Marevan

B01AA03
 
 

Coumarinderivat. Indirekte virkende antikoagulans. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Overvåg og reagér på INR. Vær opmærksom på pausering, bridging og reordination perioperativt. Læs mere 

 

Anvendelsesområder

Forebyggelse og behandling af dyb tromboflebit og tromboemboliske komplikationer. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2,5 mg warfarin (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt. Initialt 5 mg 1 x dgl. i 4 dage. På 5. dagen måles INR.
 • Vedligeholdelsesdosis 2,5-10 mg 1 x dgl.
 • Ved tidligere behandling indledes med dobbelt dosis af tidligere vedligeholdelsesdosis i 2 dage, dernæst tidligere dosis i 2 dage, og på 5. dagen måles INR.

 

Børn 

 • Der er begrænset data om dosering af warfarin til børn.
 • Normal leverfunktion: Initialt 0,2 mg/kg 1 x dgl.
 • Nedsat leverfunktion: Initialt 0,1 mg/kg 1 x dgl.
 • Specialistbehandling.

 

Bemærk: 

 • Den samlede daglige dosis skal tages på én gang og på samme tidspunkt hver dag.
 • Krydskærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv/kvart tablet indeholder halv/fjerdedel dosis.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Tæt monitorering ved nedsat nyrefunktion pga. øget blødningsrisiko. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Forhøjet blødningstendens, fx hæmoragisk diatese, øsophagus varicer, arteriel aneurisme, spinal punktur, mavesår, alvorlige sår (inkl. operationssår), cerebrovaskulære lidelser, bakteriel endocarditis og malign hypertension.
 • Nylig intrakraniel, gastro-intestinal eller anden alvorlig blødning
 • Perikardiel effusion
 • Ukontrolleret hypertension
 • Samtidig indtagelse af naturlægemidler indeholdende perikon.

Forsigtighedsregler

 • Kirurgiske indgreb, fx leverbiopsi, tandlægeoperationer; INR skal tilpasses i forhold til proceduren.
 • Faktorer, som kan påvirke den antikoagulerende effekt, fx hyper- /hypotyroidisme, opkastninger, diarré, hjerteinsufficiens med leverstase, diætændringer, ændringer i rygevaner.
 • Ældre bør monitoreres for blødningskomplikationer, da de har forhøjet risiko for bivirkninger af warfarinbehandling.
 • Tæt monitorering ved svær hypertension.
 • Langsom start, evt. uden 'loading dosis', ved mangel på protein C og S.
 • Patienter med genetisk anormale enzymtyper.
 • Patientcompliance skal altid sikres.
 • Se i øvrigt Vitamin K-antagonister.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Manglende INR-kontrol
Fortsættelse af initialdosering på grund af manglende INR-kontrol. Risiko for alvorlig blødning.
Mangelfuld skriftlig information til patienten om dosis og INR-kontrol. Indlæggelse.
Manglende kontrol af INR ved tilføjelse af nyt lægemiddel. INR skal kontrolleres inden supplerende behandling initieres, og det anbefales at INR igen måles 2-3 dage efter opstart af det nye regime. Blødning.
Manglende monitorering og/eller aktion på høj INR. Risiko for alvorlig blødning. Akut indlæggelse på grund af blødning fra tarm.
Forkert dosering (dgl./ugtl., mg/ml, dobbelt)
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Død.
Forveksling af dosering i antal tabletter med dosering i mg. Risiko for alvorlig blødning. Risiko for tromboser.
Ukorrekt behandling (ifm.operation, pausering)
Fortsættelse af ordination uafhængigt af journalnotat og pausering i EPJ. Blodtransfusion.
Manglende ordination af anden antitrombotisk behandling under pausering (bridging) af vanlig AK-behandling hos patienter i høj tromboserisiko. Lungeemboli. Forbigående neurologiske udfaldssymptomer (nedsat hørelse, apraksi m.m.). Hjertestop. Død.
Manglende reordination/-administration/monitorering efter warfarinpause. Lungeemboli. Trombedannelse.
Tidsbegrænset behandling med warfarin re-evalueres ikke efter 6 måneder, og recept fornys uden monitorering af behandlingen. Indlæggelse. Subdural hæmoragi.
Forvekslinger (fx styrker, dosis, enheder, præparat)
Patient i AK-behandling pauseres præoperativt. Opstartes igen i for høj dosis - beregnet ud fra Marevan og ikke Marcoumar. Forhøjet INR og blødning fra operationssted.
Visuel forveksling af Marevan og digoxin 62,5 mikrogram. Indlæggelse med blodigt opkast.
Warfarin "Orion" må ikke erstatte Marevan. Præparaterne er ikke substituerbare. Skift fra Marevan til Warfarin "Orion" har medført drastisk stigning i INR på 8,8. Indlæggelse.
Interaktioner
Overset interaktion med azoler (inkl. mundhulegel). Indlæggelse for justering af INR-værdi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Blødningstendens.
Almindelige (1-10%) Hypersensitivitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Vasculitis.
Alopeci, Hudnekrose.
Meget sjældne (< 0,01%) Melæna.
Emboli.
Ikke kendt Kalcifylaksi.

Sjældent er set blåfarvning af tæerne (Purple Toe Syndrom). 

Interaktioner

 • Warfarin har et smalt terapeutisk indeks, og en lang række lægemidler, naturlægemidler, kosttilskud og vitaminer interagerer med warfarin.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med trombocythæmmende midler pga. øget risiko for blødningskomplikationer.
 • Yderste forsigtighed ved samtidig behandling med dicloxacillin, rifampicin og svampemidler af typen azol-derivater.
 • Ved lokalbehandling med azoler (fx miconazol mundhulegel) bør INR kontrolleres pga. risiko for øget blødningstendens.
 • Ved samtidig behandling med lægemidler, hvor interaktionsforholdene ikke er kendte, bør INR kontrolleres hyppigt for at sikre, at patienten forbliver i terapeutisk niveau.

 

Lægemidler, der nedsætter eller kan nedsætte effekten af warfarin (nedsætter INR): 

Aprepitant, azathioprin, bosentan, carbamazepin, colestyramin, cyclophosphamid, dicloxacillin, flucloxacillin, indinavir, nelfinavir, phenobarbital, primidon, ribavirin, rifampicin, ritonavir, sulfasalazin, østrogener og vitamin C i store doser. Naturlægemidler med perikon er kontraindiceret. 

 

Lægemidler, der øger eller kan øge effekten af warfarin (øger INR): 

Acetylsalicylsyre (højdosis), amiodaron, amoxicillin, apixaban, argatroban, atovaquon, azithromycin, capecitabin, celecoxib, chloralhydrat, chloramphenicol, ciprofloxacin, citalopram, clarithromycin, clavulansyre, dabigatranetexilat, disulfiram, dronedaron, duloxetin, eptifibatid, entacapon, erlotinib, erythromycin, escitalopram, etoposid, fenylbutazon, fluconazol, fluoruracil, fluoxetin, fluvoxamin, gemcitabin, gemfibrozil, gestagener (højdosis), glucosamin, glukokortikoider (højdosis), grapefrugt, heparin, ifosfamid, imatinib, isoniazid ≥ 600 mg dgl., itraconazol, ketoconazol, leflunomid, levofloxacin, levothyroxin, lornoxicam, metronidazol, miconazol, moxifloxacin, NSAID, orlistat, paracetamol ≥ 2 g dgl., paroxetin, pentoxifyllin, phenylbutazon, phenytoin, piroxicam, proguanil, propafenon, propranolol, rivaroxaban, ropinirol, saquinavir, sertralin, statiner (langvarig beh.), sulfamethizol, sulfamethoxazol/trimethoprim, tamoxifen, tegafur, tibolon, tirofiban, tramadol, trastuzumab, valproat, vitamin E i store doser og voriconazol. 

 

Induktorer af CYP2C9 eller CYP3A4 kan nedsætte den antikoagulerende virkning, mens hæmmere af CYP2C9 og CYP3A4 eller konkurrerende substrater for disse isoenzymer kan forstærke den antikoagulerende virkning. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

 

Se endvidere interaktionsafsnittet i Vitamin K-antagonister

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 700 eksponerede. Warfarin-embryopati-syndromet består af et kompleks af ansigts- og skeletforandringer - typisk er midtfacial hypoplasi, oftest i form af hypoplastisk næse. De perifere skeletforandringer er typisk kalcifikation omkring epifyserne. Risikoen for denne embryopati synes meget tæt relateret til eksponering i 6.-9. graviditetsuge. Blindhed og mental retardering er også beskrevet. Hyppigheden af intrauterin fosterdød, spontan abort og for tidlig fødsel synes også øget. Sammenlagt synes risikoen for uønsket fosterpåvirkning at være øget til ca. 20% ved eksposition i 1. trimester. AK-behandling af gravide er en specialistopgave. Se endvidere Vitamin K-antagonister

Referencer: 4414, 4411, 4415, 4410, 4412, 4413

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Mængden af warfarin i modermælken er ca. 25 mikrogram pr. liter. Der er ikke beskrevet påvirkning af koagulationstatus eller kliniske blødningstegn hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Vitamin K-antagonist. Hæmmer leverens syntese af biologisk aktive koagulationsfaktorer.
 • Effekten af en enkelt dosis begynder efter 1-3 døgn og er maksimal efter 5-7 døgn.
 • Virkningen ophører 4-5 døgn efter seponeringen.

 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt.
 • En stor del biotransformeres i leveren til aktive (lavpotente) og inaktive metabolitter, som udskilles gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstid 20-60 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 409632
100 stk
140,05 4,20
(B) tabletter 2,5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 569433
100 stk.
139,80 4,19

Foto og identifikation

Tabletter  2,5 mg  (krydskærv for nemmere indtagelse)

Præg:
Intet præg
Kærv: Krydskærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 2,5 mg (krydskærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Referencer

4410 Sillesen M, Hjortdal V, Vejlstrup N et al Pregnancy with prosthetic heart valves - 30 years' nationwide experience in Denmark Eur J Cardiothorac Surg 2011 40(2) 448-54 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21277217


4411 Cotrufo M, De Feo M, De Santo LS et al Risk of warfarin during pregnancy with mechanical valve prostheses Obstet Gynecol 2002 99(1) 35-40 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11777507


4412 Vitale N, De Feo M, De Santo LS et al Dose-dependent fetal complications of warfarin in pregnant women with mechanical heart valves J Am Coll Cardiol 1999 33(6) 1637-41 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10334435


4413 Dhillon SK, Edwards J, Wilkie J et al High-Versus Low-Dose Warfarin-Related Teratogenicity: A Case Report and Systematic Review J Obstet Gynaecol Can 2018 40(10) 1348-57 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30390948


4414 Hall JG, Pauli RM, Wilson KM Maternal and fetal sequelae of anticoagulation during pregnancy Am J Med 1980 68(1) 122-40 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6985765


4415 Iturbe-Alessio I, Fonseca MC, Mutchinik O et al Risks of anticoagulant therapy in pregnant women with artificial heart valves N Engl J Med 1986 315(22) 1390-3 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3773964

 
 

Revisionsdato

2018-12-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...