Aprepitant "Stada"

A04AD12
 
 

Neurokinin (NK1)-receptorantagonist med antiemetisk virkning. 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med cytostatikabehandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 80 mg eller 125 mg aprepitant. 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 12 år 

 • 125 mg 1. dag 1 time før kemoterapi
 • Derefter 80 mg om morgenen dag 2 og 3.


Bemærk: 

 • Anvendes dag 1 kun i kombination med glukokortikoid og 5-HT3-antagonist og dag 2 og 3 enten i kombination med glukokortikoid (ved cisplatin) eller alene (cyclophosphamid plus antracyclin).
 • Ved samtidig anvendelse af glukokortikoid anbefales at reducere steroiddosis med 50 % pga. aprepitants hæmning af CYP3A4.
 • Se også produktresumé vedr. behandlingsregimer.

 

Indtagelse: 

 • Kapslerne skal synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne må ikke tygges.
 • Kapslerne kan evt. åbnes. Kapselindholdet må ikke tygges eller knuses.
 • Kapselindholdet kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
 • Kapslerne kan tages med eller uden mad.

 

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med let nedsat leverfunktion. Forsigtighed ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh B-C) pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med:
  • pimozid
  • kraftige CYP3A4-hæmmere.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Hikke, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Undersøgelser Forhøjet ALAT
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Neutropeni
Hjerte Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Flatulens, Gastro-øsofageal refluks, Kvalme, Mundtørhed, Ructus
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Utilpashed
Undersøgelser Forhøjet ASAT, Forhøjet basisk fosfatase
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Nyrer og urinveje Dysuri
Hud og subkutane væv Acne, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Ansigtsrødme, Hedeture
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Bradykardi, Kardiovaskulære hændelser
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Conjunctivitis
Mave-tarm-kanalen Colitis, Stomatitis Meteorisme, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Letargi
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis, Infektioner
Undersøgelser Glucosuri Vægttab
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi Tørst
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper, Muskelsvaghed
Nervesystemet Gangforstyrrelser
Psykiske forstyrrelser Eufori, Kognitiv dysfunktion, Konfusion
Nyrer og urinveje Hæmaturi Hyppig vandladning, Polyuri
Luftveje, thorax og mediastinum Halsirritation, Hoste, Nasal irritation, Nysen, Orofaryngeale smerter, Ubehag i brystet
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Seborré, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Ødemer
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion) Urticaria
Psykiske forstyrrelser Angst
Hud og subkutane væv Hudkløe

Interaktioner

 • Aprepitant er moderat hæmmer af CYP3A4. Plasmakoncentrationen af pimozid øges. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig indgift af kraftige CYP3A4-hæmmere, fx clarithromycin, itraconazol og ritonavir, øger plasmakoncentrationen af aprepitant. Kombination er kontraindiceret.
 • Plasmakoncentrationen af andre oralt administrerede substanser for CYP3A4 kan øges op til ca. 3 gange under behandlingen med aprepitant. Virkningen på i.v.-administrerede CYP3A4-substanser forventes at være mindre. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig anvendelse af CYP3A4-induktorer, fx carbamazepin, phenytoin, phenobarbital, rifampicin og naturlægemidler med perikon, nedsætter plasmakoncentrationen af aprepitant.
 • Aprepitant nedsætter effekten af warfarin pga. induktion af warfarins omsætning i CYP2C9.
 • Effekten af oral antikonception kan være nedsat.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se også Klassifikation - graviditet 

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 2 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Bindes til NK1-receptoren i kemoreceptor-triggerzonen og nucleus tractus solitarius.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60 %.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4, i mindre grad via CYP1A2 og CYP2C19 til inaktive metabolitter.
 • Terminal plasmahalveringstid 9-13 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

hårde kapsler 125+80 mg, STADA Nordic  
hårde kapsler 80 mg, STADA Nordic  

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Indholdet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan åbnes.

Administration

Synkes hele.

Indholdet kan opslæmmes i vand.

Må ikke tygges.

Indholdet må ikke tygges eller knuses.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) hårde kapsler 125+80 mg 034156
1 + 2 stk. (blister)
258,05 86,02 149,42
(A) hårde kapsler 80 mg 131443
2 stk. (blister)
442,95 221,48 456,65
(A) hårde kapsler 80 mg 504517
5 stk. (blister)
1.089,90 217,98 449,63

Substitution

hårde kapsler 125+80 mg
Aprepitant "Medical Valley" Medical Valley, Aprepitant, hårde kapsler 125+80 mg
Emend MSD, Aprepitant, hårde kapsler 125 mg+80 mg
 
hårde kapsler 80 mg
Emend MSD, Aprepitant, hårde kapsler 80 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  125+80 mg  (125 mg)

Præg:
125 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyserød, Hvid
Mål i mm: 6,9 x 19,4
hårde kapsler 125+80 mg (125 mg)
 
 
 

Hårde kapsler  125+80 mg  (80 mg)

Præg:
80 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,3 x 18
hårde kapsler 125+80 mg (80 mg)
 
 
 

Hårde kapsler  80 mg  (80 mg)

Præg:
80 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,3 x 18
hårde kapsler 80 mg (80 mg)
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

24.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...