Warfarinnatrium "2care4"

B01AA03
 
 

Coumarinderivat. Indirekte virkende antikoagulans. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Overvåg og reagér på INR. Vær opmærksom på pausering, bridging og reordination perioperativt. Læs mere 

 

Anvendelsesområder

Forebyggelse og behandling af dyb tromboflebit og tromboemboliske komplikationer. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2,5 mg warfarin (natrium). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt. Initialt 5 mg 1 x dgl. i 4 dage. På 5. dagen måles INR.
 • Vedligeholdelsesdosis 2,5 - 10 mg 1 x dgl.
 • Ved tidligere behandling indledes med dobbelt dosis af tidligere vedligeholdelsesdosis i 2 dage, dernæst tidligere dosis i 2 dage, og på 5. dagen måles INR.

 

Børn 

 • Der er begrænset data om dosering af warfarin til børn.
 • Normal leverfunktion: Initialt 0,2 mg/kg 1 x dgl.
 • Nedsat leverfunktion: Initialt 0,1 mg/kg 1 x dgl.
 • Specialistbehandling.

 

Bemærk: 

 • Den samlede daglige dosis skal tages på én gang og på samme tidspunkt hver dag.
 • Tabletterne kan opslæmmes i vand.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan kommes på kold, blød mad.

 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Tæt monitorering ved nedsat nyrefunktion pga. øget blødningsrisiko. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Absolutte:
  • Patologisk blødningstendens
  • Nylig intrakraniel, gastro-intestinal eller anden alvorlig blødning
  • Perikardiel effusion
  • Ukontrolleret hypertension
 • Relative:
  • Øsophagus varicer
  • Cerebrovaskulære lidelser
  • Bakteriel endocarditis
 • Samtidig indtagelse af naturlægemidler indeholdende perikon.

Forsigtighedsregler

 • Kirurgiske indgreb, fx leverbiopsi, tandlægeoperationer; INR skal tilpasses i forhold til proceduren.
 • Faktorer, som kan påvirke den antikoagulerende effekt, fx hyper- /hypotyroidisme, opkastninger, diarré, hjerteinsufficiens med leverstase, diætændringer, ændringer i rygevaner.
 • Ældre bør monitoreres for blødningskomplikationer pga. forhøjet risiko for bivirkninger.
 • Tæt monitorering ved svær hypertension.
 • Tæt monitorering, herunder evaluering af nyrefunktionen, anbefales ved supraterapeutisk INR og hæmaturi pga. risiko for antikoagulansrelateret nefropati.
 • Langsom start, evt. uden 'loading dosis', ved mangel på protein C og S.
 • Patienter med visse mutationer i genet for VKORC1 eller CYP2C9 har øget følsomhed og bør holdes på reduceret vedligeholdelsesdosis.
 • Patientcompliance skal altid sikres.
 • Se i øvrigt Vitamin K-antagonister.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Manglende INR-kontrol
Fortsættelse af initialdosering på grund af manglende INR-kontrol. Risiko for alvorlig blødning.
Mangelfuld skriftlig information til patienten om dosis og INR-kontrol. Indlæggelse.
Manglende kontrol af INR ved tilføjelse af nyt lægemiddel. INR skal kontrolleres inden supplerende behandling initieres, og det anbefales at INR igen måles 2-3 dage efter opstart af det nye regime. Blødning.
Manglende monitorering og/eller aktion på høj INR. Risiko for alvorlig blødning. Akut indlæggelse på grund af blødning fra tarm.
Forkert dosering (dgl./ugtl., mg/ml, dobbelt)
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Død.
Forveksling af dosering i antal tabletter med dosering i mg. Risiko for alvorlig blødning. Risiko for tromboser.
Ukorrekt behandling (ifm.operation, pausering)
Manglende ordination af anden antitrombotisk behandling under pausering (bridging) af vanlig AK-behandling hos patienter i høj tromboserisiko. Lungeemboli. Forbigående neurologiske udfaldssymptomer (nedsat hørelse, apraksi m.m.). Hjertestop. Død.
Manglende reordination/-administration/monitorering efter warfarinpause. Lungeemboli. Trombedannelse.
Tidsbegrænset behandling med warfarin re-evalueres ikke efter 6 måneder, og recept fornys uden monitorering af behandlingen. Indlæggelse. Subdural hæmoragi.
Interaktioner
Overset interaktion med azoler (inkl. mundhulegel). Indlæggelse for justering af INR-værdi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Blødningstendens
Almindelige (1-10 %)
Immunsystemet Hypersensitivitet
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Sjældne (0,01-0,1 %)
Lever og galdeveje Icterus
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Hud og subkutane væv Alopeci, Hudnekrose Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Vasculitis
Meget sjældne (< 0,01 %)
Mave-tarm-kanalen Melæna
Vaskulære sygdomme Emboli
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Metabolisme og ernæring Kalcifylaksi
Nyrer og urinveje Antikoagulansrelateret nefropati
Hud og subkutane væv Purpura

En almindelig bivirkning er øget følsomhed for warfarin efter langvarig behandling.  

Sjældent er set blåfarvning af tæerne (Purple Toe Syndrom). 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Warfarinnatrium "2care4"
 • Warfarin har et smalt terapeutisk indeks og udtalt levermetabolisme, og en lang række lægemidler, naturlægemidler, kosttilskud og vitaminer interagerer med warfarin.
 • Samtidig indtagelse af NSAID bør så vidt muligt undgås. Er kombinationen nødvendig, bør forebyggende behandling med syrepumpehæmmer iværksættes, og INR bør monitoreres ved indledning og ophør af kombinationen.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med trombocythæmmende midler pga. øget risiko for blødningskomplikationer.
 • Yderste forsigtighed ved samtidig behandling med dicloxacillin, rifampicin og svampemidler af typen azol-derivater.
 • Ved lokalbehandling med azoler (fx miconazol mundhulegel) bør INR kontrolleres pga. risiko for øget blødningstendens.
 • Ved samtidig behandling med lægemidler, hvor interaktionsforholdene ikke er kendte, bør INR kontrolleres hyppigt for at sikre, at patienten forbliver i terapeutisk niveau.

 

Induktorer af CYP2C9 eller CYP3A4 kan nedsætte den antikoagulerende virkning (fald i INR), mens hæmmere af CYP2C9 og CYP3A4 eller samtidig behandling med flere konkurrerende substrater for disse isoenzymer kan forstærke den antikoagulerende virkning (stigning i INR).  

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

 

Lægemidler, der kan nedsætte effekten af warfarin (nedsætter INR): 

 • Antibiotika: dicloxacillin, flucloxacillin, rifampicin
 • Antiepileptika: carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, primidon
 • Antivirale midler: nevirapin, ritonavir.

Desuden: 

 • aprepitant
 • ascorbinsyre (Vit. C) i store doser
 • azathioprin
 • bosentan
 • colestyramin
 • cyclophosphamid
 • sulfasalazin
 • naturlægemidler med perikon er kontraindiceret.

 

Lægemidler, der potentielt øger eller kan øge effekten af warfarin (øger INR): 

 • Antiarytmika: amiodaron, dronedaron, propafenon
 • Antiepileptika: phenytoin, valproat
 • Antineoplastiske midler: capecitabin, etoposid, erlotinib, fluoruracil, gemcitabin, ifosfamid, imatinib, tamoxifen, tegafur, trastuzumab
 • Antiparkinson: entacapon, ropinirol
 • Azoler: econazol, fluconazol, itraconazol, ketoconazol, metronidazol, miconazol, voriconazol
 • DOAK: apixaban, dabigatranetexilat, edoxaban, rivaroxaban
 • Fluorquinoloner: ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin
 • Makrolider: azithromycin, clarithromycin, erythromycin
 • Malariamidler: atovaquon, proguanil
 • NSAID: celecoxib, dexibuprofen, diclofenac, etodolac, fenylbutazon, flurbiprofen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam, nabumeton, naproxen, piroxicam, tenoxicam, tiaprofensyre, tolfenamsyre
 • Penicilliner: amoxicillin (+clavulansyre), ampicillin
 • Statiner (i høje doser): fluvastatin, rosuvastatin, simvastatin
 • Sulfonamider: sulfamethizol, sulfamethoxazol med trimethoprim.

Desuden: 

 • acetylsalicylsyre i analgetiske doser
 • disulfiram
 • gemfibrozil
 • glucosamin
 • isoniazid
 • leflunomid
 • levothyroxin
 • orlistat
 • paracetamol > 2 g dgl. i flere dage
 • pentoxifyllin
 • prednisolon, prednison (i høje doser)
 • tibolon
 • tocopherol (Vit. E) (i store doser)
 • tramadol.

 

Lægemidler, der med nogen eller ingen påvirkning af INR potentielt øger den antitrombotiske effekt af warfarin, men samtidig øger risikoen for blødning (farmakodynamiske interaktioner): 

Antikoagulantia: 

 • Antitrombinpotenserende midler
  • Ufraktioneret og lavmolekylært heparin, fondaparinux
 • Direkte trombinhæmmere
  • Argatroban, bivalirudin, dabigatranetexilat
 • Direkte faktor Xa-hæmmere
  • Apixaban, edoxaban, rivaroxaban

Fibrinolytika: 

 • Alteplase, tenecteplase

Lægemidler med trombocytfunktionshæmmende virkning: 

 • Antidepressiva
  • Citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin
 • Adenylcyclasestimulatorer
  • Epoprostenol, iloprost
 • ADP-receptorhæmmere
  • Clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, cangrelor
 • COX-1-hæmmere
  • NSAID: dexibuprofen, diclofenac, fenylbutazon, flurbiprofen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam, nabumeton, naproxen, piroxicam, tenoxicam, tiaprofensyre, tolfenamsyre
  • Acetylsalicylsyre (blødningsrisiko afhænger af dosis)
 • RGD-mimetika
  • Eptifibatid.

 

Se endvidere interaktionsafsnittet i Vitamin K-antagonister

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 700 eksponerede. Warfarin-embryopati-syndromet består af et kompleks af ansigts- og skeletforandringer - typisk er midtfacial hypoplasi, oftest i form af hypoplastisk næse. De perifere skeletforandringer er typisk kalcifikation omkring epifyserne. Risikoen for denne embryopati synes meget tæt relateret til eksponering i 6.-9. graviditetsuge. Blindhed og mental retardering er også beskrevet. Hyppigheden af intrauterin fosterdød, spontan abort og for tidlig fødsel synes også øget. Sammenlagt synes risikoen for uønsket fosterpåvirkning at være øget til ca. 20 % ved eksposition i 1. trimester. AK-behandling af gravide er en specialistopgave. Se endvidere Vitamin K-antagonister

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Warfarin synes kun i meget beskedent omfang at blive udskilt i brystmælk. I et studie af 13 kvinder, behandlet med doser på 2-12 mg dagligt, var warfarinkoncentrationen i brystmælk under kvantiteringsgrænsen.  

Der er ikke beskrevet påvirkning af koagulationsstatus eller kliniske blødningstegn hos 15 ammede børn i litteraturen. 

Referencer: 5746, 5745

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Warfarinnatrium "2care4". Ændring af alkoholvaner kan påvirke den antikoagulerende effekt af Warfarinnatrium "2care4".

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Warfarinnatrium "2care4".  

Ændring af alkoholvaner kan påvirke den antikoagulerende effekt af Warfarinnatrium "2care4". 

Farmakodynamik

 • Vitamin K-antagonist. Hæmmer leverens syntese af biologisk aktive koagulationsfaktorer.
 • Effekten af en enkelt dosis begynder efter 1-3 døgn og er maksimal efter 5-7 døgn.
 • Virkningen ophører 4-5 døgn efter seponeringen.

 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt.
 • En stor del biotransformeres i leveren til aktive (lavpotente) og inaktive metabolitter, som udskilles gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstid 20-60 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 2,5 mg, Parallelimport (2care4)  Krydskærv for nemmere indtagelse
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 2,5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.)
Warfarinnatrium "2care4"
584923
100 stk.
138,45 1,38 4,15

Substitution

tabletter 2,5 mg
Marevan Orifarm Healthcare, Warfarin, tabletter 2,5 mg
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  2,5 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Krydskærv for nemmere indtagelse
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 2,5 mg
 
 
 

Referencer

4413. Dhillon SK, Edwards J, Wilkie J et al. High-Versus Low-Dose Warfarin-Related Teratogenicity: A Case Report and Systematic Review. J Obstet Gynaecol Can. 2018; 40(10):1348-57, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30390948 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4410. Sillesen M, Hjortdal V, Vejlstrup N et al. Pregnancy with prosthetic heart valves - 30 years' nationwide experience in Denmark. Eur J Cardiothorac Surg. 2011; 40(2):448-54, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21277217 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4411. Cotrufo M, De Feo M, De Santo LS et al. Risk of warfarin during pregnancy with mechanical valve prostheses. Obstet Gynecol. 2002; 99(1):35-40, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11777507 (Lokaliseret 3. marts 2022)


5746. Clark SL, Porter TF, West FG. Coumarin derivatives and breast-feeding. Obstet Gynecol. 2000; 95(6):938-40, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10831996/ (Lokaliseret 26. oktober 2023)


4412. Vitale N, De Feo M, De Santo LS et al. Dose-dependent fetal complications of warfarin in pregnant women with mechanical heart valves. J Am Coll Cardiol. 1999; 33(6):1637-41, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10334435 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4415. Iturbe-Alessio I, Fonseca MC, Mutchinik O et al. Risks of anticoagulant therapy in pregnant women with artificial heart valves. N Engl J Med. 1986; 315(22):1390-3, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3773964 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4414. Hall JG, Pauli RM, Wilson KM. Maternal and fetal sequelae of anticoagulation during pregnancy. Am J Med. 1980; 68(1):122-40, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6985765 (Lokaliseret 3. marts 2022)


5745. Orme ML, Lewis PJ1, Swiet M de et al. May mothers given warfarin breast-feed their infants?. Br Med J. 1977; 18;1 (6076):1564-5, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/871666/ (Lokaliseret 26. oktober 2023)

 
 

Revisionsdato

28.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...
 

Vil du vide mere?

 

 

Se, hvad du skal være særlig opmærksom på, når du håndterer blodfortyndende medicin. Filmen er fra kampagnen STOP TÆNK TJEK