Furosemid "Nordic Prime"

C03CA01
 
 

Loop-diuretikum (diuretikum med høj maksimal virkning, "high ceiling diuretic"). 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 40 mg furosemid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 20-160 mg dgl. fordelt på 1-3 doser (maksimalt 1.500 mg dgl.).
 • Ved akut og kronisk nyresvigt kan furosemid anvendes i meget store doser - op til 4 g i døgnet - under samtidig intensiv overvågning af den kliniske tilstand og plasmaundersøgelse for elektrolyt- og kreatininkoncentrationer m.m.

Børn 

 • 1-3 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 1-3 doser, dog højst 40 mg i døgnet.
 • Ved meget svær hjerteinsufficiens op til 5 mg/kg legemsvægt i døgnet i kortere tid.

Bemærk 

 • Tabletterne bør indtages på tom mave, dvs. mindst 30 minutter før et måltid eller to timer efter et måltid.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Tabletterne eller knuste tabletter kan opslæmmes i vand.
 • Knuste tabletter kan i nødstilfælde kommes på en skefuld kold, blød mad.
 • Tabletterne kan tygges.

Kontraindikationer

 • Allergi over for loop-diuretika pga. risiko for krydsallergi
 • Hypovolæmi eller dehydrering
 • Alvorlig hypokaliæmi
 • Alvorlig hyponatriæmi
 • Komatøse tilstande i forbindelse med hepatisk encefalopati.

Forsigtighedsregler

 • Latent eller manifest diabetes
 • Porfyri
 • Hypotension
 • Stenoser i koronararterierne eller hjernens forsyningskar
 • Leversygdomme
 • Arthritis urica
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Prostatahyperplasi
 • Urinrørsforsnævring
 • Blæretømningsproblemer
 • Nefrotisk syndrom
 • Præmature spædbørn med respiratorisk distress-syndrom pga. risiko for persisterende ductus arteriosus Botalli
 • Kontrol af nyrefunktion og serum-elektrolytter anbefales.
 • Ved nyreinsufficiens kan højere doser være nødvendige for at opnå den ønskede diurese
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Undersøgelser Elektrolytforstyrrelser, Forhøjet serum-urat Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Dehydrering  (især hos ældre), Hypertriglyceridæmi
Vaskulære sygdomme Hypovolæmi  (især hos ældre)
Almindelige (1-10 %)
Metabolisme og ernæring Anfald af arthritis urica, Hyperlipidæmi, Hypochloridæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi
Nervesystemet Hepatisk encefalopati*
Nyrer og urinveje Polyuri
Vaskulære sygdomme Synkope
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Øre og labyrint Høretab  (almindeligvis reversibelt)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Immunsystemet Urticaria
Metabolisme og ernæring Diabetes, Hyperglykæmi  (efter 2-4 uger), Nedsat glukosetolerans
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Purpura Blærer, Hudkløe
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili, Leukopeni
Hjerte Takykardi
Øjne Gulsyn, Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Diarré, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Nyrer og urinveje Akut nefropati Proteinuri
Vaskulære sygdomme Vasculitis
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi
Øre og labyrint Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Lever og galdeveje Kolestase Icterus
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Metabolisme og ernæring Porfyri
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Arytmier
Mave-tarm-kanalen Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Undersøgelser Forhøjet plasma-carbamid
Metabolisme og ernæring Hypocalcæmi, Hypomagnesiæmi  (oftest efter måneders behandling) Nedsat appetit, Tørst
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Rhabdomyolyse, Systemisk lupus erythematosus  (forværring eller aktivering)
Nervesystemet Bevidsthedstab
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Nyrer og urinveje Pseudo-Bartters Syndrom, Urinretention
Det reproduktive system og mammae Impotens
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension, Kredsløbskollaps, Trombose

* Ved patienter med levercirrose. 

 

Meget almindeligt ses nefrocalcinose ved langvarig behandling af børn født til terminen med hjertefejl. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Furosemid "Nordic Prime"
 • Virkningen af digoxin og ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende midler forstærkes på grund af induceret renalt kaliumtab.
 • Samtidig behandling med ceftazidim medførte forøget AUC for ceftazidim. Ceftazidim bør indtages mindst 2 timer før furosemid.
 • Risiko for hypokaliæmi øges med glukokortikoider på grund af synergistisk virkning på den renale kaliumekskretion. Det samme gælder for thiaziddiuretika.
 • Virkningen af orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer) kan nedsættes.
 • NSAID-behandling fører til hæmmet prostaglandinsynteseaktivitet i nyrerne, hvilket medfører nedsat diuretisk effekt.
 • Kan forstærke den nefro- og ototoksiske effekt af aminoglykosider og cisplatin.
 • Colestyramin og colestipol binder furosemid.
 • Hos ældre med demens er set øget dødelighed ved kombination med risperidon.
 • Furosemid bør om muligt seponeres midlertidigt eller reduceres tre dage, inden behandling med en ACE-hæmmer eller angiotensin II-receptorantagonist begyndes eller dosis forhøjes.
 • Det anbefales at monitorere diuretisk virkning af furosemid ved samtidig behandling med aliskiren, da plasmakoncentration af oralt administreret furosemid kan være nedsat.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 600 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på omkring 5 %. Antallet af for tidligt fødte børn er ligeledes let forhøjet. I hvilket omfang disse observationer skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom, er uklart. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen, og ved anvendelse i 3. trimester kan der forekomme elektrolytforstyrrelser hos den nyfødte. Anvendes kun på særlige indikationer. Specialistopgave. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3878

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Injektion: Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps). 

 

Doping

Forbudt

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende både i og uden for konkurrence.  

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Furosemid "Nordic Prime" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Furosemid "Nordic Prime" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Blokerer Na+/K+/2Cl--cotransportsystemet, som er lokaliseret på den luminale cellemembran i Henles slynges tykke ascenderende ben. Den diuretiske virkning skyldes hæmning af natriumchlorids reabsorption i denne del af Henles slynge. Furosemid har desuden en udtalt direkte vasodilaterende virkning, som indtræder før den diuretiske effekt, hvilket er effektivt i behandlingen af lungeødem. 

 • Tabletter og orale dråber. Virkningen indtræder efter 0,5-1 time og er maksimal efter 1-2 timer. Virkningsvarighed 4-8 timer.
 • Depotkapsler (polydepot) frigiver det aktive stof kontinuerligt. Virkningen indtræder efter ca. 45 minutter (fastende) og efter 2 timer (sammen med føde). Virkningsvarighed 10-12 timer.
 • Injektionsvæske. Virkningen indtræder efter 5 minutter. Virkningsvarighed 2-4 timer.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 0,5-2,0 timer (op til 24 timer ved nyreinsufficiens).
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne ved tubulær sekretion.
 • Oral administration. Biotilgængelighed 50-70 % med betydelig inter- og intraindividuel variation. Samtidig fødeindtagelse nedsætter biotilgængeligheden med 20-30 %.
  Depotkapsler (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 40 mg, Parallelimport (Nordic Prime)  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Bør tages mindst ½ time før eller 2 timer efter et måltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Kan tygges.

Tablet eller knust tablet opslæmmes i vand.

OBS

Knust tablet kan i nødstilfælde gives på en skefuld kold, blød mad. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
tabletter 40 mg  (Nordic Prime)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 40 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.)
Furosemid "Nordic Prime"
149579
50 stk. (blister)
201,05 4,02 4,02

Substitution

tabletter 40 mg
Diural TEVA, Furosemid, tabletter 40 mg
Furix Orifarm Healthcare, Furosemid, tabletter 40 mg
Furosemid "2care4" (Parallelimport), Furosemid, tabletter 40 mg
Furosemid "EQL Pharma" EQL Pharma, Furosemid, tabletter 40 mg
Furosemid "HEXAL" HEXAL, Furosemid, tabletter 40 mg
Furosemid "Medical Valley" Medical Valley, Furosemid, tabletter 40 mg
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  40 mg  (Nordic Prime)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 40 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

08.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...