Aduvanz

N06BA12
 
 

Centralt stimulerende middel. 

Anvendelsesområder

ADHD (ICD-10; hyperkinetisk forstyrrelse)

 

Bemærk: 

 • Diagnostik og iværksættelse af behandling er specialistopgaver og må kun varetages af psykiater (voksne) eller børne- og ungdomspsykiater (børn).
Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 30 mg, 50 mg eller 70 mg lisdexamfetamindimesylat svarende til 8,9 mg, 14,8 mg eller 20,8 mg dexamfetamin. 

Doseringsforslag

Individuel dosering.  

 

Voksne, unge og børn over 6 år 

Initialt 20-30 mg dgl. om morgenen. Dosis kan øges med 10-20 mg ugentlig til normalt højst 70 mg dgl. 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne kan synkes hele.
 • Kapslerne kan åbnes. Indholdet opløses i et glas vand eller blandes med lidt blød mad - fx yoghurt eller æblemos, umiddelbart før indtagelse.
 • Optimal dosis er afhængig af den enkeltes følsomhed over for stoffet og ikke alder, vægt eller symptomer.
 • Ingen erfaring vedr. børn under 6 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne og børn > 6 år. Vedligeholdelsesdosis højst 50 mg dgl.  

  Yderligere dosisreduktion bør overvejes ved GFR < 15 ml/min (inkl. dialysepatienter).  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Agitation
 • Symptomatisk kardiovaskulær lidelse
 • Fremskreden arteriosklerose
 • Moderat til svær hypertension
 • Hypertyroidisme
 • Glaukom
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere.
 • Behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for de sidste 14 dage og reversible MAO-hæmmere inden for det sidste døgn.

Forsigtighedsregler

Bipolar lidelse 

Forsigtighed ved bipolar lidelse - risiko for inducering af blandet/manisk episode. 

 

Kardiovaskulær risiko 

 • Pludselig død er set ved strukturel hjertesygdom eller andre alvorlige hjertelidelser.
 • Kan potentielt øge puls og blodtryk og bør undgås ved bl.a. kardielle arytmier, hypertension og angina pectoris.
 • Mulig risiko for forlænget QT-interval. Forsigtighed ved eksisterende forlænget QT-interval og risikofaktorer for forlænget QT-interval (fx elektrolytforstyrrelser, bradykardi, strukturel hjertesygdom, behandling med QT-forlængende midler). Se endvidere Antiarytmika.

 

Kramperisiko 

Forsigtighed ved epilepsi, tidligere tilfælde af kramper eller EEG abnormalitet - krampetærsklen kan nedsættes. 

 

Misbrugsrisiko 

Kan virke euforiserende og give psykisk afhængighed og toleransudvikling hos misbrugere. Opmærksomhed på tegn på misbrug. 

 

Psykoser 

Risiko for forværring ved eksisterende psykoser. 

 

Tics eller Tourettes sygdom 

Forsigtighed ved behandling af patienter, med motoriske tics eller Tourettes sygdom samt ved forekomst af dette i familien. Tilstanden kan forværres. 

 

Monitorering 

 • Før behandlingen:
  • Evaluering af kardiovaskulær status (herunder blodtryk og hjertefrekvens) samt evt. anamnese med pludselig hjertedød/uforklarlig død i nærmeste famille.
  • Registrering af højde og vægt hos børn.
  • Dokumentering af nuværende og tidligere relevant sygdom (fx psykiske lidelser).
 • Under behandlingen:
  • Kardiovaskulær kontrol efter dosisøgning og ellers mindst hvert halve år. Patienten skal søge læge ved kardiovaskulære symptomer (fx palpitationer, dyspnø, anstrengelsesudløste brystsmerter) og undersøges af kardiolog.
  • Hos børn: Registrering af højde, vægt og appetit mindst hvert halve år.
  • Kontrol for nyopståede psykiske symptomer og/eller forværring af evt. eksisterende psykiske symptomer efter dosisøgning og ellers mindst hvert halve år. Behandlingen genovervejes ved aggressivitet samt ved psykotiske eller maniske symptomer.
  • Evt. pausering: Hos børn bør behandlingen vurderes hvert halve år. Evt. pause i behandlingen bør kun planlægges efter nøje overvejelse, da risikoen for recidiv øges. Hos voksne bør fordele og ulemper ved pausering overvejes nøje før en evt. sådan.

Seponering 

 • Opmærksomhed på tegn på depression ved seponering - specielt ved misbrug.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter.
Vægttab.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Almindelige (1-10 %) Takykardi.
Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Svimmelhed, Temperaturstigning, Træthed.
Affektlabilitet, Aggressivitet, Irritabilitet, Somnolens, Tics.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Sløret syn.
Hypersensitivitet.
Dyskinesier, Tremor.
Agitation, Angst, Depression, Dermatillomani, Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Hyperaktivitet, Mani.
Dyspnø.
Hypertension, Raynauds syndrom, Synkope.
Ikke kendt Kardiomyopati.
Eosinofil hepatitis.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Forlænget QT-interval.
Kramper.
Eufori, Psykose.

De ovennævnte bivirkninger er gældende for børn 6-12 år. Lignende bivirkninger for børn 13-17 år, dog ses bl.a. palpitationer, dyspnø, rastløshed og tremor som almindelige bivirkninger og kardiomyopati og eufori som ikke almindelig bivirkninger. 

 

For voksne ses desuden også bl.a. brystsmerter, nedsat libido, erektil dysfunktion, tænderskæren, hypertension og hyperaktivitet som almindelige bivirkninger og mundtørhed som meget almindelig bivirkning. 

Interaktioner

 • Samtidig brug af MAO-hæmmere (isocarboxazid, moclobemid, rasagilin, selegilin) samt behandling med irreversible MAO-hæmmere (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage og reversible MAO-hæmmere (moclobemid) inden for det sidste døgn giver risiko for udvikling af hypertensive kriser.
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, serotonerge antidepressiva, tramadol, fentanyl og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Midler, der forsurer urinen, øger udskillelsen af dexamfetamin, mens midler, der alkaliserer urinen, hæmmer udskillelsen.
 • Disulfiram kan hæmme metabolisme og udskillelse af dexamfetamin.
 • Risiko for pludselig blodtryksstigning ved brug af halogenerede anæstetika - dexamfetamin seponeres på operationsdagen, hvis muligt.
 • Kombination med tricykliske antidepressiva øger risikoen for kardiovaskulære hændelser.
 • Dexamfetamin kan hæmme metaboliseringen af en række midler:
 • Absorptionen af visse antiepileptika (fx phenobarbital, phenytoin, primidon) kan forsinkes.
 • Dopaminerge midler (fx antipsykotika) hæmmer den CNS-stimulerende effekt af dexamfetamin.
 • Risiko for blodtrykstigning ved kombination med vasopressorer.
 • Effekten af antihypertensiva kan nedsættes af dexamfetamin.
 • Den adrenerge virkning af noradrenalin og den analgetiske virkning af morphin kan øges.
 • Adrenoceptor-blokerende midler og dexamfetamin hæmmer hinandens virkning.
 • Alkohol kan forstærke CNS-bivirkningerne og bør undgås under behandlingen.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Et meget stort kombineret amerikansk (langt de fleste data) og nordisk datasæt beskriver > 5.000 gravide eksponeret for amfetamin eller dexamfetamin i 1. trimester. Der er ikke tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser i dette studie. Det skønnes, at ekstrapolation fra disse data til at være relevant for lisdexamfetamin er acceptabel. 

Referencer: 4320

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af dexamfetamin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Lisdexamfetamin er en prodrug, der efter indtagelse gradvis omdannes til dexamfetamin, primært gennem hydrolysering via de røde blodlegemer. 

Dexamfetamin blokerer reabsorptionen af dopamin (og i mindre grad noradrenalin) fra synapserne, og frigør desuden dopamin og noradrenalin fra vesikler i neuronerne, men har tillige en direkte virkning på dopaminreceptoren. 

Farmakokinetik

 • Lisdexamfetamin er en prodrug, der efter absorption fra mave-tarmkanalen hydrolyseres i blodet til den aktive substans dexamfetamin.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time (lisdexamfetamin) og ca. 3,5 timer (dexamfetamin).
 • Dexamfetamin metaboliseres via bl.a. CYP2D6, men de involverede enzymer er ikke klart definerede.
 • Plasmahalveringstid < 1 time (lisdexamfetamin) og ca. 11 timer (dexamfetamin).
 • Udskilles primært som amfetamin (42%) gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Lisdexamfetaminhårde kapsler  30 mghårde kapsler  30 mg  (Orifarm) hårde kapsler  50 mghårde kapsler  50 mg  (Orifarm) hårde kapsler  70 mghårde kapsler  70 mg  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Farve:
Brilliant Blue FCF (E133) : hårde kapsler 50 mg, hårde kapsler 50 mg  (Orifarm) , hårde kapsler 70 mg, hårde kapsler 70 mg  (Orifarm)
Erythrosin (E127) : hårde kapsler 30 mg, hårde kapsler 30 mg  (Orifarm) , hårde kapsler 70 mg, hårde kapsler 70 mg  (Orifarm)
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 30 mg, hårde kapsler 50 mg, hårde kapsler 70 mg, hårde kapsler 70 mg  (Orifarm)
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 30 mg, hårde kapsler 30 mg  (Orifarm) , hårde kapsler 50 mg, hårde kapsler 50 mg  (Orifarm) , hårde kapsler 70 mg, hårde kapsler 70 mg  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes til: 

 

 • Børn og unge (6-17 år) med svær ADHD eller moderate ADHD-symptomer med betydelig varig funktionsnedsættelse for flere domæner.
 • Voksne med ADHD og betydelig grad af funktionsnedsættelse, hvor:
  • patienten ikke kan behandles tilstrækkeligt med methylphenidat eller
  • patienten har uacceptable bivirkninger af methylphenidat.

Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i relevant speciale, som også har indledt behandlingen. 

 

Bevillingen tidsbegrænses til 6 måneder, hvis effekten ikke er oplyst. Ved eventuel genansøgning om forlængelse af bevillingen, skal effekten af behandlingen oplyses. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(AP4) hårde kapsler 30 mg (kan dosisdisp.) 069694
30 stk.
883,15 29,44 29,44
(AP4) hårde kapsler 30 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 562542
30 stk.
877,00 29,23 29,23
(AP4) hårde kapsler 50 mg (kan dosisdisp.) 039963
30 stk.
926,20 30,87 18,52
(AP4) hårde kapsler 50 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 587781
30 stk.
920,00 30,67 18,40
(AP4) hårde kapsler 70 mg (kan dosisdisp.) 436796
30 stk.
1.091,50 36,38 15,59
(AP4) hårde kapsler 70 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 197342
30 stk.
1.080,00 36,00 15,43

Substitution

hårde kapsler 30 mg
Elvanse Takeda Pharma, Lisdexamfetamin, hårde kapsler 30 mg
 
hårde kapsler 50 mg
Elvanse Takeda Pharma, Lisdexamfetamin, hårde kapsler 50 mg
 
hårde kapsler 70 mg
Elvanse Takeda Pharma, Lisdexamfetamin, hårde kapsler 70 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  30 mg

Præg:
S489, 30 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Pink, Hvid
Mål i mm: 5,6 x 15,6
hårde kapsler 30 mg
 
 
 

Hårde kapsler  50 mg

Præg:
S489, 50 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå, Hvid
Mål i mm: 5,6 x 15,6
hårde kapsler 50 mg
 
 
 

Hårde kapsler  70 mg

Præg:
S489, 70 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyserød, Blå
Mål i mm: 5,6 x 15,6
hårde kapsler 70 mg
 
 
 

Referencer

4320. Huybrechts KF, Bröms G, Christensen LB et al. Association Between Methylphenidate and Amphetamine Use in Pregnancy and Risk of Congenital Malformations: A Cohort Study From the International Pregnancy Safety Study Consortium. JAMA Psychiatry. 2018; 75:167-75, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29238795 (Lokaliseret 11. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

25.05.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...