Rozlytrek

L01EX14
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

Voksne og børn ≥ 12 år 

 • Som enkeltstofbehandling af solide tumorer med neurotrofisk tyrosinreceptorkinase-(NTRK)-genfusion, når
  • der er lokalt avanceret, metastatisk sygdom, eller kirurgisk reaktion sandsynligvis vil resultere i svær morbiditet, og
  • der ikke tidligere er behandlet med en NTRK-inhibitor
  • der ikke er andre behandlingsmuligheder.

Voksne  

 • Som enkeltstofbehandling af ROS1-positiv, fremskreden ikke-småcellet lungecancer (NSCLC), som ikke tidligere er behandlet med ROS1.

 

Entretinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 100 mg eller 200 mg entrectinib. 

Doseringsforslag

Voksne: 600 mg 1 gang dgl. 

Børn ≥ 12 år: 300 mg/m2 legemsoverflade 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke åbnes og opløses.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Ved opkastning umiddelbart efter dosis er indtaget, kan dosis gentages.
 • Glemt dosis kan tages, hvis der er mere end 12 timer til næste planlagte dosis.
 • Dosisnedsættelse, midlertidig eller permanent afbrydelse af behandlingen kan blive nødvendig, se produktresumè.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Der findes ingen data ved GFR < 30 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. moderat til stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved anamnese med QT-forlængelse, præ-eksisterende hjertelidelse og elektrolytforstyrrelser.
 • Ekg bør monitoreres før behandlingsstart, efter 1 måned og derefter løbende.
 • Elektrolytter bør monitoreres før behandlingsstart, efter 1 måned og derefter løbende.
 • Serum-urinsyre bør monitoreres før behandlingsstart og løbende under behandlingen.
 • Patienter - særligt over 65 år - bør monitoreres for tegn på kognitive forstyrrelser inkl. konfusion, ændret mentalstatus, svækket hukommelse og hallucinationer.
 • Patienter med uforklarlige smerter, ændringer i bevægelighed eller deformitet bør udredes for eventuel fraktur.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Neutropeni.
Synsforstyrrelser.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Smerter, Svimmelhed, Temperaturstigning, Træthed.
Infektion i nedre luftveje.
Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet plasma-kreatinin, Vægtøgning.
Nedsat appetit.
Artralgi, Muskelsvaghed, Myalgi.
Ataksi, Dysæstesi, Hovedpine, Perifer neuropati.
Dysfasi, Kognitiv dysfunktion, Søvnforstyrrelser.
Urinretention, Urinvejsinfektion.
Dyspnø, Hoste.
Hududslæt.
Hypotension, Ødemer.
Almindelige (1-10 %) Hjerteinsufficiens.
Fraktur.
Forhøjet serum-urat, Forlænget QT-interval.
Dehydrering.
Humørforstyrrelser.
Pleuraekssudat.
Fotosensibilitet.
Synkope.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Tumorlysesyndrom.

Interaktioner

 • Itraconazol øger AUC for entrectinib med 600%. En lignende effekt kan forventes af andre CYP3A4-hæmmer (fx ritonavir, ketoconazol, voriconazol, posaconazol, grapefrugt), se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet. Samtidig anvendelse bør undgås.
 • Rifampicin nedsætter AUC for entrectinib med 77%. En lignende effekt kan forventes af andre CYP3A-induktorer (fx carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, rifabutin, apalutamid, ritonavir og naturlægemidler med perikon). Samtidig anvendelse bør undgås.
 • Samtidig behandling med midazolam og andre følsomme CYP3A4-substrater (fx ciclosporin, ergotamin, fentanyl, pimozid, tacrolimus, alfentanil og sirolimus) øger risikoen for bivirkninger.
 • Omsætningen kan påvirkes ved samtidig indtagelse af grapefrugtjuice, se Lægemiddelinteraktioner med føde.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund:  

Der er ikke humane data for anvendelse af entrectinib under graviditet. Prækliniske studier tyder på et klinisk betydende teratogent potentiale. 

 

Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.  

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Entrectinib og den primære metabolit M5 er begge hæmmere af tropomyosinkinaser (TRK), herunder TRKA, TRKB og TRKC, som kodes hhv. af NTRK1-, NTRK2- og NTRK3-generne, tyrosin-proteinkinase ROS (ROS1) samt anaplastisk lymfomkinase (ALK). Ved at inhibere disse hæmmes tumorvækst. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 4-6 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 8,6l/kg.
 • Metaboliseres overvejende i leveren via CYP3A4 til den aktive metabolit M5.
 • Plasmahalveringstid ca. 20 timer. For den aktive metabolit M5 ca. 40 timer.
 • Udskilles primært med fæces.

Indholdsstoffer

Entrectinibhårde kapsler  100 mghårde kapsler  200 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 100 mg, hårde kapsler 200 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 100 mg, hårde kapsler 200 mg
Andre:
Lactose : hårde kapsler 100 mg, hårde kapsler 200 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 100 mg (kan dosisdisp.) 186211
30 stk.
10.879,95 2.175,99
(BEGR) hårde kapsler 200 mg (kan dosisdisp.) 180236
90 stk.
64.634,25 2.154,48

Foto og identifikation

Hårde kapsler  100 mg

Præg:
ENT, 100
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul
Mål i mm: 6,3 x 18
hårde kapsler 100 mg
 
 
 

Hårde kapsler  200 mg

Præg:
ENT, 200
Kærv: Ikke relevant
Farve: Orange
Mål i mm: 7,6 x 21,7
hårde kapsler 200 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

26.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...