Biktarvy

J05AR20
 
 

Antiviralt middel. 

Emtricitabin og tenofoviralafenamid (TAF) hæmmer det HIV-specifikke enzym reverse transcriptase

Bictegravir er en HIV-integrasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Til behandling af HIV-1-infektion hos voksne og børn ≥ 2 år uden kendte mutationer forbundet med resistens over for integrasehæmmere, emtricitabin eller tenofovir. Se endvidere Midler mod HIV.


Præparatet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 30 mg bictegravir, 120 mg emtricitabin og 15 mg tenofoviralafenamid
 • 50 mg bictegravir, 200 mg emtricitabin og 25 mg tenofoviralafenamid.

Doseringsforslag

Børn ≥ 2 år (≥ 14 kg og < 25 kg) 

 • 1 tablet (30 mg/120 mg/15 mg) 1 gang dgl.

 

Voksne og børn ≥ 25 kg 

 • 1 tablet (50 mg/200 mg/25 mg) 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele, med et glas vand.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Glemt dosis kan tages indtil 6 timer før næste dosis.
 • Ved opkastning senest 1 time efter indtagelse af tabletten tages en ny tablet.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 2 år eller < 14 kg.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kombinationspræparatet er uegnet pga. manglende mulighed for individuel dosisreduktion. 


  Uddybende tekst:

  For enkeltstofferne gælder flg. retningslinjer:  

   

  Tenofoviralafenamid: 

  • GFR < 30 ml/min: Begrænset erfaring, da der ikke foreligger sikkerhedsdata.
   GFR < 15 ml/min: Bør kun anvendes i forbindelse med hæmodialyse.

  Emtricitabin

  • GFR 0-15 ml/min: Voksne og børn ≥ 33 kg. Dosis nedsættes til 200 mg hver 96. time.
  • GFR 15-30 ml/min. Voksne og børn ≥ 33 kg. Dosis nedsættes til 200 mg hver 72. time.

  Bictegravir: 

  • Findes ikke som enkeltpræparat.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C) pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig behandling med rifampicin eller naturlægemidler med perikon (potente CYP3A- og UGT1A1-induktorer). 

Forsigtighedsregler

 • Ved seponering hos patienter, som også er smittet med hepatitis B-virus, monitoreres omhyggeligt for tegn på eksacerbation af hepatitis.
 • Nyrefunktionen vurderes før/ved opstart af behandlingen samt monitoreres efter behov under behandlingen.
 • Der er rapporteret reduktion i knoglemineraltæthed hos børn i alderen 3 til 12 år, som fik tenofoviralafenamid. Langtidsvirkningerne på voksende knogler er uvis, og monitorering anbefales under behandlingen.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression Abnorme drømme
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Dyspepsi, Opkastning
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Undersøgelser Forhøjet bilirubin
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Psykiske forstyrrelser Angst, Suicidale tanker eller adfærd Søvnforstyrrelser
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom

Legemsvægt og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.  

Interaktioner

Anden medicin sammen med Biktarvy, komb.

Bictegravir 

 • Samtidig anvendelse af midler, der er potente induktorer af både CYP3A og UGT1A1, fx rifampicin og naturlægemidler med perikon, er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af midler, der er potente hæmmere af både CYP3A og UGT1A1, fx atazanavir, anbefales ikke. Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.

 

Tenofoviralafenamid 

 • Bør ikke anvendes samtidig med andre lægemidler, der indeholder tenofoviralafenamid, tenofovirdisoproxil eller adefovirdipivoxil.
 • Ved samtidig brug af P-gp-induktorer, fx carbamazepin, naturlægemidler med perikon, phenobarbital, rifabutin eller rifampicin, forventes nedsat plasmakoncentration af tenofoviralafenamid. Kombinationen frarådes.
 • Ved samtidig brug af visse proteasehæmmere med/uden farmakokinetisk booster, fx atazanavir/cobicistat, kan plasmakoncentrationen af tenofoviralafenamid øges. Kombination frarådes.
 • Itraconazol eller ketoconazol forventes at øge plasmakoncentrationen af tenofoviralafenamid. Kombination frarådes.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen.  

 

Der er ikke humane data for anvendelse af dette kombinationspræparat, og der er ikke data for indholdsstoffet bictegravir i anden sammenhæng. 

 

Der er data for tenofoviralafenamid for cirka 900 1. trimester-eksponerede (oftest i kombinationsbehandling) uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. I et randomiseret studie blandt 643 kvinder efter 2. trimester indgik tenofovir i alle tre arme (tenofovir afenalamid i én arm, tenofovir disoproxil i to arme) i kombination med to andre antiretrovirale lægemidler. Der var mindre forskelle mellem de tre arme i forhold til præterm fødsel og neonatal død, men man kan ikke isolere den specifikke betydning af tenofovir.  

 

Data for emtricitabin (mere end 4.500 1. trimester-eksponerede) tyder ikke på en væsentlig overrisiko for uønsket fosterpåvirkning.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379, 5582

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Bictegravir 

 • HIV-integrasehæmmer.

Emtricitabin og tenofoviralafenamid 

 • HIV-nukleosid/nukleotid-RT-hæmmere.
 • Omdannes intracellulært til de aktive metabolitter.

Farmakokinetik

Bictegravir 

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 17 timer.
 • Metaboliseres overvejende i leveren og udskilles med fæces.

Emtricitabin 

 • Biotilgængelighed ca. 95 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 10 timer.
 • Intracellulær plasmahalveringstid ca. 39 timer.
 • Ca. 85 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Tenofoviralafenamid 

 • Tenofoviralafenamid er en prodrug, som i primære hepatocytter og lymfocytter omdannes til den aktive substans tenofovir.
 • Biotilgængeligheden af tenofoviralafenamid stiger med ca. 65 % ved samtidig indtagelse af fedtrigt måltid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 0,5 time (tenofoviralafenamid).
 • Plasmahalveringstid ca. 32 timer (tenofovir).
 • Tenofovir udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i originale pakning for at beskytte mod fugt.
 • Brug ikke tabletterne, hvis folien er brudt eller perforeret.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 30+120+15 mg, Gilead Sciences  Delekærv for nemmere indtagelse
filmovertrukne tabletter 50/200/25 mg, Gilead Sciences  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 50/200/25 mg 436308
30 stk.
13.038,40 434,61
(BEGR) filmovertrukne tabletter 30+120+15 mg 185143
30 stk.
13.038,40 434,61

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  30+120+15 mg

Præg:
BVY
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6 x 14
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  50/200/25 mg

Præg:
GSI, 9883
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysebrun
Mål i mm: 8 x 15
filmovertrukne tabletter 50/200/25 mg
 
 
 

Referencer

4375. Gandhi RT, Bedimo R, Hoy JF et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2022 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2023; 329-(1):63-84, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33052386/ (Lokaliseret 24. juli 2023)


5582. Lockman S, Brummel SS, Ziemba L et al. Efficacy and safety of dolutegravir with emtricitabine and tenofovir alafenamide fumarate or tenofovir disoproxil fumarate, and efavirenz, emtricitabine, and tenofovir disoproxil fumarate HIV antiretroviral therapy regimens started in pregnancy (IMPAACT 2010/VESTED): a multicentre, open-label, randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet. 2021; 397(10281):1276-92, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33812487/ (Lokaliseret 12. januar 2022)


4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2023, http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 24. juli 2023)

 
 

Revisionsdato

26.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...