Viagra®

G04BE03
 
 

Middel til systemisk behandling af erektil dysfunktion. Fosfodiesterase-5-hæmmer. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg eller 100 mg sildenafil (som citrat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 50 mg, derefter 25-100 mg efter behov 0,5-1 time før seksuel aktivitet, højst 1 gang dgl.
 • Ved samtidig behandling med CYP3A4-hæmmere eller α-blokerende midler initialt 25 mg.
 • Virkningen kan forsinkes ved samtidig indtagelse af føde.

 

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Initialt 25 mg 1 gang dgl. Dosis kan optitreres, hvis det tolereres. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Let og moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh A og B): Der er set stigninger i AUC på 84 % og Cmax på 47 % Dosisnedsættelse bør overvejes: Initialt 25 mg, hvorefter dosis kan øges trinvist, vurderet ud fra effekt og tolerance, til 50 mg og op til 100 mg efter behov.
 • Svær nedsat leverfunktion (Child-Pugh C): Ingen erfaring.

Se endvidere

Kontraindikationer

Følgende er kontraindiceret: 

 • Samtidig behandling med nitratpræparater eller guanylatcyklase-stimulatorer (bl.a. riociguat). Kombination med begge midler kan føre til svær hypotension.
 • Bør ikke anvendes af mænd, som frarådes seksuel aktivitet, fx ved alvorlige kardiovaskulære lidelser, ustabil angina pectoris og alvorlig hjerteinsufficiens.
 • Non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati (NAION). Tilstanden er rapporteret efter anvendelse af fosfodiesterase-5-hæmmere. Mulig risiko for forværring.

 

Desuden kontraindiceret på grund af manglende erfaring: 

 • Hypotension.
 • Nyligt overstået hjerteinfarkt eller apopleksi.
 • Retinitis pigmentosa.

Forsigtighedsregler

 • Patientens kardiovaskulære status bør gennemgås inden påbegyndelsen af behandlingen, da seksuel aktivitet er forbundet med en vis kardial risiko. Patienter med obstruktion af fraløbet fra venstre ventrikel (fx aortastenose) kan være følsomme for virkningen af vasodilatorer, herunder PDE-5-hæmmere.
 • Der er forekommet synsdefekter ved anvendelse af sildenafil og andre fosfodiesterase-5-hæmmere. Tilfælde af Non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati (NAION) er set både spontant i observationsstudier. Ved pludseligt opstået synsdefekt, skal patienten ophøre med tabletindtagelse og omgående søge læge.
 • Forsigtighed ved anatomiske deformiteter af penis eller ved tilstande, der kan disponere for priapisme (fx seglcelle anæmi, multipelt myelom eller leukemi). Priapisme er forekommet som en sjælden bivirkning.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Øjne Synsforstyrrelser  (bl.a. farveforvrængning, sløret syn, blåsyn)
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Kvalme
Nervesystemet Svimmelhed
Luftveje, thorax og mediastinum Nasal tilstopning
Vaskulære sygdomme Ansigtsrødme, Hedeture
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Conjunctivitis, Lysfænomener, Okulær hyperæmi, Øjensmerter Fotofobi, Lysglimt, Tåreflåd
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Gastro-øsofageal refluks, Mundtørhed, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Immunsystemet Hypersensitivitet
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Hypæstesi
Psykiske forstyrrelser Søvnighed
Nyrer og urinveje Hæmaturi
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis, Nasalsekretion, Rhinitis, Tilstoppede bihuler
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension Varmefølelse
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Angina pectoris, Atrieflimren, Myokardieinfarkt, Pludselig hjertedød, Ventrikulære arytmier
Øre og labyrint Høretab
Øjne Dobbeltsyn, Glaukom, Myopi, Non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati – NAION, Retinal blodprop, Retinal blødning, Retinopati Astenopi, Konjunktival hyperæmi, Konjunktivalt ødem, Misfarvning af sclera, Pupildilatation, Øjenirritation, Øjenlågsødem
Mave-tarm-kanalen Oral hypæstesi
Immunsystemet Allergilignende reaktioner, Periorbitalt ødem, Stevens-Johnsons syndrom
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Psykiske forstyrrelser Irritabilitet
Det reproduktive system og mammae Blødning fra penis, Hæmatospermi, Priapisme* Forlænget erektion
Luftveje, thorax og mediastinum Sammensnørende fornemmelse i halsen
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi, Cerebrovaskulære tilfælde, Synkope, Transitorisk cerebral iskæmi

* Hvis erektionen varer længere end 4 timer, skal patienten søge læge, da ubehandlet priapisme kan resultere i beskadigelse af penisvæv og permanent impotens. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Viagra®
 • Samtidig behandling med nitratpræparater eller guanylatcyklase-stimulatorer (bl.a. riociguat) kan udløse svær hypotension. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Risiko for udvikling af postural hypotension ved samtidig behandling med α-blokerende midler. Derfor anbefales det, at patienten på α-blokkere er hæmodynamisk stabil, før sildenafil initieres, og at man anvender den laveste dosis (dvs. 25 mg).
 • Under behandling med sacubitril/valsarten er set udvikling af signifikant større reduktion af blodtrykket ved indtag af en enkelt dosis sildenafil.
 • Erythromycin hæmmer metaboliseringen af sildenafil på grund af hæmning af CYP3A4. Interaktioner må også forventes for andre lægemidler, som omsættes af CYP3A4, fx HIV-proteasehæmmere og itraconazol, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet. En initialdosis på 25 mg sildenafil bør overvejes ved kombination med en CYP3A4-hæmmer.
 • Ved samtidig indgift af ritonavir er der set stigning i AUC for sildenafil på 1.000 %. Kombination med ritonavir anbefales ikke - ved samtidig anvendelse må der højst tages 25 mg sildenafil inden for 48 timer.

Graviditet

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Viagra®.Patienten kan opleve hypotension samt rejsningsbesvær.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Viagra®. 

Patienten kan opleve hypotension samt rejsningsbesvær. 

Farmakodynamik

 • Hæmmer selektivt nedbrydningen af cyklisk guanosinmonofosfat (cGMP) i corpus cavernosum via hæmning af PDE-5-enzymet. Herved genoprettes det naturlige erektile respons. Seksuel stimulation er nødvendig, for at sildenafil kan være effektivt.
 • Virkningen indtræder efter ca. 60 minutter. Virkningsvarighed ca. 5 timer.

 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 40 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2C9 til bl.a. en aktiv metabolit.
 • Plasmahalveringstid 3-5 timer (sildenafil og aktive metabolit).

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 50 mg, Viatris  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 100 mg, Viatris  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Tilskud

Enkelttilskud til behandling af ED vil normalt kunne imødekommes, når følgende betingelser er opfyldt og fremgår af ansøgningen: 

 • at det drejer sig om en patient, hvis grundsygdom har forårsaget svær ED. For personer med diabetes skal det fremgå, hvilken afledet organpåvirkning patienten har. For patienter med svær hypertension skal det fremgå, hvilken afledet organpåvirkning patienten har og hvilke antihypertensiva patienten er i behandling med,
 • at der er vist effekt af behandlingen med lægemidlet.

Herudover forudsættes det, at der er optaget almindelig somatisk anamnese, herunder diskussion af evt. uhensigtsmæssigt alkohol- og tobaksforbrug samt evt. medicinomlægning. Endvidere forudsættes det, at ED er udredt såvel urologisk som sexologisk.

Endvidere bevilliges enkelttilskud til patienter med pulmonal arteriel hypertension. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.)
Viagra
027156
4 stk. (blister) (2care4)
417,25 104,31 104,31
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.)
Viagra
027168
12 stk. (blister) (2care4)
1.233,00 102,75 102,75
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.)
Viagra
520338
12 stk. (blister)
1.327,15 110,60 110,60
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.)
Viagra
027179
4 stk.. (blister) (2care4)
482,75 120,69 60,34
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.)
Viagra
520346
4 stk. (blister)
540,15 135,04 67,52
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.)
Viagra
027190
12 stk. (blister)(2care4)
1.163,60 96,97 48,48
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.)
Viagra
520379
12 stk. (blister)
1.469,30 122,44 61,22

Substitution

filmovertrukne tabletter 50 mg
Sildenafil "1A Farma" 1A Farma, Sildenafil, tabletter 50 mg
Sildenafil "Accord" Accord, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 50 mg
Sildenafil "Mylan" Viatris, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 50 mg
Sildenafil "Stada" STADA Nordic, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 50 mg
Sildenafil "Teva" TEVA, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 50 mg
Vizarsin KRKA, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 50 mg
 
filmovertrukne tabletter 100 mg
Sildenafil "1A Farma" 1A Farma, Sildenafil, tabletter 100 mg
Sildenafil "Accord" Accord, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sildenafil "Mylan" Viatris, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sildenafil "Orion" Orion Pharma, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sildenafil "Stada" STADA Nordic, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sildenafil "Teva" TEVA, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 100 mg
Vizarsin KRKA, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
VGR 50,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 8,1 x 11,2
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
VGR 100,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 10,5 x 10,4
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

13.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...