Evrenzo

B03XA05
 
 

Hypoksi-inducerbar faktor, prolylhydroxylasehæmmer (HIF-PHI) til behandling af anæmi ved kronisk nyresygdom (CKD). 

Anvendelsesområder

Behandling af voksne med symptomatisk anæmi i forbindelse med kronisk nyresygdom (CKD) herunder i dialyse.  

Roxadustat bør kun anvendes, når initiering af behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af anæmi.  

 

Medicinrådet har lavet en vurdering af præparatet.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 20 mg, 50 mg, 70 mg, 100 mg eller 150 mg roxadustat. 

Doseringsforslag

Ikke tidligere behandlet med et erytropoiese-stimulerende agens (ESA) 

Anbefalet startdosis 

 • Legemsvægt < 100 kg: 70 mg 3 gange ugentligt med mindst 1 dags interval
 • Legemsvægt ≥100 kg: 100 mg 3 gange ugentligt med mindst 1 dags interval.

 

Ved skift fra behandling med ESA 

Patienter i behandling med et ESA kan skifte til roxadustat, men skift for dialysepatienter, der er stabile ved behandling med ESA, bør kun overvejes, når der er en gyldig grund. 

 

Anbefalet startdosis af roxadustat er baseret på gennemsnitlig ESA-dosis i 4 uger umiddelbart før skiftet, se tabel 1.  

Første dosis af roxadustat skal anvendes som erstatning for den næste planlagte dosis af det aktuelt ordinerede ESA. 

 

Tabel 1. Anbefalet startdosis ved skift fra ESA 

Aktuelle dosis af ESA  

Dosis af roxadustat  

Darbepoetin alfa i.v. eller s.c. 

(mikrogram pr. uge)  

Epoetin i.v. eller s.c. 

(IE pr. uge)  

Methoxypolyethylenglycol-epoetin beta i.v. eller s.c. 

(mikrogram pr. måned)  

mg x 3 ugentligt  

 

< 25  

< 5.000  

< 80  

70 

25 til 39  

5.000 til 8.000  

80 til 120  

100 

> 39 til 80  

> 8.000 til 16.000  

> 120 til 200  

150 

> 80  

> 16.000  

> 200  

200 

 

Dosisjustering 

 • Hæmoglobin-niveauerne skal overvåges hver 2. uge, indtil det ønskede hæmoglobin-niveau på 6,5-7,5 mmol/l er nået og stabiliseret - derefter hver 4. uge eller som klinisk indiceret.
 • Dosis af roxadustat justeres trinvist op eller ned i forhold til startdosis 4 uger efter behandlingsstart og derefter hver 4. uge, medmindre hæmoglobin-niveauet stiger med mere end 1,2 mmol/l. Hvis det sker, skal dosis omgående reduceres med ét trin.
 • Når dosis justeres, skal der tages højde for det aktuelle hæmoglobin-niveau og ændringen af hæmoglobin-niveauet inden for de seneste 4 uger.

 

Trinvise dosisjusteringer 

De trinvise dosisjusteringer skal følge de tilgængelige doser på 20 mg, 40 mg, 50 mg, 70 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 300 mg, 400 mg (kun til CKD-patienter i dialyse), og desuden regler i tabel 2. 

 

Tabel 2. Regler for dosisjustering 

Ændring af Hb-niveauet < 4 uger*  

 

Aktuelt Hb-niveau (mmol/l):  

 

< 6,5 

6,5 - 7,4 

7,5 - 8,0 

≥ 8,1 

> +0,62 mmol/l 

Ingen ændring 

Reducer dosis med 1 trin 

Reducer dosis med 1 trin 

Overvåg  

Hb-niveau uden dosering. 

Genoptag dosering, ved Hb-niveau < 7,5 mmol/l med en dosis, der er reduceret med to trin.  

-0,62 - +0,62 mmol/l 

Øg dosis med 1 trin 

Ingen ændring 

Reducer dosis med 1 trin 

< -0,62 mmol/l 

Øg dosis med 1 trin 

Øg dosis med 1 trin 

Ingen ændring 

* Ændring i hæmoglobin (Hb) inden for de seneste 4 uger = (aktuel Hb-værdi) - (tidligere Hb-værdi målt 4 uger før). 

 

Ved behov for yderligere dosisreduktion ved den laveste dosis (20 mg 3 gange ugentligt), reducere dosishyppigheden til 2 gange ugentligt.  

Hvis der er behov for yderligere dosisreduktion, kan dosishyppigheden reduceres yderligere til én gang ugentligt. 

 

Vedligeholdelsesdosis  

Efter stabilisering til hæmoglobin-niveauer på 6,5-7,5 mmol/l skal hæmoglobin-niveauerne fortsat overvåges jævnligt, og reglerne for dosisjustering skal følges, som i tabel 2. 

 

Behandling med roxadustat bør ikke fortsætte ud over 24 uger, hvis der ikke opnås en klinisk betydningsfuld stigning i hæmoglobin-niveauet. 

 

Maksimal dosis  

 • 3 mg/kg legemsvægt eller 300 mg 3 gange ugentligt.
 • Patienter i dialyse: 3 mg/kg legemsvægt eller 400 mg 3 gange om ugentligt.

 

Bemærk: 

 • Synkes hele
 • Må ikke tygges eller knuses pga. lysfølsom tabletkerne
 • Kan tages med eller uden mad
 • Glemt dosis:
  • Tages med det samme, hvis der er mere end 1 dag til næste planlagte dosis.
  • Hvis der er mindre end 1 dag til næste planlagte dosis, springes den glemte dosis over, og næste dosis tages på den næste planlagte dag.
  • Herefter følges den normale dosisplan igen.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

 • Ved moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh-klasse B) skal startdosis halveres eller reduceres til det dosisniveau, der er tættest på det halve af startdosis.
 • Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh-klasse C), da sikkerhed og virkning ikke er evalueret.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

Trombotiske vaskulære hændelser (TVE) 

Forsigtighed ved risikofaktorer for TVE, herunder svær overvægt og tidligere forekomst af TVE, fx dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE). Risiko for TVE skal omhyggeligt opvejes mod de fordele, der kan opnås ved behandling med roxadustat. 

 

Kramper 

Bør anvendes med forsigtighed ved tidligere anfald (kramper eller krampeanfald), epilepsi eller medicinske tilstande, der er forbundet med prædisposition for anfald, fx infektioner i centralnervesystemet (CNS).  

 

Tabletterne indeholder soja. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanuts). 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi
Vaskulære sygdomme Hypertension, Perifere ødemer, Trombose*
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Obstipation, Opkastning
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Vaskulære sygdomme Dyb venetrombose
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Undersøgelser Forhøjet bilirubin
Vaskulære sygdomme Lungeemboli
Ikke kendt hyppighed
Det endokrine system Hypotyroidisme  (reversibelt)
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis

*) Forekom hos patienter i samtidig dialyse. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Evrenzo

Samtidig behandling med roxadustat og induktorer eller hæmmere  

Roxadustat er et substrat for CYP2C8 og UGT1A9. Ved påbegyndelse eller seponering af samtidig behandling med stærke CYP2C8-hæmmere, fx gemfibrozil eller -induktorer, fx rifampicin eller UGT1A9-hæmmere som probenecid, skal hæmoglobin-niveauerne overvåges rutinemæssigt, og reglerne for dosisjustering skal følges som i tabel 2. Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet

 

Statiner 

Roxadustat er en BCRP- og OATP1B1-hæmmer. Disse transportører spiller en vigtig rolle for tarmenes og leverens optagelse og udskillelse af statiner. 

 • Samtidig administration af 200 mg roxadustat og simvastatin medførte en stigning i AUC og Cmax for simvastatin på henholdsvis 1,8 og 1,9 gange.
 • Samtidig administration af 200 mg roxadustat og rosuvastatin medførte en stigning i AUC og Cmax for rosuvastatin på henholdsvis 2,9 og 4,5 gange.
 • Samtidig administration af 200 mg roxadustat og atorvastatin medførte en stigning i AUC og Cmax for atorvastatin på henholdsvis 2,0 og 1,3 gange.
 • Der forventes også interaktioner med andre statiner.

Ved samtidig administration af roxadustat og statiner skal det kontrolleres, om der forekommer bivirkninger forbundet med statiner, og om der er behov for reduktion af statindosis. 

 

Fosfatbindere 

Pga. chelatdannelse med multivalente kationer skal roxadustat tages mindst 1 time efter administration af fosfatbindere (bortset fra lanthanum) eller andre lægemidler, som indeholder multivalente kationer såsom calcium, jern, magnesium eller aluminium. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Produktresumeet angiver kontraindikation for anvendelse i 3. trimester - dette synes alene baseret på prækliniske studier, hvor der ved ret høje doser var tegn på fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

 

Fertile kvinder og mænd

Fertile kvinder 

Produktresumeet angiver, at "Kvinder i den fertile alder skal anvende meget sikker kontraception under behandlingen og i mindst en uge efter den sidste dosis Evrenzo." Dette synes alene baseret på ekstrapolation fra prækliniske data. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk.  

Produktresumeet angiver kontraindikation for anvendelse under amning. Dette er alene baseret på prækliniske forsøg. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps pga. tilgrundliggende sygdom)

Doping

Forbudt

Anvendelse af Evrenzo medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, både i og uden for konkurrence.  

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Evrenzo påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Evrenzo påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Roxadustat er en hypoksi-inducerbar faktor, prolylhydroxylasehæmmer (HIF-PHI).
 • HIF-PHI-enzymers aktivitet styrer de intracellulære niveauer af HIF, som er en transskriptionsfaktor, der regulerer ekspression af gener involveret i erytropoiesen.
 • Via reversibel hæmning af HIF-PHI stimulerer roxadustat en koordineret erytropoietisk respons, som forhøjer niveau af endogent erytropoietin (EPO) i plasma, regulerer jerntransportproteiner og reducerer hepcidin (et jernregulerende protein, der øges under inflammation ved CKD).
 • Det medfører bedre biotilgængelighed af jern, øget hæmoglobin-produktion og en stigning i antallet af erytrocytter.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Fordelingsvolumen ved steady state er 0,34 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 15 timer.
 • Ca. 46 % udskilles gennem nyrerne.
 • 50 %, heraf 28 % uomdannet, udskilles med fæces.
 • < 2 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 20 mg, Astellas Pharma  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 50 mg, Astellas Pharma  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 70 mg, Astellas Pharma  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 100 mg, Astellas Pharma  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 150 mg, Astellas Pharma  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

OBS

Må ikke knuses eller tygges pga. manglende erfaring. Den lysfølsomme tabletkerne skal desuden beskyttes mod nedbrydning. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 458395
12 stk. (blister)
777,05 64,75 139,23
(BEGR) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 376634
12 stk. (blister)
1.907,90 158,99 136,74
(BEGR) filmovertrukne tabletter 70 mg (kan dosisdisp.) 037495
12 stk. (blister)
2.663,75 221,98 136,36
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 140035
12 stk. (blister)
3.780,55 315,05 135,47
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 574910
12 stk. (blister)
5.641,20 470,10 134,76

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 4,3 x 8,5
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 5,7 x 11
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  70 mg

Præg:
70
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 70 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 7 x 13,8
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 8,8 x 14,2
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

09.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...