Rozlytrek

L01EX14
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

Voksne og børn ≥ 12 år 

 • Som enkeltstofbehandling af solide tumorer med neurotrofisk tyrosinreceptorkinase-(NTRK)-genfusion, når
  • der er lokalt avanceret, metastatisk sygdom, eller kirurgisk reaktion sandsynligvis vil resultere i svær morbiditet, og
  • der ikke tidligere er behandlet med en NTRK-inhibitor
  • der ikke er andre behandlingsmuligheder.

Voksne  

 • Som enkeltstofbehandling af ROS1-positiv, fremskreden ikke-småcellet lungecancer (NSCLC), som ikke tidligere er behandlet med ROS1.

 

Entretinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 100 mg eller 200 mg entrectinib. 

Doseringsforslag

Voksne: 600 mg 1 gang dgl. 

Børn ≥ 12 år: 300 mg/m2 legemsoverflade 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes.
 • Indholdet har en meget bitter smag.
 • Ved opkastning umiddelbart efter dosis er indtaget, kan dosis gentages.
 • Glemt dosis kan tages, hvis der er mere end 12 timer til næste planlagte dosis.
 • Dosisnedsættelse, midlertidig eller permanent afbrydelse af behandlingen kan blive nødvendig, se produktresumè.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Der findes ingen data ved GFR < 30 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig ved let eller moderat nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved anamnese med QT-forlængelse, præ-eksisterende hjertelidelse og elektrolytforstyrrelser.
 • Ekg bør monitoreres før behandlingsstart, efter 1 måned og derefter løbende.
 • Elektrolytter bør monitoreres før behandlingsstart, efter 1 måned og derefter løbende.
 • Serum-urinsyre bør monitoreres før behandlingsstart og løbende under behandlingen.
 • Patienter - særligt over 65 år - bør monitoreres for tegn på kognitive forstyrrelser inkl. konfusion, ændret mentalstatus, svækket hukommelse og hallucinationer.
 • Patienter med uforklarlige smerter, ændringer i bevægelighed eller deformitet bør udredes for eventuel fraktur.
 • Der anbefales monitorering for bivirkninger og leverfunktion ved alvorlig leverinsufficiens.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Neutropeni
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Temperaturstigning, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i nedre luftveje
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet plasma-kreatinin, Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Muskelsvaghed Myalgi
Nervesystemet Ataksi, Dysæstesi, Perifer neuropati, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Dysfasi, Kognitiv dysfunktion Søvnforstyrrelser
Nyrer og urinveje Urinretention, Urinvejsinfektion
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ødemer
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Hjerteinsufficiens
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Fraktur
Undersøgelser Forhøjet serum-urat, Forlænget QT-interval
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Psykiske forstyrrelser Humørforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Pleuraekssudat
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet
Vaskulære sygdomme Synkope
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorlysesyndrom

Interaktioner

Anden medicin sammen med Rozlytrek
 • Itraconazol øger AUC for entrectinib med 600 %. En lignende effekt kan forventes af andre CYP3A4-hæmmer (fx ritonavir, ketoconazol, voriconazol, posaconazol, grapefrugt), se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet. Samtidig anvendelse bør undgås.
 • Rifampicin nedsætter AUC for entrectinib med 77 %. En lignende effekt kan forventes af andre CYP3A-induktorer (fx carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, rifabutin, apalutamid, ritonavir og naturlægemidler med perikon). Samtidig anvendelse bør undgås.
 • Samtidig behandling med midazolam og andre følsomme CYP3A4-substrater (fx ciclosporin, ergotamin, fentanyl, pimozid, tacrolimus, alfentanil og sirolimus) øger risikoen for bivirkninger.
 • Omsætningen kan påvirkes ved samtidig indtagelse af grapefrugtjuice, se Lægemiddelinteraktioner med føde.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund:  

Der er ikke humane data for anvendelse af entrectinib under graviditet. Prækliniske studier tyder på et klinisk betydende teratogent potentiale. 

 

Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.  

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen. 

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Rozlytrek påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Rozlytrek påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Entrectinib og den primære metabolit M5 er begge hæmmere af tropomyosinkinaser (TRK), herunder TRKA, TRKB og TRKC, som kodes hhv. af NTRK1-, NTRK2- og NTRK3-generne, tyrosin-proteinkinase ROS (ROS1) samt anaplastisk lymfomkinase (ALK). Ved at inhibere disse hæmmes tumorvækst. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 4-6 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 8,6l/kg.
 • Metaboliseres overvejende i leveren via CYP3A4 til den aktive metabolit M5.
 • Plasmahalveringstid ca. 20 timer. For den aktive metabolit M5 ca. 40 timer.
 • Udskilles primært med fæces.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i original emballage, tæt tillukket for at beskytte mod fugt.  

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
hårde kapsler 100 mg, Roche  
hårde kapsler 200 mg, Roche  
Mad og drikke

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Administration

Synkes hele med et glas vand.

Må ikke tygges.

OBS

Indholdet har en meget bitter smag. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) hårde kapsler 100 mg (kan dosisdisp.)
Rozlytrek
186211
30 stk.
9.481,35 316,05 1.896,27
(BEGR) hårde kapsler 200 mg (kan dosisdisp.)
Rozlytrek
180236
90 stk.
56.483,40 627,59 1.882,78

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  100 mg

Præg:
ENT, 100
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul
Mål i mm: 6,3 x 18
hårde kapsler 100 mg
 
 
 

Hårde kapsler  200 mg

Præg:
ENT, 200
Kærv: Ikke relevant
Farve: Orange
Mål i mm: 7,6 x 21,7
hårde kapsler 200 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

16.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...