Trimethoprim "Orifarm"

J01EA01
 
 

Anvendelsesområder

 • Urinvejsinfektioner forårsaget af trimethoprimfølsomme bakterier.
 • Kan anvendes til forebyggelse hos patienter med recidiverende eller kroniske urinvejsinfektioner.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 100 mg trimethoprim. 

Doseringsforslag

Alder  

Urinvejsinfektion  

Langtidsbehandling  

Voksne og børn > 12 år 

200 mg 2 gange dgl. 

100 mg dgl. ved sengetid 

Børn 6-12 år 

100 mg 2 gange dgl. 

1-2 mg/kg/døgn ved sengetid 

Børn 3 mdr.- 6 år 

6-8 mg/kg legemsvægt i døgnet 

fordelt på 2-3 doser 

1-2 mg/kg/døgn ved sengetid 

Til mindre børn findes også præparat med oral suspension

 

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand
 • Kan knuses
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad
 • Kan tages sammen med mad for at undgå bivirkninger i mave-tarm-kanalen.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.
  • P-kalium bør kontrolleres jævnligt pga. risiko for hyperkaliæmi.
  • Bemærk: Trimethoprim kan medføre en klar og klinisk betydende stigning i P-kreatinin (og dermed fald i eGFR) uden at det er tegn på nedsat nyrefunktion.

Dosisjustering

 • GFR 15-30 ml/min.
  • Normal dosis i 3 dage, derefter halv dosis.
  • P-kalium bør kontrolleres jævnligt pga. risiko for hyperkaliæmi.
  • Bemærk: Trimethoprim kan medføre en klar og klinisk betydende stigning i P-kreatinin (og dermed fald i eGFR) uden at det er tegn på nedsat nyrefunktion.

   

Kontraindiceret

 • GFR 0-15 ml/min.

  Bemærk: Trimethoprim kan medføre en klar og klinisk betydende stigning i P-kreatinin (og dermed fald i eGFR) uden at det er tegn på nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Børn < 6 uger
 • Trimethoprimallergi
 • Megaloblastær anæmi pga. folsyremangel
 • Vitamin B12-mangel
 • Tidligere eller nuværende bloddyskrasier
 • Samtidig behandling med glibenclamid, glipizid eller methotrexat.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes til børn < 3 mdr. Hvis brug alligevel vurderes nødvendig, monitoreres omhyggeligt og gives folsyretilskud.
 • Ved langtidsbehandling bør blodbilledet kontrolleres.
 • Ved samtidig behandling med kaliumbesparende diuretika bør serum-kalium kontrolleres jævnligt pga. risiko for hyperkaliæmi.
 • Bør ikke anvendes ved porfyri.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Glossitis, Kvalme, Opkastning
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili, Leukopeni
Immunsystemet Urticaria
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Anæmi, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Pseudomembranøs colitis Diarré
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Drug fever
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner, Stevens-Johnsons syndrom
Nervesystemet Aseptisk meningitis
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Meget sjældne (< 0,01 %)
Øjne Uveitis
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi
 • Tilfælde med aseptisk meningitis optræder som regel få timer efter behandlingens begyndelse og viser sig ved kulderystelser og høj feber, nakkestivhed, kvalme, opkastninger og pleocytose i spinalvæsken.
 • Der er både beskrevet tilfælde med overvejende mononukleære celler i spinalvæsken og tilfælde med polymorfnukleære celler i spinalvæsken.
  Patienterne reagerer med samme symptomatologi, hver gang der gives trimethoprim.
 • Calciumfolinatmangel forekommer sjældent og kun efter høj dosering eller lang tids behandling. Den behandles med calciumfolinat. Folsyre er ikke effektivt i disse tilfælde.
 • Patienter, som i forvejen har eller har haft makrocytær anæmi, udvikler særlig let granulocytopeni, trombocytopeni og yderligere anæmi. Hos disse patienter kan forandringerne være irreversible.

Interaktioner

 • Ved samtidig anvendelse af trimethoprim og methotrexat kan virkning og bivirkninger af methotrexat øges. Kombination skal undgås.
 • Trimethoprim formodes at have samme virkning på andre sulfonylurinstoffer som glibenclamid og glipizid, da der formentlig er en klasseeffekt. Kombination med glibenclamid eller glipizid bør derfor undgås.
 • Ved samtidig anvendelse af phenytoin eller warfarin ses øget virkning pga. hæmmet hepatisk metabolisme.
 • Ved samtidig anvendelse af trimethoprim og ciclosporin nedsættes virkningen af ciclosporin pga. øget hepatisk omsætning af ciclosporin.
 • Trimethoprim kan øge virkningen af lamivudin.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af kaliumbesparende diuretika eller ACE-hæmmere pga. risiko for hyperkaliæmi.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Trimethoprim er en folsyreantagonist, hvilket almindeligvis giver grund til forbehold ved graviditet. Der er kohortedata for mange tusinde 1. trimester-eksponerede - oftest i kombination med et sulfonamid. De mest valide af disse data tyder ikke på en overhyppighed af misdannelser, men en kohorte fandt en øget hyppighed af kardiovaskulære hjertemisdannelser. Herudover har to case-control-undersøgelser fundet en sammenhæng mellem eksponering for trimethoprim og læbe-ganespalte, urinvejsdefekter, neuralrørsdefekter og kardiovaskulære misdannelser. Risikoen var mindre ved samtidig folsyretilskud, som derfor bør anvendes, hvis patienten har været i behandling med trimethoprim i 1. trimester. Samtidig bør en misdannelsesscanning overvejes/tilbydes.
Ved urinvejsinfektion i 1. trimester kan i stedet anvendes ampicillin, mecillinam eller sulfamethizol. 

Et dansk studie finder fordoblet risiko for spontanabort ved anvendelse i 1. trimester. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3732, 3733, 3734

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 9 %, hvilket er moderat højt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. Da trimethoprim påvirker folsyremetabolismen, bør amning undgås ved behandlingsvarighed > 7 dage.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Pyrimidinderivat, som hæmmer mikroorganismernes omdannelse af dihydrofolsyre (folsyre) til tetrahydrofolsyre (calciumfolinat).
 • Ved at afbryde calciumfolinatsyntesen hæmmer det mikroorganismernes syntese af purin og dermed af DNA og RNA.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Trimethoprim har stort set samme virkningsspektrum som sulfonamider.
  • Følgende bakterier er sædvanligvis følsomme:
   • Stafylokokker
   • Streptokokker
   • E. coli
   • Klebsiella spp.
   • Enterobacter spp.
   • Proteus spp.
  • Følgende bakterier er resistente:
   • Neisseria spp.
   • Pseudomonas aeruginosa
   • Clostridium spp.
   • Bacteroides spp.

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt og fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 10 timer.
 • Udskilles overvejende uændret gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 100 mg, Parallelimport (Orifarm)  Delekærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

OBS

Kan tages sammen med mad for at undgå bivirkninger i mave-tarm-kanalen.  

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 139582
100 stk.
479,15 4,79 19,17

Substitution

filmovertrukne tabletter 100 mg
Trimopan Orion Pharma, Trimethoprim, filmovertrukne tabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  100 mg  (Orifarm)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

3732. Hansen C, Andrade SE, Freiman H et al. Trimethoprim-sulfonamide use during the first trimester of pregnancy and the risk of congenital anomalies. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2016; 25(2):170-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26599424 (Lokaliseret 22. februar 2022)


3733. Andersen JT, Petersen M, Jimenez-Solem E et al. Trimethoprim use in early pregnancy and the risk of miscarriage: a register-based nationwide cohort study. Epidemiol Infect. 2013; 141(8):1749-55, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23010291 (Lokaliseret 22. februar 2022)


3734. Czelzel AE, Rockenbauer M, Sørensen HT et al. The teratogenic risk of trimethoprim-sulfonamides: a population based case-control study. Reprod Toxicol. 2001; 15(6):637-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11738517 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

02.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...