Atazanavir "Mylan"

J05AE08
 
 

Anvendelsesområder

Anvendes i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til HIV-1-inficerede voksne og børn i alderen 6-18 år. Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV.  

Atazanavir bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 200 mg eller 300 mg atazanavir (som sulfat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 300 mg 1 gang dgl. sammen med ritonavir 100 mg 1 gang dgl. sammen med et måltid.

 

Børn 6-18 år 

Legemsvægt 

Dosis 1 gang dgl. sammen med et måltid 

> 35 kg 

300 mg sammen med ritonavir 100 mg 

15-35 kg 

200 mg sammen med ritonavir 100 mg  

 

Bemærk: 

 • Synkes hele med et glas vand.
 • Tages til et måltid.
 • Kapslen kan åbnes.
 • Indholdet kan opslæmmes i vand og kommes på blød mad, fx yoghurt eller æblemos.
 • OBS: åbning og opslæmning kan nedsætte/øge virkningen af kapslerne, og derfor er ekstra kontrol nødvendig af den hiv-positives mængde af virus.
 • Kan også gives i kombination med den farmakokinetiske booster cobicistat som erstatning for ritonavir. Der henvises til præparatbeskrivelsen for cobicistat.
 • Ved ritonavir-relaterede bivirkninger og fuldt supprimeret virus kan ritonavir seponeres, og atazanavir øges til 400 mg 1 gang dgl.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig anvendelse af:
  • glecaprevir/pibrentasvir
  • grazoprevir inkl. grazoprevir/elbasvir
  • lomitapid
  • lurasidon
  • perikon
  • quetiapin
  • rifampicin
  • sildenafil til behandling af pulmonal arteriel hypertension
  • statiner
  • syrepumpehæmmere.
 • Samtidig behandling med lægemidler, der nedbrydes via CYP3A4 og har snævert terapeutisk indeks og alvorlige bivirkninger, se Interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Kardielle overledningsproblemer
 • Patienter med risikofaktorer for forøget QT-interval
 • Børn med allerede eksisterende AV-blok af 1. og 2. grad eller kompleks knude-grenblok
 • Patienter med hæmofili bør gøres opmærksom på risikoen for øget blødningstendens
 • Regelmæssig kontrol af nyrefunktionen i løbet af hele behandlingsforløbet. Øget forekomst af kronisk nyresygdom og kumulativ eksponering for atazanavir-/ritonavir hos patienter med initial normal eGFR.
 • Anbefales ikke til patienter i hæmodialysebehandling.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Lever og galdeveje Icterus
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Torsades de pointes-takykardi
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis, Stomatitis Flatulens, Gastritis, Meteorisme, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed, Utilpashed
Lever og galdeveje Hepatitis, Kolestase
Immunsystemet Angioødem, Hypersensitivitet Urticaria
Undersøgelser Vægtændring
Metabolisme og ernæring Nedsat eller øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Muskelatrofi Myalgi
Nervesystemet Perifer neuropati, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression, Konfusion, Nervøsitet Abnorme drømme, Døsighed, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed
Nyrer og urinveje Hæmaturi, Interstitiel nefritis, Nyresten Hyppig vandladning, Proteinuri
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Alopeci, Erythema multiforme, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypertension, Synkope
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Palpitationer
Lever og galdeveje Cholecystitis, Hepatomegali
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Undersøgelser Forlænget QT-interval
Knogler, led, muskler og bindevæv Myopati
Nervesystemet Gangforstyrrelser
Nyrer og urinveje Nyresmerter
Hud og subkutane væv Bulløs dermatitis, Eksem
Vaskulære sygdomme Ødemer Vasodilatation
 • Legemsvægt og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.
 • Forhøjet bilirubin ses hos 45 % børn.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Atazanavir "Mylan"
 • Absorption af atazanavir kræver syre i ventriklen.
 • Præparater, der nedsætter ventriklens pH, kan derfor påvirke absorptionen.
 • Lansoprazol kan nedsætte AUC for atazanavir med ca. 95 %. Kombination er kontraindiceret. AUC for atazanavir reduceres til 30 % ved samtidig administration af omeprazol. En lignende effekt må forventes af andre syrepumpehæmmere. Kombination af atazanavir og syrepumpehæmmere bør derfor undgås. Hvis behandling anses for nødvendig, bør dosis af atazanavir øges til 400/100 mg, og dosis af syrepumpehæmmer bør ikke overstige en dosis svarende til 20 mg omeprazol.
 • Atazanavir nedbrydes via CYP3A4 og præparater, der inducerer dette enzym fx rifampicin. Kombination er kontraindiceret.
 • Ved samtidig brug af glecaprevir/pibrentasvir i fastdosis-kombination øges plasmakoncentrationen af glecaprevir og pibrentasvir. Dermed øges risikoen for ALAT-stigning potentielt. Kombination er kontraindiceret.
 • Ved samtidig brug af grazoprevir inkl. elbasvir/grazoprevir i fastdosis-kombination øges plasmakoncentrationen af grazoprevir og elbasvir. Dermed øges risikoen for ALAT-stigning potentielt. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af atorvastatin, rosuvastatin eller simvastatin medfører risiko for myopati inkl. rhabdomyolose. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af sildenafil til behandling af pulmonal arteriel hypertension er kontraindiceret pga. øget risiko for PDE-5-hæmmer-relaterede bivirkninger.
 • Atazanavir bør ikke gives sammen med præparater, der nedbrydes via CYP3A4 og har snævert terapeutisk indeks, fx pimozid, quetiapin (risiko for koma), ergotamin, triazolam og midazolam. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig indgift af nevirapin eller efavirenz og atazanavir/ritonavir kan nedsætte plasmakoncentrationen af atazanavir. Kombination bør derfor undgås. Hvis nødvendigt kan efavirenz gives sammen med 400 mg atazanavir/100 mg ritonavir.
 • Forsigtighed ved samtidig anvendelse af sildenafil, tadalafil eller vardenafil til behandling erektil dysfunktion, idet koncentrationen af disse lægemidler øges med risiko for PDE-5-relaterede bivirkninger.
 • Samtidig indgift af atazanavir og salmeterol bør undgås pga. øget risiko for salmeterolrelaterede kardiovaskulære bivirkninger.
 • Samtidig indgift af voriconazol frarådes. Hvis samtidig behandling skønnes nødvendig, skal patienten kontrolleres nøje med henblik på bivirkninger og evt. svigt af såvel atazanavir som voriconazol. Bestemmelse af CYP2C19-allel anbefales (se produktresumé).
 • Atazanavir øger plasmakoncentrationen af dabigatran og dermed risikoen for blødning. Kombination frarådes.
 • Atazanavir hæmmer CYP3A4, og der er mulighed for gensidig kompetativ hæmming mellem atazanavir og de læge midler, som omsættes af samme enzymer, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Atazanavir øger eksponeringen af ethinylestradiol, hvilket kan medføre relaterede bivirkninger, således at compliance muligvis påvirkes.
 • Naturlægemidler, som indeholder perikon, kan nedsætte plasmakoncentrationen af atazanavir. Kombination bør undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

For atazanavir er der data for ca. 2.000 gravide, som har været behandlet med et kombinationsregime omfattende atazanavir, heraf ca. 1.200 i 1. trimester. Frekvensen af medfødte misdannelser var 2,1 % blandt børn født levende og eksponeret i 1. trimester. 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • HIV-proteasehæmmer.
 • Hæmningen af HIV-protease medfører, at spaltningen af det virale precursor-polyprotein forebygges, og der dannes umodne ikke-infektiøse viruspartikler.

Farmakokinetik

 • Biotilgængeligheden for atazanavir øges ved samtidig indtagelse af ritonavir eller føde.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Ca. 7 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Efter åbning: Kan opbevares i højst 90 dage. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
hårde kapsler 200 mg, Viatris  
hårde kapsler 300 mg, Viatris  
Mad og drikke

Mad og drikke

Indholdet kan kommes på blød mad, fx yoghurt eller æblemos.

Tages til et måltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan åbnes.

Administration

Synkes hele med et glas vand.

Indholdet kan opslæmmes i vand.

OBS

OBS: Åbning og dermed opslæmning kan nedsætte/øge virkningen af kapslerne, og derfor er ekstra kontrol nødvendig af den hiv-positives mængde af virus. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) hårde kapsler 200 mg 035249
60 stk. (blister)
2.390,45 39,84 59,76
(BEGR) hårde kapsler 300 mg 549040
30 stk. (blister)
3.355,65 111,86 111,86

Substitution

hårde kapsler 200 mg
Atazanavir "Stada" STADA Nordic, Atazanavir, hårde kapsler 200 mg
Atazanavir "Teva" TEVA, Atazanavir, hårde kapsler 200 mg
 
hårde kapsler 300 mg
Atazanavir "Krka" KRKA, Atazanavir, hårde kapsler 300 mg
Atazanavir "Stada" STADA Nordic, Atazanavir, hårde kapsler 300 mg
Atazanavir "Teva" TEVA, Atazanavir, hårde kapsler 300 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  200 mg

Præg:
MYLAN, AR200
Kærv: Ikke relevant
Farve: Grøn, Blå
Mål i mm: 7,6 x 21,4
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Hårde kapsler  300 mg

Præg:
MYLAN, AR300
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rød, Grøn
Mål i mm: 8,5 x 23,5
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

4375. Gandhi RT, Bedimo R, Hoy JF et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2022 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2023; 329-(1):63-84, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33052386/ (Lokaliseret 24. juli 2023)


4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2023, http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 24. juli 2023)

 
 

Revisionsdato

21.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...