Erelzi

L04AB01
 
 

Immunsuppressivt virkende middel. Humant tumornekrosefaktor (TNF) receptorfusionsprotein, der består af en dimer TNF-receptor koblet til Fc-delen af IgG1. 

 

Erelzi er et biosimilært lægemiddel

Anvendelsesområder

 • Aktiv reumatoid artritis
 • Spondylartritis
 • Psoriasisartritis
 • Juvenil kronisk artritis
 • Moderat til svær plaque psoriasis inklusiv svær plaque psoriasis hos børn fra 6-års-alderen, hvor konventionel behandling har haft utilstrækkelig effekt eller medført uacceptable bivirkninger.

 

Etanercept bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af ovennævnte sygdomme. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning, fyldt sprøjte. 1 sprøjte indeholder 25 mg eller 50 mg etanercept. 

Injektionsvæske, opløsning, fyldt pen. 1 pen indeholder 50 mg etanercept. 

Doseringsforslag

Reumatoid artritis og spondylartritis
Voksne
. 25 mg s.c. 2 gange ugentlig, alternativt 50 mg s.c. 1 gang ugentlig. 

 

Psoriasisartritis
Voksne og børn > 12 år
. 25 mg s.c. 2 gange ugentlig, alternativt 50 mg s.c. 1 gang ugentlig. 

 

Juvenil kronisk artritis (enthesitis-relateret undertype)
Børn > 12 år
. 0,4 mg/kg legemsvægt, højst 25 mg s.c. 2 gange ugentlig eller 0,8 mg/kg legemsvægt, højst 50 mg s.c. 1 gang ugentlig. Behandlingen bør seponeres ved manglende respons efter 4 mdr.

Juvenil kronisk artritis (øvrige undertyper)
Børn > 2 år.
0,4 mg/kg legemsvægt, højst 25 mg s.c. 2 gange ugentlig eller 0,8 mg/kg legemsvægt, højst 50 mg s.c. 1 gang ugentlig. Behandlingen bør seponeres ved manglende respons efter 4 mdr. 

 

Plaque psoriasis 

Voksne. 25 mg s.c. 2 gange ugentlig, alternativt 50 mg s.c. 1 gang ugentlig. Alternativt kan anvendes 50 mg s.c. 2 gange ugentlig de første 12 uger. 

Børn > 6 år. 0,8 mg/kg legemsvægt, højst 50 mg 1 gang ugentlig i op til 24 uger. 

Behandlingen bør seponeres ved manglende respons efter 12 uger. 

Kontraindikationer

 • Tuberkulose eller andre alvorlige infektioner
 • Moderat til svær hjerteinsufficiens (NYHA III/IV).

Forsigtighedsregler

 • Inden behandlingsstart skal der screenes for latent tuberkulose og for hepatitis B
 • Forsigtighed ved infektionstendens, demyeliniserende lidelser og hjerteinsufficiens (NYHA I/II)
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås
 • Ved nuværende eller tidligere malign sygdom bør behandling som hovedregel undgås. Generelt bør der observeres for udvikling af malign sygdom, specielt i hud og lymfeknuder.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Infektioner.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Feber.
Allergiske reaktioner.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Hjerteinsufficiens  (nyopstået eller forværring af eksisterende).
Scleritis, Uveitis.
Inflammatorisk tarmsygdom.
Angioødem, Psoriasis.
Alvorlige infektioner.
Vasculitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Lymfom, Pancytopeni.
Autoimmun hepatitis.
Anafylaktisk reaktion, Sarkoidose, Stevens-Johnsons syndrom.
Tuberkulose.
Kramper, Systemisk lupus erythematosus.
Leukæmi, Malignt melanom.
Demyelisering, Guillain-Barrés syndrom, Neuropati.
Interstitiel lungesygdom.
Erythema multiforme, Lichenoide reaktioner.
Meget sjældne (< 0,01 %) Aplastisk anæmi.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Ikke kendt hyppighed Hæmofagocytisk lymfohistiocytose.
Hepatitis  (reaktivering af hepatitis B).
Hudcancer  (merkelcellecarcinom), Kaposis sarkom.
Dermatomyositis.

10-15 % udvikler antinukleære antistoffer, herunder anti-ds-DNA-antistoffer. Ikke neutraliserende antistoffer rettet mod etanercept ses hos mindre end 5 % af patienter med reumatoid artritis.  

Interaktioner

Samtidig brug af andre biologiske lægemidler anbefales ikke pga. øget infektionsrisiko. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mere end 700 levendefødte børn eksponeret i 1. trimester uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. TNF-hæmmere er i nogle studier forbundet med en øget risiko for præterm fødsel, men risiko for andre udfald end misdannelser er generelt utilstrækkelig belyst. 

Referencer: 3957, 3958, 3959

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Etanercept binder det proinflammatoriske cytokin TNF (Tumor Necrosis Factor), der spiller en vigtig rolle i den autoimmune inflammation. Herved hindres stimulation af immunologiske målceller og udvikling i den autoimmune inflammation. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed efter s.c. injektion ca. 75 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 48 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 70 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares ved højst 25°C i én enkelt periode på højst 4 uger. Må ikke genplaceres i køleskab. Ikke-anvendt injektionsvæske efter 4 ugers opbevaring uden for køleskab skal derfor kasseres. Både pen og sprøjte er beregnet til engangsbrug og må ikke opbevares efter anbrud.

Indholdsstoffer

Etanerceptinjektionsvæske, opl. i pen  50 mginjektionsvæske, opl. i sprøjte  25 mginjektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Citronsyre : injektionsvæske, opl. i pen 50 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 25 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg
Lysinhydrochlorid : injektionsvæske, opl. i pen 50 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 25 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. i pen 50 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 25 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg
Natriumcitrat : injektionsvæske, opl. i pen 50 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 25 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg
Saccharose : injektionsvæske, opl. i pen 50 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 25 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 50 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 25 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Derm.reuma) injektionsvæske, opl. i pen 50 mg 558812
4 stk.
8.546,90 2.136,73 299,15
(NBS) (Derm.reuma) injektionsvæske, opl. i sprøjte 25 mg 075145
4 stk.
4.281,90 1.070,48 299,73
(NBS) (Derm.reuma) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg 196232
4 stk.
8.546,90 2.136,73 299,15

Referencer

3958. Carman WJ, Accortt NA, Anthony MS. Pregnancy and infant outcomes including major congenital malformations among women with chronic inflammatory arthritis or psoriasis, with and without etanercept use. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2017; 26(9):1109-18, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28758274 (Lokaliseret 14. november 2018)


3959. Bröms G, Granath F, Ekbom A. Low Risk of Birth Defects for Infants Whose Mothers Are Treated With Anti-Tumor Necrosis Factor Agents During Pregnancy. Clin Gastroenterol Hepatol. 2016; 14(2):234-41, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375613 (Lokaliseret 14. november 2018)


3957. Weber-Schoendorfer C, Oppermann M, Wacker E et al. Pregnancy outcome after TNF-α inhibitor therapy during the first trimester: a prospective multicentre cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2015; 80(4):727-39, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25808588 (Lokaliseret 14. november 2018)

 
 

Revisionsdato

21.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...