AMGEVITA

L04AB04
 
 

Immunsuppressivt virkende middel. Human monoklonalt antistof mod tumor nekrosis faktor (TNF)

AMGEVITA er et biosimilært lægemiddel

Anvendelsesområder

 • Aktiv reumatoid artritis, polyartikulær juvenil idiopatisk artritis, spondylartritis, psoriasisartritis
 • Moderat til svær kronisk plaque-psoriasis, hvor anden behandling har haft utilstrækkelig effekt, ikke kan tåles eller har medført uacceptable bivirkninger
 • Moderat til svær, aktiv Crohns sygdom, hvor adækvat behandling med glukokortikoid og andet immunosuppressivum ikke har givet tilfredsstillende effekt
 • Moderat til svær, aktiv colitis ulcerosa, hvor konventionel behandling inkl. glukokortikoider eller azathioprin/mercaptopurin ikke har givet tilfredsstillende effekt.
 • Aktiv moderat til svær hidrosadenitis suppurativa (svedkirtelbetændelse, (HS)), hvor responset på konventionel systemisk HS-behandling har været utilstrækkelig.
 • Non-infektiøs intermediær, posterior og pan-uveitis, som har haft utilstrækkeligt respons på kortikosteroider, som har behov for steroidbesparende behandling, eller som ikke er egnet til behandling med kortikosteroider. 

  

Adalimumab bør kun anvendes, når behandlingen varetages af læger med særligt kendskab til stoffet og ovennævnte indikationer. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 

 • 1 injektionssprøjte indeholder 20 mg eller 40 mg adalimumab.
 • 1 injektionspen indeholder 40 mg adalimumab.

Doseringsforslag

Reumatoid artritis, spondylartritis og psoriasisartritis

 • Voksne og børn > 13 år. 40 mg s.c. hver 2. uge. Behandlingsrespons ses oftest inden for 12 ugers behandling.

Juvenil idiopatisk artritis

 • Voksne og børn > 13 år. 40 mg s.c. hver 2. uge. Behandlingsrespons ses oftest inden for 12 ugers behandling.
 • Børn 2-12 år. 40 mg s.c. hver 2. uge (legemsvægt ≥ 30 kg) hhv. 20 mg s.c. hver 2. uge (legemsvægt 10-30 kg).

Entesopatirelateret juvenil idiopatisk artritis

 • Børn > 6 år. 40 mg hver 2. uge (legemsvægt ≥ 30 kg) hhv. 20 mg hver 2. uge (legemsvægt 15-30 kg).

Crohns sygdom

 • Voksne og børn ≥ 40 kg. Induktionsbehandling. 80 mg s.c. Behandlingen gentages efter 2 uger med 40 mg s.c. Hvis der er behov for hurtigere respons, kan behandlingen evt. indledes med 160 mg initialt og 80 mg efter 2 uger. Herefter 40 mg s.c. hver 2. uge. Ved nedsat respons kan dosis evt. øges til 40 mg ugentlig.
 • Børn < 40 kg. Induktionsbehandling. 40 mg s.c. Behandlingen gentages efter 2 uger med 20 mg s.c. Hvis der er behov for hurtigere respons, kan behandlingen evt. indledes med 80 mg initialt og 40 mg efter 2 uger. Herefter 20 mg s.c. hver 2. uge. Ved nedsat respons kan dosis evt. øges til 20 mg ugentlig.

Colitis ulcerosa

Voksne 

 • Startdosis 160 mg s.c., efterfulgt af 80 mg s.c. efter 2 uger.
 • Derefter 40 mg s.c. hver anden uge. Ved dårlig respons kan vedligeholdelsesdosis gives hyppigere.

Psoriasis

Voksne 

 • Initialdosis 80 mg givet s.c.
 • Efterfulgt af 40 mg s.c. hver anden uge med start en uge efter den første dosis.
 • Patienter med utilstrækkeligt respons efter 16 ugers behandling eller mere kan have fordel af en stigning i doseringshyppighed til 40 mg hver uge. Fordele og risici ved fortsat ugentlig behandling skal overvejes nøje hos disse patienter. Hvis der opnås tilstrækkeligt respons med en øget doseringshyppighed, kan dosis efterfølgende reduceres til 40 mg hver anden uge.

Børn > 4 år 

 • Legemsvægt ≥ 30 kg. Startdosis 40 mg s.c., efterfulgt af 40 mg s.c. hver 2. uge startende en uge efter startdosis.
 • Legemsvægt 15-30 kg. Startdosis 20 mg s.c., efterfulgt af 20 mg s.c. hver 2. uge startende en uge efter startdosis.
 • Hvis der ikke er respons inden for 16 uger, skal videre behandling nøje overvejes.

Hidrosadenitis suppurativa

Voksne 

 • Initialdosis 160 mg s.c. på dag 1 (4 x 40 mg på en dag eller 2 x 40 mg pr. dag over to dage).
 • Herefter 80 mg s.c. på dag 15.
 • 2 uger senere (dag 29) fortsættes med 40 mg s.c. mg hver uge eller 80 mg hver anden uge (2 x 40 mg) indgivet samme dag.
 • Ved manglende respons skal behandling ud over 12 uger nøje overvejes.

Børn > 12 år og > 30 kg 

 • Initialt 80 mg s.c. i uge 0.
 • Efterfulgt af 40 mg s.c. hver anden uge med start 1 uge efter den første dosis.
 • Ugentlig dosering kan overvejes hos unge med utilstrækkeligt respons på behandling hver anden uge. Ved manglende respons skal behandling ud over 12 uger nøje overvejes.

Uveitis

Voksne 

 • Initialdosis 80 mg efterfulgt af 40 mg hver 2. uge med start en uge efter den første dosis.
 • Begrænset erfaring med initiering af behandling med adalimumab alene, men kan med fordel kombineres med kortikosteroider og/eller andre ikke biologiske immunmodulerende lægemidler.
 • I overensstemmelse med klinisk praksis kan samtidig steroidbehandling nedtrappes med start to uger efter initiering af behandling med adalimumab.
 • Bemærk:
  • Ved langtidsbehandling anbefales årlig evaluering af fordele/risici.

Børn > 2 år 

 • < 30 kg. 20 mg s.c. hver 2. uge i kombination med methotrexat.
 • ≥ 30 kg. 40 mg s.c. hver 2. uge i kombination med methotrexat.

 

Bemærk: 

Kontraindikationer

 • Tuberkulose eller andre alvorlige infektioner
 • Moderat til svær hjerteinsufficiens (NYHA III/IV).

Forsigtighedsregler

 • Inden behandlingsstart skal der screenes for latent tuberkulose og for hepatitis B
 • Forsigtighed ved infektionstendens, hjerteinsufficiens (NYHA I/II), demyeliniserende lidelser og kirurgi
 • Vaccination med levende vaccine skal undgås
 • Ved nuværende eller tidligere malign sygdom skal behandling som hovedregel undgås. Generelt bør der observeres for udvikling af malign sygdom, specielt i hud og lymfeknuder.
 • Ved gentagen behandling skal patienterne følges nøje med henblik på udvikling af forsinket overfølsomhed.
 • Beskyttelseshætten på pennen indeholder latex, som kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Kvalme, Opkastning.
Anæmi, Leukopeni.
Hyperlipidæmi.
Luftvejsinfektion.
Forhøjede leverenzymer.
Hovedpine.
Hududslæt.
Muskuloskeletale smerter.
Reaktioner på indstiksstedet.
Almindelige (1-10%) Alopeci, Dermatitis, Hudkløe, Negleforandringer, Purpura, Rødme, Øget svedtendens.
Angst, Depression, Humørforstyrrelser, Søvnløshed.
Astma, Dyspnø, Hoste.
Benign neoplasme, Hudcancer.
Blefaritis, Conjunctivitis, Synsforstyrrelser.
Dehydrering, Hyperglykæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi.
Forhøjet serum-urat.
Forværring af psoriasis, Hypersensitivitet, Periorbitalt ødem, Urticaria.
Dyspepsi, Gastro-intestinal blødning, Gastro-øsofageal refluks.
Hypertension, Hæmatom, Ødemer.
Hæmaturi, Nyrefunktionspåvirkning, Urinvejsinfektion.
Infektioner.
Ischias, Muskelkramper.
Koagulationsforstyrrelser, Leukocytose, Trombocytopeni.
Migræne, Paræstesier.
Svimmelhed, Sårhelingskomplikationer, Temperaturstigning.
Øreinfektion.
Brystsmerter.
Takykardi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ansigtsødem, Sarcoidose.
Arytmier, Hjerteinsufficiens, Myokardieinfarkt.
Cerebrovaskulære tilfælde, Lungeemboli, Tromboflebitis, Vasculitis.
Dobbeltsyn.
Erektil dysfunktion.
Høretab, Tinnitus.
Interstitiel lungesygdom, Luftvejsobstruktion, Pleuraekssudat, Pneumonitis.
Lymfom.
Maligne tumorer, Malignt melanom.
Neuropati, Tremor.
Pancreatitis.
Rhabdomyolyse, Systemisk lupus erythematosus  (SLE).
Trombocytopenisk purpura.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Dissemineret sklerose, Stevens-Johnsons syndrom.
Demyelisering, Guillain-Barrés syndrom.
Erythema multiforme.
Gastro-intestinal perforation.
Hepatitis.
Hjertestop.
Kutan vasculitis.
Leukæmi.
Lungefibrose.
Neuritis optica.
Pancytopeni.
Ikke kendt Leverinsufficiens.

Interaktioner

Kombination af adalimumab og anakinra eller abatacept bør undgås pga. øget infektionsrisiko.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mere end 1.500 levendefødte børn eksponeret i 1. trimester uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. En del af datamængden fra produktresumeet er ikke publiceret. TNF-hæmmere er i nogle studier forbundet med en øget risiko for præterm fødsel, men risiko for andre udfald end misdannelser er generelt utilstrækkelig belyst. 

Referencer: 3957, 3959, 3961, 3966, 4842

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 5 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Adalimumab binder det proinflammatoriske cytokin TNF (Tumor Necrosis Factor), der spiller en vigtig rolle i den autoimmune inflammation. Herved hindres stimulation af immunologiske målceller og udvikling i den autoimmune inflammation. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 64% efter s.c. injektion.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 5 dage.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 uger.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • En enkelt injektionssprøjte/-pen kan opbevares i højst 14 dage ved højst 25°C beskyttet mod lys. Ikke-anvendt injektionssprøjte/-pen skal kasseres efter 14-dages-perioden.

Indholdsstoffer

Adalimumabinjektionsvæske, opl. i pen  40 mginjektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mginjektionsvæske, opl. i sprøjte  40 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Iseddikesyre : injektionsvæske, opl. i pen 40 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 20 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg
Polysorbat 80 : injektionsvæske, opl. i pen 40 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 20 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg
Saccharose : injektionsvæske, opl. i pen 40 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 20 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 40 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 20 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Der.Reu.Of) injektionsvæske, opl. i pen 40 mg 155045
2 stk.
6.451,35 233,86
(NBS) (Der.Reu.Of) injektionsvæske, opl. i sprøjte 20 mg 493438
1 stk.
1.764,90 255,89
(NBS) (Der.Reu.Of) injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg 169691
2 stk.
6.451,35 233,86

Referencer

3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4842. Chambers CD, Johnson DL, Xu R et al. Birth outcomes in women who have taken adalimumab in pregnancy: A prospective cohort study. PLoS One. 2019; 14(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31626646 (Lokaliseret 8. april 2020)


3961. Luu M, Benzenine E, Doret M. Continuous Anti-TNFα Use Throughout Pregnancy: Possible Complications For the Mother But Not for the Fetus. A Retrospective Cohort on the French National Health Insurance Database (EVASION). Am J Gastroenterol. 2018; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29961771 (Lokaliseret 14. november 2018)


3959. Bröms G, Granath F, Ekbom A. Low Risk of Birth Defects for Infants Whose Mothers Are Treated With Anti-Tumor Necrosis Factor Agents During Pregnancy. Clin Gastroenterol Hepatol. 2016; 14(2):234-41, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375613 (Lokaliseret 14. november 2018)


3957. Weber-Schoendorfer C, Oppermann M, Wacker E et al. Pregnancy outcome after TNF-α inhibitor therapy during the first trimester: a prospective multicentre cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2015; 80(4):727-39, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25808588 (Lokaliseret 14. november 2018)

 
 

Revisionsdato

25.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...