Ritonavir Mylan

J05AE03
 
 

Antiviralt middel. Hæmmer det HIV-specifikke enzym HIV-protease. 

Anvendelsesområder

 • Anvendes i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til HIV-1-inficerede voksne med fremskreden eller progredierende immundefektsygdom.
 • Anvendes udelukkende som den boostende komponent i proteasehæmmerbehandling.
 • Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV.

 

Ritonavir bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg ritonavir. 

Doseringsforslag

Som led i boostning af andre proteasehæmmere 

 • Voksne. 100 mg 1-2 gange dgl.
 • Børn (≥ 2 år) og unge. Der henvises til produktresuméet for dosisanbefalinger

 

Bemærk

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne må ikke knuses.
 • Tabletterne tages med mad.

 

Ved anden brug 

Se produktresumé.  

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion


Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig behandling med (der henvises til produktresumeet for komplet liste): 

 • alfuzosin
 • amiodaron
 • astemizol
 • avanafil
 • bepridil
 • cisaprid
 • clozapin
 • colchicin
 • diazepam
 • dronedaron
 • encainid
 • estazolam
 • flecanid
 • fusidinsyre
 • lomitapid
 • lovastatin
 • lurasidon
 • kinidin
 • midazolam
 • naturlægemidler med perikon
 • neratinib
 • quetiapin
 • pethidin
 • pimozid
 • piroxicam
 • propoxyphen
 • ranozalin
 • rifabutin
 • sekalealkaloider
 • sildenafil
 • simvastatin
 • terfenadin
 • trazolam
 • vardenafil
 • venetoclax.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed på grund af manglende erfaring ved nedsat leverfunktion.
 • Patienter med hæmofili bør gøres opmærksom på muligheden for øget blødningstendens.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Kraftesløshed
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Rygsmerter
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste, Pharyngitis
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Flushing
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning, Pancreatitis, Stomatitis Flatulens, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Kuldefornemmelse
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Angioødem Urticaria
Undersøgelser Forhøjet serum-urat Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet plasma-amylase, Forhøjet plasma-kreatinkinase, Nedsat hæmoglobin, Vægttab
Metabolisme og ernæring Dehydrering, Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi, Hypokaliæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper Myalgi
Nervesystemet Hyperæstesi
Psykiske forstyrrelser Angst, Anorexia nervosa, Konfusion, Somnolens Søvnløshed
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning, Stærk vandladningstrang
Det reproduktive system og mammae Menoragi
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Acne, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension, Perifere ødemer, Synkope Vasodilatation
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Myokardieinfarkt
Metabolisme og ernæring Diabetes
Knogler, led, muskler og bindevæv Myopati, Myositis, Rhabdomyolyse
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Ikke kendt hyppighed
Nyrer og urinveje Nyresten

Vedr. metaboliske bivirkninger under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.  

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ritonavir Mylan
 • Ritonavir kan øge plasmakoncentrationen af neratinib med risiko for alvorlige og livstruende reaktioner, herunder levertoksicitet. Kombination er kontraindiceret.
 • Ritonavir er en kraftig hæmmer af CYP3A4 og CYP2D6 i in vitro og in vivo-undersøgelser. Teoretisk er der mulighed for gensidig kompetitiv hæmning mellem ritonavir og de lægemidler, som omsættes af disse enzymer, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig brug af glecaprevir/pibrentasvir og ritonavir anbefales ikke, da koncentration af ritonavir eller glecaprevir/pibrentasvir herved kan øges.
 • Indtil videre foreligger der dog kun sparsomme kliniske interaktionsstudier, men det er vist, at samtidig indgift af ritonavir og rifabutin øger koncentrationen af rifabutin samt øger antallet af rifabutinbivirkninger.
 • Samtidig behandling med ergotamin øger risikoen for vasopastiske bivirkninger.
 • Ritonavir giver alvorlige interaktioner med orale kontraceptiva. Derfor bør der anvendes en alternativ, effektiv og sikker kontraceptionsmetode under behandling (ved indgift af ritonavir sammen med antikonceptionsmidler, som indeholder estradiol nedsættes virkningen og den intrauterine blødninsprofil ændres).

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

For ritonavir er der data for ca. 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • HIV-proteasehæmmer.
 • Hæmningen af HIV-protease medfører, at spaltningen af det virale precursor-polyprotein forebygges, og der dannes umodne ikke-infektiøse viruspartikler.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2D6 til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3-5 timer.
 • Ca. 3¨% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 100 mg, Viatris  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages med mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Kan synkes hele.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg 141756
30 stk. (Orifarm)
392,40 13,08 156,96

Substitution

filmovertrukne tabletter 100 mg
Norvir AbbVie, Ritonavir, filmovertrukne tabletter 100 mg
Ritonavir "Accord" Accord, Ritonavir, filmovertrukne tabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
M163
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 10,2 x 19,1
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

4375. Gandhi RT, Bedimo R, Hoy JF et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2022 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2023; 329-(1):63-84, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33052386/ (Lokaliseret 24. juli 2023)


4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2023, http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 24. juli 2023)

 
 

Revisionsdato

02.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...