Midler mod ADHD

C02AC, N06B

Revideret: 23.03.2023

Methylphenidat

Methylphenidat er førstevalg ved indikation for medicinsk behandling af ADHD (I nyeste NICE guideline (2285) er lisdexamfetamin og methylphenidat dog angivet som ligeværdige til behandling af voksne): 

 

Børn over 6 år og unge: Initialt 5 mg 1-2 gange dgl. Dosis øges med 5-10 mg ugentlig og fordeles på 3-4 doser dgl. (kapsler med modificeret udløsning og depottabl. 1-2 doser). Dosis bør ikke overstige 2,1 mg/kg legemsvægt/dag (eller i alt 90 mg dgl. for almindelige tabletter og den ækvivalente dosis for depottabletter og kapsler med modificeret udløsning) (2285). Nogle børn kan nøjes med at være dækket ind i skoletiden. 

 

Voksne. Initialt 5 mg 2-3 gange daglig. Dosis øges alt efter effekt og eventuelle bivirkninger med 10-20 mg ugentlig. Man kan med fordel starte med en depotformulering af methylphenidat med startdosis på 18mg én gang dagligt og herefter øge med 18mg ugentligt. 

Vedligeholdelsesdosis. Stor individuel variation. Den optimale dosis regnes ikke længere for at være afhængig af hverken alder, vægt eller sværhedsgrad af ADHD-symptomerne (1686) (2886). Det drejer sig om den enkelte patients følsomhed over for methylphenidat (gælder også for dexamfetamin-præparater), og det er derfor nødvendigt at titrere patienterne individuelt, startende med små doser og langsomt stigende (2282) (2280) (2885). Vedligeholdelsesdosis hos de fleste patienter vil erfaringsmæssigt være 30-150 mg daglig (1686). I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at give højere doser (RADS anbefaler højst 90 mg dgl. til børn og højst 100 mg dgl. til voksne). 

I fald der er tale om meget høje doser, bør det overvejes, om stoffet er effektivt eller der foreligger misbrug eller videresalg.  

Der vil oftest være behov for, at doseringen hos voksne sikrer dækning i hele vågenperioden, hvilket medfører, at hurtigvirkende (immediate release) tabletter må gives 4-6 (i sjældne tilfælde op til 8) gange i løbet af dagen med 2-4 timers interval. 

Baggrunden er, at man herved undgår udmattelse/stress pga. påvirkning af vedvarende tankeaktivitet samtidigt med, at man skal koncentrere sig om arbejde eller andre aktiviteter.  

Et andet problem er, hvorvidt sidste dosis af centralstimulerende medicin gives for sent eller for tidligt. Nogle voksne skal i lighed med børn ikke have medicinen for sent, mens de fleste voksne helst skal være dækket til de falder i søvn, da den mentale hyperaktivitet ellers begynder igen og bevirker, at de ikke kan falde i søvn. 

 

Virkningen indtræder straks. Efter titrering til optimal dagsdosis anbefales generelt skift til langtidsvirkende præparat (depotpræparat) for at bedre compliance. Det er ofte nødvendigt at give depotpræparaterne fordelt på 2-3 doser dgl.  

Dexamfetamin

Dexamfetamin anvendes ved manglende effekt eller generende bivirkninger af methylphenidat. 

 

Børn. Initialt 5 mg 1-2 gange dgl. med 4-5 timers interval. Kan øges med 5 mg ugentlig. Højeste daglige dosis normalt 20 mg - i særlige tilfælde op til 40 mg dgl. 

Voksne. Initialt 5 mg 1-2 gange daglig med 4-5 timers interval. Kan øges med 5-10 mg ugentlig. Vedligeholdelsesdosis hos de fleste patienter vil erfaringsmæssigt være 15-80 mg daglig - oftest fordelt på 3-4 doser. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at give højere doser. Som ved methylphenidat er den optimale dosis ikke afhængig af hverken alder, vægt eller sværhedsgrad af ADHD-symptomer, men af den enkelte patients følsomhed over for dexamfetamin. 

I fald der er tale om meget høje doser dexamfetamin, bør det overvejes om stoffet er effektivt eller der foreligger misbrug eller videresalg.  

Lisdexamfetamin

Lisdexamfetamin er et prodrug, der langsomt omdannes til dexamfetamin i blodbanen ved kontakt med et enzym produceret i de røde blodlegemer. 

 

Lisdexamfetamin behandling initieres med 20 mg dgl. som éngangsdosering. Hos voksne kan døgndosis fordeles på to doser med 7-8 timers interval, for at sikre effekt i alle vågentimer. Kan øges med 10-20 mg ugentlig til sædvanligvis 20-70 mg daglig. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at give højere doser.  

 

Dexamfetamin-indholdet i lisdexamfetamin (8,9 mg pr. 30 mg lisdexamfetamin) er, muligvis på grund af mindsket first-pass metabolisme og/eller langsom frigivelse i blodbanen, ud fra klinisk erfaring dobbelt så effektiv som almindelig dexamfetamin. 

Optimal dosis er som beskrevet under dexamfetamin, afhængig af den enkelte patients følsomhed over for dexamfetamin. 

 

Lisdexamfetamin har som andre centralstimulerende stoffer et misbrugspotentiale, om end mindre end tilfældet er ved hurtigtvirkende methylphenidat og dexamfetamin grundet den langsommere aktivering.  

Atomoxetin

Atomoxetin vælges ved manglende effekt af stimulantia, men anvendes tillige hvor der foreligger komorbide tilstande som angst, forværring af tics og misbrugsrisiko, samt ved behov for døgndækning. 

Begyndelsesdosis er 0,2-0,5 mg/kg/døgn. Efter en uge øges dosis til 1,2-1,8 mg/kg/døgn. Dosis kan dog øges over en længere periode for at reducere bivirkninger under optrapningen. Dosis bør ikke overstige 1,8 mg/kg/dag (eller i alt 120 mg dgl.) (2285). Unge og voksne, som vejer mere end 70 kg, får initialt 10-40 mg pr. døgn. Dosis øges i løbet af nogle uger til 60-120 mg, afhængigt af respons og eventuelle bivirkninger. Halveringstiden på atomoxetin er 3,5-5 timer. Behandlingseffekten indtræder gradvist og når maksimum efter 1-2 måneders behandlingstid. Dette indicerer en virkningsmekanisme som ved antidepressiv medicin og ikke som ved stimulantia. Af hensyn til eventuelle bivirkninger kan dosis dels i to. Behandlingen kan seponeres på en gang.  

Guanfacin

Guanfacin er et ikke centralt stimulerende, døgndækkende lægemiddel (α2A-receptoragonist), godkendt til behandling af ADHD hos børn og unge. Det findes i depottabletform. Sædvanligvis startes med 1 mg dagligt, og der optitreres, afhængig af effekt og eventuelle bivirkninger, med 1 mg ugenligt op til højst 7 mg dgl. Effekt indtræder indenfor nogle ugers behandling. Guanfacin anvendes, når der ikke er effekt af methylphenidat, (lis-)dex-amfetamin og atomoxetin eller uacceptable bivirkninger (eksempelvis påvirkning/belastning af hjertet) er forekommet ved et af disse midler. Der ydes kun tilskud til behandlingen hvis dette er tilfældet (se Tilskud). 

Bupropion og modafinil

Bupropion (ikke-registreret indikation). Sædvanligvis 150-450 mg dgl. Midlet kan være en mulighed, hvis der samtidig foreligger angst og/eller depression. Anvendes kun ved manglende effekt af de registrerede præparater. Effekt opnås først efter 2-4 uger. 

Modafinil (ikke-registreret indikation) anvendes kun ved manglende effekt af de registrerede præparater. Modafinil har således en meget begrænset plads i behandlingen. Dosis er 50-200 mg morgen. 

Forsigtighedsregler

Methylphenidat og dexamfetamin kan virke euforiserende og medføre psykisk afhængighed, og der er misbrugsrisiko, som bør overvåges. Ved behandling af ADHD ses toleransudvikling praktisk taget aldrig og behandlingen giver generelt ikke anledning til misbrug (risikoen for misbrug kan måske endda modvirkes). De doser der anvendes terapeutisk, er 10 gange mindre end misbrugsdoser.  

Da lisdexamfetamin er et prodrug med langsommere aktivering, har det mindre misbrugspotentiale end det hurtigere virkende dexamfetamin. 

 

Centralstimulerende medicin og atomoxetin har en stimulerende effekt på hjerte-karsystemet og kan potentielt øge puls og blodtryk. Det kan derfor være kontraindiceret at give methylphenidat, dexamfetamin og atomoxetin til patienter med kardielle arytmier, hypertension og angina pectoris. Skønnes behandling alligevel nødvendig, bør der konfereres med kardiolog. 

Se i øvrigt Fokusrapport fra sundhedsstyrelsen vedr. vurdering af sikkerhed ved brug af methylphenidat (1687), Mulig kardiovaskulær risiko hos børn, unge og voksne ved medicinsk behandling af ADHD - et holdningspapir fra Dansk Cardiologisk Selskab (5557) og Faraone SV, Perlis RH, Doyle AE et al (2005) (4809)

 

Det er kendt, at misbrugsdoser af centralstimulantia kan udløse psykose eller mani. Ved regelret behandling med anbefalede doser er det yderst sjældent, at dette ses. Ved skrøbelige patienter med uregelmæssig døgnrytme, søvnproblemer og eventuelle perioder med misbrug bør der udvises tilbageholdenhed med behandling med centralstimulantia, idet risikoen for at udløse psykose her formentlig er betydeligt øget. 

 

Man anbefalede tidligere pause i medicineringen hos børn og unge årligt for at monitorere, om medicin fortsat er indiceret. Dette på baggrund af, at man erfaringsmæssigt ved, at hjernen modnes frem mod adolescensen. Nu er reglen, at man kun efter nøje overvejelser holder pause i den farmakologiske behandling for kernesymptomer hos børn og unge, idet pauser kan medføre recidiv med deraf følgende risikoadfærd (2884). Tilsvarende bør man ved voksne nøje overveje fordele og ulemper ved pausering (2885)

 

Atomoxetin er ikke påvist at være afhængighedsskabende, hvilket også gælder for guanfacin, modafinil og bupropion

Bivirkninger

De hyppigste bivirkninger ved behandling med methylphenidat, dexamfetamin og atomoxetin er nedsat appetit, indsovningsbesvær, hovedpine, mavesmerter og svimmelhed. Disse er reversible og ses primært i starten af behandlingen - bortset fra appetitnedsættelsen, som kan udgøre et problem ved fortsat behandling. Mindre hyppige bivirkninger er ængstelighed og irritabilitet. Sjældnere bivirkninger inkluderer tristhed, tab af spontanitet og dysfori. Methylphenidat og dexamfetamin kan forværre tics og nedsætte krampetærskelen. Desuden kan der ses seksuelle bivirkninger som fx erektil dysfunktion. 

Farmakodynamik

Methylphenidat blokerer reabsorptionen af dopamin (og i mindre grad noradrenalin) og øger aktiviteten i frontale cortex og subkortikale regioner. Methylphenidat i form af hurtigtvirkende (immediate release) tabletter virker i 2-4 timer. Dette medfører, at man hos børn ofte må give 3-4 doser i løbet af dagen. Hos voksne, hvor der tilstræbes dækning i de fleste vågentimer, bliver der ofte tale om 4-6 doser (i sjældne tilfælde op til 8 doser dagligt). Ved methylphenidat depot-præparater gives typisk 1-3 doser i løbet af dagen. Klinisk erfaring peger på, at en enkelt formulering virker i 7-12 timer (oros formuleringer (Concerta, 2care4, Actavis, Mylan, Sandoz), mens de øvrige depotformuleringer typisk virker i 4-7 timer. 

Dexamfetamin blokerer reabsorptionen af dopamin (og i mindre grad noradrenalin) fra synapserne, og frigør desuden dopamin og noradrenalin fra vesikler i neuronerne og ud i synapserne. Det har tillige en direkte virkning på dopamin- og noradrenalinreceptoren. Hurtigtvirkende (Immediate release) dexamfetamin virker i 3-5 timer og er generelt dobbelt så potent som methylphenidat. 

Lisdexamfetamin er et inaktivt prodrug, der efter indtagelse og optagelse via tarmen til blodkredsløbet langsomt gennemgår en hydrolysering ved kontakt med de røde blodlegemer. Pga. den tilkoblede lycin-gruppe er der muligvis i mindre grad first-pass metabolisme samtidig med, at dexamfetamin kun langsomt frigives i blodbanen. Klinisk erfaring er, at dexamfetaminen, der findes i lisdexamfetamin, er mere effektiv end almindelig dexamfetamin, men der er ikke nogen direkte omregningsfaktor. Man må prøve sig frem, fx ved skift fra methylphenidat eller dexamfetamin til lisdexamfetamin. 

Atomoxetin er et ikke CNS-stimulerende stof. Midlet blokerer generelt reabsorptionen af noradrenalin, og i præfontale cortex forhøjes både niveauet af noradrenalin og dopamin. Det er kun nødvendigt at indtage Atomoxetin en gang dagligt, og maksimal effekt kan først forventes efter 1-2 måneders behandling. Atomoxetin anbefales, hvis patienten er meget præget af angst, ved tics og Tourette, ved risiko for misbrug og ved manglende effekt af stimulantia.
Guanfacin er et ikke CNS-stimulerende stof og er aktuelt kun godkendt til behandling af ADHD hos børn og unge i Danmark. Der er tale om en selektiv alfa IIa adrenerg receptoragonist, der ud over at bedre ADHD-symptomer også sænker blodtrykket og mindsker angst og tics. Virkningsmekanismen er muligvis påvirkning af den adrenerge tonus og foregår hovedsageligt i præfrontale cortex og locus coeruleus, hvilket medfører bedre hukommelse og fokusering og mindsker distraktion. 

Modafinil er et ikke CNS-stimulerende stof, der anvendes ved narkolepsi og søvnapnø. Det øger neuronal aktivitet selektivt i hypothalamus, aktiverer tuberomammilære neuroner, der frigør histamin og aktiverer andre hypothalamiske neuroner, der frigør hypocretin. 

Bupropion er oprindeligt et antidepressivum og er i Danmark registreret til nikotinafhængighed. Det har også effekt ved ADHD, idet det øger niveauet af noradrenalin og dopamin i frontale cortex. 

Tilskud

Methylphenidat:
Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes til: 

 • Børn og unge (6-17 år) med svær ADHD eller moderate ADHD-symptomer med betydelig varig funktionsnedsættelse for flere domæner.
 • Voksne med ADHD og betydelig grad af funktionsnedsættelse.

Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i relevant speciale, som også har indledt behandlingen. 

Bevillingen tidsbegrænses til 6 måneder, hvis effekten ikke er oplyst. Ved evt. ansøgning om forlængelse skal effekten af behandlingen oplyses. 

 

Dexamfetamin og Lisdexamfetamin: 

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes, til: 

 • Børn og unge (6-17 år) med svær ADHD eller moderate ADHD-symptomer med betydelig varig funktionsnedsættelse for flere domæner.
 • Voksne med ADHD og betydelig grad af funktionsnedsættelse.

Hvor et af følgende er opfyldt:  

 • Patienten kan ikke behandles tilstrækkeligt med methylphenidat.
 • Patienten har uacceptable bivirkninger af methylphenidat.

Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i relevant speciale, som også har indledt behandlingen. 

Bevillingen tidsbegrænses til 6 måneder, hvis effekten ikke er oplyst. Ved evt. ansøgning om forlængelse skal effekten af behandlingen oplyses.  

 

Atomoxetin:
Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes til: 

 • Børn og unge (6-17 år) med svær ADHD eller moderate ADHD-symptomer med betydelig varig funktionsnedsættelse for flere domæner.
 • Voksne med ADHD og betydelig grad af funktionsnedsættelse.

Hvor et af følgende er opfyldt: 

 • Patienten kan ikke behandles tilstrækkeligt med methylphenidat.
 • Patienten har uacceptable bivirkninger af methylphenidat.
 • Methylphenidat er kontraindiceret.
 • Patienten har begrundet behov for bedre døgnbehandling, end det er muligt med methylphenidat.
 • Der er mistanke om misbrug af methylphenidat.
 • Patienten har en ikke-velbehandlet komorbid angst eller depression.

Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i relevant speciale, som også har indledt behandlingen. 

Bevillingen tidsbegrænses til 6 måneder, hvis effekten ikke er oplyst. Ved evt. ansøgning om forlængelse skal effekten af behandlingen oplyses. 

 

Guanfacin: 

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes til: 

 • Børn og unge (6-17 år) med svær ADHD eller moderate ADHD-symptomer med betydelig varig funktionsnedsættelse for flere domæner.
 • Voksne med ADHD og betydelig grad af funktionsnedsættelse.

Hvor et af følgende er opfyldt:  

 • Patienten kan ikke behandles tilstrækkeligt med methylphenidat, atomoxetin eller lisdexamfetamin/dexamfetamin.
 • Patienten oplever forværring af tics eller markant øgning af puls og blodtryk ved behandling med enten methylphenidat, atomoxetin eller lisdexamfetamin/dexamfetamin.

Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i relevant speciale, som også har indledt behandlingen. 

Bevillingen tidsbegrænses til 6 måneder, hvis effekten ikke er oplyst. Ved evt. ansøgning om forlængelse skal effekten af behandlingen oplyses.  

 

Kombinationsbehandling:
Enkelttilskud vil kun i helt særlige tilfælde bevilges til kombinationsbehandling med 2 forskellige lægemiddelstoffer. Mindst 2 lægemiddelstoffer i monoterapi skal først være afprøvet.  

Samtidig behandling med forskellige formuleringer med samme lægemiddelstof (fx tabletter og depottabletter) anses ikke for kombinationsbehandling i denne forbindelse (dette gælder også dexamfetamin/lisdexamfetamin). 

 

* Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler samt Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Lisdexamfetamin Aduvanz
Takeda Pharma
hårde kapsler  30 mg 30 stk.   34,48 34,48
Lisdexamfetamin Aduvanz
Takeda Pharma
hårde kapsler  30 mg 30 stk.   34,40 34,40
Lisdexamfetamin Aduvanz
Takeda Pharma
hårde kapsler  50 mg 30 stk.   34,75 20,85
Lisdexamfetamin Aduvanz
Takeda Pharma
hårde kapsler  50 mg 30 stk.   34,63 20,78
Lisdexamfetamin Aduvanz
Takeda Pharma
hårde kapsler  70 mg 30 stk.   36,72 15,74
Lisdexamfetamin Aduvanz
Takeda Pharma
hårde kapsler  70 mg 30 stk.   36,70 15,73
Atomoxetin Atomoxetin "Glenmark"
Glenmark Nordic
hårde kapsler  10 mg 28 stk. (blister)   2,47 19,74
Atomoxetin Atomoxetin "Glenmark"
Glenmark Nordic
hårde kapsler  18 mg 28 stk. (blister)   2,52 11,18
Atomoxetin Atomoxetin "Glenmark"
Glenmark Nordic
hårde kapsler  25 mg 28 stk. (blister)   5,39 17,24
Atomoxetin Atomoxetin "Glenmark"
Glenmark Nordic
hårde kapsler  40 mg 28 stk. (blister)   2,99 5,99
Atomoxetin Atomoxetin "Glenmark"
Glenmark Nordic
hårde kapsler  60 mg 28 stk. (blister)   2,61 3,48
Atomoxetin Atomoxetin "Glenmark"
Glenmark Nordic
hårde kapsler  80 mg 28 stk. (blister)   2,90 2,90
Atomoxetin Atomoxetin "Glenmark"
Glenmark Nordic
hårde kapsler  100 mg 28 stk. (blister)   3,19 2,55
Atomoxetin Atomoxetin "Medical Valley"
Medical Valley
hårde kapsler  10 mg 28 stk. (blister)   2,23 17,81
Atomoxetin Atomoxetin "Medical Valley"
Medical Valley
hårde kapsler  10 mg 30 stk. (blister)   2,44 19,48
Atomoxetin Atomoxetin "Medical Valley"
Medical Valley
hårde kapsler  18 mg 28 stk. (blister)  
Atomoxetin Atomoxetin "Medical Valley"
Medical Valley
hårde kapsler  18 mg 30 stk. (blister)   2,13 9,47
Atomoxetin Atomoxetin "Medical Valley"
Medical Valley
hårde kapsler  25 mg 28 stk. (blister)   4,19 13,41
Atomoxetin Atomoxetin "Medical Valley"
Medical Valley
hårde kapsler  25 mg 30 stk. (blister)   2,83 9,06
Atomoxetin Atomoxetin "Medical Valley"
Medical Valley
hårde kapsler  40 mg 28 stk. (blister)  
Atomoxetin Atomoxetin "Medical Valley"
Medical Valley
hårde kapsler  40 mg 30 stk. (blister)   2,35 4,69
Atomoxetin Atomoxetin "Medical Valley"
Medical Valley
hårde kapsler  60 mg 28 stk. (blister)   1,89 2,52
Atomoxetin Atomoxetin "Medical Valley"
Medical Valley
hårde kapsler  60 mg 30 stk. (blister)   2,99 3,99
Atomoxetin Atomoxetin "Medical Valley"
Medical Valley
hårde kapsler  80 mg 30 stk. (blister)   3,47 3,47
Atomoxetin Atomoxetin "Medical Valley"
Medical Valley
hårde kapsler  100 mg 28 stk. (blister)  
Atomoxetin Atomoxetin "Medical Valley"
Medical Valley
hårde kapsler  100 mg 30 stk. (blister)   3,47 2,77
Atomoxetin Atomoxetin "Mylan"
Viatris
hårde kapsler  10 mg 28 stk. (blister)   2,08 16,67
Atomoxetin Atomoxetin "Mylan"
Viatris
hårde kapsler  18 mg 28 stk. (blister)   2,71 12,03
Atomoxetin Atomoxetin "Mylan"
Viatris
hårde kapsler  25 mg 28 stk. (blister)   2,76 8,82
Atomoxetin Atomoxetin "Mylan"
Viatris
hårde kapsler  40 mg 28 stk. (blister)   2,73 5,46
Atomoxetin Atomoxetin "Mylan"
Viatris
hårde kapsler  60 mg 28 stk. (blister)   2,67 3,56
Atomoxetin Atomoxetin "Mylan"
Viatris
hårde kapsler  80 mg 28 stk. (blister)   3,52 3,52
Atomoxetin Atomoxetin "Mylan"
Viatris
hårde kapsler  100 mg 28 stk. (blister)   3,46 2,77
Atomoxetin Atomoxetin "Orion"
Orion Pharma
hårde kapsler  10 mg 7 stk. (blister)   32,36 258,91
Atomoxetin Atomoxetin "Orion"
Orion Pharma
hårde kapsler  10 mg 28 stk. (blister)   1,94 15,53
Atomoxetin Atomoxetin "Orion"
Orion Pharma
hårde kapsler  25 mg 7 stk. (blister)   27,10 86,70
Atomoxetin Atomoxetin "Orion"
Orion Pharma
hårde kapsler  60 mg 28 stk. (blister)   1,51 2,01
Atomoxetin Atomoxetin "Orion"
Orion Pharma
hårde kapsler  100 mg 28 stk. (blister)   1,80 1,44
Atomoxetin Atomoxetin "Teva"
TEVA
hårde kapsler  10 mg 28 stk. (blister)   2,47 19,74
Atomoxetin Atomoxetin "Teva"
TEVA
hårde kapsler  18 mg 28 stk. (blister)   3,47 15,44
Atomoxetin Atomoxetin "Teva"
TEVA
hårde kapsler  25 mg 28 stk. (blister)   4,05 12,95
Atomoxetin Atomoxetin "Teva"
TEVA
hårde kapsler  40 mg 28 stk. (blister)   2,39 4,79
Atomoxetin Atomoxetin "Teva"
TEVA
hårde kapsler  60 mg 28 stk. (blister)   2,99 3,99
Atomoxetin Atomoxetin "Teva"
TEVA
hårde kapsler  80 mg 28 stk. (blister)   3,35 3,35
Atomoxetin Atomoxetin "Teva"
TEVA
hårde kapsler  100 mg 28 stk. (blister)   4,43 3,54
Atomoxetin Atomoxetine "Accord"
Accord
hårde kapsler  10 mg 7 stk. (blister)   31,69 253,54
Atomoxetin Atomoxetine "Accord"
Accord
hårde kapsler  18 mg 7 stk. (blister)   33,99 151,08
Atomoxetin Atomoxetine "Accord"
Accord
hårde kapsler  25 mg 7 stk. (blister)   26,91 86,08
Atomoxetin Atomoxetine "Accord"
Accord
hårde kapsler  40 mg 7 stk. (blister)   30,16 60,33
Atomoxetin Atomoxetine "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  10 mg 30 stk. (blister)   2,04 16,28
Atomoxetin Atomoxetine "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  18 mg 30 stk. (blister)   2,26 10,04
Atomoxetin Atomoxetine "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  25 mg 30 stk. (blister)   2,75 8,80
Atomoxetin Atomoxetine "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  40 mg 30 stk. (blister)   2,71 5,41
Atomoxetin Atomoxetine "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  60 mg 30 stk. (blister)   2,57 3,43
Atomoxetin Atomoxetine "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  80 mg 30 stk. (blister)   3,47 3,47
Dexamfetamin Attentin®
Medice
tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   11,06 33,18
Dexamfetamin Attentin®
Medice
tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   9,69 29,07
Dexamfetamin Attentin®
Medice
tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   11,00 33,00
Dexamfetamin Attentin®
Medice
tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   19,77 29,65
Dexamfetamin Attentin®
Medice
tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   19,77 29,65
Dexamfetamin Attentin®
Medice
tabletter  20 mg 30 stk. (blister)   32,05 24,04
Dexamfetamin Attentin®
Medice
tabletter  20 mg 30 stk. (blister)  
Methylphenidat Concerta
Janssen
depottabletter  18 mg 30 stk.   17,62 29,37
Methylphenidat Concerta
Janssen
depottabletter  36 mg 30 stk.   22,45 18,71
Methylphenidat Concerta
Janssen
depottabletter  54 mg 30 stk.   29,33 16,29
Lisdexamfetamin Elvanse
Takeda Pharma
hårde kapsler  20 mg 30 stk.   34,44 51,67
Lisdexamfetamin Elvanse
Takeda Pharma
hårde kapsler  20 mg 30 stk.   34,40 51,60
Lisdexamfetamin Elvanse
Takeda Pharma
hårde kapsler  20 mg 30 stk.   34,43 51,65
Lisdexamfetamin Elvanse
Takeda Pharma
hårde kapsler  30 mg 30 stk.   34,48 34,48
Lisdexamfetamin Elvanse
Takeda Pharma
hårde kapsler  30 mg 30 stk.   34,40 34,40
Lisdexamfetamin Elvanse
Takeda Pharma
hårde kapsler  30 mg 30 stk.   34,41 34,41
Lisdexamfetamin Elvanse
Takeda Pharma
hårde kapsler  40 mg 30 stk.   34,48 25,86
Lisdexamfetamin Elvanse
Takeda Pharma
hårde kapsler  40 mg 30 stk.   34,44 25,83
Lisdexamfetamin Elvanse
Takeda Pharma
hårde kapsler  40 mg 30 stk.   34,47 25,85
Lisdexamfetamin Elvanse
Takeda Pharma
hårde kapsler  50 mg 30 stk.   34,75 20,85
Lisdexamfetamin Elvanse
Takeda Pharma
hårde kapsler  50 mg 30 stk.   34,66 20,80
Lisdexamfetamin Elvanse
Takeda Pharma
hårde kapsler  50 mg 30 stk.   34,63 20,78
Lisdexamfetamin Elvanse
Takeda Pharma
hårde kapsler  60 mg 30 stk.   36,36 18,18
Lisdexamfetamin Elvanse
Takeda Pharma
hårde kapsler  60 mg 30 stk.   36,33 18,17
Lisdexamfetamin Elvanse
Takeda Pharma
hårde kapsler  60 mg 30 stk.   36,32 18,16
Lisdexamfetamin Elvanse
Takeda Pharma
hårde kapsler  70 mg 30 stk.   36,72 15,74
Lisdexamfetamin Elvanse
Takeda Pharma
hårde kapsler  70 mg 30 stk.   36,63 15,70
Lisdexamfetamin Elvanse
Takeda Pharma
hårde kapsler  70 mg 30 stk.   36,67 15,72
Methylphenidat Equasym Retard
Parallelimport
kapsler med modificeret udløsning  20 mg 30 stk. (blister)  
Methylphenidat Equasym Retard
Parallelimport
kapsler med modificeret udløsning  30 mg 30 stk. (blister)   16,67 16,67
Methylphenidat Equasym XR
Parallelimport
kapsler med modificeret udløsning  20 mg 30 stk. (blister)   15,27 22,90
Methylphenidat Equasym XR
Parallelimport
kapsler med modificeret udløsning  30 mg 30 stk. (blister)  
Methylphenidat Equasym® Depot
Takeda Pharma
kapsler med modificeret udløsning  10 mg 30 stk. (blister)   13,67 41,01
Methylphenidat Equasym® Depot
Takeda Pharma
kapsler med modificeret udløsning  10 mg 30 stk. (blister)   13,59 40,77
Methylphenidat Equasym® Depot
Takeda Pharma
kapsler med modificeret udløsning  10 mg 30 stk. (blister)   13,56 40,69
Methylphenidat Equasym® Depot
Takeda Pharma
kapsler med modificeret udløsning  20 mg 30 stk. (blister)   15,31 22,96
Methylphenidat Equasym® Depot
Takeda Pharma
kapsler med modificeret udløsning  20 mg 30 stk. (blister)   15,23 22,85
Methylphenidat Equasym® Depot
Takeda Pharma
kapsler med modificeret udløsning  20 mg 30 stk. (blister)   15,35 23,03
Methylphenidat Equasym® Depot
Takeda Pharma
kapsler med modificeret udløsning  30 mg 30 stk. (blister)   16,64 16,64
Methylphenidat Equasym® Depot
Takeda Pharma
kapsler med modificeret udløsning  30 mg 30 stk. (blister)   16,57 16,57
Methylphenidat Equasym® Depot
Takeda Pharma
kapsler med modificeret udløsning  30 mg 30 stk. (blister)   16,90 16,90
Guanfacin Intuniv®
Takeda Pharma
depottabletter  1 mg 28 stk. (blister) (Orifarm)   32,89 98,68
Guanfacin Intuniv®
Takeda Pharma
depottabletter  1 mg 28 stk. (blister)   32,90 98,71
Guanfacin Intuniv®
Takeda Pharma
depottabletter  2 mg 28 stk. (blister)   33,72 50,58
Guanfacin Intuniv®
Takeda Pharma
depottabletter  2 mg 28 stk. (blister) (Orifarm)   33,68 50,52
Guanfacin Intuniv®
Takeda Pharma
depottabletter  3 mg 28 stk. (blister)   34,30 34,30
Guanfacin Intuniv®
Takeda Pharma
depottabletter  3 mg 28 stk. (blister) (Orifarm)   34,27 34,27
Guanfacin Intuniv®
Takeda Pharma
depottabletter  3 mg 28 stk. (blister) (2care4)   34,28 34,28
Guanfacin Intuniv®
Takeda Pharma
depottabletter  4 mg 28 stk. (blister) (Abacus)   38,26 28,69
Guanfacin Intuniv®
Takeda Pharma
depottabletter  4 mg 28 stk. (blister)   38,84 29,13
Guanfacin Intuniv®
Takeda Pharma
depottabletter  4 mg 28 stk. (blister) (Orifarm)   38,36 28,77
Methylphenidat Medanef
Viatris
tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   2,03 12,17
Methylphenidat Medanef
Viatris
tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   1,43 4,29
Methylphenidat Medanef
Viatris
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   1,26 3,78
Methylphenidat Medanef
Viatris
tabletter  20 mg 30 stk. (blister)   3,90 5,85
Methylphenidat Medikinet®
Medice
tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   2,22 13,31
Methylphenidat Medikinet®
Medice
tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   3,02 9,06
Methylphenidat Medikinet®
Medice
tabletter  20 mg 30 stk. (blister)   6,59 9,89
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  5 mg 30 stk. (blister)   4,67 28,02
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  5 mg 27 stk. (blister)   4,38 26,26
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  5 mg 30 stk. (blister)   4,60 27,58
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  5 mg 30 stk. (blister)   4,65 27,88
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  10 mg 30 stk. (blister)   7,22 21,65
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  10 mg 30 stk. (blister)   7,20 21,61
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  10 mg 30 stk. (blister)   7,07 21,20
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  10 mg 27 stk. (blister)   6,40 19,21
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  10 mg 30 stk. (blister)   7,10 21,31
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  20 mg 30 stk. (blister)   10,39 15,58
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  20 mg 30 stk. (blister)   10,30 15,45
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  20 mg 27 stk. (blister)   10,20 15,30
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  20 mg 28 stk. (blister)   10,34 15,51
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  20 mg 30 stk. (blister)   10,32 15,48
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  20 mg 54 stk. (blister)   11,80 17,69
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  20 mg 30 stk. (blister)   10,37 15,55
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  30 mg 30 stk. (blister)   12,04 12,04
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  30 mg 30 stk. (blister)   11,93 11,93
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  30 mg 30 stk. (blister)   11,70 11,70
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  30 mg 27 stk. (blister)   11,65 11,65
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  30 mg 28 stk. (blister)   14,13 14,13
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  30 mg 30 stk. (blister)   11,93 11,93
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  40 mg 30 stk. (blister)   15,17 11,38
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  40 mg 30 stk. (blister)   14,97 11,23
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  40 mg 30 stk. (blister)   15,00 11,25
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  40 mg 27 stk. (blister)   14,70 11,03
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  40 mg 28 stk. (blister)   18,14 13,60
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  40 mg 30 stk. (blister)   15,01 11,26
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  50 mg 30 stk. (blister)   18,65 11,19
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  50 mg 30 stk. (blister)   18,60 11,16
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  50 mg 30 stk. (blister)   18,75 11,25
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  60 mg 30 stk. (blister)   22,67 11,34
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  60 mg 30 stk. (blister)  
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  60 mg 30 stk. (blister)   22,50 11,25
Methylphenidat Medikinet®
Medice
kapsler med modificeret udløsning  60 mg 30 stk. (blister)   22,73 11,37
Methylphenidat Methylphenidat "2care4"
Parallelimport
depottabletter  18 mg 30 stk.   10,79 17,98
Methylphenidat Methylphenidat "2care4"
Parallelimport
depottabletter  18 mg 90 stk.   10,07 16,78
Methylphenidat Methylphenidat "2care4"
Parallelimport
depottabletter  36 mg 30 stk.  
Methylphenidat Methylphenidat "2care4"
Parallelimport
depottabletter  36 mg 90 stk.   7,78 6,48
Methylphenidat Methylphenidat "2care4"
Parallelimport
depottabletter  54 mg 30 stk.   28,39 15,77
Methylphenidat Methylphenidat "2care4"
Parallelimport
depottabletter  54 mg 90 stk.   14,85 8,25
Methylphenidat Methylphenidat "Alternova"
Alternova
tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   1,35 4,04
Methylphenidat Methylphenidat "Alternova"
Alternova
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   1,25 3,75
Methylphenidat Methylphenidat "Alternova"
Alternova
tabletter  20 mg 30 stk. (blister)   5,25 7,88
Methylphenidat Methylphenidate "Actavis"
TEVA
depottabletter  18 mg 30 stk.   7,62 12,69
Methylphenidat Methylphenidate "Actavis"
TEVA
depottabletter  18 mg 90 stk.   10,06 16,76
Methylphenidat Methylphenidate "Actavis"
TEVA
depottabletter  36 mg 30 stk.   7,98 6,65
Methylphenidat Methylphenidate "Actavis"
TEVA
depottabletter  36 mg 100 stk.   7,58 6,32
Methylphenidat Methylphenidate "Actavis"
TEVA
depottabletter  54 mg 30 stk.   22,85 12,69
Methylphenidat Methylphenidate "Actavis"
TEVA
depottabletter  54 mg 100 stk.   16,92 9,40
Methylphenidat Methylphenidate "Medical Valley"
Medical Valley
depottabletter  18 mg 30 stk.   7,62 12,69
Methylphenidat Methylphenidate "Medical Valley"
Medical Valley
depottabletter  27 mg 30 stk.   19,09 21,21
Methylphenidat Methylphenidate "Medical Valley"
Medical Valley
depottabletter  36 mg 30 stk.   15,12 12,60
Methylphenidat Methylphenidate "Mylan"
Viatris
depottabletter  18 mg 30 stk.   13,34 22,23
Methylphenidat Methylphenidate "Mylan"
Viatris
depottabletter  27 mg 30 stk.   19,10 21,22
Methylphenidat Methylphenidate "Mylan"
Viatris
depottabletter  36 mg 30 stk.   8,45 7,04
Methylphenidat Methylphenidate "Mylan"
Viatris
depottabletter  54 mg 30 stk.   18,35 10,19
Methylphenidat Methylphenidate "Orifarm"
Orifarm Generics
kapsler med modificeret udløsning  10 mg 30 stk. (blister)   4,36 13,09
Methylphenidat Methylphenidate "Orifarm"
Orifarm Generics
kapsler med modificeret udløsning  20 mg 30 stk. (blister)   3,20 4,81
Methylphenidat Methylphenidate "Orifarm"
Orifarm Generics
kapsler med modificeret udløsning  30 mg 30 stk. (blister)   2,78 2,78
Methylphenidat Methylphenidate "Orifarm"
Orifarm Generics
kapsler med modificeret udløsning  40 mg 30 stk. (blister)   5,33 4,00
Methylphenidat Methylphenidate "Orifarm"
Orifarm Generics
kapsler med modificeret udløsning  60 mg 30 stk. (blister)   10,16 5,08
Methylphenidat Methylphenidate "Sandoz"
Sandoz
depottabletter  18 mg 30 stk.   10,79 17,98
Methylphenidat Methylphenidate "Sandoz"
Sandoz
depottabletter  27 mg 30 stk.   19,09 21,21
Methylphenidat Methylphenidate "Sandoz"
Sandoz
depottabletter  36 mg 30 stk.   15,12 12,60
Methylphenidat Methylphenidate "Sandoz"
Sandoz
depottabletter  54 mg 30 stk.   22,85 12,69
Methylphenidat Methylphenidate "Stada"
STADA Nordic
kapsler med modificeret udløsning  20 mg 30 stk.   2,75 4,13
Methylphenidat Methylphenidate "Stada"
STADA Nordic
kapsler med modificeret udløsning  30 mg 30 stk.   2,66 2,66
Methylphenidat Methylphenidate "Stada"
STADA Nordic
kapsler med modificeret udløsning  40 mg 30 stk.   3,34 2,51
Methylphenidat Methylphenidate "Stada"
STADA Nordic
kapsler med modificeret udløsning  60 mg 30 stk.   4,94 2,47
Methylphenidat Methylphenidate "Teva"
TEVA
kapsler med modificeret udløsning  10 mg 30 stk.   4,40 13,21
Methylphenidat Methylphenidate "Teva"
TEVA
kapsler med modificeret udløsning  20 mg 30 stk.   2,79 4,19
Methylphenidat Methylphenidate "Teva"
TEVA
kapsler med modificeret udløsning  30 mg 30 stk.   2,74 2,74
Methylphenidat Methylphenidate "Teva"
TEVA
kapsler med modificeret udløsning  30 mg 30 stk.  
Methylphenidat Methylphenidate "Teva"
TEVA
kapsler med modificeret udløsning  40 mg 30 stk.   3,57 2,68
Methylphenidat Methylphenidate "Teva"
TEVA
kapsler med modificeret udløsning  60 mg 30 stk.   4,85 2,42
Methylphenidat Methylphenidate "Teva"
TEVA
kapsler med modificeret udløsning  60 mg 30 stk.  
Methylphenidat Metyrol®
Zentiva
kapsler med modificeret udløsning  10 mg 30 stk. (blister)   4,81 14,42
Methylphenidat Metyrol®
Zentiva
kapsler med modificeret udløsning  20 mg 30 stk. (blister)   3,91 5,87
Methylphenidat Metyrol®
Zentiva
kapsler med modificeret udløsning  30 mg 30 stk. (blister)   3,60 3,60
Methylphenidat Metyrol®
Zentiva
kapsler med modificeret udløsning  40 mg 30 stk. (blister)   4,40 3,30
Methylphenidat Metyrol®
Zentiva
kapsler med modificeret udløsning  60 mg 30 stk. (blister)   7,04 3,52
Methylphenidat Motiron®
Sandoz
tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   1,34 4,03
Methylphenidat Motiron®
Sandoz
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   1,37 4,11
Methylphenidat Motiron®
Sandoz
tabletter  20 mg 30 stk. (blister)   5,25 7,88
Methylphenidat Ritalin®
InfectoPharm
tabletter  10 mg 30 stk.   4,52 13,56
Methylphenidat Ritalin®
InfectoPharm
kapsler med modificeret udløsning  10 mg 30 stk.   4,81 14,44
Methylphenidat Ritalin®
InfectoPharm
kapsler med modificeret udløsning  20 mg 30 stk.   11,73 17,59
Methylphenidat Ritalin®
InfectoPharm
kapsler med modificeret udløsning  30 mg 30 stk.   13,74 13,74
Methylphenidat Ritalin®
InfectoPharm
kapsler med modificeret udløsning  40 mg 30 stk.   15,75 11,81
Methylphenidat Ritalin®
InfectoPharm
kapsler med modificeret udløsning  60 mg 30 stk.   17,31 8,66
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler  10 mg 7 stk.  
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler  10 mg 28 stk. (blister)  
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler  18 mg 7 stk.  
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler  18 mg 28 stk.  
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler  25 mg 7 stk.  
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler  25 mg 28 stk.  
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler  40 mg 7 stk.  
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler  40 mg 28 stk.  
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler  60 mg 28 stk.  
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler  80 mg 28 stk. (blister)  
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler  100 mg 28 stk. (blister)  
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
oral opløsning  4 mg/ml 100 ml   4,44 88,81
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
oral opløsning  4 mg/ml 3 x 100 ml   4,33 86,56

Referencer

1325. Stahl SM. Stahl's Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications. Cambridge University Press. 2021; 5th Edition:471-502, https://www.cambridge.org/us/academic/subjects/medicine/mental-health-psychiatry-and-clinical-psychology/stahls-essential-psychopharmacology-neuroscientific-basis-and-practical-applications-5th-edition?format=PB&isbn=9781108971638 (Lokaliseret 10. december 2021)

 

2281. Sundhedsstyrelsen. Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge. 2021, https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/NKR-ADHD-boern-og-unge/NKR-udredning-og-behandling-af-ADHD-hos-boern-og-unge.ashx (Lokaliseret 26. april 2023)

 

2282. Kooij JJS, Bijlenga D, Salerno L et al. Updated European Consensus Statement on diagnosis and treatment of adult ADHD. Eur Psychiatry. 2019; 56:14-34, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30453134 (Lokaliseret 26. april 2023)

 

2285. NICE. Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management (NG87). Nice. 2019, https://www.nice.org.uk/guidance/ng87 (Lokaliseret 26. april 2023)

 

2884. Sundhedsstyrelsen. National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge. 2018, https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/nkr-adhd-hos-boern-og-unge (Lokaliseret 4. maj 2023)

 

5557. Fink-Jensen A, Thomsen PH, Bjerre J et al. Mulig kardiovaskulær risiko hos børn, unge og voksne ved medicinsk behandling af ADHD. Dansk Cardiologisk Selskab. 2017; 3, https://www.cardio.dk/mulig-kardiovaskulaer-risiko-hos-born-unge-og-voksne-ved-medicinsk-behandling-af-adhd (Lokaliseret 1. december 2021)

 

2885. Sundhedsstyrelsen. National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos voksne - med forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed samt opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet. 2015, https://www.sst.dk/da/nyheder/2015/~/media/91742BB2537F480E9481E415144C3687.ashx (Lokaliseret 4. maj 2023)

 

2887. Bolea-Alamañac, Nutt DJ, Adamou M et al. Evidence-based guidelines for the pharmacological management of attention deficit hyperactivity disorder: Update on recommendations from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol. 2014; 28(3):179-203, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24526134 (Lokaliseret 4. maj 2023)

 

954. Barkley RA. Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A handbook for diagnosis and treatment. Guilford Press, New York. 2014; 4th Edition, https://www.guilford.com/books/Attention-Deficit-Hyperactivity-Disorder/Russell-Barkley/9781462538874 (Lokaliseret 10. december 2021)

 

1686. Kooij JJS. Adult ADHD. Diagnostic Assessment and Treatment. Springer. 2013; 3rd Edition, https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4471-4138-9 (Lokaliseret 15. december 2021)

 

2280. Dansk Psykiatrisk Selskab. Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne. 2013, https://www.dpsnet.dk/wp-content/uploads/2021/02/2013-06-23-retningslinjer-adhd.pdf (Lokaliseret 26. april 2023)

 

2284. Mattingly GW, Weisler RH, Young J et al. Clinical response and symptomatic remission in short- and long-term trials of lisdexamfetamine dimesylate in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. BMC Psychiatry. 2013; 13:39, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23356790 (Lokaliseret 26. april 2023)

 

2881. UKAAN. Handbook for Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Adults. Springer. 2013, http://www.springer.com/us/book/9781908517500 (Lokaliseret 4. maj 2023)

 

2886. Brown TE. A new understanding of ADHD in children and adults. Executive Functioning impairments. Taylor & Francis. 2013, https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203067536/new-understanding-adhd-children-adults-thomas-brown (Lokaliseret 4. maj 2023)

 

2286. CADDRA. Canadian ADHD Practice Guidelines. 2011; Third Edition, http://www.caddra.ca/pdfs/caddraGuidelines2011.pdf (Lokaliseret 26. april 2023)

 

1687. Lægemiddelstyrelsen. Fokusrapport: Vurdering af sikkerheden ved brug af methylphenidat. 2010, https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udgivelser/2010/~/media/853DB0D8B52942CDA24484E8DF9E1DAB.ashx (Lokaliseret 15. december 2021)

 

2283. Wigal T, Brams M, Gasior M et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study of the efficacy and safety of lisdexamfetamine dimesylate in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: novel findings using a simulated adult workplace environment design. Behav Brain Funct. 2010; 6:34, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20576091 (Lokaliseret 26. april 2023)

 

1202. Brown TE, ed. ADHD Comorbidities. Handbook for ADHD Complications in Children and Adults. American Psychiatric Association. 2009, https://www.appi.org/ADHD_Comorbidities (Lokaliseret 10. december 2021)

 

1086. Doyle BB. Understanding and Treating Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. American Psychiatric Association. 2006, https://www.appi.org/Understanding_and_Treating_Adults_With_Attention_Deficit_Hyperactivity_Disorder (Lokaliseret 10. december 2021)

 

4809. Faraone SV, Perlis RH, Doyle AE et al. Molecular genetics of attention-deficit/hyperactivity disorder. Biol Psychiatry. 2005; 57:1313-23, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15950004 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

1323. Walsh BT. Child Psychopharmacology. American Psychiatric Association. 1998, https://www.appi.org/Child_Psychopharmacology (Lokaliseret 10. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...