsvarende prodrugs valaciclovir eller famciclovir.
 • Patienter med tidligere eller aktuel cytopeni og til patienter i potentiel knoglemarvstoksisk behandling, herunder:
  • kemoterapi
  • strålebehandling.
 • Valganciclovir må betragtes som et potentielt karcinogen.
 • Følgende kontrolleres tæt under behandlingen:
  • hæmoglobin
  • leukocyttal
  • differentialtælling
  • trombocyttal.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Neutropeni.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Temperaturstigning, Træthed.
Infektion i øvre luftveje, Svampeinfektioner  (herunder oral candidiasis).
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Dyspnø, Hoste.
Dermatitis.
Almindelige (1-10 %) Leukopeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Øresmerter.
Conjunctivitis, Glaslegemeuklarhed, Maculaødem, Nethindeløsning, Ændret syn, Øjensmerter.
Flatulens, Meteorisme, Obstipation, Orale ulcera, Pancreatitis, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær.
Kraftesløshed, Kuldegysninger, Smerter, Svimmelhed, Utilpashed.
Leverpåvirkning.
Hypersensitivitet.
Influenzalignende symptomer, Sepsis.
Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet plasma-kreatinin, Vægttab.
Artralgi, Kramper, Muskelkramper, Myalgi, Rygsmerter.
Hypæstesi, Paræstesier, Perifer neuropati.
Angst, Depression, Konfusion, Søvnløshed.
Nyrefunktionspåvirkning, Urinvejsinfektion.
Alopeci, Cellulitis, Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens  (om natten).
Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Knoglemarvsdepression.
Arytmier.
Høretab.
Tremor.
Agitation, Hallucinationer, Psykose, Tankeforstyrrelser.
Hæmaturi, Nyresvigt.
Infertilitet  (mandlig).
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Aplastisk anæmi.
Anafylaktisk reaktion.

Interaktioner

 • Ved samtidig brug af probenecid og ganciclovir øges eksponeringen for ganciclocir signifikant. Dosisjustering af valganciclovir kan evt. være nødvendig.
 • Mycophenolatmofetil og andre tubulussekretionshæmmende farmaka medfører forlænget plasmahalveringstid for ganciclovir.
 • Der er risiko for additiv toksicitet (knoglemarv, tarm, hud) ved samtidig indgift af stoffer som:
  • dapson
  • flucytosin
  • vincristin
  • vinblastin
  • adriamycin
  • amphotericin B
  • sulfamethoxazol-trimethoprim
  • nukleosidanaloger, fx zidovudin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Ved behandling kan der - baseret på prækliniske data fra dyreforsøg - være risiko for reproduktionstoksicitet. 

 

Kvinder skal tilrådes at anvende sikker kontraception under behandlingen og i mindst 30 dage herefter. 

 

For mandlige patienter kan der være risiko for suppression af spermatogenesen. Mænd skal tilrådes at anvende kondom under behandlingen og i mindst 90 dage herefter. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Hæmmer DNA-syntesen specifikt i herpesinficerede celler.
 • Følsomme humane herpesvirus omfatter Cytomegalovirus, herpes simplex virus type 1 og type 2, human herpesvirus 6 og 8, Epstein-Barr virus og varicella zoster virus.

Farmakokinetik

 • Valganciclovir er en prodrug, som i tarmvæg og lever omdannes til den aktive substans ganciclovir.
 • Biotilgængelighed ca. 60 % ved samtidig fødeindtagelse.
 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer.
 • > 90 % udskilles gennem nyrerne som ganciclovir.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 450 mg (kan dosisdisp.) 047709
60 stk.
2.706,85 45,11 90,23

Substitution

filmovertrukne tabletter 450 mg
Valganciclovir "Accord" Accord, Valganciclovir, filmovertrukne tabletter 450 mg
Valganciclovir "Sandoz" Sandoz, Valganciclovir, filmovertrukne tabletter 450 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  450 mg

Præg:
450
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,2 x 17,1
filmovertrukne tabletter 450 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

31.10.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...