Cozaar® Comp.

Cozaar Comp. Forte
C09DA01
 
 

Antihypertensivum. Kombination af losartan, en angiotensin II-receptorantagonist, og hydrochlorthiazid, et diuretikum af  thiazidgruppen

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension hos patienter, der ikke kan behandles sufficient med monoterapi. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 50 mg losartankalium og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Cozaar® Comp. Forte, tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 100 mg losartankalium og 25 mg hydrochlorthiazid.

Doseringsforslag

Voksne 

 • 50 mg losartan/12,5 mg hydrochlorthiazid om morgenen.
 • Dosis kan øges til 100 mg losartan/12,5 mg hydrochlorthiazid eller 100 mg losartan/25 mg hydrochlorthiazid 1 gang dgl.


Bemærk 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosis af losartan bør evt. nedsættes ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.

Se endvidere

Kontraindikationer

Losartan 

 • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).


Hydrochlorthiazid 

Forsigtighedsregler

Losartan 

 • Angioødem i anamnesen
 • Nyrearteriestenose
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Alvorlig koronar eller cerebral arteriosklerose.
 • Arthritis urica.
 • Regelmæssig kontrol af elektrolytbalancen tilrådes.
 • Diabetes, da hydrochlorthiazid kan øge fasteblodsukker og nedsætte glucosetolerancen.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhed for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Sulfonamid-afledte lægemidler som thiazider kan forårsage en idiosynkratisk reaktion, der medfører choroidal effusion med synsfeltsdefekt, forbigående myopi og akut snævervinklet glaukom. Primær behandling er øjeblikkelig seponering. Omgående medicinsk eller kirurgisk behandling bør overvejes, hvis det intraokulære tryk forbliver ukontrolleret, da ubehandlet akut snævervinklet glaukom kan føre til permanent synstab.
 • Der er observeret øget risiko for non-melanom hudkræft ved langvarig brug af hydrochlorthiazid, muligvis pga. dets fotosensibiliserende virkning. Se Thiazider.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Undersøgelser Nedsat hæmoglobin
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi, Hypoglykæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste, Nasal tilstopning, Sinuitis
Vaskulære sygdomme Ansigtsrødme
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Anæmi, Hæmolyse, Leukopeni, Trombocytopeni
Hjerte Angina pectoris, Arytmier, AV-blok  (grad II), Myokardieinfarkt Palpitationer, Takykardi
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Conjunctivitis, Gulsyn, Sløret syn, Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis Flatulens, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Sialoadenitis  (HCT)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Lever og galdeveje Icterus
Immunsystemet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i nedre luftveje
Undersøgelser Forhøjet serum-urat, Glucosuri  (HCT) Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Anfald af arthritis urica, Hyperglykæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Artritis, Muskelsvaghed
Nervesystemet Hukommelsesbesvær, Migræne, Paræstesier, Perifer neuropati, Tremor
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression, Konfusion, Nervøsitet, Somnolens, Spisevægring Abnorme drømme, Søvnforstyrrelser
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion Hyppig vandladning
Det reproduktive system og mammae Impotens Nedsat libido
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Lungeødem Epistaxis, Halsirritation, Pharyngitis, Rhinitis
Hud og subkutane væv Alopeci, Dermatitis, Erytem, Fotosensibilitet, Purpura, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Hudkløe, Hududslæt, Tør hud, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde, Hypotension, Ortostatisk hypotension, Synkope, Vasculitis, Ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet ALAT
Meget sjældne (< 0,01 %)
Undersøgelser Forhøjet bilirubin
Luftveje, thorax og mediastinum Akut respiratorisk distress syndrom  (HCT)
Ikke kendt hyppighed
Øjne Choroideal effusion, Myopi  (akut), Snævervinklet glaukom  (akut)
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Knogler, led, muskler og bindevæv Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion, Rhabdomyolyse
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Non-melanom hudcancer

Interaktioner

Anden medicin sammen med Cozaar® Comp., komb.

Losartan 

 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium, kan forårsage hyperkaliæmi.
 • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithiumniveau anbefales.
 • NSAID kan svække den antihypertensive effekt.
 • Grapefrugt juice hæmmer CYP450 enzymer og kan reducere koncentration af den aktive metabolit af losartan.
 • Rifampicin (og formodentlig også rifabutin) nedsætter AUC for losartan. Dosisjustering kan være nødvendigt.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Samtidig indgift af colestyramin/colestipol nedsætter absorptionen af thiazider.
 • Samtidig indgift af lithium kan øge serum-lithium pga. øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli, og monitorering anbefales.
 • Virkningen af hjerteglykosider kan forstærkes ved samtidig indgift af thiazider på grund af thiazidinduceret renalt kaliumtab.
 • Risikoen for hyponatriæmi øges ved samtidig behandling med SSRI´er eller carbamazepin.
 • Ved samtidig behandling med sotalol, kan thiazidinduceret hypokaliæmi øge risikoen for sotalolinduceret arytmi (synkope, forlænget QT).
 • Kombination af kaliumtabende diuretika og NSAID kan føre til let blodtrykstigning pga. NSAID´s antidiuretiske effekt.
 • På grund af nedsat udskillelse, kan serumcalcium niveauet være øget. Der anbefales monitorering af calciumniveauet før opstart af behandling med calcium tilskud, med henblik på at justere calcium dosis.

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: 

 • Losartan
  Der er meget sparsomme data for angiotensin II-antagonister med lidt over 300 gravide eksponeret i 1. trimester af graviditeten. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester.
  Der er ikke specifikke data for losartan, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.
 • Hydrochlorthiazid
  For hydrochlorthiazid er der data for ca. 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko.
  For thiazider som gruppe er der data for mere end 2.000 eksponerede, heraf 1.000 i 1. trimester, med en let øget overhyppighed af misdannelser; i hvilket omfang disse observationer skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom er uklart. Elektrolytforstyrrelser, hypoglykæmi, trombocytopeni og hyperbilirubinæmi hos den nyfødte har været meddelt. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen.

Se endvidere Hypertension hos gravide

 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4029, 4030, 4329, 4332

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Forbudt

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende både i og uden for konkurrence.  

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Cozaar® Comp. påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Cozaar® Comp. påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Losartan 

 • Blokerer angiotensin-II-type 1-receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere.
 • Maksimal virkning indtræder efter 5-6 timer.
 • Virkningsvarighed mindst 24 timer.

Hydrochlorthiazid 

 • Thiazider hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand. Natriuresen medfører en sekundær udskillelse af kalium og hydrogencarbonat. Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen. Ved fortsat behandling skyldes blodtryksænkningen hovedsagelig et fald i den totale perifere vaskulære resistens.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.

 

Farmakokinetik

Losartan 

 • Biotilgængelighed ca. 33 % pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Ca. 14 % metaboliseres i leveren via CYP3A4 til den aktive metabolit.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time (losartan) og 3-4 timer (aktiv metabolit).
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer (losartan) og 6-9 timer (aktiv metabolit).
 • 3-8 % udskilles gennem nyrerne i form af losartan eller aktiv metabolit.

Hydrochlorthiazid 

 • Biotilgængelighed ca. 70 %.
 • Plasmahalveringstid 9-13 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 100+25 mg, Organon Denmark  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg, Organon Denmark  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele.

Tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg (kan dosisdisp.)
Cozaar Comp.
416446
98 stk. (blister)
823,90 8,41
(B) filmovertrukne tabletter 100+25 mg  (forte)  (kan dosisdisp.)
Cozaar Comp. Forte
003023
98 stk. (blister)
1.288,60 13,15

Substitution

filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg
Ancozan Comp Sandoz, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg
Losarstad Comp STADA Nordic, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg Genordn. B
Losartan/HCltiazid Medical Val Medical Valley, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg
Losartanka./HClthiazid "Krka" KRKA, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg Genordn. B
Losartanka./HClthiazid "Teva" TEVA, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg
Myrlosar Comp Aristo Pharma Nordic, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg
Primotan (Parallelimport), Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg Genordn. B
 
filmovertrukne tabletter 100+25 mg
Ancozan Comp Sandoz, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100+25 mg
Losarstad Comp STADA Nordic, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100+25 mg Genordn. B
Losartan/HCltiazid Medical Val Medical Valley, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100+25 mg
Losartanka./HCl thiazid "Teva" TEVA, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100+25 mg
Losartanka./HClthiazid "Krka" KRKA, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100+25 mg Genordn. B
Myrlosar Comp Aristo Pharma Nordic, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100+25 mg
Primotan (Parallelimport), Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100+25 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  50+12,5 mg

Præg:
717
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6,1 x 11,2
filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100+25 mg  (forte)

Præg:
747
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8,9 x 15,7
filmovertrukne tabletter 100+25 mg (forte)
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4332. Shimada C, Akaishi R, Cho K et al. Outcomes of 83 fetuses exposed to angiotensin receptor blockers during the second or third trimesters: a literature review. Hypertens Res. 2015; 38(5):308-13, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25693853 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4329. Walfisch A, Al-maawali A, Moretti ME et al. Teratogenicity of angiotensin converting enzyme inhibitors or receptor blockers. J Obstet Gynaecol. 2011; 31(6):465-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21823839 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4029. Rodriguez SU, Leikin SL, Hiller MC. Neonatal thombocytopenia assiciated with ante-partum administration of thiazide drugs. N Engl J Med. 1964; 270:881-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14110034 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4030. Cuadros A, Tatum HJ. The prophylactic and therapeutic use of bendroflumethiazide in pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 1964; 89:891-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14207556 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

16.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...