Zubsolv

N07BC51
 
 
Partiel opioidagonist (buprenorphin) kombineret med opioidantagonist uden agonistisk opioid virkning (naloxon). Beregnet til behandling af opioidafhængighed.

Anvendelsesområder

Substitutionsbehandling af opioidafhængighed inden for rammerne af medicinsk, social og psykologisk behandling. 

Dispenseringsform

Resoribletter 

1 resoriblet indeholder: 

 • 1,4 mg buprenorphin (som hydrochlorid) og 0,36 mg naloxon (som hydrochloriddihydrat).
 • 2,9 mg buprenorphin (som hydrochlorid) og 0,71 mg naloxon (som hydrochloriddihydrat).
 • 5,7 mg buprenorphin (som hydrochlorid) og 1,4 mg naloxon (som hydrochloriddihydrat).
 • 8,6 mg buprenorphin (som hydrochlorid) og 2,1 mg naloxon (som hydrochloriddihydrat).
 • 11,4 mg buprenorphin (som hydrochlorid) og 2,9 mg naloxon (som hydrochloriddihydrat).

Doseringsforslag

Indtages sublingualt. 

 

Ved oral eller sublingual brug har naloxon ingen betydende effekt og der doseres efter indholdet af buprenorphin. 

 

Initialt 

Behandlingen indledes ved første tegn på abstinenser (ca. 8 timer efter sidste indtag af heroin og 1-2 døgn efter sidste indtag af methadon): 

 • 1. dag: sædvanligvis 2,9 mg stigende med 1,4 mg hver 1.-2. time til ophør af klager over abstinenser. Normal mætningsdosis 5,7-11,4 mg i døgnet, men doser op til den maksimale døgndosis på 17,2 mg kan være nødvendige.
 • 2. dag: Samme dosis som 1. dag, evt. suppleret med 1,4-2,9 mg p.n.
 • 3. og 4. dag: Stabilisering (abstinensfrihed og intet indtag af opioider) på sædvanligvis 5,7-17,2 mg pr. dag (erfaringsmæssigt kan det i særlige tilfælde være nødvendigt at øge dosis op til 22,8 mg i døgnet).

 

Ved tvivl om risiko for udvikling af abstinenssymptomer kan der startes med 1,4 mg.  

 

For patienter i methadonbehandling anbefales det at reducere methadondosis til under 40 mg dgl. før skift til buprenorphin. Behandling med buprenorphin indledes først ved sikre abstinenssymptomer (oftest først 24 timer eller længere efter sidste methadondosis). 


Vedligeholdelsesdosis 

Sædvanligvis 5,7-11,4 mg dgl. Dosisintervallet kan evt. øges til hver 2. dag eller 3 gange ugentligt. Højeste dosis er normalt 17,2 mg pr. dag, men enkelte kan have behov for større doser. 

 

Nedtrapning 

Efter passende stabilisering kan nedtrapning foretages under overvågning med 0,4-1 mg pr. dag. Når dosis er nede på 2,9-5,7 mg pr. dag, vil en nedsættelse af nedtrapningshastighed normalt være nødvendig for at undgå abstinenssymptomer. 

Nedtrapningen vil sædvanligvis strække sig over uger. 

 

Bemærk: 

 • Resoribletterne lægges under tungen. Opløses i munden i løbet af 5-10 minutter.
 • Resoribletterne må ikke synkes hele, knuses eller tygges.
 • Kan tages umiddelbart før eller efter mad eller helt forskudt af mad.
 • Patienter med mundtørhed kan ikke anvende disse.
 • Graden af opioidafhængighed og tidspunkt for sidste opioidindtag bør fastlægges før behandlingen.
 • Sufficient behandling i de første døgn er ofte afgørende for vellykket behandling.
 • Behandlingen bør forestås af læger med særlig kendskab til behandlingen af opioidafhængighed.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn under 15 år.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af ældre over 65 år.
 • Zubsolv adskiller sig mht. biotilgængelighed fra andre buprenorphin/nalaxon resoribletter. Der må derfor påregnes evt. dosisjustering ved præparatskift.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Buprenorphin: Risiko for ophobning af aktive metabolitter. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Ved let til moderat nedsat leverfunktion anbefales regelmæssig monitorering af leverfunktionen samt tegn på toksicitet eller overdosering.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær respirationsinsufficiens
 • Akut alkoholforgiftning eller delirium tremens.

Forsigtighedsregler

 • Hypotension
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Kramper i anamnesen
 • Respirationsinsufficiens
 • Prostatahypertrofi eller forsnævring af urinveje
 • Unge mellem 15 og 18 år pga. sparsom erfaring
 • Ældre og svagelige
 • Hypotyroidisme
 • Binyrebarkinsufficiens
 • Lidelser i galdegangen
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.

Risiko for forlænget QTc-interval (3774) 

Forlænget QTc-interval er forekommet. Bør undgås ved medfødt langt QTc-interval eller anden eksisterende QTc-forlængelse pga. øget risiko for udvikling af torsades de pointes. 

 

Søvnforstyrret vejrtrækning 

Opioider kan øge risikoen for udvikling af central søvnapnø. Risikoøgningen er dosisafhængig. Ved symptomer på central søvnapnø, bør reduktion af den samlede opioiddosis overvejes. 

 

Kontrol af leverfunktion 

Før behandlingen indledes og regelmæssigt under behandlingen, foretages kontrol af leverfunktionen. Ved nedsat leverfunktion, hepatitis B eller C samt ved samtidig behandling med midler, der kan medføre leverpåvirkning, anbefales monitorering af tegn på toksicitet og overdosering.  

 

Referencer: 3774

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Obstipation
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Almindelige (1-10 %)
Øjne Amblyopi, Ændret tåredannelse
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Kraftesløshed, Kuldegysninger, Temperaturstigning, Utilpashed
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Faldtendens
Undersøgelser Vægttab
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Muskelkramper, Rygsmerter, Øget muskeltonus Myalgi
Nervesystemet Migræne, Paræstesier, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression, Nervøsitet, Somnolens, Tankeforstyrrelser
Nyrer og urinveje Unormal urin
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion Brystsmerter, Nedsat libido
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste, Pharyngitis, Rhinitis
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension, Perifere ødemer Vasodilatation
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Lymfadenopati, Trombocytopeni Leukocytose
Hjerte Angina pectoris, Bradykardi, Myokardieinfarkt Palpitationer, Takykardi
Øjne Conjunctivitis Miosis
Mave-tarm-kanalen Misfarvning af tungen, Orale ulcera
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hedeslag, Hypotermi
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hyperlipidæmi, Hypoglykæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artritis, Kramper
Nervesystemet Dyskinesier, Hukommelsesbesvær, Tremor
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Agitation, Apati, Depersonalisering, Eufori, Talebesvær Abnorme drømme
Nyrer og urinveje Albuminuri, Hæmaturi, Urinretention, Urinvejsinfektion, Urolithiasis Dysuri
Det reproduktive system og mammae Amenoré, Metroragi, Vulvovaginitis Ejakulationsforstyrrelser, Menoragi
Luftveje, thorax og mediastinum Astma, Dyspnø Gaben
Hud og subkutane væv Alopeci, Eksfoliativ dermatitis Acne, Hudnoduli, Tør hud
Vaskulære sygdomme Hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Lever og galdeveje Hepatitis, Levercellenekrose Icterus
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Nervesystemet Hepatisk encefalopati
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer
Nyrer og urinveje Hepatorenalt syndrom
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Respirationsdepression
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension, Synkope
Abstinenssymptomer forekommer hyppigt, og en stor del af de beskrevne bivirkninger kan tilskrives abstinens.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Zubsolv, komb.
 • Ketoconazol øger AUC for buprenorphin med 50 % gennem hæmning af CYP3A4. Lignende effekt kan forventes for andre potente CYP3A4-hæmmere. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved samtidig indgift af MAO-hæmmere ses excitation, hyperpyreksi, kramper og hyper- eller hypotension.
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx amfetamin, MAO-hæmmere, SSRI, SNRI, fentanyl, tramadol og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Buprenorphins CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af bl.a. benzodiazepiner, benzodiazepinlignende midler, alkohol, barbitursyrederivater, tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika.
  Der er set dødsfald ved kombination med benzodiazepiner og kombinationen bør undgås ved risiko for misbrug.
  Lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingstid anbefales, hvis samtidig behandling med CNS-deprimerende midler skønnes nødvendig.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data for naloxon, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.  

Se buprenorphin

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Forbudt

Anvendelse af Zubsolv medfører diskvalifikation af den sportsudøvende i konkurrencer.  

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Zubsolv.Patienten kan opleve, at den sløvende virkning af Zubsolv bliver forstærket samt en påvirkning af vejrtrækning og bevidsthed.

Alkohol bør undgås ved behandling med Zubsolv. 

Patienten kan opleve, at den sløvende virkning af Zubsolv bliver forstærket samt en påvirkning af vejrtrækning og bevidsthed. 

Schengen-attest (pillepas)

Schengen attest
Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Buprenorphin 

 • Opioid. Partiel agonist/antagonist til µ- og κ-opioidreceptorer i CNS. Virker som en partiel agonist på µ-receptorerne og som en antagonist på κ-receptorerne.
  Buprenorphin binder med høj affinitet og lang bindingstid til µ-receptorerne, hvilket giver stoffet dets virkning ved behandling af opioidafhængighed og gør det i stand til at fortrænge eller blokere evt. andre µ-agonister, som fx morphin. Da buprenorphin er en partiel agonist, er den opioide effekt samtidig svagere end for de rene agonister (5710).
  Den antagonistiske effekt på κ-receptorerne medfører formentlig reduceret tolerance og en vis antidepressiv virkning (5709).
  Den analgetiske virkning skyldes hovedsageligt den agonistiske effekt på µ-receptorerne, men interaktion med andre receptorer spiller muligvis også en rolle.

Naloxon 

 • Antagonist til µ-opioidreceptorerne. Undergår næsten fuldstændigt first-pass metabolisme og har derfor ingen effekt ved normal indtagelse af præparatet. Ved intravenøs indgift vil naloxon modvirke opioideffekten af buprenorphin og føre til opioidabstinenser ved opioidafhængighed.

 

Referencer: 5710, 5709

Farmakokinetik

Buprenorphin 

 • Pga. udtalt first pass-metabolisme i tyndtarm og lever vil absorption fra mave-tarm-kanalen (forekommer accidentelt ved sublingual indgift) have yderst ringe effekt.
 • Biotilgængeligheden kan variere mellem ca. 30-65 % alt efter formulering.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 timer.
 • Metaboliseres via CYP3A4 til norbuprenorphin som er en svag μ-opioidagonist (det er ukendt om norbuprenorphin bidrager til virkningen).
 • Eliminationen er bi- eller trifasisk med en gennemsnitlig terminal plasmahalveringstid på ca. 32 timer.
 • Udskilles overvejende med galden.

 

Naloxon 

 • Biotilgængelighed ca. 3 %.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
sublinguale resoribletter 1,4+0,36 mg, Accord  Ingen kærv
sublinguale resoribletter 11,4+2,9 mg, Accord  Ingen kærv
sublinguale resoribletter 2,9+0,71 mg, Accord  Ingen kærv
sublinguale resoribletter 5,7+1,4 mg, Accord  Ingen kærv
sublinguale resoribletter 8,6+2,1 mg, Accord  Ingen kærv
Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Må ikke synkes hele.

Lægges under tungen.

Opløses i munden i løbet af 5-10 minutter.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
sublinguale resoribletter 1,4+0,36 mg
Buprenorphin (1,400 mg)
Naloxon (0,360 mg)
Smag
2,9+0,71 mg
Buprenorphin (2,900 mg)
Naloxon (0,710 mg)
Smag
5,7+1,4 mg
Buprenorphin (5,700 mg)
Naloxon (1,400 mg)
Smag
8,6+2,1 mg
Buprenorphin (8,600 mg)
Naloxon (2,100 mg)
Smag
11,4+2,9 mg
Buprenorphin (11,400 mg)
Naloxon (2,900 mg)
Smag
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(AP4) sublinguale resoribletter 1,4+0,36 mg 045456
7 stk. (blister)
109,65 15,66 89,51
(AP4) sublinguale resoribletter 2,9+0,71 mg 463971
7 stk. (blister)
205,00 29,29 80,77
(AP4) sublinguale resoribletter 5,7+1,4 mg 473904
7 stk. (blister)
293,05 41,86 58,75
(AP4) sublinguale resoribletter 8,6+2,1 mg 110754
7 stk. (blister)
453,45 64,78 60,26
(AP4) sublinguale resoribletter 11,4+2,9 mg 543113
7 stk. (blister)
499,75 71,39 50,10
(AP4) sublinguale resoribletter 1,4+0,36 mg 599107
28 stk. (blister)
362,45 12,94 73,97
(AP4) sublinguale resoribletter 2,9+0,71 mg 173475
28 stk. (blister)
545,85 19,49 53,78
(AP4) sublinguale resoribletter 5,7+1,4 mg 138133
28 stk. (blister)
1.039,00 37,11 52,08
(AP4) sublinguale resoribletter 8,6+2,1 mg 534097
28 stk. (blister)
1.630,75 58,24 54,18
(AP4) sublinguale resoribletter 11,4+2,9 mg 550237
28 stk. (blister)
1.793,30 64,05 44,94

Foto og identifikation

Foto

Sublinguale resoribletter  1,4+0,36 mg

Præg:
1.4
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,9 x 7,2
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Sublinguale resoribletter  2,9+0,71 mg

Præg:
2.9
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,7 x 7,3
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Sublinguale resoribletter  5,7+1,4 mg

Præg:
5.7
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Sublinguale resoribletter  8,6+2,1 mg

Præg:
8.6
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 9,5
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Sublinguale resoribletter  11,4+2,9 mg

Præg:
11.4
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 10,3
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

5710. Gudin J, Fudin J. A Narrative Pharmacological Review of Buprenorphine: A Unique Opioid for the Treatment of Chronic Pain. Pain Ther.. 2020; 9(1):41-54, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7203271/ (Lokaliseret 16. juni 2022)


3774. AZCERT (Arizona Center for Education and Research on Therapeutics). CredibleMeds. 2019, https://crediblemeds.org/ (Lokaliseret 24. februar 2022)


5709. Khanna IK, Pillarisetti S. Buprenorphine an attractive opioid with underutilized potential in treatment of chronic pain. J Pain Res.. 2015; 8:859-870, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4675640/ (Lokaliseret 16. juni 2022)

 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...