Ancozan Comp

Udgået: 13.12.2021
C09DA01
 
 

Antihypertensivum. Kombination af losartan, en angiotensin II-receptorantagonist, og hydrochlorthiazid, et diuretikum af  thiazidgruppen

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension hos patienter, der ikke kan behandles sufficient med monoterapi. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 50 mg losartankalium og 12,5 mg hydrochlorthiazid
 • 100 mg losartankalium og 12,5 mg hydrochlorthiazid
 • 100 mg losartankalium og 25 mg hydrochlorthiazid.

Doseringsforslag

Voksne 

 • 50 mg losartan/12,5 mg hydrochlorthiazid om morgenen.
 • Dosis kan øges til 100 mg losartan/12,5 mg hydrochlorthiazid eller 100 mg losartan/25 mg hydrochlorthiazid 1 gang dgl.


Bemærk 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. thiazid. Thiazider har kun fuld effekt, når nyrefunktionen er normal eller kun lettere nedsat. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosis af losartan bør evt. nedsættes ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.

Se endvidere

Kontraindikationer

Losartan 

 • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).


Hydrochlorthiazid 

Forsigtighedsregler

Losartan 

 • Nyrearteriestenose
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.
 • Ved tidligere angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere bør behandling med angiotensin II-antagonister begrænses til situationen, hvor andre grupper af antihypertensiva er forsøgt, eller hvor valget af angiotensin II-antagonister skønnes optimalt. Patienten bør informeres grundigt om overvejelserne bag valget.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Alvorlig koronar eller cerebral arteriosklerose.
 • Arthritis urica.
 • Regelmæssig kontrol af elektrolytbalancen tilrådes.
 • Diabetes, da hydrochlorthiazid kan øge fasteblodsukker og nedsætte glukosetolerancen.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhed for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Sulfonamid-afledte lægemidler som thiazider kan forårsage en idiosynkratisk reaktion, der medfører choroidal effusion med synsfeltsdefekt, forbigående myopi og akut snævervinklet glaukom. Primær behandling er øjeblikkelig seponering. Omgående medicinsk eller kirurgisk behandling bør overvejes, hvis det intraokulære tryk forbliver ukontrolleret, da ubehandlet akut snævervinklet glaukom kan føre til permanent synstab.
 • Der er observeret øget risiko for non-melanom hudkræft ved langvarig brug af hydrochlorthiazid, muligvis pga. dets fotosensibiliserende virkning. Se Thiazider.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Infektion i øvre luftveje.
Hyperkaliæmi, Hypoglykæmi.
Muskelkramper, Myalgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt.
Brystsmerter.
Hoste, Nasal tilstopning, Sinuitis.
Ansigtsrødme.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Agranulocytose, Anæmi, Hæmolyse, Leukopeni, Trombocytopeni.
Angina pectoris, Arytmier, AV-blok  (grad II), Myokardieinfarkt.
Tinnitus.
Conjunctivitis, Sløret syn, Synsforstyrrelser.
Pancreatitis.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Forhøjet serum-urat.
Hyperglykæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Anfald af arthritis urica, Artralgi, Artritis, Muskelsvaghed.
Hukommelsesbesvær, Migræne, Paræstesier, Perifer neuropati, Tremor.
Angst, Depression, Konfusion, Nervøsitet, Somnolens.
Urinvejsinfektion.
Impotens.
Dyspnø, Lungeødem.
Alopeci, Dermatitis, Erytem, Fotosensibilitet, Purpura.
Cerebrovaskulære tilfælde, Hypotension, Ortostatisk hypotension, Synkope, Vasculitis, Ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hepatitis.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt hyppighed Choroideal effusion, Myopi  (akut), Snævervinklet glaukom  (akut).
Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion, Rhabdomyolyse.
Non-melanom hudcancer.

Interaktioner

Losartan 

 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium, kan forårsage hyperkaliæmi.
 • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithiumniveau anbefales.
 • NSAID kan svække den antihypertensive effekt.
 • Rifampicin (og formodentlig også rifabutin) nedsætter AUC for losartan. Dosisjustering kan være nødvendigt.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Samtidig indgift af colestyramin/colestipol nedsætter absorptionen af thiazider.
 • Samtidig indgift af lithium kan øge serum-lithium pga. øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli, og monitorering anbefales.
 • Virkningen af hjerteglykosider kan forstærkes ved samtidig indgift af thiazider på grund af thiazidinduceret renalt kaliumtab.
 • Risikoen for hyponatriæmi øges ved samtidig behandling med SSRI´er eller carbamazepin.
 • Ved samtidig behandling med sotalol, kan thiazidinduceret hypokaliæmi øge risikoen for sotalolinduceret arytmi (synkope, forlænget QT).
 • Kombination af kaliumtabende diuretika og NSAID kan føre til let blodtrykstigning pga. NSAID´s antidiuretiske effekt.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: 

 • Losartan
  Der er meget sparsomme data for angiotensin II-antagonister med lidt over 300 gravide eksponeret i 1. trimester af graviditeten. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester.
  Der er ikke specifikke data for losartan, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.
 • Hydrochlorthiazid
  For hydrochlorthiazid er der data for ca. 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko.
  For thiazider som gruppe er der data for mere end 2.000 eksponerede, heraf 1.000 i 1. trimester, med en let øget overhyppighed af misdannelser; i hvilket omfang disse observationer skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom er uklart. Elektrolytforstyrrelser, hypoglykæmi, trombocytopeni og hyperbilirubinæmi hos den nyfødte har været meddelt. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen.

Se endvidere Hypertension hos gravide

 

Referencer: 3711, 4029, 4030, 4329, 4332

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Losartan 

 • Blokerer angiotensin-II-type 1-receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere.
 • Maksimal virkning indtræder efter 5-6 timer.
 • Virkningsvarighed mindst 24 timer.

Hydrochlorthiazid 

 • Thiazider hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand. Natriuresen medfører en sekundær udskillelse af kalium og hydrogencarbonat. Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen. Ved fortsat behandling skyldes blodtryksænkningen hovedsagelig et fald i den totale perifere vaskulære resistens.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.

 

Farmakokinetik

Losartan 

 • Biotilgængelighed ca. 33 % pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Ca. 14 % metaboliseres i leveren via CYP3A4 til den aktive metabolit.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time (losartan) og 3-4 timer (aktiv metabolit).
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer (losartan) og 6-9 timer (aktiv metabolit).
 • 3-8 % udskilles gennem nyrerne i form af losartan eller aktiv metabolit.

Hydrochlorthiazid 

 • Biotilgængelighed ca. 70 %.
 • Plasmahalveringstid 9-13 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hydrochlorthiazidfilmovertrukne tabletter  50+12,5 mgfilmovertrukne tabletter  100+25 mgfilmovertrukne tabletter  100+12,5 mg
Losartanfilmovertrukne tabletter  50+12,5 mgfilmovertrukne tabletter  100+25 mgfilmovertrukne tabletter  100+12,5 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg, filmovertrukne tabletter 100+25 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg, filmovertrukne tabletter 100+25 mg, filmovertrukne tabletter 100+12,5 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg, filmovertrukne tabletter 100+25 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 100+25 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg (kan dosisdisp.) 463500
100 stk.
Udgået 13-12-2021
(B) filmovertrukne tabletter 100+25 mg (kan dosisdisp.) 502802
100 stk.
Udgået 13-12-2021
(B) filmovertrukne tabletter 100+12,5 mg (kan dosisdisp.) 512521
100 stk.
Udgået 15-11-2021

Substitution

filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg
Cozaar Comp. Organon Denmark, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg
Losarstad Comp STADA Nordic, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg Genordn. B
Losartan/HCltiazid Medical Val Medical Valley, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg
Losartanka./HClthiazid "Krka" KRKA, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg Genordn. B
 
filmovertrukne tabletter 100+25 mg
Cozaar Comp. Forte Organon Denmark, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100+25 mg
Losarstad Comp STADA Nordic, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100+25 mg Genordn. B
Losartan/HCltiazid Medical Val Medical Valley, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100+25 mg
Losartanka./HClthiazid "Krka" KRKA, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100+25 mg Genordn. B
 
filmovertrukne tabletter 100+12,5 mg
Hypernix Comp (Parallelimport), Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100+12,5 mg Genordn. B
Losarnor (Parallelimport), Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100+12,5 mg Genordn. B
Losartanka./h.thiazid Paranova (Parallelimport), Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100+12,5 mg
Losartanka./HClthiazid "Krka" KRKA, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100+12,5 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50+12,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100+12,5 mg

Præg:
12,5, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,1 x 10,1
filmovertrukne tabletter 100+12,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100+25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 10 x 10
filmovertrukne tabletter 100+25 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


4332. Shimada C, Akaishi R, Cho K et al. Outcomes of 83 fetuses exposed to angiotensin receptor blockers during the second or third trimesters: a literature review. Hypertens Res. 2015; 38(5):308-13, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25693853 (Lokaliseret 15. februar 2019)


4329. Walfisch A, Al-maawali A, Moretti ME et al. Teratogenicity of angiotensin converting enzyme inhibitors or receptor blockers. J Obstet Gynaecol. 2011; 31(6):465-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21823839 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4029. Rodriguez SU, Leikin SL, Hiller MC. Neonatal thombocytopenia assiciated with ante-partum administration of thiazide drugs. N Engl J Med. 1964; 270:881-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14110034 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4030. Cuadros A, Tatum HJ. The prophylactic and therapeutic use of bendroflumethiazide in pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 1964; 89:891-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14207556 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

06.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...