Xarelto® Startpakke

B01AF01
 
 

Direkte faktor Xa-hæmmer indeholdende rivaroxaban. DOAK (Direkte oral antikoagulantia). 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på pausering, bridging og reordination perioperativt. Læs mere

 

Anvendelsesområder

Opstart af behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (PE). 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 15 mg eller 20 mg rivaroxaban. 

Obs. Denne startpakke indeholder begge styrker af tabletterne. 

Doseringsforslag

Opstart af behandling af DVT og lungeemboli  

 • Initialt 15 mg 2 gange dgl. i tre uger, derefter 20 mg 1 gang dgl. i en uge.
 • Derefter skiftes til vedligeholdelsesbehandling med Xarelto®.
 • Ved GFR 15-49 ml/min: Initialt 15 mg 2 gange dgl. i tre uger, dernæst 15-20 mg dgl.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI-formlen Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Kardiovertering  

Behandling med rivaroxaban kan initieres eller fortsættes hos patienter, der får behov for kardiovertering. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne skal indtages sammen med mad, da fødeindtagelse øger absorptionen fra ca. 66% til ca. 90%.
 • Tabletterne kan knuses og blandes med vand eller æblemos før indtagelse.
 • Knust tablet kan blandes i 50 ml vand og gives i fx nasogastrisk sonde.
 • Knuste tabletter er stabile i vand og æblemos i op til 4 timer.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

 

Hvis en dosis springes over: 

 • Ved dag 1-21 med 15 mg x 2 dgl. tages dosis straks (evt. begge doser) for at sikre en daglig dosis på 30 mg.
 • Ved dag 22 og senere tages den pågældende dosis øjeblikkeligt, og der fortsættes næste dag med den anbefalede daglige dosis.

 

Skift mellem VKA-behandling og rivaroxaban: Se Xarelto®.  

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-15 ml/min.

  Bør ikke anvendes. 

Dosisjustering

 • GFR 15-30 ml/min.

  Erfaring savnes. Begrænsede data indikerer, at plasmakoncentrationen stiger signifikant og medfører øget blødningsrisiko.  

 • GFR 30-50 ml/min.

  Erfaring savnes. Begrænsede data indikerer, at plasmakoncentrationen stiger signifikant og medfører øget blødningsrisiko.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved leversygdom forbundet med koagulationsdefekt og klinisk relevant blødningsrisiko, herunder cirrosepatienter med Child-Pugh B-C

Manglende erfaring vedr. børn og unge < 17 år. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Aktiv klinisk signifikant blødning
 • Læsioner eller tilstande med signifikant risiko for større blødning
 • Nyligt gennemgået hjerne-, spinal- eller øjenkirurgi, nylig intrakraniel blødning, øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller større intraspinale eller intracerebrale vaskulære abnormiteter
 • Leversygdom forbundet med koagulationsdefekt og klinisk relevant blødningsrisiko, herunder cirrosepatienter med Child-Pugh B-C.
 • På grund af manglende undersøgelser frarådes behandling af patienter med mekaniske hjerteklapper.
 • Samtidig behandling med andre antikoagulantia undtagen ved små doser heparin til opretholdelse af et åbent centralt vene- eller arteriekateter.

Forsigtighedsregler

 • Øget blødningsrisiko, fx pga. ukontrolleret, svær arteriel hypertension.
 • GFR 30-49 ml/min. og samtidig behandling med lægemidler, der kan øge koncentrationen af rivaroxaban, se interaktioner.
 • Ved risiko for gastro-intestinal ulceration, bør profylakse overvejes.
 • Spinal-/epiduralanæstesi eller spinalpunktur. Epiduralkateteret må først fjernes 18 timer (26 timer ved ældre) efter den seneste indtagelse af rivaroxaban, og næste dosis må tidligst gives 6 timer efter fjernelse. Hvis traumatisk punktur forekommer, skal indtagelse af rivaroxaban udskydes i 24 timer.
 • DOAKs frarådes til patienter med tromboser i anamnesen, som er diagnosticeret med antifosfolipid-syndrom pga. mulig øget risiko for tilbagevendende trombotiske hændelser - sammenlignet med Vitamin-K-behandling. Dette gælder især højrisikogruppen, som er 3-dobbelt positive for lupus antikoagulans, anticardiolipin-antistoffer og anti-beta-2-glykoprotein-I-antistoffer.

 

Kirurgi og invasive indgreb 

 • Rivaroxaban seponeres før invasive indgreb eller kirurgi:
  • GFR > 30 ml/min. Lav blødningsrisiko: mindst 24 timer før
  • GFR > 30 ml/min. Høj blødningsrisiko: mindst 48 timer før
  • GFR 15-29 ml/min. Lav blødningsrisiko: mindst 48 timer før
  • GFR 15-29 ml/min. Høj blødningsrisiko: mindst 72 timer før
 • Hvis indgrebet ikke kan udskydes, må den øgede blødningsrisiko afvejes mod behovet for hurtig intervention.
 • Behandling med rivaroxaban bør genstartes hurtigst muligt efter indgreb, forudsat den kliniske situation tillader det, og adækvat hæmostase er opnået.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Død.
Fortsættelse af ordination uafhængigt af journalnotat og pausering i EPJ. Blodtransfusion.
Manglende reordination/-administration af NOAK efter pausering. Tromboemboli.
Overset forsigtighed/kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten har øget risiko for blødning (under fx visse operationer og biopsier). Blødninger.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Hos pædiatriske patienter blev hovedpine, feber, epistaxis og opkastning set meget almindeligt, og takykardi og forhøjet bilirubin almindeligt, hvilket er hyppigere end hos voksne.  

Almindelige (1-10 %) Anæmi, Blødningstendens.
Okulær blødning.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Gastro-intestinal blødning, Gingival blødning, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Feber, Hæmoptyse, Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet plasma-carbamid, Forhøjet plasma-kreatinin.
Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine.
Hæmaturi, Nyrefunktionspåvirkning.
Menoragi.
Epistaxis.
Hudkløe, Hududslæt, Purpura.
Hypotension, Hæmatom, Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Trombocytopeni, Trombocytose.
Leverpåvirkning.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Cerebral hæmoragi, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hepatitis, Kolestase.
Muskelblødning.
Pseudoaneurisme.
Meget sjældne (< 0,01 %) Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse*.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.

Med ukendt frekvens er set nyresvigt og kompartmentsyndrom sekundært til blødning. 

*) Post marketing er set alvorlige hudreaktioner - som regel inden for de første to uger af behandlingen. 

Interaktioner

 • Itraconazol, ketoconazol, voriconazol, posaconazol, HIV-proteasehæmmere og andre stærke hæmmere af både CYP3A4 og P-glykoprotein bør ikke anvendes, idet de øger plasmakoncentrationen af rivaroxaban med risiko for alvorlig blødning.
 • Stærke og moderate hæmmere af CYP3A4, som hhv. clarithromycin og erythromycin, fluconazol, medfører stigning i AUC og Cmax, hvilket kan have betydning ved nedsat nyrefunktion.
 • Rifampicin, phenytoin, carbamazepin, phenobarbital, naturlægemidler indeholdende perikon og andre stærke CYP3A4-induktorer kan nedsætte plasmakoncentrationen af rivaroxaban og bør undgår.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med NSAID, ASA og trombocythæmmende stoffer.
 • Samtidig behandling med andre antikoagulantia, undtagen i forbindelse med skift og ved små doser heparin til opretholdelse af et åbent centralt vene- eller arteriekateter, er kontraindiceret.
 • Der kan være øget blødningsrisiko ved samtidig behandling med SSRI- og SNRI-præparater.
 • Erfaring savnes med samtidig anvendelse af dronedaron, ticagrelor og prasugrel, som derfor bør undgås.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for < 200 gravide eksponeret i 1. trimester. Der er ikke tegn på væsentlig overhyppighed af medfødte misdannelser, men datamængden udelukker ikke en øget risiko. Risikoen for spontanabort synes øget, men dette kan også skyldes underliggende sygdom. 

Referencer: 4261, 4262

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

Selektiv, direkte faktor Xa-hæmmer, som reducerer dannelsen af fibrin i koagulationskaskaden og dermed udviklingen af tromber.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 80-100 %.
 • Metaboliseres overvejende i leveren.
 • Ca. 33 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstid 5-9 timer (unge) og 11-13 timer (ældre).

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 15 mg + 20 mg (kan dosisdisp.) 425838
42 + 7 stk. (blister)
1.064,05 21,72 27,64

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  15 mg + 20 mg  (Startpakke 15 mg)

Præg:
15, ,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 15 mg + 20 mg (Startpakke 15 mg)
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  15 mg + 20 mg  (Startpakke 20 mg)

Præg:
20, ,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 15 mg + 20 mg (Startpakke 20 mg)
 
 
 

Referencer

4262. Lameijer H, Aalberts JJJ, van Veldhuisen DJ et al. Efficacy and safety of direct oral anticoagulants during pregnancy; a systematic literature review. Thromb Res. 2018; 169:123-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30036784 (Lokaliseret 8. februar 2019)


4261. Hoeltzenbein M, Beck E, Meixner K et al. Pregnancy outcome after exposure to the novel oral anticoagulant rivaroxaban in women at suspected risk for thromboembolic events: a case series from the German Embryotox Pharmacovigilance Centre. Clin Res Cardiol. 2016; 105:117-26, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26195125 (Lokaliseret 8. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

29.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...