Remifentanil "Fresenius Kabi"

N01AH06
 
 

Syntetisk morfinlignende analgetikum. Fentanylanalog. 

Anvendelsesområder

Analgetikum til brug ved indledning og/eller vedligeholdelse af generel anæstesi.
Bemærk: På grund af lægemidlets meget korte virkningsvarighed skal det sikres, at der er planlagt en postoperativ smertebehandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 mg, 2 mg eller 5 mg remifentanil (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Anæstesiindledning 

 • Ved kortvarig anæstesi bolusinjektion af 1 mikrogram/kg legemsvægt indgivet over mindst 0,5 min.
 • Ved længerevarende anæstesi 0,5-1 mikrogram/kg legemsvægt/min. som kontinuerlig i.v. infusion, evt. forudgået af bolus på 0,5-1 mikrogram/kg legemsvægt.

 

Vedligeholdelse 

 • Infusionshastigheden nedsættes afhængigt af, hvilket anæstetikum der anvendes, se medfølgende brugsvejledning.

 

Postoperativ analgesi 

 • 0,1 mikrogram/kg legemsvægt/min. som kontinuerlig i.v. infusion. Dosis kan justeres hvert 5. min. med ændringer på 0,025 mikrogram/kg legemsvægt/min., vejledt af patientens analgesiniveau og respirationsfrekvens.
 • Indgår ofte som den analgetiske komponent (sammen med et hypnotikum og evt. neuromuskulært blokerende middel) i en total intravenøs anæstesi.

 

Bemærk: 

 • Begrænset erfaring med induktion af anæstesi i kombination med intravenøst anæstetika hos børn.
 • Ved indgift til ældre bør dosis nedsættes med 50 % og evt. justeres op afhængig af patientens reaktion.

Kontraindikationer

 • Kontraindiceret til epidural og intratekal administration på grund af indhold af glycin.

Forsigtighedsregler

 • Virkningen ophører i løbet af 5-10 min. Ved kirurgiske indgreb, hvor postoperative smerter kan forudses, bør der derfor gives analgetika forud for eller senest ved seponering af remifentanil.
 • Ved for hurtig indgift kan ses svær muskelrigiditet.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Øget følsomhed for de kardiovaskulære virkninger kan ses hos meget svækkede, hypovolæmiske og hypotoniske patienter.
 • Hætteglassets gummimembran indeholder latex. Risiko for allergisk reaktion hos patienter med overfølsomhed over for latex.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af mg og ml. Der blev fx dispenseret 2,5 ml i.v. morphin (5 mg/ml) i stedet for 2,5 mg. Over-/underdosering.
Forveksling af styrker bl.a. i.v morphin 5 mg/ml og 20 mg/ml. Over-/underdosering.
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering (bevidsthedssvækkelse/ respirationsstop).
Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Over-/underdosering.
Ved samtidig indgift af analgetika (remifentanil) og anæstetikum (propofol) via pumpe er der risiko for forveksling af indgiftshastighed. Svær desaturation.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Bivirkningerne vil oftest ophøre i løbet af minutter efter afbrydelse af administrationen eller nedsættelse af administrationshastigheden. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelstivhed
Vaskulære sygdomme Hypotension
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser
Luftveje, thorax og mediastinum Apnø, Respirationsdepression Hoste
Hud og subkutane væv Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypertension  (postoperativt)
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypoxi, Smerter
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Asystoli, Hjertestop
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion)
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Arytmier
Psykiske forstyrrelser Afhængighed af midlet*

* Når remifentanil kun gives intraoperativt som bedøvelsesmiddel (iflg. indikationen), er der ingen forventning om afhængighed. 

 • Varmefølelse og hoste ses erfaringsmæssigt ofte ved anvendelse af fentanyl og beslægtede syntetiske midler (fx remifentanil).
 • Klinisk anvendte doser medfører respirationsdepression, som kan ophæves med naloxon.
 • Muskelstivhed ophæves med neuromuskulært blokerende midler.
 • Kramper og AV-blok er forekommet.
 • Seponeringssymptomer i form af takykardi, hypertension og uro er set i sjældne tilfælde efter brat seponering af længerevarende behandling (over 3 dage).

Interaktioner

Anden medicin sammen med Remifentanil "Fresenius Kabi"
 • Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler forstærker den sederende og respirationsdeprimerende virkning. Patienten bør følges tæt.
 • Samtidig brug af opioider og gabapentinoider (gabapentin og pregabalin) forhøjer risikoen for opioidoverdosering, respirationsdepression og død.
 • Administration af remifentanil sammen med serotonerge lægemidler, såsom selektive serotonin-genoptagshæmmere (SSRI’er), serotonin-noradrenalin-genoptagshæmmere (SNRI’er) eller monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere) kan forhøje risikoen for serotonergt syndrom, en potentiel livstruende tilstand. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af MAO-hæmmere.
 • Irreversible MAO-hæmmere skal seponeres mindst 2 uger før anvendelse af remifentanil.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Omkring 2 % af gravide gennemgår non-obstetrisk kirurgi i deres graviditet. De mest almindelige indgreb inkluderer appendektomi, cholecystektomi, traume- og cancerkirurgi. Generel anæstesi, og det specifikke valg af anæstesimidler, under graviditet vil altid følge en meget specifik og individuel vurdering.  

 

Der er meget få specifikke data for de enkelte lægemidler, som anvendes ved generel anæstesi tidligt i graviditeten. Der er derimod data for mange tusinde gravide, som har været i generel anæstesi i 1. trimester uden tegn på overhyppighed af fostermisdannelser. Kirurgiske indgreb kan i sig selv øge risikoen for spontan abort eller preterm fødsel. Ved anvendelse i forbindelse med fødslen kan der ses neonatal respirationspåvirkning. 

 

Dyrestudier har vist, at GABA-receptoragonister (inhalationsanæstetika, benzodiazepinerne lorazepam og midazolam, barbiturater og propofol), og nogle NDMA-antagonister (ketamin) kan forårsage CNS-skade hos fosteret, når de anvendes i 3. trimester til anæstesi og sedation i mere end 3 timer. FDA udsendte i 2016 en "warning" baseret på dette og anbefaler, at disse lægemidler ikke anvendes til anæstesi med varighed over 3 timer. Disse data skal tolkes og ekstrapoleres til humane forhold med stor forsigtighed. Denne advarsel bør ikke udsætte nødvendig kirurgi hos moderen. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1597, 4323, 4324, 4325, 4326, 4891

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der findes ingen data for udskillelse i modermælk. Amning kan fortsætte efter udmalkning og kassation af første portion modermælk.  


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Forbudt

Anvendelse af Remifentanil "Fresenius Kabi" medfører diskvalifikation af den sportsudøvende i konkurrencer.  

Schengen-attest (pillepas)

Schengen attest
Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Ren opioidagonist. Er stærkt respirationsdeprimerende.
 • Maksimal virkning efter 2 minutter (i.v. bolus). Virkningsvarighed 5-10 minutter uden tendens til øget varighed efter adskillige timers infusion.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres af uspecifikke esteraser på de røde blodlegemer og i vævene til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3-10 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektions-/infusionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas med 1 mg, 2 mg eller 5 mg opløses i henholdsvis 1 ml, 2 ml eller i 5 ml sterilt vand, hypotonisk eller isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske, isotonisk glucoseinfusionsvæske eller hypertonisk natriumchlorid-glucoseinfusionsvæske.
 • Efter fuldstændig opløsning af pulveret fortyndes dette koncentrat (1 mg/ml) yderligere til en færdig koncentration på 20-250 mikrogram/ml (50 mikrogram/ml er normal anbefalet koncentration til voksne og 20-25 mikrogram/ml er normal anbefalet koncentration til børn over 1 år).

 

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk glucose-infusionsvæske, hypertonisk natriumchlorid-glucoseinfusionsvæske samt hypotonisk eller isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. Må ikke blandes med andre farmaka. 

 

Holdbarhed 

 • ikke opbevares i køleskab eller fryser.
 • Koncentrat og brugsfærdig injektions- /infusionsvæske er kemisk holdbare i højst 24 timer ved 25°C, men bør anvendes umiddelbart.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(AP4NB) (Anæstesi) pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske 1 mg 189021
5 stk.
245,80 49,16
(AP4NB) (Anæstesi) pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske 2 mg 084304
5 stk.
295,30 59,06
(AP4NB) (Anæstesi) pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske 5 mg 579308
5 stk.
1.051,45 210,29

Substitution

pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske 1 mg
Ultiva Aspen Nordic, Remifentanil, pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske 1 mg
 
pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske 2 mg
Ultiva Aspen Nordic, Remifentanil, pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske 2 mg
 
pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske 5 mg
Ultiva Aspen Nordic, Remifentanil, pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske 5 mg
 

Referencer

4891. ACOG. ACOG Committee Opinion No. 775 Summary: Nonobstetric Surgery During Pregnancy. Obstet Gynecol. 2019; 133:844-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30913194 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4325. Olutoye OA, Baker BW, Belfort MA et al. Food and Drug Administration warning on anesthesia and brain development: implications for obstetric and fetal surgery. Am J Obstet Gynecol. 2018; 218(1):98-102, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28888583 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4326. Committee on Obstetric Practice and the American Society of Anesthesiologists. Committee Opinion No. 696: Nonobstetric Surgery During Pregnancy. Obstet Gynecol. 2017; 129(4):777-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28333816 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4323. Heesen M, Klimek M. Nonobstetric anesthesia during pregnancy. Curr Opin Anaesthesiol. 2016; 29(3):297-303, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26859466 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4324. Cohen-Kerem R, Railton C, Oren D et al. Pregnancy outcome following non-obstetric surgical intervention. Am J Surg. 2005; 190(3):467-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16105538 (Lokaliseret 3. marts 2022)


1597. Mazze RI, Källén B. Reproductive outcome after anesthesia and operation during pregnancy: a registry study of 5405 cases. Am J Obstet Gynecol. 1989; 161(5):1178-85, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2589435/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 
 

Revisionsdato

18.04.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...