Propranolol "DAK"

C07AA05
 
 

Adrenergt non-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og med nogen membranstabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg (delekærv) eller 40 mg (delekærv) propranololhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Hypertension 

Voksne  

 • Tabletter. 20-40 mg 2 gange dgl. evt. stigende i løbet af 2-4 uger til 80-160 mg 2 gange dgl.
 • Depotkapsler. 80 mg 1 gang dgl., evt. stigende til 160-320 mg 1 gang dgl.

 

Forebyggelse af angina pectoris 

Voksne  

 • Tabletter. 20-40 mg dgl.
 • Depotkapsler. 80 mg 1 gang dgl. evt. stigende til 160 mg 1 gang dgl.

 

Takyarytmier 

Voksne  

 • Tabletter. 10-40 mg 4 gange dgl.

 

Profylakse efter akut myokardieinfarkt 

Voksne  

 • Tabletter. Sædvanligvis 40 mg 3-4 gange dgl. i 2-3 dage, evt. stigende til 80 mg 3 gange dgl.
 • Depotkapsler. 160 mg 1 gang dgl.

 

Migræneprofylakse 

Voksne  

 • Tabletter. Initialt 40 mg 2-3 gange dgl. oftest stigende med 1 uges intervaller til sædvanligvis 80 mg 2-3 gange dgl.
 • Depotkapsler. 80 mg 1 gang dgl. Evt. stigende til 160 mg 1 gang dgl., højst 240 mg 1 gang dgl.

Børn > 7 år 

 • Tabletter. 0,2 - 3 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på 3-4 doser, højst 240 mg dgl.

Børn < 7 år 

 • Bør ikke anvendes pga. manglende erfaring.

 

Benign essentiel tremor 

Voksne  

 • Tabletter. Initialt 40 mg 2-3 gange dgl. oftest stigende med 1 uges intervaller til sædvanligvis 80 mg 2-3 gange dgl.
 • Depotkapsler. 80 mg 1 gang dgl., evt. stigende til 160 1 gang dgl., højst 240 mg 1 gang dgl.

 

Tyrotoksikose 

Voksne  

 • Tabletter. 10-40 mg 3-4 gange dgl.
 • Depotkapsler. 80 mg 1 gang dgl., evt. stigende til 160 mg 1 gang dgl.

 

Portal hypertension og øsofagusvaricer 

Voksne  

 • Tabletter. 40 mg 2 gange dgl. stigende til 80 mg 2 gange dgl., højst 160 mg 2 gange dgl.
 • Depotkapsler. 80 mg 1 gang dgl., stigende til 160 mg 1 gang dgl., højst 320 mg 1 gang dgl.

Børn  

 • 0,2 - 3 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på 3-4 doser. Højst 240 mg dgl.

 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne kan knuses. Tabletterne eller knuste tabletter kan opslæmmes i vand.
 • Knuste tabletter kan kommes på kold, blød mad.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.

 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-20 ml/min.

  Start med lav initialdosis og titrer efter effekt.  

  Ved alvorligt nedsat nyrefunktion er der i sjældne tilfælde set yderligere forværring af nyrefunktionen. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Referencer: 5273

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Astma og kronisk obstruktiv lungelidelse
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens
 • Cor pulmonale
 • Kardiogent shock
 • Syg sinus-syndrom
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Tilstande med udtalt bradykardi eller/og lavt blodtryk
 • Prinzmetals angina
 • Metabolisk acidose
 • Svære perifere kredsløbsforstyrrelser
 • Ubehandlet fæokromocytom.

Forsigtighedsregler

 • Claudicatio intermittens
 • Raynauds syndrom
 • Psoriasis
 • Svært regulerbar diabetes
 • Propranolol kan maskere symptomerne på tyrotoksikose
 • Anvendelse af inhalationsanæstetika.
 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen om muligt aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering af β-blokkere kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.
 • Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet.
 • Ved behandling af fæokromocytom skal α-blokker gives før eller samtidig med β-blokker.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed
Psykiske forstyrrelser Mareridt, Søvnforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Raynauds syndrom Kolde hænder og fødder
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Det endokrine system Hypertyroidisme
Mave-tarm-kanalen Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Uro
Immunsystemet Forværring af psoriasis, Psoriasis Urticaria
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi
Nervesystemet Ataksi
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Konfusion, Psykose Rastløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis Hudhypertrofi, Hudkløe, Hududslæt, Negleforandringer, Rødme, Øget svedtendens
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte AV-blok, Forværring af hjerteinsufficiens, Kardiogent shock
Øjne Synsforstyrrelser Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Undersøgelser Ekg-forandringer
Nervesystemet Hukommelsesbesvær, Paræstesier, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Depression, Kognitiv dysfunktion
Det reproduktive system og mammae Impotens
Vaskulære sygdomme Hypotension, Synkope
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Trombocytopeni
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Stevens-Johnsons syndrom
Undersøgelser Vægtøgning  (ved langvarig behandling)
Knogler, led, muskler og bindevæv Forværret myasthenia gravis
Hud og subkutane væv Alopeci, Erythema multiforme, Purpura, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

Interaktioner

 • Verapamil, lidocain og andre antiarytmika, som har negativ inotrop effekt samtidig med, at de påvirker overledningstiden, kan i kombination med β-blokkere øge tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Fluoxetin og paroxetin reducerer omsætningen af propranolol på grund af hæmning af CYP2D6.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Kombinationen med antidiabetika kan sløre hypoglykæmiens symptomer og forlænge den hypoglykæmiske restitutionsfase.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx methyldopa og moxonidin, kan i kombination med β-blokkere forværre hjerteinsufficiens ved et fald i den centrale sympatiske tonus.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Ved samtidig indgift af theophyllin nedsættes den metaboliske omsætning af theophyllin, hvorved dettes plasmakoncentration og effekt øges, specielt ved langvarig dosering.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 1.600 1. trimester-eksponerede uden øget tegn på overhyppighed af misdannelser. Derudover tyder data på øget risiko for tidlig fødsel, men i hvilket omfang denne observation skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom, er uklart. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3878

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen eksamensnervøsitet eller migræne (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet, hvilket medfører et fald i hjertets minutvolumen på 20-30 %.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 25 % pga. udtalt first pass-metabolisme.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Fordelingsvolumen 6 l/kg
 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2 og CYP2D6 til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3-6 timer (propranolol) og 5-8 timer (aktiv metabolit).
 • < 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depotkapsler (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum. Plasmahalveringstiden er forlænget til 10-20 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 10 mg, Orifarm Healthcare  Delekærv
filmovertrukne tabletter 40 mg, Orifarm Healthcare  Delekærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 182732
250 stk.
66,55 0,27 4,26
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 098942
100 stk.
43,95 0,44 1,76
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 484656
250 stk.
94,05 0,38 1,50

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 40 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)


5273. The Renal Drug Handbook. 2019; 5th. Edition, https://www.medicinainterna.net.pe/sites/default/files/The_Renal_Drug_Handbook_The_Ultimate.pdf (Lokaliseret 9. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

14.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...