Esketamine "Orifarm"

N01AX14
 
 

Cyclohexanonderivat til intravenøs eller intramuskulær anvendelse.  

Anvendelsesområder

 • Induktion og opretholdelse af universel anæstesi, som eneste anæstetikum eller kombineret med andet anæstesimiddel.
 • Supplement ved regional eller lokal anæstesi.
 • Anæstesiindledning og anæstesi/analgesi på ulykkessteder præhospitalt.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektions-/infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg eller 25 mg esketamin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Præmedicinering  

Et antikolinergikum bør gives præoperativt for at hæmme sekretion fra mundhule og luftveje.  

 

Anæstesiinduktion  

Initialt 0,5-1 mg/kg legemsvægt langsomt i.v. eller 2-4 mg/kg legemsvægt i.m. Vedligeholdelse halv initialdosis efter behov.
Infusion. 0,5-3 mg/kg legemsvægt/time. Dosis kan reduceres og bivirkningerne dæmpes ved tilsætning af et benzodiazepin.  

 

Analgetisk supplement ved regional eller lokal anæstesi  

0,125-0,25 mg/kg legemsvægt/time som i.v. infusion.  

 

Analgesi i akutte situationer  

0,25-0,5 mg/kg legemsvægt i.m. eller 0,125-0,25 mg/kg legemsvægt langsomt i.v. over mindst 1 minut.  

 

Bemærk:  

 • Bør kun anvendes af anæstesilæger.
 • Nedsat dosering overvejes ved nedsat leverfunktion.

Kontraindikationer

 • Tilstande, hvor hypertension eller øgning af det intrakranielle tryk kan frembyde risiko.
 • Eklampsi og præeklampsi.
 • Må ikke anvendes som eneste anæstesimiddel ved iskæmisk hjertesygdom.

Forsigtighedsregler

Bør anvendes med forsigtighed ved: 

 • kardiel insufficiens
 • ubehandlet hypertension
 • ustabil angina pectoris
 • øget intrakranielt tryk eller andre sygdomme i centralnervesystemet
 • psykiske sygdomme i anamnesen
 • ubehandlet tyrotoksikose
 • tilstande hvor øgning af det intraokulære tryk kan frembyde risiko
 • tilstande, der kræver afslapning af uterus
 • alkoholpåvirkning.

Muskelrelaksation med kontrolleret ventilation kan være nødvendig ved indgreb i de øvre luftveje. 

Udstyr til intubation og understøttelse af vejrtrækning bør være tilgængeligt. 

Misbrug af ketamin er forekommet og afhængighed/tolerans er set. 


Bemærk: 

Motorkørsel og maskinbetjening frarådes i 24 timer efter anæstesi. 

 

Natriumindhold 

 • Injektions-/infusionsvæske, opløsning.5 mg/ml: 1 ml indeholder højst 3,1 mg natrium, som svarer til 7,9 mg natriumchlorid.
 • Injektions-/infusionsvæske, opløsning. 25 mg/ml: 1 ml indeholder højst 1,2 mg natrium, som svarer til 3,0 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Bivirkningerne er hovedsageligt afhængige af dosis og injektionshastighed.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Reaktioner i opvågningsfasen  (fx abnorme drømme, kvalme, opkastning, øget spytsekretion, sløret syn, svimmelhed, motorisk uro)
Luftveje, thorax og mediastinum Laryngospasme, Respirationsdepression Øget bronkialsekretion
Vaskulære sygdomme Hypertension Øget vaskulær karresistens  (i lungecirkulationen)
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Dobbeltsyn, Forhøjet intraokulært tryk, Nystagmus
Nervesystemet Bevægeforstyrrelser
Hud og subkutane væv Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier, Bradykardi
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Vaskulære sygdomme Hypotension
 • Bivirkninger relateret til centralnervesystemet ses oftere, når ketamin anvendes som eneste anæstesimiddel.
 • Udover de nævnte bivirkninger i skemaet, er leverpåvirkning (særligt ved brug i over 3 dage eller ved stofmisbrug), angst, hallucinationer og konfusion set med ukendt hyppighed.
 • Der er rapporteret tilfælde af cystitis, herunder hæmorrhagisk cystitis, akut nefropati, hydronefrose og lidelser i urinvejene hos patienter i langtidsbehandling med racemisk ketamin (1 måned til flere år), især i forbindelse med ketaminmisbrug.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Esketamine "Orifarm"
 • Clarithromycin øger AUC for ketamin 2,6 gange på grund af hæmning af CYP3A4. Lignende effekt kan forventes for andre hæmmere af dette enzym. Induktorer af CYP3A4 (fx carbamazepin, rifampicin) kan øge omsætningshastigheden og derved nedsætte den terapeutiske effekt af ketamin. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Kombination med theophyllin medfører nedsat krampetærskel og kombinationen bør undgås.
 • Virkningen af neuromuskulært blokerende midler kan forlænges. Potenserer effekten af halogenerede anæstesimidler. Risikoen for arytmier ved indgift af adrenalin øges ved samtidig brug af halogerende midler.
 • Ved kombination med benzodiazepiner eller neuroleptika kan ses en reduktion af bivirkningerne og en forlænget virkning af ketamin.
 • Opvågningsfasen kan forlænges ved samtidig brug af barbiturater eller opioider.
 • Kombination med sympatomimetika, thyroideahormoner og vasopressin kan medføre forøget arterielt blodtryk og øge hjertefrekvensen.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Omkring 2 % af gravide gennemgår non-obstetrisk kirurgi i deres graviditet. De mest almindelige indgreb inkluderer appendektomi, cholecystektomi, traume- og cancerkirurgi. Generel anæstesi, og det specifikke valg af anæstesimidler, under graviditet vil altid følge en meget specifik og individuel vurdering.  

 

Der er meget få specifikke data for de enkelte lægemidler, som anvendes ved generel anæstesi tidligt i graviditeten. Der er derimod data for mange tusinde gravide, som har været i generel anæstesi i 1. trimester uden tegn på overhyppighed af fostermisdannelser. Kirurgiske indgreb kan i sig selv øge risikoen for spontan abort eller preterm fødsel. Ved anvendelse i forbindelse med fødslen kan der ses neonatal respirationspåvirkning. 

 

Dyrestudier har vist, at GABA-receptoragonister (inhalationsanæstetika, benzodiazepinerne lorazepam og midazolam, barbiturater og propofol), og nogle NDMA-antagonister (ketamin) kan forårsage CNS-skade hos fosteret, når de anvendes i 3. trimester til anæstesi og sedation i mere end 3 timer. FDA udsendte i 2016 en ”warning” baseret på dette og anbefaler, at disse lægemidler ikke anvendes til anæstesi med varighed over 3 timer. Disse data skal tolkes og ekstrapoleres til humane forhold med stor forsigtighed. Denne advarsel bør ikke udsætte nødvendig kirurgi hos moderen. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1597, 4323, 4324, 4325, 4326, 4891

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der findes ingen data for udskillelse i modermælk. Amning kan fortsætte efter udmalkning og kassation af første portion modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Alkohol

Alkohol: Patienten bør ikke drikke alkohol 24 timer efter behandling med Esketamine "Orifarm", da det kan påvirke respirationen.

Patienten bør ikke drikke alkohol 24 timer efter behandling med Esketamine "Orifarm", da det kan påvirke respirationen. 

Schengen-attest (pillepas)

Schengen attest
Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

 • Virker hovedsageligt via non-kompetitiv NMDA-receptorantagonisme.
 • Påvirker desuden opioidreceptorer samt monoaminerge, kolinerge, nikotinerge og muskarinerge receptorer.
 • Ketamin virker analgetisk i doser, som ikke har sedativ eller hypnotisk virkning.
 • Esketamin (S-ketamin) er den mest aktive isomer af ketamin med en analgetisk og anæstetisk effekt, der menes at være 3 gange mere potent i forhold til R-ketamin.
 • Virkningsvarighed ca. 20 minutter (efter i.v. bolus).

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren.
 • Terminale plasmahalveringstid mellem 79 minutter (efter kontinuerlig inf.) og 186 minutter (efter lavdosis bolusinj.).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,5-5. 

 

Håndtering
Forligelighed ved infusion 

 • Blandbar med isotonisk glucose-infusionsvæske og isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • ikke blandes med barbiturater eller diazepam.

 

Holdbarhed 

Injektionsvæske fortyndet med isotonisk glucose-infusionsvæske eller isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske er kemisk holdbar i 48 timer ved 25 ºC, men bør anvendes umiddelbart. Opbevaringstid og betingelser herefter er brugerens ansvar og må normalt ikke være mere end 12 timer ved 2-8º C.  

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
injektions- og infusionsvæske, opl. 5 mg/ml  (Orifarm Generics)
Andre
25 mg/ml  (Orifarm Generics)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(AP4NB) (Anæstesi) injektions- og infusionsvæske, opl. 5 mg/ml  (Orifarm Generics) 553021
10 x 5 ml
444,05 8,88
(AP4NB) (Anæstesi) injektions- og infusionsvæske, opl. 25 mg/ml  (Orifarm Generics) 035862
10 x 2 ml
223,25 11,16

Substitution

injektions- og infusionsvæske, opl. 25 mg/ml
S-ketamin "Pfizer" Pfizer, Esketamin, injektionsvæske, opl. 25 mg/ml
 

Referencer

4891. ACOG. ACOG Committee Opinion No. 775 Summary: Nonobstetric Surgery During Pregnancy. Obstet Gynecol. 2019; 133:844-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30913194 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4325. Olutoye OA, Baker BW, Belfort MA et al. Food and Drug Administration warning on anesthesia and brain development: implications for obstetric and fetal surgery. Am J Obstet Gynecol. 2018; 218(1):98-102, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28888583 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4326. Committee on Obstetric Practice and the American Society of Anesthesiologists. Committee Opinion No. 696: Nonobstetric Surgery During Pregnancy. Obstet Gynecol. 2017; 129(4):777-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28333816 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4323. Heesen M, Klimek M. Nonobstetric anesthesia during pregnancy. Curr Opin Anaesthesiol. 2016; 29(3):297-303, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26859466 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4324. Cohen-Kerem R, Railton C, Oren D et al. Pregnancy outcome following non-obstetric surgical intervention. Am J Surg. 2005; 190(3):467-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16105538 (Lokaliseret 3. marts 2022)


1597. Mazze RI, Källén B. Reproductive outcome after anesthesia and operation during pregnancy: a registry study of 5405 cases. Am J Obstet Gynecol. 1989; 161(5):1178-85, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2589435/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 
 

Revisionsdato

28.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...