Medanef

N06BA04
 
 

Centralt stimulerende middel.  

Anvendelsesområder

 • ADHD (ICD-10; hyperkinetisk forstyrrelse)
  Diagnostik og iværksættelse af behandling er specialistopgaver. Må ved behandling af børn kun varetages af børne- og ungdomspsykiater og ved behandling af voksne af psykiater.
 • Narkolepsi.      

  Behandlingen centreres til afdelinger med mulighed for udførelse af polygrafisk søvnregistrering til såvel diagnosticering som til opfølgning af behandlingseffekt. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg, 10 mg eller 20 mg methylphenidathydrochlorid. 

Doseringsforslag

ADHD 

 • Børn over 6 år og unge
  • Generel initial behandling med methylphenidat: 5 mg (som tabletter) 1-2 gange dgl., morgen og middag. Alternativt 10 mg (som kapsler med modificeret udløsning) eller 18 mg (som depottabletter) 1 gang dgl. om morgenen.
  • Dosis kan øges med op til 18 mg ugentlig.
  • Normal vedligeholdelsesdosis 0,5-1,0 mg/kg legemsvægt/dag. Dosis bør ikke overstige 2,1 mg/kg legemsvægt/dag (eller i alt 90 mg dgl.).
 • Voksne
  • Generel initial behandling med methylphenidat: 5 mg (som tabletter) 2-3 gange dgl. eller 10-20 mg (som kapsler med modificeret udløsning) 1 gang dgl.
  • Dosis øges med 10-20 mg ugentlig.
  • Vedligeholdelsesdosis. Stor individuel variation. Optimal dosis er afhængig af den enkeltes følsomhed over for stoffet og det er nødvendigt at titrere individuelt. Vedligeholdelsesdosis hos de fleste patienter vil erfaringsmæssigt være 30-150 mg dgl. I sjældne tilfælde kan højere doser være nødvendige.
  • Der vil ofte være behov for, at doseringen sikrer dækning i hele vågenperioden.

 

Bemærk: 

 • Ved at følge ovennævnte doseringsforslag kan dosis blive højere end anbefalingerne i produktresumeet.
 • I fald der er tale om meget høje doser, bør det overvejes, om stoffet er effektivt eller der foreligger misbrug eller videresalg.
 • Erfaring savnes vedr. ældre over 65 år og børn under 6 år.
 • For at undgå søvnforstyrrelser bør sidste tablet tages mindst 4 timer før sengetid.

 

Narkolepsi 

 • Voksne. Individuelt 10-60 mg dgl., sædvanligvis 20-30 mg dgl. fordelt på 2-3 doser. Sidste dosis bør tages senest 6 timer før sengetid.

 

Bemærk - generelt: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses. Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Tages konsekvent med mad eller uden mad.
 • Delekærven i tablet 10 mg og 20 mg kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.
Referencer: 2282, 2285, 2280

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-60 ml/min.

  Der er ingen erfaring med brug af methylphenidat til patienter med nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Opmærksomhed på tegn på depression ved seponering - specielt ved misbrug. 

Kontraindikationer

 • Mani.
 • Psykose.
 • Eksisterende eller tidligere svær depression.
 • Ikke-velkontrolleret type 1 bipolar affektiv sindslidelse.
 • Suicidal adfærd.
 • Anorexia nervosa.
 • Kardiovaskulære lidelser (med mindre en kardiolog har været konsulteret)
 • Cerebrovaskulære lidelser.
 • Hypertyroidisme.
 • Fæokromocytom.
 • Glaukom.
 • Behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for de sidste 14 dage og reversible MAO-hæmmere inden for det sidste døgn.

Forsigtighedsregler

 • Risikofaktorer for cerebrovaskulære lidelser.
 • Tidligere kardiovaskulære lidelser eller familiær disposition herfor.
 • Tidligere tilfælde af kramper eller anomale EEG-værdier. Methylphenidat kan sænke krampetærsklen. Behandlingen bør seponeres ved stigende frekvens af krampeanfald eller fremkomst af nye krampeanfald.
 • Misbrug af alkohol og medicin - kan virke euforiserende og give psykisk afhængighed og toleransudvikling hos misbrugere.
 • Behandling af patienter, med motoriske tics eller Tourettes sygdom samt ved forekomst af dette i familien.
 • Risiko for fremprovokering af mani ved bipolar sindslidelse.
 • Behandlingen genovervejes ved:
  • Angst
  • Agitation
  • Aggressivitet
  • Suicidal adfærd
  • Psykotiske eller maniske symptomer.
 • Kontrol af blodtryk og puls samt for symptomer på psykiske lidelser anbefales før og under behandlingen (ved dosisjustering og ellers hver 6. måned). Kontrol af blodbillede og ekg på indikation. Ved gentagne målinger af takykardi, arytmier eller forhøjet blodtryk (> 95-percentilen) bør behandlingen seponeres og henvisning til kardiolog overvejes.
 • Patienten skal søge læge ved kardiovaskulære symptomer (fx palpitationer, dyspnø, anstrengelsesudløste brystsmerter) og undersøges af kardiolog.
 • Ved behandling af børn bør højde og vægt monitoreres mindst hver 6. måned.
 • Regelmæssig kontrol af vægt ved behandling af voksne.
 • ADHD: Hos børn bør behandlingen vurderes hvert halve år. Evt. pause i behandlingen bør kun planlægges efter nøje overvejelse, da risikoen for recidiv øges. Hos voksne bør fordele og ulemper ved pausering nøje overvejes før en evt. sådan.
 • Manglende erfaring ved:
  • Hæmatologiske forandringer (fx leukopeni, trombocytopeni, anæmi).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Mundtørhed
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Nervøsitet Søvnløshed
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Arytmier Palpitationer, Takykardi, Ændret hjertefrekvens  (sædvanligvis stigning)
Det endokrine system Væksthæmning*
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi**, Opkastning, Tænderskæren**
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Perifer kuldefornemmelse, Temperaturstigning, Træthed
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Blodtryksændringer  (sædvanligvis stigning) Vægttab
Metabolisme og ernæring Tørst
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Nervesystemet Dyskinesier, Svimmelhed, Tremor
Psykiske forstyrrelser Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet, Agitation, Angst, Depression, Følelsesmæssig labilitet, Hyperaktivitet, Somnolens, Spisevægring Irritabilitet, Rastløshed, Søvnforstyrrelser
Det reproduktive system og mammae Nedsat libido**
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste, Nasopharyngitis, Smerter i thorax, Smerter i øvre luftveje
Hud og subkutane væv Alopeci Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Hjertemislyd
Øjne Dobbeltsyn, Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Gastroenteritis**, Obstipation
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion, angioneurotisk ødem og eksfoliativ dermatitis)
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper Muskelspændinger**, Myalgi
Nervesystemet Akatisi**, Sedation Gråd
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Psykose, Suicidaltanker Anspændthed, Hypervigilitet, Tics  (forværring af tics ved Tourettes syndrom)
Nyrer og urinveje Hæmaturi
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Angina pectoris
Øjne Akkommodationsbesvær, Synsforstyrrelser Pupildilatation
Psykiske forstyrrelser Konfusion, Mani
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti Ændring af libido
Hud og subkutane væv Erytem Makuløst udslæt
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni
Hjerte Hjertestop, Myokardieinfarkt, Pludselig hjertedød
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Malignt neuroleptikasyndrom***
Lever og galdeveje Leverpåvirkning  (herunder coma hepaticum)
Undersøgelser Forhøjet bilirubin
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Choreiforme bevægelser
Psykiske forstyrrelser Apati, Overfokusering, Repetitiv adfærd, Suicidaladfærd, Tankeforstyrrelser
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Trombocytopenisk purpura
Vaskulære sygdomme Cerebral arteritis og/eller okklusion, Raynauds syndrom Reversibel Iskæmisk Neurologisk Deficit
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Pancytopeni
Hjerte Bradykardi, Ventrikulær ekstrasystoli
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hyperpyreksi
Nervesystemet Migræne, Trismus** Logorré
Psykiske forstyrrelser Afhængighed af midlet, Dysfemi, Stammen
Nyrer og urinveje Inkontinens
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion, Hyppigere og vedvarende erektion, Priapisme****
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde

* Væksthæmning kan ses som en almindelig bivirkning ved langvarig anvendelse til børn. 

** Set hos voksne, men ikke hos børn. 

*** Hovedsageligt set ved samtidig behandling med andre midler. 

**** Ses oftest i forbindelse med dosisændringer. 

 

 • Nervøsitet og søvnløshed ses normalt i den indledende behandling og kan afhjælpes ved reducering af dosis.
 • Abdominalsmerter, kvalme og opkastning forekommer sædvanligvis i starten af behandlingen og kan mindskes ved samtidig fødeindtagelse.
 • Misbrug og afhængighed er set - hyppigst ved formuleringer med hurtig frigivelse.
 • En række bivirkninger er kun set hos voksne (gastroenteritis, nedsat libido, akatisi og tandpine) eller er set med højere frekvens hos voksne (nedsat appetit, søvnforstyrrelser, tremor, perifer kuldefornemmelse, dyspnø, kvalme, mundtørhed, øget svedtendens og træthed).
 • Ved dosisstigning (selvdosering) risiko for udvikling af psykose med konfusion, angst og paranoide reaktioner.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Medanef
 • Samtidig brug af MAO-hæmmere (isocarboxazid, moclobemid, rasagilin, selegilin) samt behandling med irreversible MAO-hæmmere (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage og reversible MAO-hæmmere (moclobemid) inden for det sidste døgn giver risiko for udvikling af hypertensive kriser.
 • Samtidig brug af pressorstoffer kan medføre blodtryksstigninger.
 • Effekten af antihypertensiva kan nedsættes af methylphenidat.
 • Methylphenidat kan hæmme metabolismen af coumarin antikoagulantia, visse antikonvulsiva (fx phenobarbital, phenytoin, primidon) og visse antidepressiva ( tricykliske antidepressiva, selektive serotoningenoptagshæmmere).
 • Risiko for blodtryksstigning ved samtidig anvendelse af halogenerede anæstetika.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af dopaminerge midler (fx antipsykotika).
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, serotonerge antidepressiva, tramadol, fentanyl og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor).
 • Der er forekommet alvorlige reaktioner, herunder pludselig død, ved kombination med clonidin.
 • Alkohol kan forstærke CNS-bivirkningerne.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på væsentlig øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. Enkelte datasæt antyder en mindre øget risiko for hjertemisdannelser, men dette signal er ikke konsistent.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4317, 4318, 4319, 4320

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne). Donor kan dog tappes, hvis tapning koordineres til før indtagelse af morgendosis.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Doping

Forbudt

Anvendelse af Medanef medfører diskvalifikation af den sportsudøvende i konkurrencer.  

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Medanef.Patienten kan opleve, at den sløvende virkning af Medanef bliver forstærket samt en påvirkning af vejrtrækning og bevidsthed.

Alkohol bør undgås ved behandling med Medanef. 

Patienten kan opleve, at den sløvende virkning af Medanef bliver forstærket samt en påvirkning af vejrtrækning og bevidsthed. 

Schengen-attest (pillepas)

Schengen attest
Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Centralstimulerende middel. Hæmmer genoptaget af dopamin og noradrenalin ved allosterisk blokering af henholdsvis dopamins transportprotein (DAT) og noradrenalins transportprotein (NET). Mængden af dopamin og noradrenalin uden for nervecellen øges derved.
Effekten ved ADHD skyldes formentlig en regulering af dopamin og noradrenalin i det præfrontale cortex og dermed henholdsvis en reduktion af uønskede signaler (via dopamins stimulering af D1-receptorer) og en øgning af signalstyrken (via noradrenalins stimulering af α2A-receptorer) i nervebanerne.
Hastigheden og graden af blokering af transportproteinerne har betydning for misbrugsrisikoen - en langsom og kun delvis blokering er ønskelig ved terapeutisk anvendelse.
Methylphenidat er en racemisk blanding af en dex- og levoisomer, hvor dexmethylphenidat er den mest aktive. 

Virkningsvarighed 3-4 timer (tabletter), ca. 8 timer (kapsler med modificeret udløsning) og ca. 12 timer (depottabletter). 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 14-30 % pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • < 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Tabletter
  • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Depottabletter
  • Efter indgift opløses tabletovertrækket, hvilket medfører en initial maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
  • Den efterfølgende gradvise frigivelse af aktivt stof fra tabletkernen medfører en senere maksimal plasmakoncentration efter 6-8 timer.
 • Kapsler med modificeret udløsning

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 5 mg, Viatris  Ingen kærv
tabletter 10 mg, Viatris  Delekærv for nemmere indtagelse
tabletter 20 mg, Viatris  Delekærv for nemmere indtagelse
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages konsekvent med mad eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes til: 

 • Børn og unge (6-17 år) med svær ADHD eller moderate ADHD-symptomer med betydelig varig funktionsnedsættelse for flere domæner.
 • Voksne med ADHD og betydelig grad af funktionsnedsættelse.

 

Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i relevant speciale, som også har indledt behandlingen. 

 

Bevillingen tidsbegrænses til 6 måneder, hvis effekten ikke er oplyst. Ved eventuel genansøgning om forlængelse af bevillingen, skal effekten af behandlingen oplyses. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(AP4) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.)
Medanef
049875
30 stk. (blister)
60,70 2,02 12,14
(AP4) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.)
Medanef
566213
30 stk. (blister)
51,80 1,73 5,18
(AP4) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.)
Medanef
434814
100 stk. (blister)
74,05 0,74 2,22
(AP4) tabletter 20 mg (kan dosisdisp.)
Medanef
064913
30 stk. (blister)
167,35 5,58 8,37

Substitution

tabletter 5 mg
Medikinet Medice, Methylphenidat, tabletter 5 mg
 
tabletter 10 mg
Medikinet Medice, Methylphenidat, tabletter 10 mg
Methylphenidat "Alternova" Alternova, Methylphenidat, tabletter 10 mg
Motiron Sandoz, Methylphenidat, tabletter 10 mg
Ritalin InfectoPharm, Methylphenidat, tabletter 10 mg
 
tabletter 20 mg
Medikinet Medice, Methylphenidat, tabletter 20 mg
Methylphenidat "Alternova" Alternova, Methylphenidat, tabletter 20 mg
Motiron Sandoz, Methylphenidat, tabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  5 mg

Præg:
RU, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Tabletter  10 mg

Præg:
RU 10
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Tabletter  20 mg

Præg:
RU 20
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


2282. Kooij JJS, Bijlenga D, Salerno L et al. Updated European Consensus Statement on diagnosis and treatment of adult ADHD. Eur Psychiatry. 2019; 56:14-34, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30453134 (Lokaliseret 26. april 2023)


2285. NICE. Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management (NG87). Nice. 2019, https://www.nice.org.uk/guidance/ng87 (Lokaliseret 26. april 2023)


4320. Huybrechts KF, Bröms G, Christensen LB et al. Association Between Methylphenidate and Amphetamine Use in Pregnancy and Risk of Congenital Malformations: A Cohort Study From the International Pregnancy Safety Study Consortium. JAMA Psychiatry. 2018; 75:167-75, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29238795 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4319. Diav-Citrin O, Shechtman S, Arnon J et al. Methylphenidate in Pregnancy: A Multicenter, Prospective, Comparative, Observational Study. J Clin Psychiatry. 2016; 77:1176-81, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27232650 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4318. Bro SP, Kjaersgaard MI, Parner ET et al. Adverse pregnancy outcomes after exposure to methylphenidate or atomoxetine during pregnancy. Clin Epidemiol. 2015; 7:139-47, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25657597 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4317. Pottegård A, Hallas J, Andersen JT et al. First-trimester exposure to methylphenidate: a population-based cohort study. J Clin Psychiatry. 2014; 75:88-93, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24502866 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2280. Dansk Psykiatrisk Selskab. Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne. 2013, https://www.dpsnet.dk/wp-content/uploads/2021/02/2013-06-23-retningslinjer-adhd.pdf (Lokaliseret 26. april 2023)

 
 

Revisionsdato

21.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...