Epistatus

N05CD08
 
 

Antiepileptikum af benzodiazepingruppen. 

Anvendelsesområder

 • Langvarige, akutte krampeanfald hos børn og unge i alderen 10 år til < 18 år.
 • Ved diagnosen epilepsi kan præparatet håndteres af forældre/plejere.

Dispenseringsform

Mundhulevæske, opløsning. 1 oral sprøjte (1 ml) indeholder 10 mg midazolam. 

Doseringsforslag

 • Børn og unge 10-18 år. 10 mg.

 

Gives som enkeltdosis. Dosis fordeles i begge sider af munden. 

 

Hvis ikke anfaldet stopper efter 5 minutter, gentages dosis, og der rekvireres samtidig akutmedicinsk hjælp. 

 

Til børn < 10 år anvendes et andet præparat med sprøjter indeholdende mindre doser. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig, men forsigtighed tilrådes ved kronisk nyreinsufficiens. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Myasthenia gravis
 • Svær respirationsinsufficiens
 • Søvnapnø-syndrom.

Forsigtighedsregler

 • Forsinket respirationsdepression pga. høj aktiv metabolitkoncentration i aldersgruppen 3-6 måneder kan ikke udelukkes. Behandlingen af denne aldersgruppe skal foregå i hospitalsregi, hvor genoplivningsudstyr er til rådighed, og hvor respirationsfunktionen kan overvåges.
 • Bør anvendes med forsigtighed ved nedsat hjertefunktion.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme, Opkastning.
Bevidsthedstab, Sedation.
Somnolens.
Respirationsdepression.
Ikke kendt Angioødem.

Interaktioner

 • Hæmmere af CYP3A4, fx clarithromycin, erythromycin, itraconazol og verapamil, øger AUC af midazolam med op til 350% og kan forlænge sovetiden.
 • Induktorer af CYP3A4, fx carbamazepin og rifampicin, kan nedsætte både AUC og halveringstiden for midazolam. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Midazolam øger morphins smertestillende og respirationsdeprimerende virkninger. Lignende effekt kan forventes for andre opioider.
 • Den sederende virkning forstærkes af andre midler med sederende effekt, herunder alkohol, antipsykotika, hypnotika, antihistaminer og opioider.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

I forbindelse med krampeanfald er eksponeringen kortvarig, og risikoen for uønsket fosterpåvirkning skønnes beskeden. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. Det anbefales dog at observere barnet for sedativ påvirkning. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Binder sig, som de øvrige benzodiazepiner, til GABAA-receptorerne, der er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Benzodiazepiner har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter.
GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 75% fra mundhulen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 30 minutter.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til α-hydroxymidazolam, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstid 1,5-2,5 timer (midazolam) og < 1 time (α-hydroxymidazolam).
 • < 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Sprøjten skal anvendes uden kanyle.
 • Se medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.
 • Opbevares i den originale yderpakning.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Tilskud

 • Klausuleret tilskud til behandling af langvarige, akutte konvulsive anfald hos børn og unge med epilepsi i alderen 10 år til 18 år.

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) mundhulevæske 10 mg 122385
1 stk.
390,75 390,75

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

01.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. april 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...