THC Olie "Stenocare"

N02BG10
 
 

Cannabismellemprodukt, der indgår i forsøgsordningen med medicinsk cannabis, se Lægemiddelstyrelsens vejledning til sundhedsprofessionelle

 

Liste over optagne cannabisprodukter

Anvendelsesområder

Efter Lægemiddelstyrelsens vurdering kan flg. indikationer være relevante at behandle med medicinsk cannabis: 

 • Visse kroniske smertetilstande
 • Multipel sklerose
 • Rygmarvsskade (paraplegi)
 • Kvalme og opkastning efter kemoterapi

Se endvidere Lægemiddelstyrelsens vejledning til læger.  

 

Bemærk: 

 • Pga. manglende viden om langtidseffekter bør medicinsk cannabis ikke anvendes til patienter < 18 år.

Dispenseringsform

Mundhulevæske, opløsning. 1 ml indeholder Cannabis sativa L., flos (cannabisblomst) svarende til 30 mg dronabinol (THC) og højst 0,1 mg cannabidiol (CBD). 

Doseringsforslag

Individuel. 

Startdosis bør være lav og kan øges langsomt. 

 

Bemærk: 

 • Mundhulevæsken anvendes under tungen.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Der er ikke gennemført undersøgelser ved nedsat nyrefunktion. Hos denne patientgruppe kan virkningen forstærkes eller forlænges. Hyppig klinisk evaluering af en læge anbefales. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Skizofreni eller skizofreni i familieanamnesen
 • Andre alvorlige psykotiske tilstande, depression eller tidligere selvmordsforsøg i anamnesen.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes ved alvorlig hjertesygdom pga. risiko for hjerterytmeforstyrrelser, hypertension eller ortostatisk hypotension.
 • Til ældre tilrådes dosistitrering ved behandlingsstart pga. øget risiko for svimmelhed og takykardi.
 • Patienten bør monitoreres tæt i starten af behandlingen. I tilfælde af udtalte psykiske symptomer bør behandlingen seponeres, indtil symptomerne er forsvundet.
 • Kendt pågående eller tidligere alkohol- eller stofmisbrug.
 • Alkohol kan forstærke CNS-påvirkningen.
 • Monitorering af leverparametre ved behandling med CBD-holdige præparater.
 • THC kan medføre afhængighed. Risikoen antages at være højest ved rygning af medicinsk cannabis. Der savnes viden om afhængighedsrisikoen ved oral indtagelse.

Se endvidere Lægemiddelstyrelsens vejledning til læger.  

Bivirkninger

Der foreligger ikke systematiske undersøgelser af arten og hyppigheden af bivirkninger. Oplysningerne stammer i væsentlig grad fra produktinformationen for Marinol og Sativex samt informationsmateriale fra Health Canada og det hollandske Cannabis Bureau: 

 • Ved kortere tids behandling ses hyppigst træthed og svimmelhed.
 • Psykiske symptomer, fx eufori, depression, dissociative forstyrrelser og konfusion, er beskrevet hos 1-10 % under behandling med Sativex.
 • Mere udtalte psykiske symptomer som hallucinationer, sanseforstyrrelser, paranoia, vrangforestillinger og selvmordstanker ses sjældent (0,1-1 %).
 • Neurologiske symptomer, fx amnesi, balanceforstyrrelser med risiko for faldepisoder, nedsat opmærksomhed, dysartri, smagsforstyrrelser, apati, nedsat hukommelse og somnolens. Egentlige synkoper ses sjældent.
 • Der er sparsom viden om sikkerheden ved langvarig behandling med medicinsk cannabis, men en negativ påvirkning af koncentration og indlæringsevne kan ikke udelukkes.

Se endvidere Lægemiddelstyrelsens vejledning til læger

Interaktioner

Anden medicin sammen med THC Olie "Stenocare"
 • Skal anvendes med forsigtighed ved samtidig behandling med hypnotika, sedativa eller andre midler med psykoaktiv virkning (især opioider) pga. risiko for additiv eller synergistisk virkning.
 • Samtidig behandling med CYP3A4-inhibitorer, fx itraconazol, ritonavir og clarithromycin, kan øge koncentrationen af både THC og CBD. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, carbamazepin, phenytoin, phenobarbital og naturlægemidler med perikon, kan nedsætte koncentrationen af både THC og CBD. Kombinationen bør undgås.
 • Der er en teoretisk risiko for flere bivirkninger, når THC gives samtidigt med CYP2C19-inhibitorer, fx amiodaron og fluconazol.

Se endvidere Lægemiddelstyrelsens vejledning til læger

 

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Data hos misbrugere af marihuana er modstridende, men peger dog på mulige risici, specielt lav fødselsvægt og intrauterin væksthæmning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4249, 4250

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Cannabinoider udskilles i betydeligt omfang i modermælken. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler aktuelt læger, der ordinerer behandling med medicinsk cannabis under forsøgsordningen, at udstede lægeligt kørselsforbud i hele behandlingstiden.
Se endvidere Tilsyn med forsøgsordning for medicinsk cannabis, Styrelsen for Patientsikkerhed

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Hvis donor som enkeltstående tilfælde har indtaget en dosis, kan donor tappes efter 1 døgn.

Doping

Restriktioner

Cannabidiol (CBD) er ikke længere forbudt. Produkter, der er udtræk fra cannabisplanten kan dog indeholde forskellige koncentrationer af THC, som stadig er forbudt i konkurencer. Derfor er brugen af ethvert cannabidiol-produkt på udøverens eget ansvar.  

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med THC Olie "Stenocare". Virkningen af både THC Olie "Stenocare" og alkohol forstærkes i kombination.

Alkohol bør undgås ved behandling med THC Olie "Stenocare". Virkningen af både THC Olie "Stenocare" og alkohol forstærkes i kombination. 

Schengen-attest (pillepas)

Schengen attest
Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

 • Inhalation: Maksimal virkning opnås inden for 15 minutter og forsvinder langsomt over 3-4 timer.
 • Oral indtagelse: Virkning opnås efter 30-90 minutter. Maksimal virkning opnås normalt efter 2-3 timer, og virkningen aftager efter 4-8 timer.

Farmakokinetik

 • THC elimineres bifasisk fra plasmahalveringstider på 4-5 timer og 24-36 timer.
 • Udskilles både i urin og fæces.
 • CBD synes at elimineres lidt langsommere end THC.
 • Inhalation administration: Ved inhalation opnås højere koncentrationer i blodet, hurtigere indsættende virkning, men også kortere virkningsvarighed end ved oral indgift.
 • Oral administration: THC absorberes næsten fuldstændigt. THC har høj fedtopløselighed. Både THC og CBD undergår first pass-metabolisme i leveren. Samtidig indtagelse af fedtholdig mad kan øge absorptionen af de aktive stoffer.

 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i original plastflaske for at beskytte mod lys og fugt.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 4 uger.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
C (AP4) mundhulevæske 30+<0,1 mg/ml
THC Olie "Stenocare"
686781
30 ml
2.441,75 81,39

Referencer

4250. Witter FR, Niebyl JR. Marijuana use in pregnancy and pregnancy outcome. Am J Perinatol. 1990; 7:36-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2294909 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4249. Linn S, Schoenbaum SC, Monson RR et al. The association of marijuana use with outcome of pregnancy. Am J Public Health. 1983; 73:1161-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6604464 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

20.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...