Sertralin "Accord"

N06AB06
 
 
Antidepressivum. Serotoningenoptagshæmmer.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg (delekærv) eller 100 mg sertralin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Depression 

 • Voksne. 50 mg 1 gang dgl. Efter en uge kan dosis øges med 50 mg ad gangen i intervaller på mindst en uge. Maksimal døgndosis er 200 mg.

Panikangst, PTSD og socialfobi 

 • Voksne. Initialt 25 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til 50 mg efter én uge og derefter med 50 mg ad gangen i intervaller på mindst en uge. Maksimal døgndosis er 200 mg.

OCD 

 • Voksne og børn over 13 år. Initialt 50 mg 1 gang dgl. Efter en uge kan dosis øges med 50 mg ad gangen i intervaller på mindst en uge.
  Maksimal anbefalet døgndosis i de godkendte produktresuméer er 200 mg, men ved manglende respons kan højere doser være nødvendige under nøje overvågning af bivirkninger. Effekt og sikkerhed er vist ved op til 400 mg dgl. (4532) (5825) (5826).
 • Børn 6-13 år. Initialt 25 mg 1 gang dgl. Efter 1 uge kan dosis øges til 50 mg 1 gang dgl. og derefter med 50 mg ad gangen i intervaller på mindst en uge. Maksimal døgndosis er 200 mg. Erfaring savnes vedr. børn under 6 år.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses. Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Bør kun anvendes til børn og unge under 18 år på indikationen OCD, hvor behandlingen skal varetages af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.
Referencer: 4532, 5825, 5826

Nedsat leverfunktion

Sertralin metaboliseres hovedsageligt gennem leveren. Ved mild levercirrose er set forlænget halveringstid, højere plasmakoncentration og ca. 3 gange øget AUC. Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion, hvor nedsat dosis eller forlænget dosisinterval bør overvejes. Behandling bør undgås ved stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

På grund af risiko for seponeringssymptomer som fx svimmelhed, tremor, kvalme, søvnløshed og asteni bør seponering foretages gradvis. 

 • Det anbefales normalt at aftrappe behandlingen over mindst 4 uger, gerne 8 uger eller længere.
 • Aftrapningsplanen skal løbende tilpasses individuelt til den enkelte patient.
 • I udgangspunktet kan der forsøges med en halvering af dosis med 1-2 ugers mellemrum (ved evt. symptomer forlænges intervallet med mindst 1 uge).
 • Når den lavest mulige dosis er nået, seponeres behandlingen efter nogle uger. Opstår der herefter symptomer, kan man forsøge at give mindst mulig dosis hver anden dag eller skifte til escitalopram dråber, som kan gives i passende fortynding.
 • Bemærk, at der typisk opstår problemer når sidste dosis seponeres, ikke ved de initiale halveringer af dosis. Desuden skal man omhyggeligt monitorere for om depressionen eller angsttilstanden vender tilbage med hyppige samtaler.
 • Hvis sidste del af aftrapningen ikke lader sig gøre, kan der evt. forsøges med skift til fluoxetin (fx 10-20 mg dgl.), der så seponeres uden aftrapning efter 1-2 ugers behandling.

Se Seponeringssymptomer ved SSRI-behandling og Aftrapning af antidepressiva

Kontraindikationer

Behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid, moclobemid, rasagilin, selegilin). Behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (fx linezolid, moclobemid) inden for det sidste døgn. Det antibiotiske middel linezolid kan i enkeltstående tilfælde gives under tæt observation.
Kombinationerne kan give alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner. Risikoen er mindst ved antiparkinsonmidlet selegilin, mens risikoen for rasagilin ikke er undersøgt.
En evt. behandling med MAO-hæmmere må først indledes 2 uger efter seponering af sertralin.
Samtidig behandling med pimozid. 

Forsigtighedsregler

Blødningsforstyrrelser 

 • Abnorm blødning kan forekomme ved behandling med SSRI. Forsigtighed ved nuværende eller tidligere blødningsforstyrrelser samt ved behandling, der kan øge blødningsrisikoen (fx NSAID-behandling).

Børn og unge 

 • Hos børn og unge under 18 år er i sjældne tilfælde set øget risiko for suicidal adfærd og aggressivitet. Sertralin er kun registreret til behandling af OCD hos børn og unge. Hvis behandling skønnes nødvendig, overvåges nøje for tegn på suicidal adfærd.
 • Ved langtidsbehandling af børn anbefales kontrol af vækst, modning og kognitiv/adfærdsmæssig udvikling.

Diabetes  

 • Teoretisk risiko for påvirkning af den glykæmiske kontrol hos patienter med diabetes.

Epilepsi og kramper 

 • SSRI kan anses som sikre i terapeutiske doser ved epilepsi (4529).

Glaukom 

 • Et øget niveau af serotonin kan medføre mydriasis, der kan øge risikoen for udvikling af akut snævervinklet glaukom. Forsigtighed ved nuværende eller tidligere snævervinklet glaukom.

Mani/hypomani 

 • Risiko for induktion af mani. Forsigtighed ved tidligere mani/hypomani.
 • Behandling af bipolar depression med antidepressiva må almindeligvis kun foretages under samtidig dække af stemningsstabiliserende medicin.
 • Ved udvikling af mani anbefales behandlingen seponeret eller, hvis der kommer seponeringssymptomer, udtrappet, da disse kan bidrage til at forværre manien.

Angst 

 • Angsten kan forbigående intensiveres i starten af behandlingen. Der bør derfor startes med særligt lav dosis og langsom dosisøgning hos patienter med angst.

Risiko for forlænget QT-interval 

 • Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre. Se afsnit om Arytmi-risiko ved antidepressiva.

Risiko for hyponatriæmi 

 • Forsigtighed ved risikofaktorer for hyponatriæmi (fx ældre, levercirrose, SIADH). Seponering bør overvejes ved hyponatriæmi.

Risiko for knoglebrud 

 • Hos patienter over 50 år er der set øget forekomst af knoglebrud ved behandling med SSRI. Undersøgelser tyder på, at SSRI kan mindske knoglemassen og dermed øge risikoen for knoglebrud. Mindskning af knoglemassen er imidlertid også iagttaget ved ubehandlet depression.

Skizofreni 

 • De psykotiske symptomer kan forværres, hvis patienten ikke samtidig er i antipsykotisk behandling.

Suicidaltanker og -adfærd 

 • Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, specielt hos unge under 25 år.
 • Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer, også for at sikre compliance.
 • Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd.
Referencer: 4529

Bivirkninger

Oftest er bivirkningerne forbigående.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Døsighed, Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Ejakulationsforstyrrelser
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Palpitationer
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Dyspepsi, Flatulens, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Tænderskæren
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Øget risiko for traumer Kraftesløshed, Temperaturstigning, Utilpashed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Nedsat eller øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Rygsmerter, Øget muskeltonus Myalgi
Nervesystemet Bevægeforstyrrelser  (herunder ekstrapyramidale symptomer som hyperkinesi og dystoni), Paræstesier, Tremor
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Depersonalisering, Depression, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet Mareridt
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion Menstruationsforstyrrelser, Nedsat libido
Luftveje, thorax og mediastinum Gaben, Pharyngitis, Rhinitis, Smerter i thorax
Hud og subkutane væv Hududslæt, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hedeture
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Blødningstendens
Hjerte Hjertepåvirkning Takykardi
Øre og labyrint Øresmerter Otitis media
Det endokrine system Hypotyroidisme
Øjne Pupildilatation
Mave-tarm-kanalen Caries, Melæna, Sygdom i tungen Gastroenteritis, Glossitis, Hæmorider, Synkebesvær, Øget spytsekretion, Øsofagitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (sæsonbetinget), Ansigtsødem, Hypersensitivitet, Periorbitalt ødem Urticaria
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Vægttab
Metabolisme og ernæring Tørst
Knogler, led, muskler og bindevæv Artritis, Kramper, Muskelkramper, Muskelsvaghed Artrose
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Neoplasmer
Nervesystemet Gangforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Koordinationsbesvær, Migræne
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Apati, Eufori, Hallucinationer, Psykose, Suicidale tanker eller adfærd, Talebesvær, Tankeforstyrrelser
Nyrer og urinveje Hæmaturi, Inkontinens, Urinretention Hyppig vandladning, Nykturi, Polyuri
Det reproduktive system og mammae Seksuelle forstyrrelser, Vaginalblødning, Vandladningsbesvær Menoragi
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Dyspnø Epistaxis
Hud og subkutane væv Alopeci, Dermatitis, Purpura Hudkløe, Koldsved, Rødme, Tør hud
Vaskulære sygdomme Hypertension, Perifere ødemer, Synkope
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Lymfadenopati, Trombocytopeni
Hjerte Bradykardi, Myokardieinfarkt, Torsades de pointes-takykardi*
Det endokrine system Hyperprolaktinæmi Uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon - SIADH
Øjne Anisokori, Dobbeltsyn, Glaukom, Hyfæma, Synsfeltdefekt Fotofobi, Tåreflåd
Mave-tarm-kanalen Diverticulitis, Hernia, Pancreatitis, Stomatitis Hikke, Orale ulcera
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Malignt neuroleptikasyndrom
Lever og galdeveje Leverpåvirkning  (herunder hepatitis, icterus og leverinsufficiens)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Serotoninsyndrom
Undersøgelser Forlænget QT-interval*
Metabolisme og ernæring Diabetes, Hyperglykæmi, Hyperkolesterolæmi, Hypoglykæmi, Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Rhabdomyolyse, Øget risiko for knoglebrud
Nervesystemet Akatisi, Dyskinesier, Hyperæstesi, Koma
Psykiske forstyrrelser Afhængighed af midlet, Dissociative symptomer, Suicidaltanker Rastløshed, Søvngængeri
Nyrer og urinveje Oliguri
Det reproduktive system og mammae Balanopostit, Gynækomasti, Priapisme, Vulvovaginitis Galaktoré, Udflåd
Luftveje, thorax og mediastinum Dysfoni, Eosinofil pneumoni, Interstitiel lungesygdom, Laryngospasme, Stridor Hyperventilation
Hud og subkutane væv Alvorlige hudreaktioner  (herunder Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse), Bulløs dermatitis, Folliculitis, Fotosensibilitet Hårforandringer, Ændret kropslugt
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære kramper, Perifer iskæmi Vasodilatation
Ikke kendt hyppighed
Øjne Maculopati
Mave-tarm-kanalen Mikroskopisk colitis
Nervesystemet Trismus
Graviditet, puerperium og den perinatale periode Postpartum blødning**

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

** Øget risiko for postpartum blødning er set ved behandling med SSRI og SNRI inden for 1 måned før fødsel.  

 

 • Hyponatriæmi kan ses - særligt hos ældre.
 • Serotoninsyndrom (se SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor)) og malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) er forekommet ved behandling med SSRI. Risikoen forøges ved samtidig anvendelse af serotonerge midler, midler, der svækker serotonins metabolisme (MAO-hæmmere) og dopaminantagonister (antipsykotika). Se endvidere interaktioner.
 • Der er rapporteret tilfælde, hvor bivirkninger relateret til seksuel dysfunktion er vedblevet efter seponering af SSRI og SNRI.
 • Visse bivirkninger som fx angst, træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra depressions- eller angstsymptomer.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Sertralin "Accord"

MAO-hæmmere 

 • Kombination med MAO-hæmmere kan medføre alvorlige bivirkninger og er kontraindiceret.

 

Alkohol 

 • SSRI potenserer de kognitive og motoriske effekter af alkohol, hvilket fx kan have betydning ved motorkørsel eller maskinbetjening. Effekten er individuel og kan hos nogle være kraftig. Forsigtighed ved alkoholindtag anbefales derfor særligt i starten af behandlingen.

 

Påvirkning af P450-enzymer (CYP) 

 • Grapefrugtjuice bør undgås, da plasmakoncentrationen af sertralin kan øges med ca. 100 % - muligvis pga. hæmning af CYP3A4. Kombination med potente hæmmere af CYP3A4 (fx proteasehæmmere, itraconazol og claritromycin) bør også undgås. Forsigtighed ved kombination med moderate hæmmere af CYP3A4 (fx erythromycin, fluconazol, verapamil). Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Induktorer af CYP3A4 (fx carbamazepin, perikon, rifampicin) kan potentielt nedsætte plasmakoncentrationen af sertralin. Opmærksomhed på risiko for svagere virkning af sertralin anbefales. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Specielt ved høje doser hæmmer sertralin CYP2D6. Mulig risiko for interaktion med midler, der har et smalt terapeutisk indeks og omsættes via CYP2D6 (fx klasse 1C-antiarrytmika og TCA), se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

 

Påvirkning af trombocytfunktionen 

SSRI hæmmer trombocytfunktionen pga. hæmning af serotoninoptaget i trombocytterne.  

 • Forsigtighed ved kombination med andre midler, der kan påvirke trombocytfunktionen (fx NSAID) eller på anden vis kan øge risikoen for blødning.
 • Opmærksomhed på mulig øget blødningstendens ved behandling med antikoagulerende midler.

 

Risiko for øgning af den serotonerge effekt 

 • Samtidig brug af andre serotonerge midler (fx amfetaminer, MAO-hæmmere, andre serotonerge antidepressiva, lithium, triptaner, tryptophan, og opioider som buprenorphin, fentanyl, methadon og tramadol) giver øget risiko for udvikling af serotoninsyndrom (5820), se SSRI.
 • Samtidig brug af naturlægemidler, der indeholder perikon bør undgås på grund af risiko for serotonerg potensering.

 

Risiko for forlænget QT-interval 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika samt afsnit om Arytmi-risiko ved antidepressiva

 

Andre interaktioner 

 • Sertralin forhøjer niveauet af pimozid. Mekanismen er ukendt. Kombinationen bør undgås på grund af pimozids snævre terapeutiske index.
Referencer: 5820

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Overordnet er der data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden væsentligt øget risiko for uønsket fosterpåvirkning som helhed. I nogle analyser er der en lille øget risiko for medfødte hjertemisdannelser, men dette signal forsvinder efter justering for forskellige forhold og begrænsning af analyserne til kun at omfatte patienter med depression. 

SSRI generelt: Risikoen for preterm fødsel synes øget med omkring 20 %, mens data for spontan abort ikke synes at pege på en risiko for lægemidlerne men snarere en mindre øget risiko relateret til sygdommen. 

Ved anvendelse af SSRI i 2. og 3. trimester er der en øget - men i absolutte tal stadig meget lille - risiko for persisterende pulmonal hypertension (PPNH; en alvorlig og potentiel dødelig tilstand). Risikoen synes øget fra 1.8/1.000 i baggrundspopulationen til omkring 2.9/1.000 eksponerede. 

Irritative neonatale symptomer i form af gråd, uro, sove og spiseforstyrrelser, sitren, påvirket muskeltonus og respiratorisk distress er velbeskrevet efter eksponering for SSRI i tredje trimester. Frekvensen og sværhedsgraden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende. Hyppigheden er af størrelsesordenen 20 %. Alvorligere symptomer som respiratorisk distress, kramper og hypoglykæmi er væsentligt sjældnere. Det er usikkert i hvilket omfang disse symptomer er relateret til et seponeringssyndrom eller en direkte øget serotonerg aktivitet i CNS hos det nyfødte barn.
Se endvidere:
Antidepressiv behandling af gravide 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 2785, 3040, 3227, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 2 %. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Sertralin "Accord".Patienten kan opleve øget træthed.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Sertralin "Accord". 

Patienten kan opleve øget træthed. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Selektiv serotoningenoptagshæmmer (SSRI). Hæmmer genoptaget af neurotransmitteren serotonin ved at blokere serotonins transportprotein (SERT). Mængden af serotonin uden for nervecellen øges derved. Medvirkende til den antidepressive effekt er formentlig en direkte øgning af serotonin i synapsespalten eller en nedregulering og desensibilisering af 5HT1A-autoreceptorerne (der hæmmer frigørelse af serotonin fra nerveterminalen). Imidlertid har SSRI'erne også indflydelse på en række andre faktorer, der kan være vigtige for mekanismen (fx opregulering af cortisolreceptorerne, medførende mindsket hypofyse-binyrebark aktivitet, øget neurogenese i hippocampus).
Påvirker desuden andre neurotransmittere og receptorer. Se endvidere tabel 4 i Antidepressiva

Farmakokinetik

 • Undergår udpræget first-pass metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 4,5-8 timer.
 • Steady state efter ca. 1 uge.
 • Metaboliseres i leveren (herunder via CYP3A4 og CYP2C19), bl.a. til den svagt aktive metabolit N-desmethylsertralin.
 • Plasmahalveringstid ca. 26 timerfor sertralin og 62-104 timer for N-desmethylsertralin.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 50 mg, Accord  Delekærv
filmovertrukne tabletter 100 mg, Accord  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.)
Sertralin "Accord"
384244
30 stk. (blister)
108,95 3,63 3,63
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.)
Sertralin "Accord"
579066
100 stk. (blister)
177,05 1,77 1,77
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.)
Sertralin "Accord"
043465
250 stk.
283,85 1,14 1,14
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.)
Sertralin "Accord"
469093
30 stk. (blister)
Udgået 16-10-2023
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.)
Sertralin "Accord"
380009
100 stk. (blister)
150,35 1,50 0,75
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.)
Sertralin "Accord"
472889
250 stk.
157,00 0,63 0,31

Substitution

filmovertrukne tabletter 50 mg
Sertralin "Hexal" HEXAL, Sertralin, filmovertrukne tabletter 50 mg
Sertralin "KRKA" KRKA, Sertralin, filmovertrukne tabletter 50 mg
Sertralin "Teva" TEVA, Sertralin, filmovertrukne tabletter 50 mg
Zoloft Viatris, Sertralin, filmovertrukne tabletter 50 mg
 
filmovertrukne tabletter 100 mg
Sertralin "Hexal" HEXAL, Sertralin, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sertralin "KRKA" KRKA, Sertralin, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sertralin "Orion" Orion Pharma, Sertralin, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sertralin "Teva" TEVA, Sertralin, filmovertrukne tabletter 100 mg
Zoloft Viatris, Sertralin, filmovertrukne tabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
I, C
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,2 x 10,5
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
IJ
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,3 x 13,4
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

5820. Videbech P. Serotoninsyndrom. Ugeskriftet for Læger. 2022, https://ugeskriftet.dk/videnskab/serotoninsyndrom (Lokaliseret 26. oktober 2023)


3942. Masarwa R, Bar-Oz B, Gorelik E et al. Prenatal Exposure to SSRIs and SNRIs and Risk for Persistent Pulmonary Hypertension of The Newborn: A Systematic Review, Meta-Analysis and Network Meta-Analysis. Am J Obstet Gynecol. 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30170040 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3227. McAllister-Williams RH, Baldwin DS, Cantwell R et al. British Association for Psychopharmacology consensus guidance on the use of psychotropic medication preconception, in pregnancy and postpartum 2017. J Psychopharmacol. 2017; 31(5):519-52, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28440103 (Lokaliseret 22. februar 2022)


3040. Eke AC, Saccone G, Berghella V. Selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) use during pregnancy and risk of preterm birth: a systematic review and meta-analysis. BJOG. 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27239775 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4529. Kanner AM. Most antidepressant drugs are safe for patients with epilepsy at therapeutic doses: A review of the evidence. Epilepsy Behav. 2016; 61:282-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27236241 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2785. Larsen ER, Damkier P, Pedersen LH et al. Use of psychotropic drugs during pregnancy and breast-feeding. Acta Psychiatr Scand Suppl. 2015; 445:1-28, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26344706 (Lokaliseret 4. maj 2023)


3945. Wang S, Yang L, Wang L et al. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) and the Risk of Congenital Heart Defects: A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. J Am Heart Assoc. 2015; 4(5), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25991012 (Lokaliseret 24. februar 2022)


5825. Fineberg NA, Reghunandanan S, Simpson HB et al. Obsessive-compulsive disorder (OCD): Practical strategies for pharmacological and somatic treatment in adults. Psychiatry Res. 2015; 227(1):114-25, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25681005/ (Lokaliseret 26. oktober 2023)


3947. Andersen JT, Andersen NL, Horwitz H et al. Exposure to selective serotonin reuptake inhibitors in early pregnancy and the risk of miscarriage. Obstet Gynecol. 2014; 124(4):655-61, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25198261 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3943. Grigoriadis S, VonderPorten EH, Mamisashvili L et al. Antidepressant exposure during pregnancy and congenital malformations: is there an association? A systematic review and meta-analysis of the best evidence. J Clin Psychiatry. 2013; 74(4):293-308, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23656855 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3944. Ross LE, Grigoriadis S, Mamisashvili L et al. Selected pregnancy and delivery outcomes after exposure to antidepressant medication: a systematic review and meta-analysis. JAMA Psychiatry. 2013; 70(4):436-43, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23446732 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3946. Kjaersgaard MI, Parner ET, Vestergaard M et al. Prenatal antidepressant exposure and risk of spontaneous abortion - a population-based study. PLoS One. 2013; 28(8), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24015208 (Lokaliseret 24. februar 2022)


5826. Bloch MH, McGuire J, Landeros-Weisenberger A et al. Meta-analysis of the dose-response relationship of SSRI in obsessive-compulsive disorder. Mol Psychiatry. 2010; 15(8):850-5, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19468281/ (Lokaliseret 26. oktober 2023)


4532. Ninan PT, Koran LM, Kiev A et al. High-dose sertraline strategy for nonresponders to acute treatment for obsessive-compulsive disorder: a multicenter double-blind trial. J Clin Psychiatry. 2006; 67(1):15-22, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16426083 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

02.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...