Darunavir "Glenmark"

J05AE10
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af HIV-infektion i kombination med: 

 • Lavdosis ritonavir og andre antiretrovirale lægemidler til HIV-1-inficerede voksne og børn.
 • Cobicistat og andre antiretrovirale lægemidler til HIV-1-inficerede voksne og børn ≥ 12 år.

 

Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV.  

 

Darunavir bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 600 mg darunavir. 

Doseringsforslag

I kombination med ritonavir 

 

 • Sædvanligvis:

Ikke-tidligere behandlede  

Daglig dosis til indtagelse sammen med et måltid 

Alder 

Legemsvægt 

Darunavir 

Ritonavir 

Voksne og børn ≥ 3 år 

≥ 40 kg 

800 mg x 1 

100 mg x 1 

Børn ≥ 3 år 

30-40 kg 

675 mg x 1 

100 mg x 1 

Børn ≥ 3 år 

15-30 kg 

600 mg x 1 

100 mg x 1 

 

ART-erfarne uden darunavirresistens og med  

HIV-1-RNA < 100.000 kopier/ml og  

CD4+-celletal > 100 x 10 6 /l  

Daglig dosis til indtagelse sammen med et måltid 

Alder 

Legemsvægt 

Darunavir 

Ritonavir 

Voksne og børn ≥ 3 år 

≥ 40 kg 

800 mg x 1 

eller 

600 mg x 2 

100 mg x 1 

eller 

100 mg x 2 

Børn ≥ 3 år 

30-40 kg 

675 mg x 1 

eller 

460 mg x 2 

100 mg x 1 

eller 

60 mg x 2 

Børn ≥ 3 år 

15-30 kg 

600 mg x 1 

eller 

380 mg x 2 

100 mg x 1 

eller 

50 mg x 2 

 

Tidligere behandlede med proteaseresistens, eller mistanke herom eller ukendt resistensmønster,  

HIV-1 RNA >100.000 kopier/ml eller  

CD4 < 100 x 10 9 /l  

Daglig dosis til indtagelse sammen med et måltid 

Alder 

Legemsvægt 

Darunavir 

Ritonavir 

Voksne og børn ≥ 3 år 

≥ 40 kg 

600 mg x 2 

100 mg x 2 

Børn ≥ 3 år 

30-40 kg 

460 mg x 2 

60 mg x 2 

Børn ≥ 3 år 

15-30 kg 

380 mg x 2 

50 mg x 2 

 

I kombination med cobicistat 

 

 • Sædvanligvis:

Ikke-tidligere behandlede  

Daglig dosis til indtagelse sammen med et måltid 

Alder 

Darunavir 

Cobisistat 

Voksne og børn ≥ 12 år med legemsvægt ≥ 40 kg 

800 mg x 1 

150 mg x 1 

 

ART-erfarne uden darunavirresistens og med  

HIV-1-RNA < 100.000 kopier/ml og
CD4+-celletal > 100 x 10
6 /l  

Daglig dosis til indtagelse sammen med et måltid 

Alder 

Darunavir 

Cobicistat 

Voksne og børn ≥ 12 år med legemsvægt ≥ 40 kg 

800 mg x 1 

150 mg x 1 

ART = Antiretroviral terapi. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Bemærk: Knusning kan nedsætte/øge virkningen af tabletterne, og derfor er ekstra kontrol nødvendig.
 • Tages til et måltid.
 • Bør indtages sammen med lavdosis ritonavir eller cobicistat senest 30 minutter efter et måltid.
 • Ved opkastning senest 4 timer efter indtagelse af en dosis skal tages en ny dosis.
 • Glemt dosis kan tages indtil 6 timer efter sædvanlige tidspunkt.
 • I kombination med ritonavir:
  • Erfaring savnes vedr. børn < 3 år eller med legemsvægt < 15 kg.
 • I kombination med cobicistat:
  • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 12 år eller med legemsvægt < 40 kg.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-60 ml/min.

  Samtidig brug af colchicin er kontraindiceret. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Samtidig brug af colchicin er kontraindiceret ved nedsat leverfunktion.
 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).

Se endvidere

Kontraindikationer

Nogle kontraindikationer er afhængige af, om den farmakologiske boosting af darunavir er med ritonavir eller cobicistat. 

 

Generelt: 

 • Samtidig anvendelse af:
  • alfuzosin
  • avanafil
  • amiodaron
  • colchicin (ved nedsat nyre- eller leverfunktion)
  • dabigatran
  • dronedaron
  • elbasvir/grazoprevir
  • ergotamin
  • lopinavir med ritonavir
  • lurasidon
  • midazolam (oralt)
  • naturlægemidler med perikon
  • pimozid
  • quetiapin
  • rifampicin
  • sekalealkaloider
  • sertindol
  • sildenafil (ved behandling af pulmonal arteriel hypertension)
  • simvastatin
  • ticagrelor
  • triazolam
  • østrogen.

 

Kombineret med cobicistat, desuden: 

 • Samtidig anvendelse af andre kraftige CYP3A-induktorer, fx:
  • carbamazepin
  • phenytoin
  • phenobarbital.

Forsigtighedsregler

 • Allergi over for sulfonamider
 • Kronisk hepatitis
 • Ældre patienter
 • Der er risiko for øget blødningstendens hos patienter med hæmofili
 • Da cobicistat i modsætning til ritonavir ikke har nogen inducerende virkning på enzymer eller transportproteiner, skal der ved skift fra ritonavir til cobicistat udvises forsigtighed. Dosisjustering af samtidigt administrerede lægemidler kan være nødvendig.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Flatulens, Kvalme, Meteorisme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Undersøgelser Forhøjet plasma-amylase
Metabolisme og ernæring Diabetes, Hyperkolesterolæmi, Hyperlipidæmi, Hypertriglyceridæmi
Nervesystemet Perifer neuropati, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Hjerte Angina pectoris, Myokardieinfarkt Takykardi
Det endokrine system Hypotyroidisme
Øjne Konjunktival hyperæmi, Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis, Stomatitis Gastritis, Gastro-øsofageal refluks, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Letargi, Smerter Temperaturstigning, Utilpashed
Lever og galdeveje Hepatitis, Hepatomegali
Immunsystemet Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner, Immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom  (IRIS) Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Herpes simplex
Undersøgelser Forlænget QT-interval Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinkinase, Forhøjet plasma-lipase, Nedsat HDL, Vægtændring
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Insulinresistens Øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Artritis, Muskelkramper, Osteonekrose, Osteoporose Myalgi
Nervesystemet Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Koordinationsbesvær, Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Somnolens, Spisevægring Abnorme drømme, Irritabilitet, Mareridt, Søvnforstyrrelser
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt, Nyrefunktionspåvirkning, Nyresten Dysuri, Polyuri, Proteinuri
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion, Gynækomasti Brystsmerter, Nedsat libido
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Epistaxis, Halsirritation, Hoste
Hud og subkutane væv Alopeci, Dermatitis Acne, Pigmentforandringer i hud og negle, Tør hud, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypertension, Perifere ødemer Rødme og varmefølelse
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili
Hjerte Bradykardi
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Hæmatemese Belægninger på tungen, Tørre læber
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (DRESS-syndrom), Stevens-Johnsons syndrom
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Ledstivhed
Psykiske forstyrrelser Humørforstyrrelser Rastløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Nasal irritation
Hud og subkutane væv Erythema multiforme
Vaskulære sygdomme Synkope
Ikke kendt hyppighed
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
 • Legemsvægt og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.
 • Kombination med cobicistat:
  Cobicistat hæmmer den tubulære sekretion af kreatinin og medfører derfor en øgning i P-kreatinin og fald i eGFR, uden at nyrefunktionen er blevet forværret. Dette kan give problemer ved beregning af dosis for lægemidler, der doseres i henhold til GFR, fx tenofovir, emtricitabin og lamivudin. Ved eGFR < 70 ml/min. anbefales det, at den sande GFR måles til vurdering af nyrefunktionen.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Darunavir "Glenmark"

Interaktioner kan være afhængige af, om den farmakologiske boosting af darunavir er med ritonavir eller cobicistat. Det anbefales at søge yderligere information i relevante produktresumeer og www.hiv-druginteractions.org

 

Generelt: 

 • Rifampicin og naturlægemidler med perikon nedsætter plasmakoncentrationen af darunavir. Kombination er kontraindiceret.
 • Darunavir og ritonavir/cobicistat er kraftige hæmmere af CYP3A4 i in vitro-undersøgelser. Der er mulighed for gensidig kompetitiv hæmning mellem darunavir/ritonavir og de lægemidler, som omsættes af dette enzym, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet og under kontraindikationer.
 • Boostet darunavir forventes af øge plasmakoncentrationen af visse antidepressiva. Kombination med pimozid eller sertindol er kontraindiceret.
 • Ved nedsat nyre- eller leverfunktion er colchicin kontraindiceret i kombination med darunavir sammen med ritonavir/cobicistat.
 • Eksponeringen for everolimus øges ved samtidig brug af boostet darunavir. Kombination frarådes.
 • Samtidig brug af apixaban eller rivaroxaban frarådes.
 • Darunavir sammen med ritonavir/cobicistat øger plasmakoncentrationen af avanafil, sildenafil, andre PDE-5 hæmmere, simvastatin, atorvastatin, pravastatin og rosuvastatin. Avanafil, sildenafil (til pulmonal hypertension) og simvastatin er kontraindiceret. Andre PDE-5 hæmmere, atorvastatin, pravastatin og rosuvastatin kan anvendes med lav initialdosering.
 • Samtidig behandling med rifabutin kan øge plasmakoncentrationen af rifabutin og formentlig sænke plasmakoncentrationen af darunavir. Rifabutindosis skal reduceres til 150 mg hver anden dag.

 

Kombination med ritonavir, desuden: 

 • Darunavir/ritonavir svækker effekten af østrogen eller gestagen med risiko for behandlingssvigt. Kombination bør undgås.
 • Darunavir/ritonavir øger AUC for fx digoxin (60 %),
 • Darunavir/ritonavir kan nedsætte plasmakoncentrationen af methadon.
 • Darunavir/ritonavir inducerer CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 eller UGT1A1.

 

Kombineret med cobicistat, desuden: 

 • Darunavir boostet med cobicistat er mere følsom over for CYP3A-induktion end med ritonavir. Samtidig anvendelse af kraftige CYP3A-induktorer, fx carbamazepin, phenytoin eller phenobarbital er kontraindiceret, og det anbefales ikke at anvende svage eller moderate CYP3A-induktorer.
 • Darunavir sammen med cobicistat må ikke kombineres med et andet antiretroviralt lægemiddel, som kræver farmakokinetisk boosting.
 • Samtidig brug af darunavir/cobicistat og HIV-midlerne efavirenz, etravirin eller nevirapin kan ikke anbefales.
 • Bosentan forventes at nedsætte plasmakoncentrationen af darunavir/cobicistat. Kombination frarådes.
 • Samtidig brug af darunavir/cobicistat og HIV-midlerne abacavir, emtricitabin, lamivudin, tenofovir eller zidovudin, nedsætter GFR for disse midler.
 • Darunavir/cobicistat kan øge plasmakoncentrationen af methadon.
 • Darunavir boostet med cobicistat kan øge plasmakoncentrationen af amitriptylin, imipramin og nortriptylin.
 • Tæt monitorering og justering af metformindosis anbefales ved samtidig brug af metformin og darunavir/cobicistat.
 • Darunavir/cobicistat inducerer ikke CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 eller UGT1A1.

 

Boostet med ritonavir eller cobicistat, desuden: 

 • Samtidig brug af clopidogrel kan jf. teoretiske overvejelser reducere clopidogrels trombocythæmmende aktivitet. Kombination frarådes.

 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

For darunavir er der data for ca. 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på øget risiko for misdannelser. 

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • HIV-proteasehæmmer.
 • Hæmningen af HIV-protease medfører, at spaltningen af det virale precursor-polyprotein forebygges, og der dannes umodne ikke-infektiøse viruspartikler.

Farmakokinetik

 • Absorptionen øges med ca. 30 % ved samtidig fødeindtagelse.
 • Biotilgængelighed er ca. 82 % ved samtidig indgift af ritonavir.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 15 timer.
 • Ca. 8 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 600 mg, Glenmark Nordic  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til et måltid.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Bemærk: Knusning kan nedsætte/øge virkningen af tabletterne, og derfor er ekstra kontrol nødvendig.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 517616
60 stk.
5.129,90 85,50 171,00

Substitution

filmovertrukne tabletter 600 mg
Darunavir "Sandoz" Sandoz, Darunavir, filmovertrukne tabletter 600 mg
Darunavir "Stada" STADA Nordic, Darunavir, filmovertrukne tabletter 600 mg
Prezista Janssen, Darunavir, filmovertrukne tabletter 600 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  600 mg

Præg:
600
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 10,2 x 20,2
filmovertrukne tabletter 600 mg
 
 
 

Referencer

4375. Gandhi RT, Bedimo R, Hoy JF et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2022 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2023; 329-(1):63-84, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33052386/ (Lokaliseret 24. juli 2023)


4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2023, http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 24. juli 2023)

 
 

Revisionsdato

17.02.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...