Prometazin "Actavis"

R06AD02
 
 
Sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg promethazinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Transportsyge 

 • Voksne og børn > 15 år. 25 mg.
 • Dosis tages 30-60 min. før afrejse.


Søvnløshed 

 • Voksne. 25 mg før sengetid.


Allergiske sygdomme 

 • Voksne og børn > 15 år. 25 mg 2-4 gange dgl.


Bemærk: 

 • Kontraindiceret til børn under 2 år.

 

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tablet kan opslæmmes i vand. Ved opslæmning omrystes i 5 minutter.
 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Promethazin og dets metabolitter udskilles bl.a. via urinen. Manglende erfaring ved nedsat nyrefunktion. Forsigtighed anbefales ved stærkt nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Børn under 2 år, på grund af risiko for fatal respirationsdepression.
 • CNS-depression.
 • Forlænget QT-interval.
 • Behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (fx linezolid, moclobemid) inden for det sidste døgn.

Forsigtighedsregler

 • På grund af promethazins antikolinerge virkninger bør udvises forsigtighed ved bl.a. snævervinklet glaukom og vandladningsbesvær hos patienter med prostatahyperplasi.
 • Bør desuden anvendes med forsigtighed ved:
  • Respirationsdepression
  • Myasthenia gravis
  • Søvnapnø
  • Nedsat krampetærskel
  • Koronararteriesygdom
 • Misbrug af promethazin er forekommet. Forsigtighed ved tidligere misbrug.

Risiko for antikolinerg belastning 

Promethazin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

 

Risiko for forlænget QT-interval 

QT-forlængelse er registreret som bivirkning med ukendt hyppighed. Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Akkommodationsbesvær Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Obstipation
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Nyrer og urinveje Urinretention
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Bloddyskrasi
Øjne Sløret syn*
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion)
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Arytmier Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Malignt neuroleptikasyndrom Træthed
Lever og galdeveje Icterus
Undersøgelser Forlænget QT-interval**
Nervesystemet Ekstrapyramidale gener
Psykiske forstyrrelser Spisevægring
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet
Vaskulære sygdomme Hypotension

* Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning). 

** QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

 • Børn: De antikolinerge effekter er oftest set hos småbørn, mens rastløshed, mareridt og konfusion kan ses hos større børn.
 • Ældre: Konfusion og antikolinerge bivirkninger ses oftere hos ældre.
Referencer: 5822, 5823

Interaktioner

Anden medicin sammen med Prometazin "Actavis"
 • Forstærker den sederende virkning af anxiolytika, antipsykotika, hypnotika og alkohol. Alkohol bør undgås under behandlingen.
 • Kan øge MAO-hæmmeres kardiotoksicitet. Behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (fx linezolid, moclobemid) inden for det sidste døgn bør undgås.
 • Forstærker tricykliske antidepressivas antikolinerge virkning og nedsætter effekten af kolinesterasehæmmere.

 

Samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet bør om muligt undgås:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret.  

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler.  

Se desuden Antiarytmika

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Ved anvendelse under fødsel eller nær terminen har der været meddelelser om neurologiske forstyrrelser, respirationsdepression og påvirkning af trombocytaggregationen hos barnet. Bør ikke anvendes de sidste 2 uger før terminen, da der endvidere kan forekomme abstinenssymptomer og sedation hos barnet.  

Se endvidere Antihistaminer til systemisk brug

 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3908

Amning

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der kan forekomme milde bivirkninger i form af irritabilitet og sedation. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Prometazin "Actavis".Den sløvende effekt af Prometazin "Actavis" forstærkes.

Alkohol bør undgås ved behandling med Prometazin "Actavis". 

Den sløvende effekt af Prometazin "Actavis" forstærkes. 

Farmakodynamik

 • H1-receptorantagonist (antihistamin). Har, som andre 1. generations (sederende) antihistaminer, antikolinergisk og sederende virkning.
  Promethazin har effekt ved transportsyge, vestibulært udløst kvalme og svimmelhed. Virkningsmekanismen er ikke fuldt belyst, men kan hænge sammen med den antikolinerge effekt. Den vestibulære stimulation nedsættes og labyrintfunktionen hæmmes. Påvirkning af kemoreceptor-triggerzonen kan også spille en rolle.
 • Virkningsvarighed 4-12 timer.

Se endvidere tabel 2 i Antihistaminer til systemisk brug

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 25 % pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Plasmahalveringstid 5-14 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 25 mg, TEVA  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Administration

Tablet kan opslæmmes i vand.

OBS

Ved opslæmning omrystes i 5 minutter 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 545827
100 stk. (blister)
350,60 3,51 3,51

Substitution

filmovertrukne tabletter 25 mg
Phenergan STADA Nordic, Promethazin, filmovertrukne tabletter 25 mg
Prometazin "Orifarm" Orifarm Generics, Promethazin, filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
C25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,2 x 9,8
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.elsevier.com/books/drug-induced-ocular-side-effects/fraunfelder/978-0-323-65375-6 (Lokaliseret 22. februar 2023)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 22. februar 2023)


3908. Bártfai Z, Kocsis J, Puhó EH et al. A population-based case-control teratologic study of promethazine use during pregnancy. Reprod Toxicol. 2008; 25(2):276-85, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18272326 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

12.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...