Atomoxetin "Orion"

N06BA09
 
 
Noradrenalingenoptagshæmmer.

Anvendelsesområder

ADHD (ICD-10; hyperkinetisk forstyrrelse)


Bemærk:  

 • Diagnostik og iværksættelse af behandling af børn er specialistopgaver og må kun varetages af børne- og ungdomspsykiater
 • Diagnostik og iværksættelse af behandling af voksne er specialistopgaver og må kun varetages af en psykiater. 
Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg eller 100 mg atomoxetin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Patienter < 70 kg 

Initialt 0,2-0,5 mg/kg legemsvægt fordelt på 1-2 doser i mindst 7 dage.  

Dosis justeres (evt. over længere tid) til vedligeholdelsesdosis 1,2-1,8 mg/kg/dag. Dosis bør ikke overstige 1,8 mg/kg/dag (eller i alt 120 mg dgl.).  

 

Patienter > 70 kg 

Initialt 10-40 mg fordelt på 1-2 doser i mindst 7 dage.  

Dosis justeres i løbet af nogle uger til vedligeholdelsesdosis 80-120 mg dgl. Sikkerheden ved enkeltdoser over 120 mg og døgndoser over 150 er ikke undersøgt. 

 

Bemærk: 

 • Ved moderat nedsat leverfunktion reduceres initialdosis til 50%, ved stærkt nedsat leverfunktion til 25%.
 • Lavere initialdosis og langsommere dosisjustering bør overvejes ved kendt langsom CYP2D6-metaboliseringsevne.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 6 år og kun sparsom erfaring vedr. ældre over 65 år.
 • Kapslerne bør synkes hele.
 • Kapslerne bør ikke åbnes, da indholdet irriterer øjnene.

Kontraindikationer

 • Alvorlig kardiovaskulær eller cerebrovaskulær sygdom, der kan forværres af øget puls eller blodtryk.
 • Behandling med MAO-hæmmere inden for de sidste 14 dage.
 • Snævervinklet glaukom.
 • Nuværende eller tidligere fæokromocytom.

Forsigtighedsregler

 • Forlænget QT-syndrom eller familiær disposition herfor samt erhvervet QT-forlængelse.
 • Generelt forsigtighed ved kardiovaskulær eller cerebrovaskulær sygdom (herunder hypertension og takykardi). Puls og blodtryk bør måles før behandlingen startes, efter dosisøgning og ellers hver 6. måned. Patienten skal søge læge ved kardiovaskulære symptomer (fx palpitationer, dyspnø, anstrengelsesudløste brystsmerter). Ved mistanke om kardiovaskulær sygdom skal patienten udredes af kardiolog. Ved risikofaktorer for cerebrovaskulær sygdom bør patienten regelmæssigt vurderes for neurologiske symptomer.
 • Forsigtighed ved icterus og krampeanfald i anamnesen.
 • Vækst og udvikling hos børn og unge bør overvåges.
 • Patienten følges for en evt. udvikling af psykiske bivirkninger som aggressivitet, depression og angst.
 • Ved forekomst af psykose eller mani skal seponering overvejes.
 • Skærpet opmærksomhed på evt. selvmordsrelaterede tanker eller adfærd, især de første måneder.
 • Hos børn bør behandlingen vurderes hvert halve år. Evt. pause i behandlingen bør kun planlægges efter nøje overvejelse, da risikoen for recidiv øges. Hos voksne bør fordele og ulemper ved pausering nøje overvejes før en evt. sådan.

Bivirkninger

Tabellen angiver bivirkningsfrekvenser hos børn.
Meget almindelige (> 10 %) Øget hjertefrekvens.
Abdominalsmerter, Kvalme, Opkastning.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Somnolens.
Hypertension.
Almindelige (1-10 %) Pupildilatation.
Obstipation.
Letargi, Svimmelhed, Træthed.
Vægttab.
Agitation, Angst, Depression, Humørforstyrrelser, Irritabilitet, Søvnløshed, Tics.
Dermatitis, Hudkløe.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Forlænget QT-interval*.
Kramper.
Hypæstesi, Migræne, Paræstesier, Tremor.
Aggressivitet, Følelsesmæssig labilitet, Psykose, Suicidale tanker eller adfærd.
Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hepatitis, Leverpåvirkning.
Urinretention.
Priapisme.
Raynauds syndrom.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

Voksne: 

 • De hyppigste bivirkninger hos voksne er kvalme, mundtørhed, nedsat appetit, hovedpine, søvnløshed, forhøjet blodtryk og øget hjertefrekvens. Disse bivirkninger ses hos over 10%.
 • En række bivirkninger ses kun hos voksne, herunder: Dysmenoré, nedsat libido, prostatitis, erektil dysfunktion, ejakulationsforstyrrelser.
 • Herudover ses generelt samme type bivirkninger som hos børn.

Interaktioner

 • Ved samtidig behandling med CYP2D6-hæmmere (fx fluoxetin og paroxetin - se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet) kan der være behov for dosisreduktion.
 • Atomoxetin må ikke anvendes sammen med MAO-hæmmere eller inden for 14 dage efter seponering af irreversible MAO-hæmmere. MAO-hæmmere bør tidligst gives 14 dage efter seponering af atomoxetin.
 • Atomoxetin kan nedsætte virkningen af antihypertensiva og øge blodtrykket, hvis det gives sammen med pressorstoffer og midler, der også kan øge blodtrykket (fx salbutamol).
 • Forsigtighed ved kombination med midler, der kan sænke krampetærsklen (fx TCA, SSRI, phenothiaziner, tramadol) eller påvirke noradrenalinaktiviteten (fx visse antidepressiva som SNRI, NaSSA og TCA).

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på væsentligt overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711, 4318, 4321

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Noradrenalingenoptagshæmmer (NARI). Atomoxetin hæmmer selektivt genoptaget af neurotransmitteren noradrenalin ved at blokere noradrenalins transportprotein (NET). Mængden af noradrenalin uden for nervecellen øges derved.
 • Pga. hæmningen af NET øges desuden mængden af dopamin i det præfrontale cortex.
 • Effekten ved ADHD skyldes formentlig en regulering af dopamin og noradrenalin i det præfrontale cortex og dermed henholdsvis en reduktion af uønskede signaler (via dopamins stimulering af D1-receptorer) og en øgning af signalstyrken (via noradrenalins stimulering af α2A-receptorer) i nervebanerne.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 63-94%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6 til en farmakologisk ækvipotent metabolit, 4-hydroxyatomoxetin.
 • Plasmahalveringstid ca. 3,5 timer (atomoxetin).
 • Udskilles primært som 4-hydroxyatomoxetin gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Atomoxetinhårde kapsler  10 mghårde kapsler  18 mghårde kapsler  25 mghårde kapsler  40 mghårde kapsler  60 mghårde kapsler  80 mghårde kapsler  100 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 25 mg, hårde kapsler 40 mg, hårde kapsler 60 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 10 mg, hårde kapsler 18 mg, hårde kapsler 25 mg, hårde kapsler 40 mg, hårde kapsler 60 mg, hårde kapsler 80 mg, hårde kapsler 100 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 10 mg, hårde kapsler 18 mg, hårde kapsler 25 mg, hårde kapsler 40 mg, hårde kapsler 60 mg, hårde kapsler 80 mg, hårde kapsler 100 mg

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normal kunne imødeses til: 

 

 • Børn og unge (6-17 år) med svær ADHD eller moderate ADHD-symptomer med betydelig varig funktionsnedsættelse for flere domæner.
 • Voksne med ADHD og betydelig grad af funktionsnedsættelse, hvor:
  • patienten ikke kan behandles tilstrækkeligt med methylphenidat eller
  • patienten har uacceptable bivirkninger af methylphenidat eller
  • methylphenidat er kontraindiceret eller
  • patienten har et begrundet behov for bedre døgnbehandling, end det er muligt med methylphenidat eller
  • der er mistanke om risiko for misbrug af methylphenidat eller
  • patienten har en ikke velbehandlet komorbid angst eller depression.

 

Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i relevant speciale, som også har indledt behandlingen. 

 

Bevillingen tidsbegrænses til 6 måneder, hvis effekten ikke er oplyst. Ved eventuel genansøgning om forlængelse af bevillingen, skal effekten af behandlingen oplyses. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) hårde kapsler 10 mg (kan dosisdisp.) 075536
7 stk. (blister)
205,15 29,31 234,46
(B) hårde kapsler 10 mg (kan dosisdisp.) 519210
28 stk. (blister)
37,00 1,32 10,57
(B) hårde kapsler 18 mg (kan dosisdisp.) 421756
7 stk. (blister)
201,10 28,73 127,68
(B) hårde kapsler 18 mg (kan dosisdisp.) 450042
28 stk. (blister)
37,80 1,35 6,00
(B) hårde kapsler 25 mg (kan dosisdisp.) 476662
7 stk. (blister)
221,25 31,61 101,12
(B) hårde kapsler 25 mg (kan dosisdisp.) 525649
28 stk. (blister)
35,65 1,27 4,07
(B) hårde kapsler 40 mg (kan dosisdisp.) 071892
7 stk. (blister)
183,60 26,23 52,46
(B) hårde kapsler 40 mg (kan dosisdisp.) 436353
28 stk. (blister)
34,95 1,25 2,50
(B) hårde kapsler 60 mg (kan dosisdisp.) 371616
28 stk. (blister)
42,40 1,51 2,02
(B) hårde kapsler 80 mg (kan dosisdisp.) 046316
28 stk. (blister)
58,50 2,09 2,09
(B) hårde kapsler 100 mg (kan dosisdisp.) 033526
28 stk. (blister)
71,95 2,57 2,06

Substitution

hårde kapsler 10 mg
Atomoxetin "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Atomoxetin, hårde kapsler 10 mg
Atomoxetin "Medical Valley" Medical Valley, Atomoxetin, hårde kapsler 10 mg
Atomoxetin "Mylan" Viatris, Atomoxetin, hårde kapsler 10 mg
Atomoxetin "Teva" TEVA, Atomoxetin, hårde kapsler 10 mg
Atomoxetine "Accord" Accord, Atomoxetin, hårde kapsler 10 mg
Atomoxetine "Stada" STADA Nordic, Atomoxetin, hårde kapsler 10 mg
Strattera Eli Lilly, Atomoxetin, hårde kapsler 10 mg
 
hårde kapsler 18 mg
Atomoxetin "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Atomoxetin, hårde kapsler 18 mg
Atomoxetin "Medical Valley" Medical Valley, Atomoxetin, hårde kapsler 18 mg
Atomoxetin "Mylan" Viatris, Atomoxetin, hårde kapsler 18 mg
Atomoxetin "Teva" TEVA, Atomoxetin, hårde kapsler 18 mg
Atomoxetine "Accord" Accord, Atomoxetin, hårde kapsler 18 mg
Atomoxetine "Stada" STADA Nordic, Atomoxetin, hårde kapsler 18 mg
Strattera Eli Lilly, Atomoxetin, hårde kapsler 18 mg
 
hårde kapsler 25 mg
Atomoxetin "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Atomoxetin, hårde kapsler 25 mg
Atomoxetin "Medical Valley" Medical Valley, Atomoxetin, hårde kapsler 25 mg
Atomoxetin "Mylan" Viatris, Atomoxetin, hårde kapsler 25 mg
Atomoxetin "Teva" TEVA, Atomoxetin, hårde kapsler 25 mg
Atomoxetine "Accord" Accord, Atomoxetin, hårde kapsler 25 mg
Atomoxetine "Stada" STADA Nordic, Atomoxetin, hårde kapsler 25 mg
Strattera Eli Lilly, Atomoxetin, hårde kapsler 25 mg
 
hårde kapsler 40 mg
Atomoxetin "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Atomoxetin, hårde kapsler 40 mg
Atomoxetin "Medical Valley" Medical Valley, Atomoxetin, hårde kapsler 40 mg
Atomoxetin "Mylan" Viatris, Atomoxetin, hårde kapsler 40 mg
Atomoxetin "Teva" TEVA, Atomoxetin, hårde kapsler 40 mg
Atomoxetine "Accord" Accord, Atomoxetin, hårde kapsler 40 mg
Atomoxetine "Stada" STADA Nordic, Atomoxetin, hårde kapsler 40 mg
Strattera Eli Lilly, Atomoxetin, hårde kapsler 40 mg
 
hårde kapsler 60 mg
Atomoxetin "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Atomoxetin, hårde kapsler 60 mg
Atomoxetin "Medical Valley" Medical Valley, Atomoxetin, hårde kapsler 60 mg
Atomoxetin "Mylan" Viatris, Atomoxetin, hårde kapsler 60 mg
Atomoxetin "Teva" TEVA, Atomoxetin, hårde kapsler 60 mg
Atomoxetine "Accord" Accord, Atomoxetin, hårde kapsler 60 mg
Atomoxetine "Stada" STADA Nordic, Atomoxetin, hårde kapsler 60 mg
Strattera Eli Lilly, Atomoxetin, hårde kapsler 60 mg
 
hårde kapsler 80 mg
Atomoxetin "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Atomoxetin, hårde kapsler 80 mg
Atomoxetin "Medical Valley" Medical Valley, Atomoxetin, hårde kapsler 80 mg
Atomoxetin "Mylan" Viatris, Atomoxetin, hårde kapsler 80 mg
Atomoxetin "Teva" TEVA, Atomoxetin, hårde kapsler 80 mg
Atomoxetine "Accord" Accord, Atomoxetin, hårde kapsler 80 mg
Atomoxetine "Stada" STADA Nordic, Atomoxetin, hårde kapsler 80 mg
Strattera Eli Lilly, Atomoxetin, hårde kapsler 80 mg
 
hårde kapsler 100 mg
Atomoxetin "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Atomoxetin, hårde kapsler 100 mg
Atomoxetin "Medical Valley" Medical Valley, Atomoxetin, hårde kapsler 100 mg
Atomoxetin "Mylan" Viatris, Atomoxetin, hårde kapsler 100 mg
Atomoxetin "Teva" TEVA, Atomoxetin, hårde kapsler 100 mg
Atomoxetine "Accord" Accord, Atomoxetin, hårde kapsler 100 mg
Strattera Eli Lilly, Atomoxetin, hårde kapsler 100 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  10 mg

Præg:
AT, 10
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,9 x 11,1
hårde kapsler 10 mg
 
 
 

Hårde kapsler  18 mg

Præg:
AT, 18
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul, Hvid
Mål i mm: 5,3 x 14,3
hårde kapsler 18 mg
 
 
 

Hårde kapsler  25 mg

Præg:
AT, 25
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå, Hvid
Mål i mm: 5,3 x 14
hårde kapsler 25 mg
 
 
 

Hårde kapsler  40 mg

Præg:
AT, 40
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå
Mål i mm: 6,3 x 18
hårde kapsler 40 mg
 
 
 

Hårde kapsler  60 mg

Præg:
AT, 60
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul, Blå
Mål i mm: 6,9 x 19,4
hårde kapsler 60 mg
 
 
 

Hårde kapsler  80 mg

Præg:
AT, 80
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid, Brun
Mål i mm: 7,6 x 21
hårde kapsler 80 mg
 
 
 

Hårde kapsler  100 mg

Præg:
AT, 100
Kærv: Ikke relevant
Farve: Brun
Mål i mm: 8,5 x 23
hårde kapsler 100 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


4318. Bro SP, Kjaersgaard MI, Parner ET et al. Adverse pregnancy outcomes after exposure to methylphenidate or atomoxetine during pregnancy. Clin Epidemiol. 2015; 7:139-47, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25657597 (Lokaliseret 11. februar 2019)


4321. Haervig KB, Mortensen LH, Hansen AV et al. Use of ADHD medication during pregnancy from 1999 to 2010: a Danish register-based study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2014; 23:526-33, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24590619 (Lokaliseret 11. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

19.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...