Attentin®

N06BA02
 
 

Anvendelsesområder

ADHD (ICD-10; hyperkinetisk forstyrrelse)

  

Bemærk: 

Diagnostik og iværksættelse af behandling er specialistopgaver og må kun varetages af børne- og ungdomspsykiater. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg, 10 mg eller 20 mg dexamfetaminsulfat.  

Doseringsforslag

Individuel dosering.  

Børn over 6 år og unge under 18 år. Initialt 5 mg 1-2 gange dgl. (fx morgen og middag). Dosis kan øges med 5 mg ugentlig. Højeste daglige dosis er normalt 20 mg dgl. - i særlige tilfælde op til 40 mg dgl. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Ved dosisøgning øges morgendosis normalt først.
 • Dosering sent på dagen kan give søvnproblemer.
 • Optimal dosis er afhængig af den enkeltes følsomhed over for stoffet og ikke alder, vægt eller symptomer.
 • Krydskærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv/kvart tablet indeholder halv/fjerdedel dosis.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling
 • Seponeringssymptomer (fx træthed, abnorme drømme, humørforstyrrelser, søvnløshed, hypersomni, følelsesforfladigelse) kan ses efter kraftig eller langvarig brug.
 • Opmærksomhed på tegn på depression ved seponering - specielt ved misbrug.

Kontraindikationer

 • Symptomatisk kardiovaskulær lidelse.
 • Cerebrovaskulære lidelser.
 • Fremskreden arteriosklerose.
 • Moderat til svær hypertension.
 • Hypertyroidisme.
 • Glaukom.
 • Fæokromocytom.
 • Porfyri.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere.
 • Behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for de sidste 14 dage og reversible MAO-hæmmere inden for det sidste døgn.
 • Tidligere eller nuværende misbrug (personen selv - eller i hustanden).
 • Overfølsomhed for sympatomimetiske aminer.
 • En række psykiatriske lidelser kan forværres: Agitation, psykoser, svær depression, ikke-velkontrolleret type 1 bipolar affektiv sindslidelse, suicidal adfærd, anorexia nervosa, Tourettes syndrom.

Forsigtighedsregler

Bipolar lidelse 

Forsigtighed ved bipolar lidelse - risiko for inducering af blandingstilstand/manisk episode. 

 

Kardiovaskulær risiko 

 • Pludselig død er set ved strukturel hjertesygdom eller andre alvorlige hjertelidelser.
 • Kan potentielt øge puls og blodtryk og bør undgås ved bl.a. kardielle arytmier, hypertension og angina pectoris.
 • Mulig risiko for forlænget QT-interval. Forsigtighed ved eksisterende forlænget QT-interval og risikofaktorer for forlænget QT-interval (fx elektrolytforstyrrelser, bradykardi, strukturel hjertesygdom, behandling med QT-forlængende midler). Se endvidere Antiarytmika.

 

Kramperisiko 

Forsigtighed ved epilepsi, tidligere tilfælde af kramper eller EEG-abnormalitet - krampetærsklen kan nedsættes. 

 

Misbrugsrisiko 

Kan virke euforiserende og give psykisk afhængighed og toleransudvikling hos misbrugere. Opmærksomhed på tegn på misbrug. 

 

Psykoser 

Risiko for forværring ved eksisterende psykoser. 

 

Tics eller Tourettes sygdom 

Forsigtighed ved behandling af patienter, med motoriske tics eller Tourettes sygdom samt ved forekomst af dette i familien. Tilstanden kan forværres. 

 

Monitorering 

 • Før behandlingen:
  • Evaluering af kardiovaskulær status (herunder blodtryk og hjertefrekvens) samt evt. anamnese med pludselig hjertedød/uforklarlig død i nærmeste famille.
  • Registrering af højde og vægt hos børn.
  • Dokumentering af nuværende og tidligere relevant sygdom (fx psykiske lidelser).
 • Under behandlingen:
  • Kardiovaskulær kontrol efter dosisøgning og ellers mindst hvert halve år. Patienten skal søge læge ved kardiovaskulære symptomer (fx palpitationer, dyspnø, anstrengelsesudløste brystsmerter) og undersøges af kardiolog.
  • Hos børn: Registrering af højde, vægt og appetit mindst hvert halve år.
  • Kontrol for nyopståede psykiske symptomer og/eller forværring af evt. eksisterende psykiske symptomer efter dosisøgning og ellers mindst hvert halve år. Behandlingen genovervejes ved aggressivitet samt ved psykotiske eller maniske symptomer.
  • Evt. pausering: Hos børn bør behandlingen vurderes hvert halve år. Evt. pause i behandlingen bør kun planlægges efter nøje overvejelse, da risikoen for recidiv øges. Hos voksne bør fordele og ulemper ved pausering overvejes nøje før en evt. sådan.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Undersøgelser Vægttab
Metabolisme og ernæring Nedsat vægtøgning hos børn** Nedsat appetit
Psykiske forstyrrelser Nervøsitet Søvnløshed
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Arytmier Palpitationer, Takykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter* Kvalme*, Mundtørhed*, Opkastning*
Undersøgelser Blodtryksændringer
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Nervesystemet Dyskinesier, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet, Angst, Depression, Excitation, Hyperaktivitet Irritabilitet
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Angina pectoris
Det endokrine system Væksthæmning**
Øjne Akkommodationsbesvær, Sløret syn
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni
Hjerte Hjertestop
Lever og galdeveje Leverpåvirkning  (herunder coma hepaticum)
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Choreiforme bevægelser, Tourettes syndrom
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Kognitiv dysfunktion, Psykose, Suicidaladfærd Tics
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi, Cerebral vasculitis og/eller okklusion
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Kardiomyopati, Myokardieinfarkt
Mave-tarm-kanalen Iskæmisk colitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hyperpyreksi, Pludselig død
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem)
Metabolisme og ernæring Acidose
Knogler, led, muskler og bindevæv Rhabdomyolyse
Nervesystemet Ataksi, Tremor
Psykiske forstyrrelser Afhængighed af midlet, Humørforstyrrelser, Koncentrationsbesvær, Konfusion
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Det reproduktive system og mammae Impotens Brystsmerter
Hud og subkutane væv Alopeci Fixed drug eruption
Vaskulære sygdomme Apopleksi, Kredsløbskollaps, Raynauds syndrom

* Disse bivirkninger forekommer oftest ved starten af behandlingen og kan lettes ved samtidig fødeindtagelse. 

** Set ved langvarig brug. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Attentin®
 • Samtidig brug af MAO-hæmmere (isocarboxazid, moclobemid, rasagilin, selegilin) samt behandling med irreversible MAO-hæmmere (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage og reversible MAO-hæmmere (moclobemid) inden for det sidste døgn giver risiko for udvikling af hypertensive kriser.
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, serotonerge antidepressiva, tramadol, fentanyl og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor).
 • Samtidig indtag af lægemidler eller føde, der sænker eller øger pH i ventriklen kan henholdsvis hæmme eller øge absorptionen af dexamfetamin.
 • Midler, der forsurer urinen, øger udskillelsen af dexamfetamin, mens midler, der alkaliserer urinen, hæmmer udskillelsen.
 • Disulfiram kan hæmme metabolisme og udskillelse af dexamfetamin.
 • Risiko for pludselig blodtryksstigning ved brug af halogenerede anæstetika - dexamfetamin seponeres på operationsdagen, hvis muligt.
 • Kombination med tricykliske antidepressiva øger risikoen for kardiovaskulære hændelser.
 • Dexamfetamin kan hæmme metaboliseringen af en række midler:
 • Absorptionen af visse antiepileptika (fx phenobarbital, phenytoin, primidon) kan forsinkes.
 • Dopaminerge midler (fx antipsykotika) hæmmer den CNS-stimulerende effekt af dexamfetamin.
 • Risiko for blodtrykstigning ved kombination med vasopressorer.
 • Effekten af antihypertensiva kan nedsættes af dexamfetamin.
 • Den adrenerge virkning af noradrenalin og den analgetiske virkning af morphin kan øges.
 • Adrenoceptor-blokerende midler og dexamfetamin hæmmer hinandens virkning.
 • Alkohol kan forstærke CNS-bivirkningerne og bør undgås under behandlingen.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Et meget stort kombineret amerikansk (langt de fleste data) og nordisk datasæt beskriver > 5.000 gravide eksponeret for amfetamin eller dexamfetamin i 1. trimester. Der er ikke tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser i dette studie.  

I et andet studie fandtes tegn på en mindre øget risiko for præeklampsi - i absolutte tal en øgning fra ca. 3.7 % (ueksponerede) til 5,3 % blandt gravide eksponerede inden for de første 20 uger af graviditeten. I Produktresumeet er også angivet, at der var en øget risiko for preterm fødsel - dette signal var dog kun marginalt og inden for hvad man må betragte som plausibelt forklaret ved residual konfounding.  

Det skønnes, at ekstrapolation fra disse data til at være relevant for dexamfetamin er acceptabel. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4320, 5285

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Doping

Forbudt

Anvendelse af Attentin® medfører diskvalifikation af den sportsudøvende i konkurrencer.  

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Attentin®. Patienten kan opleve kraftigere CNS-bivirkninger.

Alkohol bør undgås ved behandling med Attentin®. Patienten kan opleve kraftigere CNS-bivirkninger. 

Schengen-attest (pillepas)

Schengen attest
Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Blokerer reabsorptionen af dopamin (og i mindre grad noradrenalin) fra synapserne og frigør desuden dopamin og noradrenalin fra vesikler i neuronerne, men har tillige en direkte virkning på dopaminreceptoren. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid 10-11 timer.
 • Udskilles primært gennem nyrerne. Eliminationen er pH-afhængig og øges ved lav pH og hæmmes ved mere basisk urin.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 5 mg, Medice  Krydskærv for nemmere indtagelse
tabletter 5 mg, Medice (2care4)  kærv: ikke oplyst
tabletter 5 mg, Medice (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
tabletter 10 mg, Medice  Krydskærv for nemmere indtagelse
tabletter 10 mg, Medice (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
tabletter 20 mg, Medice  Krydskærv for nemmere indtagelse
tabletter 20 mg, Medice (2care4)  Krydskærv for nemmere indtagelse
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes til: 

 

 • Børn og unge (6-17 år) med svær ADHD eller moderate ADHD-symptomer med betydelig varig funktionsnedsættelse for flere domæner.
 • Voksne med ADHD og betydelig grad af funktionsnedsættelse, hvor:
  • patienten ikke kan behandles tilstrækkeligt med methylphenidat eller
  • patienten har uacceptable bivirkninger af methylphenidat.

Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i relevant speciale, som også har indledt behandlingen. 

 

Bevillingen tidsbegrænses til 6 måneder, hvis effekten ikke er oplyst. Ved eventuel genansøgning om forlængelse af bevillingen, skal effekten af behandlingen oplyses. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(AP4) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 027017
30 stk. (blister)
313,20 10,44 31,32
(AP4) tabletter 5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 431608
30 stk. (blister)
316,20 10,54 31,62
(AP4) tabletter 5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 136603
30 stk. (blister)
306,00 10,20 30,60
(AP4) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 157054
30 stk. (blister)
582,85 19,43 29,14
(AP4) tabletter 10 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 577061
30 stk. (blister)
586,80 19,56 29,34
(AP4) tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 390878
30 stk. (blister)
951,35 31,71 23,78
(AP4) tabletter 20 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 508184
30 stk. (blister)
956,65 31,89 23,92

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  5 mg

Præg:
S
Kærv: Krydskærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,4 x 8,4
tabletter 5 mg
 
 
 

Tabletter  10 mg

Præg:
M
Kærv: Krydskærv for nemmere indtagelse
Farve: Gul
Mål i mm: 8,4 x 8,4
tabletter 10 mg
 
 
 

Tabletter  20 mg

Præg:
L
Kærv: Krydskærv for nemmere indtagelse
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,4 x 8,4
tabletter 20 mg
 
 
 

Tabletter  20 mg  (2care4)

Præg:
L
Kærv: Krydskærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,4 x 8,4
tabletter 20 mg
 
 
 

Referencer

4320. Huybrechts KF, Bröms G, Christensen LB et al. Association Between Methylphenidate and Amphetamine Use in Pregnancy and Risk of Congenital Malformations: A Cohort Study From the International Pregnancy Safety Study Consortium. JAMA Psychiatry. 2018; 75:167-75, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29238795 (Lokaliseret 3. marts 2022)


5285. Jacqueline M Cohen, Sonia Hernández-Díaz, Brian T Bateman et al. Placental Complications Associated With Psychostimulant Use in Pregnancy. Obstet Gynecol. 2017; 130(6):1192-1201, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29112657/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

12.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...