Retsevmo

L01EX22
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Som monoterapi til behandling af voksne med
  • RET-fusionspositiv fremskreden ikke-småcellet lungecancer (NSCLC), som har behov for systemisk behandling efter tidligere behandling med immunterapi og/eller platinbaseret kemoterapi.
  • RET-fusionspositiv fremskreden thyroideacancer, som har behov for systemisk behandling efter tidligere behandling med sorafenib og/eller lenvatinib.
 • Som monoterapi til behandling af voksne og unge > 12 år med
  • RET-muteret fremskreden medullær thyroideacancer (MTC), som kræver systemisk behandling efter tidligere behandling med cabozantinib og/eller vandetanib.

 

Selpercatinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 40 mg eller 80 mg selpercatinib. 

Doseringsforslag

Ikke små-cellet lungecancer 

Thyroideacancer 

Voksne. 

 • < 50 kg. 120 mg 2 gange dgl.
 • ≥ 50 kg. 160 mg 2 gange dgl.

 

Medullær thyroideacancer 

Voksne og unge > 12 år. 

 • < 50 kg. 120 mg 2 gange dgl.
 • ≥ 50 kg. 160 mg 2 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Må ikke åbnes eller tygges
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Dosis bør tages på omtrent samme tidspunkt hver dag.
 • Ved opkastning efter indtagelse skal der ikke tages en erstatningsdosis.
 • Ved glemt dosis skal den glemte dosis springes over.
 • Dosis nedsættes med 50% ved samtidig behandling med en potent CYP3A-hæmmer, se interaktioner.
 • Bivirkninger kan nødvendiggøre dosisreduktion eller evt. seponering af behandlingen. Se produktresumé.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 12 år.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre ≥ 75 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-15 ml/min.

  Der foreligger ingen data ved nyresygdom i slutstadiet eller dialysepatienter. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Alle patienter med nedsat leverfunktion skal overvåges nøje.
 • Ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C) nedsættes dosis til 80 mg 2 gange dgl.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Det anbefales at måle leverenzymer inkl. ALAT og ASAT før behandlingsstart, hver 2. uge de første 3 måneder og derefter månedligt.
 • Blodtrykket skal kontrolleres før behandlingsstart og monitoreres regelmæssigt under behandlingen.
 • EKG og elektrolytter skal monitoreres 1 uge efter behandlingsstart og mindst 1 gang månedligt de første 6 måneder.
 • Samtidig brug af stærke CYP3A4-induktorer bør undgås pga. risiko for nedsat effekt af selpercatinib.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10 %) Blødning, Lymfopeni, Trombocytopeni.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Svimmelhed, Temperaturstigning, Træthed.
Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet plasma-kreatinin, Forlænget QT-interval.
Hypomagnesiæmi, Nedsat appetit.
Hovedpine.
Hududslæt.
Hypertension, Ødemer.
Almindelige (1-10 %) Hypersensitivitet.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med CYP3A4-hæmmere øger plasmakoncentrationen for selpercatinib. Ved anvendelse af stærke CYP3A- og/eller P-gp-hæmmere (fx itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol, ritonavir og saquinavir), skal dosis nedsættes med 50%. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig behandling med kraftige CYP3A4-induktorer (fx carbamazepin, phenytoin, rifabutin, rifampicin og naturlægemidler med perikon) nedsætter plasmakoncentrationen for selpercanitinib. Kombinationen bør undgås.
 • Selpercanitinib er substrat for P-glykoprotein (P-gp) in-vitro, se P-glykoprotein. Ved samtidig administration af selpercanitinib og P-gp substrater (fx colchicin, dabigatranetexilat, digoxin, fexofenadin og saxagliptin) kan der være behov for at nedsætte dosis af disse stoffer.
 • Selpercanitinib øger AUC for repaglinid, et substrat af CYP2C8, med 91%. Samtidig behandling med følsomme CYP2C8-substrater bør undgås.
 • Selpercanitinib øger AUC for midazolam, et substrat af CYP3A4, med 54%. Samtidig behandling med følsomme CYP3A4-substrater (fx alfentanil, buspiron, darunavir, ebastin, lomitapid, saquinavir, simvastatin, triazolam og vardenafil) bør undgås.
 • Selpercanitinib skal tages i forbindelse med et måltid, hvis det anvendes samtidig med en syrepumpehæmmer, da selpercanitinibs opløselighed nedsættes ved høj pH-værdi.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke humane data for anvendelse af selpercatinib under graviditet, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Prækliniske data tyder på et væsentligt humant teratogent potentiale. 

 

Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.  

 

Se også Antineoplastiske midler.  

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i fertil alder og mænd bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 1 uge efter afslutning af behandlingen. 

 

Fertilitet hos kvinder

Produktresumeet angiver på baggrund af dyreforsøg en mulig risiko for varig skadelig effekt på fertiliteten. Kvinder i fertil alder opfordres til at søge rådgivning om bevaring af fertilitet, inden behandlingen påbegyndes. 

 

Fertilitet hos mænd

Produktresumeet angiver på baggrund af dyreforsøg en mulig risiko for varig skadelig effekt på sæddannelsen. Mandlige patienter opfordres til at søge rådgivning om bevaring af fertilitet, inden behandlingen påbegyndes. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Hæmmer en række tyrosinkinaser, herunder FGFR 1, 2 og 3 (fibroblast vækstfaktorreceptor 1, 2 og 3), RET (rearranged during transfection) og VEGFR-1 og 3 (vaskulær endotelial vækstfaktorreceptor-1 og 3).

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 73%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 12 timer.
 • Steady-state efter 7 dage.
 • Fordelingsvolumen 2,7 l/kg.
 • Metaboliseres overvejende i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 22 timer.
 • Ca. 14% udskilles uomdannet med fæces og 11,5% gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Selpercatinibhårde kapsler  40 mghårde kapsler  80 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Brilliant Blue FCF (E133) : hårde kapsler 80 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 40 mg, hårde kapsler 80 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) hårde kapsler 40 mg (kan dosisdisp.) 452618
60 stk.
26.178,75 436,31 3.490,50
(BEGR) hårde kapsler 80 mg (kan dosisdisp.) 495704
60 stk.
52.340,70 872,35 3.489,38

Foto og identifikation

Hårde kapsler  40 mg

Præg:
40 mg, 3977,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Grå
Mål i mm: 6,2 x 17,8
hårde kapsler 40 mg
 
 
 

Hårde kapsler  80 mg

Præg:
80 mg, 2980,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå
Mål i mm: 7,4 x 21,6
hårde kapsler 80 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

17.05.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...