Deferipron "Orifarm"

V03AC02
 
 
Jernchelerende middel.

Anvendelsesområder

 • Jernoverskud hos patienter med β-thalassaemia major, hvor monoterapi med andet jernchelerende middel er utilstrækkelig.

 

En række studier har vist en særlig gunstig effekt hos patienter med kardiel siderose. I disse tilfælde anbefales deferipron i kombination med deferoxamin. 

 

Deferipron bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af thalassæmi. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg (delekærv) eller 1.000 mg (delekærv) deferipron. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 10 år 

 • 25 mg/kg legemsvægt 3 gange dgl.
 • Doser > 100 mg/kg legemsvægt/døgn giver øget risiko for bivirkninger.
  Ved neutropeni seponeres behandlingen, og fuldstændigt blodbillede kontrolleres dgl. Efter bedring af blodbilledet bør det kontrolleres fuldstændigt ugentligt de følgende 3 uger. Fornyet behandling anbefales ikke.
 • En velcheleret patient har P-ferritin < 1.500 mikrogram/l.
 • Kombinationsterapi frarådes ved S-ferritin < 500 mikrogram/l pga. risiko for overdreven jernfjernelse.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses. Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Der er begrænset erfaring vedr. behandling af børn 6-10 år og ingen erfaring vedr. behandling af børn < 6 år.
 • Der er kun begrænsede data vedr. kombinationsbehandling med deferipron og deferasirox, og der skal udvises forsigtighed, når det overvejes at anvende denne kombination.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Recidiverende neutropeni eller agranulocytose i anamnesen.
 • Patienter med leukopeni/neutropeni udløst af grundsygdommen, fx MDS, som har indikation for jernchelering, bør overvejes behandlet med et af de alternative jernchelerende midler grundet øget risiko for forværret leukopeni.
 • Behandling med lægemidler, der kan forårsage neutropeni eller agranulocytose.

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen foretages under regelmæssig kontrol af lever- og nyrefunktion samt af granulocyttal.
 • Patienten skal informeres om at afbryde behandlingen og kontakte sin behandlende læge ved tegn til infektion.
 • Det anbefales kraftigt, at behandlingen ikke påbegyndes ved eksisterende neutropeni.
 • Plasma-ferritin og plasma-zink kontrolleres regelmæssigt.
 • Pga. den variable behandlingseffekt er nøje monitorering af jernstatus og hjertefunktion nødvendig.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme, Opkastning
Nyrer og urinveje Misfarvning af urinen
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Neutropeni
Mave-tarm-kanalen Diarré
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Metabolisme og ernæring Øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Nervesystemet Hovedpine
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Allergiske reaktioner Urticaria
Hud og subkutane væv Hududslæt

Episoder med hypo- eller hypertoni er rapporteret hos børn. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

 

Fertile kvinder og mænd

Produktresumeet angiver, baseret på prækliniske data, at kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception og undgå at blive gravide, mens de behandles med deferipron og i 6 måneder efter behandlingen er gennemført. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Danner kompleks med frit jern i plasma eller celler. Komplekset udskilles fuldstændigt via urin og fæces og reducerer derved den patologiske oplagring af jern i organerne. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 45-60 min.
 • Inaktiveres i leveren ved konjugering til glucuronsyre.
 • Glucuronsyrederivat binder ikke jern.
 • Glucuronideringsfraktionen er varierende og kan forklare en variabel klinisk effekt.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Danner opløseligt jernchelat, som hovedsageligt udskilles gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 500 mg, Orifarm Generics  Delekærv
filmovertrukne tabletter 1000 mg, Orifarm Generics  Delekærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
filmovertrukne tabletter 500 mg  (Orifarm Generics)
Farve
Andre
1000 mg  (Orifarm Generics)
Farve
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 500 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 546463
100 stk. (blister)
2.586,95 25,87
(BEGR) filmovertrukne tabletter 1000 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 435595
50 stk. (blister)
2.586,95 51,74

Substitution

filmovertrukne tabletter 500 mg
Ferriprox Chiesi, Deferipron, filmovertrukne tabletter 500 mg
 
filmovertrukne tabletter 1000 mg
Ferriprox Chiesi, Deferipron, filmovertrukne tabletter 1000 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  500 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 14,2
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  1000 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
DH, 1000
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,2 x 19,2
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

26.10.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...