Sandimmun®

Sandimmun Neoral
L04AD01
 
 

Anvendelsesområder

 • Organtransplantationer
 • Forebyggelse og behandling af graft versus host-sygdom.
 • Kapsler og oral opløsning endvidere:
  • Synstruende intermediær og posterior uveitis og Behcet's uveitis. Behandlingen bør forestås af øjenlæger med særligt kendskab til ciclosporinbehandling
  • Svær psoriasis
  • Nefrotisk syndrom
  • Svær reumatoid artritis. Ciclosporins endelige placering i forhold til andre kraftigere virkende antireumatika er endnu uafklaret, se Antiinflammatoriske og antireumatiske midler.
  • Svær behandlingsrefraktær atopisk dermatitis.

  

Ciclosporin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme. 

Dispenseringsform

Sandimmun® Neoral, kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 25 mg, 50 mg eller 100 mg ciclosporin. 

Sandimmun® Neoral, oral opløsning. 1 ml indeholder 100 mg ciclosporin. 

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mg ciclosporin. 

Doseringsforslag

Transplantationer 

 • Behandling indledes nogle dage før transplantationen. Der startes næsten altid med oral indgift. Dosis er størst på transplantationstidspunktet og aftrappes gradvist efter uger til måneder til en vedligeholdelsesdosis. Denne afhænger bl.a. af transplantationens art, men er oftest 10-15 mg/kg legemsvægt i døgnet oralt fordelt på 2 doser. Tidligt efter transplantationen tilstræbes høj blodkoncentration. Dosis reduceres senere gradvis under hensyn til koncentrationsmålinger og bivirkninger.
 • Hvor parenteral indgift er nødvendig, skal døgndosis reduceres til 33 % af den orale dosis og gives som langsom i.v. infusion over 2-6 timer.
 • Ved organtransplantation er behandlingen principielt livslang. Profylakse imod graft versus host-sygdom i forbindelse med knoglemarvstransplantation ophører sædvanligvis efter 6 mdr. Behandlingen aftrappes derpå gradvis over 2-4 uger.

 

Uveitis 

 • Behandlingen er individuel, sædvanligvis 5 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på 2 doser.
 • Dosis reduceres evt. ved vedligeholdelsesbehandling.


Psoriasis og atopisk dermatitis 

 • Dosering justeres efter effekt og bivirkninger, sædvanligvis startes med 2,5 (højst 5) mg/kg legemsvægt i døgnet oralt fordelt på 2 doser.
 • Ved vedligeholdelsesbehandling reduceres dosis til lavest effektive niveau.


Nefrotisk syndrom 

 • Voksne. Initialt 5 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.
 • Børn. Initialt 6 mg/kg legemsvægt i døgnet. Ved nyrefunktionsnedsættelse (bortset fra proteinuri) højst 2,5 mg/kg legemsvægt i døgnet.
 • Ved vedligeholdelsesbehandling reduceres dosis.


Svær reumatoid artritis 

 • Initialt 3 mg/kg legemsvægt oralt fordelt på 2 doser dagligt. Efter 6 uger kan dosis gradvis øges til maksimalt 5 mg/kg legemsvægt. Behandlingseffekt opnås efter maksimalt 12 uger.
 • Ved vedligeholdelsesbehandling reduceres dosis til lavest effektive dosis.
 • Døgndosis bør altid deles i to doser.


Bemærk: 

 • Synkes hele med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Kapslen må ikke tygges eller åbnes.
 • Må kun i særlige tilfælde gives sammen med andre immunsuppressive midler end glukokortikoider.

 

Advarsel: 

 • Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-30 ml/min.

  Andre indikationer end transplantation. Bør kun anvendes ved nefrotisk syndrom med samtidig nyreinsufficiens. Initialdosis bør ikke overstige 2,5 mg/kg/dag. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer, specielt Cremophor® EL, som er et hjælpestof i koncentrat til infusionsvæske
 • Samtidig behandling med tacrolimus
 • Samtidig behandling med substrater for P-glykoprotein, fx aliskiren
 • Samtidig behandling med naturlægemidler med perikon.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved igangværende behandling med nefrotoksiske midler, fx aminoglykosider, amphotericin B, melphalan og sulfonamid/trimethoprim, samt andre immunosuppressiva end glukokortikoider.
 • Patienter i ciclosporinbehandling bør ikke samtidig få UVB- eller PUVA-behandling.
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås.
 • Under behandlingen monitoreres:
  • Nyrefunktionen
  • Serum-kalium
  • Serum-magnesium
  • Blodtryk (induceret hypertension behandles)
  • Vægt
  • Fuldblodskoncentrationen af ciclosporin hos transplanterede patienter.

Alkoholindhold 

 • Kapslerne indeholder 12 % v/v alkohol. 1 dosis på 100 mg indeholder 0,16 g alkohol, der svarer til 1,3 % af én genstand.
 • Oral opløsning indeholder ca. 12 % v/v alkohol. 1 dosis på 100 mg indeholder ca. 0,1 g alkohol, der svarer til under 1 % af én genstand.
 • Koncentrat til infusionsvæske indeholder ca. 34 % v/v alkohol. 1 dosis på ca. 0,56 g indeholder ca. 0, 56 g alkohol, der svarer til ca. 5 % af én genstand.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Manglende monitorering og/eller aktion på plasmakoncentrationsværdier. Forgiftningssymptomer bl.a. gulsot, tremor, synsforstyrrelser, nedsat hørelse, søvnproblemer og udtalt træthed.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne er dosisafhængige og kan undgås ved dosisreduktion.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Metabolisme og ernæring Hyperlipidæmi
Nervesystemet Tremor Hovedpine
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Hud og subkutane væv Hirsutisme
Vaskulære sygdomme Hypertension
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Gastro-duodenale ulcera, Gingival hyperplasi Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning, Træthed
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Undersøgelser Forhøjet serum-urat
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hyperkaliæmi, Hypomagnesiæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Muskelkramper Myalgi
Nervesystemet Paræstesier
Hud og subkutane væv Acne, Hypertrikose
Vaskulære sygdomme Ansigtsrødme
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Trombocytopeni
Øjne Synsforstyrrelser
Undersøgelser Vægtøgning
Nervesystemet Ataksi, Encefalopati, Koma, Parese, Posterior reversibelt encefalopati-syndrom
Psykiske forstyrrelser Agitation, Konfusion, Nedsat reaktionsevne Søvnløshed
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner
Vaskulære sygdomme Ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Hæmolytisk anæmi
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed, Myopati
Nervesystemet Neuropati
Nyrer og urinveje Hæmolytisk uræmisk syndrom
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti Menstruationsforstyrrelser
Ikke kendt hyppighed
Øre og labyrint Høretab
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet
Knogler, led, muskler og bindevæv Smerter i ekstremiteter
Nervesystemet Migræne
Hud og subkutane væv Trombocytopenisk purpura
Vaskulære sygdomme Trombotisk mikroangiopati

Interaktioner

Anden medicin sammen med Sandimmun®
 • Tacrolimus forlænger halveringstiden for ciclosporin med øget nyretoksisk virkning af ciclosporin til følge. Ciclosporin kan øge koncentrationen af tacrolimus. Kombinationen skal undgås.
 • Risiko for nyretoksisk virkning øges ved samtidig indgift af amphotericin B, aminoglykosider, melphalan og sulfonamid/trimethoprim.
 • Ciclosporin øger plasmakoncentrationen af digoxin, statiner og repaglinid.
 • En række midler kan øge eller nedsætte koncentrationen af ciclosporin ved hæmning eller øgning af omsætningen af CYP3A4, fx kan P-ciclosporin øges ved samtidig indgift af diltiazem, erythromycin, glibenclamid, itraconazol, voriconazol, colchicin, lercanidipin og methylprednisolon. P-ciclosporin kan nedsættes ved samtidig indgift af carbamazepin, oxcarbazepin, bosentan, rifampicin og trimethoprim.
 • Fuldblodskoncentrationer af ciclosporin bør kontrolleres, hvis andre lægemidler adderes eller seponeres.
 • Ved samtidig indgift af epoetin kan dosisøgning af ciclosporin være nødvendig ved epoetininduceret stigning i hæmoglobinværdi.
 • Ciclosporin er en meget potent inhibitor af P-glykoprotein og kan derfor øge koncentrationen af substrater for P-glykoprotein, fx kan AUC for samtidig administreret aliskiren øges ca. 5 gange, og kombinationen bør undgås.
 • Naturlægemidler med perikon kan medføre en betydelig nedsættelse af plasmakoncentrationen af ciclosporin, og kombinationen bør undgås.
 • Ciclosporin nedsætter biotilgængeligheden af mycophenolsyre med 20-50%. Dette skal tages i betragtning især i tilfælde af afbrydelse eller seponering af ciclosporinbehandling.
 • Ved samtidig brug af direkte aktive antivirale (DAA) lægemidler kan ændringerne i leverfunktion under DAA-behandling påvirke ciclosporins farmakokinetik, Derfor anbefales tæt monitorering og eventuel dosisjustering af ciclosporin.
 • Omsætningen kan påvirkes ved samtidig indtagelse af grapefrugtjuice, se Lægemiddelinteraktioner med føde.
 • Samtidig administration med cannabidiol (Pgp-hæmmer) forventes at hæmme metabolisme og øge biotilgængelighed af ciclosporin. Monitorering og eventuelt dosis justering af ciclosporin anbefales.
 • Samtidig anvendelse af en enkeltdosis ciclosporin (200 mg eller 600 mg) med en enkeltdosis eltrombopag (50 mg) kan nedsatte plasma eltrombopag (AUC) med 18% til 24% og Cmax med 25% til 39%. Eltrombopagdosis kan justeres under behandlingsforløbet baseret på patientens trombocyttal.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mere end 1.500 eksponerede gravide i løbet af graviditeten - de fleste heraf også i 1. trimester. De fleste data stammer fra nyretransplanterede patienter, som oftest har været i behandling med andre immunosuppressiva samtidigt, og det er i nogle datasæt ikke muligt at adskille specifik lægemiddeleksponering og outcome specielt for ciclosporin, tacrolimus og azathioprin. Der er overordnet ikke tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Der er en overhyppighed af lav fødselsvægt og for tidlig fødsel. Confounding by indication er utvivlsomt en bias, som påvirker disse observationer. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. I mindst et tilfælde er der konstateret terapeutisk koncentration hos et barn. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Sandimmun® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Sandimmun® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Forgiftning

I sværere forgiftningstilfælde anuri, bevidstløshed og paralyse. 

Farmakodynamik

 • Udløser formentlig en suppression af de T-lymfocytmedierede immunreaktioner samt af det primære og sekundære antistofrespons på T-lymfocytafhængig stimulation.
 • Suppressionen opnås via en hæmning af enzymet calcineurin, der defosforylerer en række regulatoriske proteiner i antigen-stimuleret lymfocytaktivering. Herved reduceres bl.a. produktionen af flere proinflammatoriske cytokiner.

Farmakokinetik

 • 20-50 % absorberes fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Fordelingsvolumen 3,5 l/kg.
 • I blodet bindes ca. 50 % til erytrocytter, 10-20 % til leukocytter.
 • Metaboliseres i hovedsageligt i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid 4-25 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med galden.
 • < 0,1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Koncentrat til infusionsvæske fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. Koncentrat indeholder polyoxyleret hydrogeneret ricinusolie, som kan forårsage phthalatstripping fra PVC. Glasbeholdere bør om muligt anvendes til infusion. Plastikbeholdere bør kun anvendes, hvis de opfylder den gældende europæiske farmakopés krav til "sterile plastic container for human blood and blood components", henholdsvis "empty sterile containers of plasticied polyvinyl chloride for human blood and blood components". Beholdere og propper bør være fri for silikone og "fede substanser". 

 • Holdbarhed: Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer i køleskab (2-8ºC), men bør anvendes umiddelbart.


Oral opløsning bør fortyndes med mælk, chokoladedrik, appelsin- eller æblejuice (undgå grapefrugtjuice) umiddelbart før indtagelsen, se medfølgende brugsvejledning. 

 • Holdbarhed efter anbrud: 2 mdr. ved 20-25°C.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
bløde kapsler 25 mg, Novartis  
bløde kapsler 50 mg, Novartis  
bløde kapsler 100 mg, Novartis  
bløde kapsler 100 mg, Novartis (2care4)  kærv: ikke oplyst
Mad og drikke

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke åbnes.

Administration

Synkes hele med et glas vand.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) bløde kapsler 25 mg 466482
50 stk.
608,20 12,16 121,64
(A) bløde kapsler 50 mg 467563
50 stk.
1.144,80 22,90 114,48
(A) bløde kapsler 100 mg 467720
50 stk.
2.135,05 42,70 106,75
(A) bløde kapsler 100 mg  (2care4) 121880
50 stk. (blister)
2.113,00 42,26 105,65
(A) oral opløsning 100 mg/ml 586107
50 ml
2.075,15 41,50 103,76
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg/ml 061937
10 amp. a 1 ml
355,95 35,60 177,98
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg/ml 004002
10 amp. a 5 ml
1.536,90 30,74 153,69

Foto og identifikation

Foto

Bløde kapsler  25 mg

Præg:
NVR, 25 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Grå
Mål i mm: 4,5 x 10
bløde kapsler 25 mg
 
 
 

Bløde kapsler  50 mg

Præg:
NVR, 50 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,5 x 17
bløde kapsler 50 mg
 
 
 

Bløde kapsler  100 mg

Præg:
NVR, 100 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Grå
Mål i mm: 6 x 23
bløde kapsler 100 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4277. Kamarajah SK, Arntdz K, Bundred J et al. Outcomes of Pregnancy in Recipients of Liver Transplants. Clin Gastroenterol Hepatol. 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30529735 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4278. Colla L, Diena D, Rossetti M et al. Immunosuppression in pregnant women with renal disease: review of the latest evidence in the biologics era. J Nephrol. 2018; 31(3):361-83, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29476421 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4279. Sarkar M, Bramham K, Moritz MJ et al. Reproductive health in women following abdominal organ transplant. Am J Transplant. 2018; 18(5):1068-76, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29446243 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4281. Bramham K, Nelson-Piercy C, Gao H et al. Pregnancy in renal transplant recipients: a UK national cohort study. Clin J Am Soc Nephrol. 2013; 8(2):290-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23085724 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4282. Paziana K, Del Monaco M, Cardonick E et al. Ciclosporin use during pregnancy. Drug Saf. 2013; 35(5):279-94, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23516008 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4280. Deshpande NA, James NT, Kucirka LM et al. Pregnancy outcomes of liver transplant recipients: a systematic review and meta-analysis. Liver Transpl. 2012; 18(6):621-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22344967 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4283. Bar Oz B, Hackman R, Einarson T et al. Pregnancy outcome after cyclosporine therapy during pregnancy: a meta-analysis. Transplantation. 2001; 71(8):1051-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11374400 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

22.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...