Ritonavir "Accord"

J05AE03
 
 

Antiviralt middel. Hæmmer det HIV-specifikke enzym HIV-protease. 

Anvendelsesområder

 • Anvendes i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til HIV-1-inficerede voksne med fremskreden eller progredierende immundefektsygdom.
 • Anvendes udelukkende som den boostende komponent i proteasehæmmerbehandling.
 • Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV.

 

Ritonavir bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg ritonavir. 

Doseringsforslag

 • Som led i boostning af andre proteasehæmmere
  • Voksne. 100 mg 1-2 gange dgl.
 • Ved anden brug

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion


Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig brug af neratinib. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed på grund af manglende erfaring ved nedsat leverfunktion.
 • Patienter med hæmofili bør gøres opmærksom på muligheden for øget blødningstendens.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Nervesystemet Paræstesier Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Dyspepsi, Flatulens, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter, Svimmelhed Feber
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Angioødem Urticaria
Undersøgelser Forhøjet serum-urat Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet plasma-amylase, Forhøjet plasma-kreatinkinase
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Hyperæstesi
Psykiske forstyrrelser Angst, Somnolens Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme Hoste, Pharyngitis
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Vasodilatation
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Lever og galdeveje Hepatitis
Metabolisme og ernæring Dehydrering, Diabetes
Knogler, led, muskler og bindevæv Myositis, Rhabdomyolyse
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Ikke kendt hyppighed
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt
Vaskulære sygdomme Synkope

Vedr. metaboliske bivirkninger under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.  

Interaktioner

 • Ritonavir kan øge plasmakoncentrationen af neratinib med risiko for alvorlige og livstruende reaktioner, herunder levertoksicitet. Kombination er kontraindiceret.
 • Ritonavir er en kraftig hæmmer af CYP3A4 og CYP2D6 i in vitro-undersøgelser. Teoretisk er der mulighed for gensidig kompetitiv hæmning mellem ritonavir og de lægemidler, som omsættes af disse enzymer, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig brug af glecaprevir/pibrentasvir og ritonavir anbefales ikke, da koncentration af ritonavir eller glecaprevir/pibrentasvir herved kan øges.
 • Indtil videre foreligger der dog kun sparsomme kliniske interaktionsstudier, men det er vist, at samtidig indgift af ritonavir og rifabutin øger koncentrationen af rifabutin samt øger antallet af rifabutinbivirkninger.
 • Samtidig behandling med ergotamin øger risikoen for vasopastiske bivirkninger.
 • Ritonavir giver alvorlige interaktioner med orale kontraceptiva. Derfor bør der anvendes en alternativ, effektiv og sikker kontraceptionsmetode under behandling. Ritonavir nedsætter også virkningen markant af levonorgestrol. Ved behov for postcoital kontraception i op til 4 uger efter indtagelse af ritonavir bør derfor anvendes et ikke-hormonalt nødpræventionsmiddel, dvs. en kobberspiral.
 • Naturlægemidler: Der er risiko for interaktioner, hvis ritonavir tages med hvidløg.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

For ritonavir er der data for ca. 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • HIV-proteasehæmmer.
 • Hæmningen af HIV-protease medfører, at spaltningen af det virale precursor-polyprotein forebygges, og der dannes umodne ikke-infektiøse viruspartikler.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2D6 til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3-5 timer.
 • Ca. 3¨% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 438146
30 stk.
393,80 13,13 157,52

Substitution

filmovertrukne tabletter 100 mg
Norvir AbbVie, Ritonavir, filmovertrukne tabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
R9, H
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,1 x 17,1
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4375. Saag MS, Gandhi RT, Hoy JF et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2018; 324(16):1651-69, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33052386/ (Lokaliseret 3. marts 2022)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2021; , http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

17.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...