Bupivacain-morfin "SAD"

N02AA51
 
 

Opioidagonist (morfin) i kombination med lokalanalgetikum af amidtypen (bupivacain) beregnet til postoperativ, epidural smertebehandling. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på bl.a. dosisreduktion hos ældre. Læs mere.  

 

Anvendelsesområder

Postoperativ, epidural smertebehandling

Se endvidere:

Dispenseringsform

Infusionsvæske. 1 ml indeholder 2,5 mg bupivacainhydrochlorid og 50 mikrogram morphinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Individuelt. Normalt 5 ml/time epiduralt som kontinuerlig infusion ved hjælp af doseringspumpe. 

 

Bemærk: 

 • Dosisnedsættelse anbefales til ældre.
 • Småbørn og nyfødte har et relativt stort volumen af cerebrospinalvæske og en relativt større dosis pr. kg kan være nødvendig for at opnå blokade.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Forsigtighed og evt. dosisreduktion tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes, se Nedsat Leverfunktion, Opioider


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for andre lokalanalgetika af amidtypen.
 • Svær respirationsdepression.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage før behandling med morfin påbegyndes, se Interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Dårlig almentilstand pga. alder eller andre kompromitterende faktorer, fx AV-blok eller nedsat lungefunktion.
 • Hypotension i forbindelse med hypovolæmi.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overdosering
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering (bevidsthedssvækkelse/ respirationsstop).
Forvekslinger (fx styrker, dosis, enheder, præparat)
Forveksling af mg og ml. Der blev bl.a. dispenseret 2,5 ml i.v. 5 mg/ml i stedet for 2,5 mg. Over-/underdosering.
Regnefejl
Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Over-/underdosering.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almindelige (1-10 %)
Øjne Miosis
Nervesystemet Hovedpine
Nyrer og urinveje Urinretention
Hud og subkutane væv Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Nervesystemet Sedation
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion
 • Bivirkningerne er overvejende forårsaget af morfin-komponenten.
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden eller kanylepunkturen.
 • Se endvidere Rene agonister.

Interaktioner

 • Alvorlige symptomer (fx kramper, høj feber, kredsløbsdepression, koma) ved kombination med MAO-hæmmere kan ikke udelukkes. Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage bør undgås
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosis - kan forstærkes
 • Den sederende virkning forstærkes af benzodiazepiner
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol og barbitursyrederivater
 • Morfin kan øge AUC for gabapentin med ca. 40 %
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive
 • Forsigtighed ved behandling med antiarytmika klasse III (sotalol, amiodaron) pga. risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data for kombinationen for 1. trimester-eksponerede. 

Anvendt i forbindelse med fødsel er der for bupivacain enkelte meddelelser om nedsat føtal hjertefrekvens. Effekten skyldes formentlig den neurale blokade snarere end virkningen af lokalanalgetika. 

Morfin kan give respirationsdepression hos den nyfødte. Se endvidere Opioider (analgetika)

Referencer: 4232, 4233

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Udskillelse af morfin i modermælk er undersøgt i flere studier, fortrinsvis efter parenteral behandling. Den relative vægtjusterede dosis for morfin og den aktive metabolit findes op til 27 %, med meget stor intervariation. Den dosis, barnet indtager, er høj, men biotilgængeligheden er ret lav, og den systemiske eksponering af barnet er begrænset. 

Den relative vægtjusterede dosis for bupivacain er ca. 1 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Behandling med opioider kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko og effekten kan ofte sidestilles med promillekørsel. Fast behandling med korttidsvirkende opioider er i udgangspunktet ikke foreneligt med bilkørsel. Undtaget er pn brug, hvor bilkørsel skal undlades så længe patienten er under påvirkning af lægemidlet.

Se mere i trafikafsnittet under Opioider (analgetika),
i Vejledning om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed, August 2017 og i Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, Sundhedsstyrelsen, 19. juni 2019. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af morfin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Morphin: Se Opioider (forgiftninger).
Bupivacain: Indgift af fedt (Intralipid®) kan muligvis reducere den toksiske virkning. Symptomer fra CNS vil altid ses før kardielle symptomer. 

Farmakodynamik

Bupivacain 

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med lang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. Høje doser medfører motorisk og sensorisk blokade. Lavere doser fremkalder sensorisk blokade (analgesi) med mindre udtalt motorisk blokade.
 • Analgesi indtræder 5-10 minutter efter injektion i epiduralrummet og er oftest fuldstændig efter ca. 20 minutter, men anslagstider op til 45 minutter kan ses.

Morfin 

 • Opioidagonist med virkning på især μ- og i mindre grad қ-opioidreceptorerne i CNS. μ-opioidreceptorerne menes at formidle supraspinal analgesi, respirationsdepression og eufori, og қ-opioidreceptorerne spinal analgesi, miosis og sedation. Morfin har også en direkte virkning på tarmvæggens nerver med obstipation til følge.
 • Analgesi indtræder efter 15-30 minutter, er langvarig, ofte op til ca. 10 timer.

Farmakokinetik

Bupivacain 

 • Absorberes langsomt fra subarachnoidalrummet.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer, hos nyfødte forlænget med op til 8 timer.
 • < 10 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Morfin 

 • Kun ca. 5 % bindes segmentalt, ca. 95 % virker centralt i hjernen via absorption i de venøse plexer i epiduralrummet.
 • Metaboliseres i lever til delvist aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer (morfin) og 7-8 timer (aktive metabolitter).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 5,5. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) infusionsvæske 2,5 mg/50 mikrog/ml 748673
100 ml GL

Referencer

4233. Van de Velde M, Vercauteren M, Vandermeersch E. Fetal heart rate abnormalities after regional analgesia for labor pain: the effect of intrathecal opioids. Reg Anesth Pain Med. 2001; 26:257-62, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11359226 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4232. Nielsen PE, Erickson JR, Abouleish EI et al. Fetal heart rate changes after intrathecal sufentanil or epidural bupivacaine for labor analgesia: incidence and clinical significance. Anesth Analg. 1996; 83:742-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8831313 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

29.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juni 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...