Menelri

L04AD01
 
 

Anvendelsesområder

 • Organtransplantationer
 • Forebyggelse og behandling af graft versus host-sygdom
 • Synstruende intermediær og posterior uveitis og Behcet's uveitis. Behandlingen bør forestås af øjenlæger med særligt kendskab til ciclosporinbehandling
 • Svær psoriasis
 • Nefrotisk syndrom
 • Svær reumatoid artritis. Ciclosporins endelige placering i forhold til andre kraftigere virkende antireumatika er endnu uafklaret, se Antiinflammatoriske og antireumatiske midler.
 • Svær behandlingsrefraktær atopisk dermatitis.

  

Ciclosporin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme. 

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 25 mg, 50 mg eller 100 mg ciclosporin. 

Doseringsforslag

Transplantationer 

 • Behandling indledes nogle dage før transplantationen. Der startes næsten altid med oral indgift. Dosis er størst på transplantationstidspunktet og aftrappes gradvist efter uger til måneder til en vedligeholdelsesdosis. Denne afhænger bl.a. af transplantationens art, men er oftest 10-15 mg/kg legemsvægt i døgnet oralt fordelt på 2 doser. Tidligt efter transplantationen tilstræbes høj blodkoncentration. Dosis reduceres senere gradvis under hensyn til koncentrationsmålinger og bivirkninger.
 • Hvor parenteral indgift er nødvendig, skal døgndosis reduceres til 33% af den orale dosis og gives som langsom i.v. infusion over 2-6 timer.
 • Ved organtransplantation er behandlingen principielt livslang. Profylakse imod graft versus host-sygdom i forbindelse med knoglemarvstransplantation ophører sædvanligvis efter 6 mdr. Behandlingen aftrappes derpå gradvis over 2-4 uger.

 

Uveitis 

 • Behandlingen er individuel, sædvanligvis 5 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på 2 doser.
 • Dosis reduceres evt. ved vedligeholdelsesbehandling.


Psoriasis og atopisk dermatitis 

 • Dosering justeres efter effekt og bivirkninger, sædvanligvis startes med 2,5 (højst 5) mg/kg legemsvægt i døgnet oralt fordelt på 2 doser.
 • Ved vedligeholdelsesbehandling reduceres dosis til lavest effektive niveau.


Nefrotisk syndrom 

 • Voksne. Initialt 5 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.
 • Børn. Initialt 6 mg/kg legemsvægt i døgnet. Ved nyrefunktionsnedsættelse (bortset fra proteinuri) højst 2,5 mg/kg legemsvægt i døgnet.
 • Ved vedligeholdelsesbehandling reduceres dosis.


Svær reumatoid artritis 

 • Initialt 3 mg/kg legemsvægt oralt fordelt på 2 doser dagligt. Efter 6 uger kan dosis gradvis øges til maksimalt 5 mg/kg legemsvægt. Behandlingseffekt opnås efter maksimalt 12 uger.
 • Ved vedligeholdelsesbehandling reduceres dosis til lavest effektive dosis.
 • Døgndosis bør altid deles i to doser.


Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Må kun i særlige tilfælde gives sammen med andre immunsuppressive midler end glukokortikoider.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-30 ml/min.

  Andre indikationer end transplantation. Bør kun anvendes ved nefrotisk syndrom med samtidig nyreinsufficiens. Initialdosis bør ikke overstige 2,5 mg/kg/dag. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med tacrolimus
 • Samtidig behandling med substrater for P-glykoprotein, fx aliskiren
 • Samtidig behandling med naturlægemidler med perikon.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved igangværende behandling med nefrotoksiske midler, fx aminoglykosider, amphotericin B, melphalan og sulfonamid/trimethoprim, samt andre immunosuppressiva end glukokortikoider.
 • Patienter i ciclosporinbehandling bør ikke samtidig få UVB- eller PUVA-behandling.
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås.
 • Under behandlingen monitoreres:
  • Nyrefunktionen
  • Serum-kalium
  • Serum-magnesium
  • Blodtryk (induceret hypertension behandles)
  • Vægt
  • Fuldblodskoncentrationen af ciclosporin hos transplanterede patienter.
 • Alkoholindhold
  Kapslerne indeholder 14,7% v/v alkohol. Pr. 100 mg ciclosporin indeholder de 0,16 g alkohol, der svarer til 1,3 % af én genstand.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Manglende monitorering og/eller aktion på plasmakoncentrationsværdier. Forgiftningssymptomer bl.a. gulsot, tremor, synsforstyrrelser, nedsat hørelse, søvnproblemer og udtalt træthed.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne er dosisafhængige og kan undgås ved dosisreduktion.
Meget almindelige (> 10 %) Hyperlipidæmi.
Hovedpine, Tremor.
Nyrefunktionspåvirkning.
Hirsutisme.
Hypertension.
Almindelige (1-10 %) Leukopeni.
Abdominalsmerter, Diarré, Gastro-duodenale ulcera, Gingival hyperplasi, Kvalme, Opkastning.
Temperaturstigning, Træthed.
Leverpåvirkning.
Forhøjet serum-urat.
Hyperglykæmi, Hyperkaliæmi, Hypomagnesiæmi, Nedsat appetit.
Kramper, Muskelkramper, Myalgi.
Paræstesier.
Acne, Hypertrikose.
Ansigtsrødme.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi, Trombocytopeni.
Synsforstyrrelser.
Ataksi, Encefalopati, Koma, Parese, Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.
Agitation, Konfusion, Nedsat reaktionsevne.
Ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hæmolytisk anæmi.
Pancreatitis.
Muskelsvaghed, Myopati.
Neuropati.
Hæmolytisk uræmisk syndrom.
Gynækomasti.
Ikke kendt Hepatotoksicitet.
Smerter i ekstremiteter.
Migræne.
Trombocytopenisk purpura.
Trombotisk mikroangiopati.

Interaktioner

 • Tacrolimus forlænger halveringstiden for ciclosporin med øget nyretoksisk virkning af ciclosporin til følge. Ciclosporin kan øge koncentrationen af tacrolimus. Kombinationen skal undgås.
 • Risiko for nyretoksisk virkning øges ved samtidig indgift af amphotericin B, aminoglykosider, melphalan og sulfonamid/trimethoprim.
 • Ciclosporin øger plasmakoncentrationen af digoxin, statiner og repaglinid.
 • En række midler kan øge eller nedsætte koncentrationen af ciclosporin ved hæmning eller øgning af omsætningen af CYP3A4, fx kan P-ciclosporin øges ved samtidig indgift af diltiazem, erythromycin, glibenclamid, itraconazol, voriconazol, colchicin, lercanidipin og methylprednisolon. P-ciclosporin kan nedsættes ved samtidig indgift af carbamazepin, oxcarbazepin, bosentan, rifampicin og trimethoprim.
 • Fuldblodskoncentrationer af ciclosporin bør kontrolleres, hvis andre lægemidler adderes eller seponeres.
 • Ved samtidig indgift af epoetin kan dosisøgning af ciclosporin være nødvendig ved epoetininduceret stigning i hæmoglobinværdi.
 • Ciclosporin er en meget potent inhibitor af P-glykoprotein og kan derfor øge koncentrationen af substrater for P-glykoprotein, fx kan AUC for samtidig administreret aliskiren øges ca. 5 gange, og kombinationen bør undgås.
 • Naturlægemidler med perikon kan medføre en betydelig nedsættelse af plasmakoncentrationen af ciclosporin, og kombinationen bør undgås.
 • Ciclosporin nedsætter biotilgængeligheden af mycophenolsyre.
 • Ved samtidig brug af direkte aktive antivirale (DAA) lægemidler kan ændringerne i leverfunktion under DAA-behandling påvirke ciclosporins farmakokinetik, Derfor anbefales tæt monitorering og eventuel dosisjustering af ciclosporin.
 • Omsætningen kan påvirkes ved samtidig indtagelse af grapefrugtjuice, se Lægemiddelinteraktioner med føde.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mere end 1.500 eksponerede gravide i løbet af graviditeten - de fleste heraf også i 1. trimester. De fleste data stammer fra nyretransplanterede patienter, som oftest har været i behandling med andre immunosuppressiva samtidigt, og det er i nogle datasæt ikke muligt at adskille specifik lægemiddeleksponering og outcome specielt for ciclosporin, tacrolimus og azathioprin. Der er overordnet ikke tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Der er en overhyppighed af lav fødselsvægt og for tidlig fødsel. Confounding by indication er utvivlsomt en bias, som påvirker disse observationer. 

Referencer: 3711, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
 • Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. I mindst et tilfælde er der konstateret terapeutisk koncentration hos et barn. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

I sværere forgiftningstilfælde anuri, bevidstløshed og paralyse. 

Farmakodynamik

 • Udløser formentlig en suppression af de T-lymfocytmedierede immunreaktioner samt af det primære og sekundære antistofrespons på T-lymfocytafhængig stimulation.
 • Suppressionen opnås via en hæmning af enzymet calcineurin, der defosforylerer en række regulatoriske proteiner i antigen-stimuleret lymfocytaktivering. Herved reduceres bl.a. produktionen af flere proinflammatoriske cytokiner.

Farmakokinetik

 • 20-50% absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Fordelingsvolumen 3,5 l/kg.
 • I blodet bindes ca. 50% til erytrocytter, 10-20% til leukocytter.
 • Metaboliseres i hovedsageligt i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid 4-25 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med galden.
 • < 0,1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt. 

Indholdsstoffer

Ciclosporinbløde kapsler  25 mgbløde kapsler  50 mgbløde kapsler  100 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Carminer (carminsyre, cochenille) (E120) : bløde kapsler 25 mg, bløde kapsler 50 mg, bløde kapsler 100 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : bløde kapsler 25 mg, bløde kapsler 50 mg, bløde kapsler 100 mg
Titandioxid (E171) : bløde kapsler 25 mg, bløde kapsler 50 mg, bløde kapsler 100 mg
Andre:
Macrogoler : bløde kapsler 25 mg, bløde kapsler 50 mg, bløde kapsler 100 mg
Propylenglycol : bløde kapsler 25 mg, bløde kapsler 50 mg, bløde kapsler 100 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) bløde kapsler 25 mg 549751
50 stk. (blister)
543,00 10,86 108,60
(A) bløde kapsler 50 mg 092300
50 stk. (blister)
1.022,35 20,45 102,24
(A) bløde kapsler 100 mg 417135
50 stk. (blister)
2.021,25 40,43 101,06

Foto og identifikation

Bløde kapsler  25 mg

Præg:
NVR, 25 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Grå
Mål i mm: 7,5 x 13
bløde kapsler 25 mg
 
 
 

Bløde kapsler  50 mg

Præg:
NVR, 50 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 20
bløde kapsler 50 mg
 
 
 

Bløde kapsler  100 mg

Præg:
NVR, 100 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Grå
Mål i mm: 9,5 x 26
bløde kapsler 100 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4277. Kamarajah SK, Arntdz K, Bundred J et al. Outcomes of Pregnancy in Recipients of Liver Transplants. Clin Gastroenterol Hepatol. 2018; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30529735 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4278. Colla L, Diena D, Rossetti M et al. Immunosuppression in pregnant women with renal disease: review of the latest evidence in the biologics era. J Nephrol. 2018; 31(3):361-83, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29476421 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4279. Sarkar M, Bramham K, Moritz MJ et al. Reproductive health in women following abdominal organ transplant. Am J Transplant. 2018; 18(5):1068-76, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29446243 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4281. Bramham K, Nelson-Piercy C, Gao H et al. Pregnancy in renal transplant recipients: a UK national cohort study. Clin J Am Soc Nephrol. 2013; 8(2):290-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23085724 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4282. Paziana K, Del Monaco M, Cardonick E et al. Ciclosporin use during pregnancy. Drug Saf. 2013; 35(5):279-94, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23516008 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4280. Deshpande NA, James NT, Kucirka LM et al. Pregnancy outcomes of liver transplant recipients: a systematic review and meta-analysis. Liver Transpl. 2012; 18(6):621-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22344967 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4283. Bar Oz B, Hackman R, Einarson T et al. Pregnancy outcome after cyclosporine therapy during pregnancy: a meta-analysis. Transplantation. 2001; 71(8):1051-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11374400 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

29.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...