α-blokerende midler (hypertension)

C02CA, G04CA

Revideret: 30.05.2023
Den antihypertensive virkning af doxazosin og terazosin skyldes postsynaptisk α-receptorblokade, hvilket medfører en perifer vasodilatation og blodtryksreduktion som følge af den nedsatte perifere modstand.
Den fulde virkning indtræder først efter nogle ugers behandling. Doxazosin og terazosin påvirker ikke hjertefrekvensen eller nyrefunktionen.

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension. α-blokkere er generelt ikke velegnede til monoterapi, men bør kombineres med diuretika

Præparatvalg

α-blokkere anvendes efterhånden sjældent i hypertensionsbehandlingen, og de er ikke førstevalgspræparater. Kan anvendes som femte præparat og da oftest i form af doxazosin. 

Forsigtighedsregler

Bør anvendes med forsigtighed ved initialdosering. Hvis denne er større end 1 mg terazosin 1 gang daglig, ses hos enkelte patienter inden for 30-90 minutter efter første tabletindtagelse bivirkninger i form af ortostatisk hypotension med svimmelhed, evt. kortvarigt bevidsthedstab. Denne bivirkning ses mindre hyppigt ved anvendelse af depotpræparater. Kan give blæretømningsproblemer. 

 

Vedvarende erektioner og priapisme er blevet rapporteret post marketing. Patienten bør søge læge, hvis en erektion varer længere end 4 timer.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Doxazosin Carduran® Retard
Viatris
depottabletter  4 mg 100 stk. (blister)   6,52 6,52
Doxazosin Doxablox
Parallelimport
depottabletter  4 mg 28 stk. (blister)   3,61 3,61
Doxazosin Doxablox
Parallelimport
depottabletter  4 mg 98 stk. (blister)   6,51 6,51
Doxazosin Doxazosin "Nordic Prime"
Parallelimport
depottabletter  4 mg 28 stk. (blister)   2,51 2,51
Doxazosin Doxazosin "Nordic Prime"
Parallelimport
depottabletter  4 mg 30 stk. (blister)   6,75 6,75
Doxazosin Doxazosin "Nordic Prime"
Parallelimport
depottabletter  4 mg 100 stk. (blister)   2,48 2,48
Doxazosin Doxazosin "Orifarm"
Orifarm Generics
depottabletter  4 mg 98 stk. (blister)   1,50 1,50
Doxazosin Doxazosin "Sandoz"
Sandoz
depottabletter  4 mg 100 stk. (blister)   2,97 2,97
Doxazosin Doxazosin "Stada"
STADA Nordic
depottabletter  4 mg 30 stk. (blister)   2,70 2,70
Doxazosin Doxazosin "Stada"
STADA Nordic
depottabletter  4 mg 100 stk. (blister)   1,53 1,53
Terazosin Hytrin
Parallelimport
Udgået 01.05.2023
tabletter  5 mg 98 stk. (blister)  
Terazosin Sinalfa®
Amdipharm
tabletter  2 mg 28 stk. (blister)   5,74 14,36
Terazosin Sinalfa®
Amdipharm
tabletter  2 mg 98 stk. (blister)   3,70 9,24
Terazosin Sinalfa®
Amdipharm
tabletter  5 mg 98 stk. (blister)   6,45 6,45
 
 
Gå til toppen af siden...