Bopazir

N04BA02
 
 

Anvendelsesområder

Ikke-medikamentelt betinget parkinsonisme

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder: 

 • 12,5 mg benserazid (som hydrochlorid) og 50 mg levodopa
 • 50 mg benserazid (som hydrochlorid) og 200 mg levodopa.

Doseringsforslag

 • Initialt 50 mg levodopa/12,5 mg benserazid 3-4 gange i døgnet, øges med 100 mg levodopa/25 mg benserazid hver 3.-6. dag til optimal virkning, sædvanligvis 400 mg levodopa/100 mg benserazid - 800 mg levodopa/200 mg benserazid fordelt på 3-6 daglige doser.
 • Det anbefales generelt, at dosis af levodopa holdes lavest muligt, og at der ikke stiles imod total symptomdæmpning, men imod en funktionsbedring, der tilgodeser patientens daglige behov.
 • Til ældre parkinsonpatienter anbefales lavere initialdoser (50% af ovenstående) og forsigtigere dosisstigning. Dette er særligt vigtigt, hvis der er betydende kognitive forstyrrelser, eller hvis patienten tidligere har haft konfusionstilstand.

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges eller knuses.
 • Det anbefales, at levodopa/benserazid indtages mindst 30 minutter før et måltid eller 1 time efter et måltid, sammen med et glas vand, for at opnå en hurtigere indsættende virkning, da samtidig proteinindtag nedsætter optagelsen af levodopa. Hvis der forekommer gastro-intestinale gener, kan disse som regel kontrolleres ved at indtage levodopa/benserazid sammen med lidt mad med lavt proteinindhold eller væske eller ved at øge dosis langsomt. Gastro-intestinale gener forekommer oftest i starten af behandlingen.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved alvorligt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær hjerteinsufficiens.
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.
 • Snævervinklet glaukom.
 • Psykiske sygdomme med psykotisk islæt.
 • Akutte psykoser og konfusionstilstande.
 • Kroniske depressioner.
 • Samtidig behandling med non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid) eller selektive MAO-A-hæmmere (moclobemid). Selektive MAO B-hæmmere (fx selegilin) er ikke kontraindicerede. En kombination af selektive MAO A- og MAO B-hæmmere virker som non-selektiv MAO-hæmning og bør derfor ikke gives sammen med Bopazir.
 • Patienter med alvorlige renale eller endokrine sygdomme (fx Cushings syndrom eller hypertyroidisme).

Forsigtighedsregler

 • Alvorlig hjertesygdom (herunder tidligere AMI med hjertearytmi)
 • Alvorlige lungesygdomme
 • Astma
 • Ulcussygdom (risiko for gastro-intestinal blødning)
 • Kramper
 • Tidligere konfusionstilstande og psykoser nødvendiggør lav dosis og langsom øgning.
 • Patienter med kronisk åbenvinklet glaukom kan behandles forudsat behandling og kontrol af glaukom.
 • Ved opstart af parkinson-behandling skal der gå 3 måneder, hvis patienten tidligere har haft apopleksi eller AMI.
 • Ved pludselig seponering af antiparkinsonmidler er malignt neuroleptikasyndrom-lignende tilstand og rhabdomyolyse rapporteret. Patienten bør derfor observeres omhyggeligt, når levodopa reduceres pludseligt eller seponeres, især hvis patienten er i samtidig behandling med antipsykotika.
 • Leverfunktion, nyrefunktion, perifert blodbillede samt homocystein, vitamin B12, folat og methylmalonat bør kontrolleres jævnligt.
 • Kardiovaskulær funktion bør kontrolleres ved mistanke om påvirkning af nævnte organer.
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.
 • Patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet (der kan være indikation for behandling af patienter under 25 år, fx med diagnosen dopa-responsiv dystoni).

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Diarré*, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning.
Feber, Svimmelhed.
Infektion i øvre luftveje.
Ekg-forandringer.
Nedsat appetit.
Dyskinesier, Hovedpine.
Agitation, Angst, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Søvnløshed.
Ortostatisk hypotension**.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Arytmier.
Sjældne (0,01-0,1 %) Malignt neuroleptikasyndrom.
Meget sjældne (< 0,01 %) Uvarslede søvnanfald.
Ikke kendt Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Gastro-intestinal blødning.
Malignt melanom****, Planocellulært karcinom****.
Dopaminergt dysreguleringssyndrom*****, Hyperseksualitet***, Ludomani***, Tvangsspisning***.
Erytem.

* De gastro-intestinale gener, der for det meste forekommer i begyndelsen af behandlingen, kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage levodopa-præparatet med lidt mad eller væske eller ved dosisnedsættelse og langsommere stigning, men kan også behandles med domperidon, som blokerer perifere dopaminerge receptorer. En længerevarende - i øvrigt uforklaret - diarré kan skyldes kombinationspræparatet, og skift til behandling med et alternativt kombinationspræparat kan ofte hurtigt standse diarréen. 

  

** Ortostatisk hypotension kan også undertiden mindskes ved behandling med domperidon. 

  

*** Disse bivirkninger, som kan ses hos parkinsonpatienter i behandling med dopaminagonister og/eller andre dopaminerge behandlinger indeholdende levodopa, er generelt reversible ved dosisreduktion eller ved seponering af behandling. 

  

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes grundsygdommen og ikke den medicinske behandling. 

 

***** Dopaminafhængighed (også kaldet det dopaminerge dysreguleringssyndrom), som er kendetegnet ved et stigende krav fra patienten om øget medicinering, der ikke er begrundet i sygdomsprogression, forekommer, men er relativ sjælden. 

Interaktioner

 • Alvorlige bivirkninger ved samtidig administration af non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid). Kombinationen af MAO-B- (fx selegilin) og MAO-A-hæmmere (moclobemid) virker som non-selektive MAO-hæmmere. Non-selektive MAO-hæmmere bør seponeres mindst 2 uger før behandling med levodopa.
 • På grund af synergisme øger levodopa den kardiotoksiske effekt af tricykliske antidepressiva.
 • Sympatomimetika kan øge kardiovaskulære bivirkninger relateret til levodopa.
 • Antikolinergika kan svække virkningen af levodopa på grund af langsommere absorption og forstærke dyskinesier. Der kan opstå behov for at justere dosis af levodopa. Antikolinergika må ikke seponeres brat, når behandling med levodopa-præparatet påbegyndes, da det kan tage noget tid, før virkningen af levodopa sætter ind.
 • Ortostatisk hypotension kan forekomme, når patienten i forvejen behandles med antihypertensiva og i kombination med selegilin og COMT-hæmmere, som kan øge biotilgængeligheden af levodopa. Dosisreduktion af levodopa-præparatet kan blive nødvendig.
 • Dopamin D2-receptor antagonister (fx antipsykotika) blokerer dopaminreceptorerne og ophæver virkningen af levodopa-præparatet. Omvendt kan levodopa også nedsætte effekten af antipsykotika. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig administration af disse lægemidler.
 • Metoclopramid øger levodopas absorptionshastighed og nedsætter dets virkning. De to stoffer bør ikke anvendes sammen.
 • Benzodiazepiner, isoniazid og phenytoin kan reducere den terapeutiske effekt af levodopa.
 • Pyridoxin (vitamin B6) i store doser hæmmer effekten.
 • Levodopa kan danne chelater med jern i mave-tarmkanalen, hvilket medfører reduceret absorption af levodopa. Derfor bør jern og levodopa administreres med mindst 4 timers interval.
 • Hos patienter med motoriske fluktuationer bør levodopa indtages 30 minutter før et proteinrigt måltid.
 • Bemærk: Risiko for falsk positiv reaktion for urinketonstof og antiglobuliner (bl.a. Coombs test) og falsk negativ reaktion ved glucoseoxidasemetoder til bestemmelse af glucosuri.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Symptomer på parkinsonisme er forbundet med mangel på dopamin i de basale hjerneganglier.  

Levodopa 

 • Decarboxyleres hurtigt efter oral indgift til dopamin (der ikke passerer blod-hjernebarrieren). Derfor vil kun en mindre mængde uomdannet levodopa nå CNS under normale forhold.

Benserazid 

 • Passerer ikke blod-hjernebarrieren. Hæmmer den ekstracerebrale decarboxylering af levodopa, overvejende i den intestinale mucosa. Dermed øges mængden af levodopa, som er tilgængelig for transport igennem blod-hjernebarrieren med efterfølgende omdannelse til dopamin intracerebralt.

Farmakokinetik

Benserazid 

 • Ca. 70% absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Hydrolyseres i lever og tarmvæg til trihydroksybenzylhydrazin, der hæmmer decarboxylase.

Levodopa 

 • Biotilgængelighed ca. 98% ved kombination med benserazid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over 4-5 timer. Biotilgængelighed ca. 70%.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Kapselbeholderen skal holdes tæt tillukket for at beskytte mod fugt. 

Indholdsstoffer

Benserazidhårde kapsler  50+12,5 mg  (2care4) hårde kapsler  200+50 mg  (2care4)
Levodopahårde kapsler  50+12,5 mg  (2care4) hårde kapsler  200+50 mg  (2care4)

Hjælpestoffer

Farve:
Erythrosin (E127) : hårde kapsler 50+12,5 mg  (2care4) , hårde kapsler 200+50 mg  (2care4)
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 50+12,5 mg  (2care4) , hårde kapsler 200+50 mg  (2care4)
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 50+12,5 mg  (2care4) , hårde kapsler 200+50 mg  (2care4)
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 50+12,5 mg  (2care4) , hårde kapsler 200+50 mg  (2care4)
Andre:
Propylenglycol : hårde kapsler 50+12,5 mg  (2care4) , hårde kapsler 200+50 mg  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) hårde kapsler 50+12,5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 576064
120 stk.
126,00 1,05 12,60
(B) hårde kapsler 200+50 mg  (2care4) 462818
120 stk.
393,60 3,28 9,84

Substitution

hårde kapsler 200+50 mg
Levodopa/Benserazid "Teva" TEVA, Benserazid, Levodopa, hårde kapsler 200+50 mg
 
hårde kapsler 50+12,5 mg
Levodopa/Benserazid "Teva" TEVA, Benserazid, Levodopa, hårde kapsler 50+12,5 mg
Madopar "62,5" Roche, Benserazid, Levodopa, hårde kapsler 50 + 12,5 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Hårde kapsler  50+12,5 mg  (2care4)

Præg:
BL, 62.5
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå, Grå
Mål i mm: 5,2 x 13,8
hårde kapsler 50+12,5 mg
 
 
 

Hårde kapsler  200+50 mg  (2care4)

Præg:
BL, 250
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rødbrun, Blå
Mål i mm: 7,5 x 23,6
hårde kapsler 200+50 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

23.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...