Glimonor

A10BB12
 
 

Oralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og insulinfølsomhed. Sulfonylurinstof

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Dosisjustering eller seponering ved nedsat nyrefunktion. Læs mere.  

 

Anvendelsesområder

Stabil, ikke-insulinkrævende diabetes mellitus type 2, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med  kostregulering, motion og vægtreduktion. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg (delekærv) eller 4 mg (delekærv) glimepirid. 

Doseringsforslag

 • Individuelt.
 • Initialt 1 mg dgl. stigende med 1 mg hver 1.-2. uge.
 • Optitrér langsomt for at undgå hypoglykæmi.
 • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 1-4 mg dgl. Dagdoser over 4 mg giver sjældent yderligere effekt.
 • Anbefalet maksimal dosis er 6 mg.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne skal tages umiddelbart før eller i forbindelse med dagens første måltid.
 • Tabletterne skal synkes hele eller halve med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan kommes på kold, blød mad.
 • Tabletterne eller knuste tabletter kan opslæmmes i vand.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

GFR 10-50 ml/min:  

 • Initialdosis 1 mg dgl.
 • Optitrér langsomt for at undgå hypoglykæmi.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Type 1-diabetes
 • Ketoacidose
 • Diabetisk koma
 • Kendt overfølsomhed over for andre sulfonylurinstoffer, da krydsallergi er beskrevet
 • Alvorlige infektionssygdomme, traumer og større operationer, hvor orale antidiabetika midlertidigt bør ombyttes med insulin, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i Insulin.

Forsigtighedsregler

 • Efter længere tids faste
 • Glucose-6-fosfat-dehydrogenasemangel.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af dosering i antal tabletter med dosering i mg. Svær hypoglykæmi, der kræver behandling med glucose i.v.
Manglende dosisjustering eller seponering til patienter med nedsat nyrefunktion. Øget bivirkningsrisiko (bl.a. svær hypoglykæmi)
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Undersøgelser Nedsat hæmatokritværdi Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi
Hud og subkutane væv Alopeci
Meget sjældne (< 0,01 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Meteorisme, Opkastning
Lever og galdeveje Hepatitis, Leverinsufficiens
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi
Vaskulære sygdomme Vasculitis
Ikke kendt hyppighed
Øjne Synsforstyrrelser
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Hud og subkutane væv Trombocytopenisk purpura Allergiske hudreaktioner  (fx fotosensibilitet, hudkløe, hududslæt, urticaria)
 • Hypoglykæmi ses ved overdosering, manglende fødeindtagelse eller kumuleret virkning på grund af varierende absorption.
 • Hypoglykæmisk koma med dødelig udgang kan forekomme.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Glimonor
 • Hvis leverens glykogenforråd er nedsat, fx efter længere tids faste, vil non-selektive β-blokkere forstærke den hypoglykæmiske virkning (β1-selektive β-blokkere bør foretrækkes).
 • På grund af interferens med den hepatiske biotransformation af sulfonylurinstoffer (metaboliseres hovedsageligt via CYP2C9) vil følgende lægemiddelstoffer teoretisk forstærke den hypoglykæmiske virkning af sulfonylurinstoffer:
 • Rifampicin øger i varierende grad metabolismen af sulfonylurinstoffer og hæmmer derved deres hypoglykæmiske virkning.
 • Den hypoglykæmiske virkning hæmmes af:
  • loop-diuretika
  • thiaziddiuretika
  • barbiturater
  • glukokortikoider.
 • Glimepirid bør tages mindst 4 timer før colesevelam for at undgå, at colesevelam binder sig til glimepirid og dermed reducerer glimepirids absorption fra mave-tarm-kanalen.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke data for glimepirid, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Glimonor. Blodsukkeret påvirkes, og behovet for Glimonor kan ændres.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Glimonor.  

Blodsukkeret påvirkes, og behovet for Glimonor kan ændres.  

 

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Virker primært ved at stimulere den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 100 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Metaboliseres fuldstændigt i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 5-8 timer.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 2 mg, Parallelimport (Nordic Prime)  Delekærv
tabletter 4 mg, Parallelimport (Nordic Prime)  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages umiddelbart før eller til dagens første måltid.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele eller halve.

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 2 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.)
Glimonor
520729
90 stk. (blister)
302,50 3,36 3,36
(B) tabletter 4 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.)
Glimonor
379708
90 stk. (blister)
414,65 4,61 2,30

Substitution

tabletter 2 mg
Glimepirid "Bluefish" Bluefish, Glimepirid, tabletter 2 mg
Glimepirid "Paranova" (Parallelimport), Glimepirid, tabletter 2 mg
Glimepirid "Sandoz" Sandoz, Glimepirid, tabletter 2 mg
 
tabletter 4 mg
Glimepirid "Bluefish" Bluefish, Glimepirid, tabletter 4 mg
Glimepirid "Paranova" (Parallelimport), Glimepirid, tabletter 4 mg
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  2 mg  (Nordic Prime)

Præg:
G, 2
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 5,1 x 10,1
tabletter 2 mg
 
 
 

Tabletter  4 mg  (Nordic Prime)

Præg:
G, 4
Kærv: Delekærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 5,1 x 10,1
tabletter 4 mg
 
 
 

Referencer

5974. Dansk Nefrologisk Selskab. Diabetisk Nyresygdom ved Type 2 Diabetes.. 2022, https://nephrology.dk/vejledninger/ckd-mbd/kronisk-nyresygdom/diabetisk-nyresygdom-i-t2dm/ (Lokaliseret 23. juni 2023)

 
 

Revisionsdato

06.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...