Zyprexa®

Zyprexa Velotab
N05AH03
 
 

2. generationsantipsykotikum med nogen sedativ effekt. Dibenzodiazepinderivat. Se desuden tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika.  

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg eller 10 mg olanzapin.
Zyprexa® Velotab, smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg olanzapin.
Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 10 mg olanzapin. 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

Oralt 

 • Skizofreni. Initialt. 5-10 mg 1 gang dgl., fortrinsvis ved sengetid. Især ældre og unge med debuterende psykoser bør begynde med 5 mg dgl. Vedligeholdelsesdosis. Almindeligvis 5-20 mg dgl. Det kan dog, i særlige tilfælde, være nødvendigt - og forsvarligt - at øge døgndosis op til højst 40 mg i døgnet (4725).
 • Mani. Initialt som monoterapi 15 mg en gang dgl. Dosis kan øges afhængig af effekt og bivirkninger til 40 mg i døgnet (4724) (4725). Behandlingen kan kombineres med lithium og/eller valproat.
 • Forebyggende mod bipolar episode. Initialt 10 mg 1 x dgl. Ved forebyggende behandling i forlængelse af olanzapin-behandling af en manisk episode fortsættes med samme dosis.
 • Bemærk:
  • Seponering bør ske gradvis.
  • Smeltetabletterne lægges oven på tungen eller opslæmmes i væske.
  • Lavere initialdosis kan overvejes til ældre.

 

Parenteralt 

 • Initaildosis almindeligvis en injektion på 5-10 mg i.m. Ældre 2,5-5 mg i.m.
 • Dosis kan gentages efter 2 timer og evt. igen 4 timer efter 2. injektion.
 • Der bør højst gives 3 injektioner og samlet op til 20 mg i døgnet. Sikkerheden ved doser over 30 mg i døgnet er ikke undersøgt.
 • Der bør skiftes til oral behandling, så snart det er klinisk muligt. Manglende erfaring med parenteral behandling ud over 3 dage.
 • Samtidig brug af parenterale benzodiazepiner skal undgås (mulig risiko for respirationsdepression). Skønnes behandling med benzodiazepin nødvendig, skal der gå mindst 1 time efter injektion af olanzapin.

 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. manglende erfaring.

 

Referencer: 4725, 4724

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Voksne. Lavere initialdosis (5 mg) kan overvejes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Let nedsat leverfunktion. Lav initialdosis (5 mg) bør overvejes.
 • Moderat til stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh B-C). Lavere Initialdosis (5 mg) og forsigtighed ved dosisøgning.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Smeltetabletterne indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Denne dispenseringsform må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Patienter med risiko for snævervinklet glaukom.

Forsigtighedsregler

 • QT-forlængelse er forekommet. Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
 • På grund af risiko for svær hyperglykæmi bør patienten løbende vurderes. Det gælder især patienter med diabetes, prædiabetes eller diabetesdisposition. Faste-glucose og triglycerider bør bestemmes regelmæssigt i blodprøver.
 • Pga. risiko for vægtøgning bør BMI og taljeomfang måles og følges. Se endvidere Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser fra Sundhedsstyrelsen (2867).
 • Forsigtighed ved Parkinsons sygdom, tidligere krampeanfald eller nedsat krampetærskel og ved lavt leukocyt- og/eller neutrofiltal.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.
 • Desuden generel forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.

Risiko for antikolinerg belastning 

Olanzapin er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Referencer: 2867

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Hyperprolaktinæmi.
Vægtøgning.
Døsighed.
Ortostatisk hypotension.
Almindelige (1-10 %) Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni.
Antikolinerge symptomer*, Kraftesløshed, Svimmelhed, Temperaturstigning, Træthed.
Forhøjede levertransaminaser**, Forhøjet plasma-kreatinkinase, Forhøjet serum-urat, Glucosuri.
Hyperglykæmi, Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi, Øget appetit.
Artralgi.
Akatisi, Dyskinesier, Parkinsonisme.
Erektil dysfunktion, Nedsat libido.
Hududslæt.
Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Bradykardi.
Allergiske reaktioner.
Forlænget QT-interval***.
Diabetes****, Forværring af diabetes****.
Kramper*****.
Dystoni, Hukommelsesbesvær, Tardive dyskinesier.
Dysartri, Stammen.
Inkontinens, Urinretention.
Amenoré, Gynækomasti, Vandladningsbesvær.
Alopeci, Fotosensibilitet.
Tromboemboli.
Sjældne (0,01-0,1 %) Trombocytopeni.
Ventrikelflimren, Ventrikulær takykardi.
Pancreatitis.
Hypotermi, Malignt neuroleptikasyndrom, Pludselig død.
Hepatitis.
Rhabdomyolyse.
Priapisme.
Ikke kendt hyppighed DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.

* Omfatter bl.a. obstipation og mundtørhed og er normalt forbigående. 

** Ses normalt kun i starten af behandlingen. 

*** QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

**** Diabetes eller forværring af eksisterende diabetes med udvikling af ketoacidose og coma diabetikum er forekommet.  

***** I de fleste tilfælde har der været andre risikofaktorer for kramper. 

 

 • Ved behandling med antispykotika kan ses malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger), der kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • I sjældne tilfælde kan langtidsbehandling fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.
 • Ved injektionsbehandling er smerter ved indstiksstedet set som en almindelig bivirkning.

Interaktioner

 • Carbamazepin og rygning kan øge metaboliseringen af olanzapin gennem induktion af CYP1A2. Fluvoxamin øger plasmakoncentrationen af olanzapin via hæmning af CYP1A2.
 • Både tricykliske antidepressiva og flere antipsykotika metaboliseres via CYP2D6 (se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet). Ved samtidig behandling anbefales det generelt at justere dosis af begge lægemidler efter plasmakoncentrationerne.
 • Forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.
 • Valproat kan nedsætte plasmakoncentrationen af olanzapin med op til 32 %.
 • Ved parenteral administration skal samtidig brug af parenterale benzodiazepiner undgås (mulig risiko for respirationsdepression).

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se desuden Antiarytmika

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: 

Der er data for omkring 2.500 1. trimester-eksponerede graviditeter, uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

Se Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Neonatale irritabile seponeringssymptomer (agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser) forekommer. Frekvensen og alvorligheden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende. 

Referencer: 2869, 3228, 3231, 3837

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Olanzapin binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages, at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Olanzapin er et 2. generationsantipsykotikum med lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til 1. generations midler. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 5-8 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2 og CYP2D6 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 30 timer.
 • Steady state efter ca. 1 uge.
 • Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde 25-150 nanomol/l.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

 • Pulver til injektionsvæske.Beregnet til injektion efter opløsning i 2,1 ml sterilt vand. pH efter opløsning ca. 5,6.
 • Holdbarhed: Brugsfærdig opløsning er holdbar i 1 time ved højst 25º.

Indholdsstoffer

Olanzapinovertrukne tabletter  2,5 mgovertrukne tabletter  5 mgovertrukne tabletter  7,5 mgovertrukne tabletter  10 mgsmeltetabletter  5 mgsmeltetabletter  10 mgsmeltetabletter  15 mgsmeltetabletter  20 mgpulver til injektionsvæske, opl.  10 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : overtrukne tabletter 2,5 mg, overtrukne tabletter 5 mg, overtrukne tabletter 7,5 mg, overtrukne tabletter 10 mg
Titandioxid (E171) : overtrukne tabletter 2,5 mg, overtrukne tabletter 5 mg, overtrukne tabletter 7,5 mg, overtrukne tabletter 10 mg
Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : smeltetabletter 5 mg, smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg, smeltetabletter 20 mg
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : smeltetabletter 5 mg, smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg, smeltetabletter 20 mg
Andre:
Aspartam : smeltetabletter 5 mg, smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg, smeltetabletter 20 mg
Lactose : overtrukne tabletter 2,5 mg, overtrukne tabletter 5 mg, overtrukne tabletter 7,5 mg, overtrukne tabletter 10 mg, pulver til injektionsvæske, opl. 10 mg
Macrogoler : overtrukne tabletter 2,5 mg, overtrukne tabletter 5 mg, overtrukne tabletter 7,5 mg, overtrukne tabletter 10 mg
Sterilt vand : pulver til injektionsvæske, opl. 10 mg
Vinsyre : pulver til injektionsvæske, opl. 10 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) overtrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 176214
28 stk. (blister)
541,60 19,34 77,37
(B) overtrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 128058
28 stk. (blister)
739,55 26,41 52,83
(B) overtrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 137159
28 stk. (blister) (2care4)
542,70 19,38 38,76
(B) overtrukne tabletter 7,5 mg (kan dosisdisp.) 129098
56 stk. (blister)
2.196,55 39,22 52,30
(B) overtrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 129106
56 stk. (blister)
2.849,95 50,89 50,89
(B) overtrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 501081
56 stk. (blister) (2care4)
2.709,00 48,38 48,38
(B) smeltetabletter 5 mg 000159
28 stk. (blister)
846,65 30,24 60,48
(B) smeltetabletter 5 mg 113685
28 stk. (blister) (Abacus)
Udgået 29-11-2021
(B) smeltetabletter 5 mg 572061
28 stk. (blister) (2care4)
117,70 4,20 8,41
(B) smeltetabletter 10 mg 000198
28 stk. (blister)
1.651,65 58,99 58,99
(B) smeltetabletter 10 mg 071556
28 stk. (blister) (2care4)
1.429,10 51,04 51,04
(B) smeltetabletter 10 mg 113663
28 stk. (blister) (Abacus)
84,10 3,00 3,00
(B) smeltetabletter 15 mg 000184
28 stk. (blister)
2.594,10 92,65 61,76
(B) smeltetabletter 15 mg 076985
28 stk. (blister) (2care4)
823,85 29,42 19,62
(B) smeltetabletter 15 mg 123506
28 stk. (blister) (Abacus)
366,55 13,09 8,73
(B) smeltetabletter 20 mg 000193
28 stk. (blister)
3.286,45 117,37 58,69
(B) smeltetabletter 20 mg 076997
28 stk. (blister) (2care4)
2.874,95 102,68 51,34
(B) smeltetabletter 20 mg 136373
28 stk. (blister) (Abacus)
314,05 11,22 5,61
(A) pulver til injektionsvæske, opl. 10 mg 005885
1 stk.
186,25 186,25 186,25
(A) pulver til injektionsvæske, opl. 10 mg 110758
1 stk. (2care4)
180,00 180,00 180,00
(A) pulver til injektionsvæske, opl. 10 mg 137993
1 stk. (Paranova)
179,55 179,55 179,55
(A) pulver til injektionsvæske, opl. 10 mg 454618
1 stk. (Orifarm)
172,00 172,00 172,00

Substitution

overtrukne tabletter 2,5 mg
Farpenta SanoSwiss, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Olanzapin "Accord" Accord, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Olanzapin "Actavis" TEVA, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Olanzapine "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Olanzapin, tabletter 2,5 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwiss, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin, tabletter 2,5 mg
 
overtrukne tabletter 5 mg
Farpenta SanoSwiss, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Olanzapin "Accord" Accord, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Olanzapin "Actavis" TEVA, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Olanzapine "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Olanzapin, tabletter 5 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwiss, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin, tabletter 5 mg
 
overtrukne tabletter 7,5 mg
Farpenta SanoSwiss, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Olanzapin "Accord" Accord, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwiss, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin, tabletter 7,5 mg
 
overtrukne tabletter 10 mg
Farpenta SanoSwiss, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapin "Accord" Accord, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapin "Actavis" TEVA, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapin "Orion" Orion Pharma, Olanzapin, tabletter 10 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapine "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Olanzapin, tabletter 10 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwiss, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin, tabletter 10 mg
 
smeltetabletter 5 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, smeltetabletter 5 mg
Olanzapine "Glenmark Europe" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Olanzapin, smeltetabletter 5 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwiss, Olanzapin, smeltetabletter 5 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin, smeltetabletter 5 mg
 
smeltetabletter 10 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, smeltetabletter 10 mg
Olanzapine "Glenmark Europe" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Olanzapin, smeltetabletter 10 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwiss, Olanzapin, smeltetabletter 10 mg
Olazop (Parallelimport), Olanzapin, smeltetabletter 10 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin, smeltetabletter 10 mg
 
smeltetabletter 15 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, smeltetabletter 15 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin, smeltetabletter 15 mg
 
smeltetabletter 20 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, smeltetabletter 20 mg
Olazop (Parallelimport), Olanzapin, smeltetabletter 20 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin, smeltetabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Overtrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
LILLY, 4112
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
overtrukne tabletter 2,5 mg
 
 
 

Overtrukne tabletter  5 mg

Præg:
LILLY, 4115
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 8,2
overtrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Overtrukne tabletter  7,5 mg

Præg:
LILLY, 4116
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,2 x 9,2
overtrukne tabletter 7,5 mg
 
 
 

Overtrukne tabletter  10 mg

Præg:
LILLY, 4117
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,2 x 10,2
overtrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Smeltetabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 9,5 x 9,5
smeltetabletter 5 mg
 
 
 

Smeltetabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 10,5 x 10,5
smeltetabletter 10 mg
 
 
 

Smeltetabletter  15 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 12,5 x 12,5
smeltetabletter 15 mg
 
 
 

Smeltetabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 15 x 15
smeltetabletter 20 mg
 
 
 

Referencer

3837. Damkier P, Videbech P. The Safety of Second-Generation Antipsychotics During Pregnancy: A Clinically Focused Review. CNS Drugs. 2018; 32(4):351-66, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29637530 (Lokaliseret 26. september 2018)


3228. Huybrechts KF, Hernández-Díaz S, Patorno E et al. Antipsychotic Use in Pregnancy and the Risk for Congenital Malformations. JAMA Psychiatry. 2016; 73(9):938-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27540849 (Lokaliseret 3. januar 2018)


2869. Ennis ZN, Damkier P. Pregnancy exposure to olanzapine, quetiapine, risperidone, aripiprazole and risk of congenital malformations. A systematic review. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2015; 116(4):315-20, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25536446 (Lokaliseret 24. maj 2016)


2867. retsinformation.dk. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. VEJ nr 9276 af 06/05/2014. 2014; , https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163024 (Lokaliseret 7. juni 2016)


3231. Brunner E, Falk DM, Jones M et al. Olanzapine in pregnancy and breastfeeding: a review of data from global safety surveillance. BMC Pharmacol Toxicol. 2013; 1;14:38, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23902726 (Lokaliseret 9. januar 2018)


4724. Chen J, Muzina DJ, Kemp DE, Conroy C, Chan P, Serrano MB, Ganocy SJ, Fang Y, Calabrese JR, Gao K. Safety and efficacy of olanzapine monotherapy in treatment-resistant bipolar mania: a 12-week open-label study. Hum Psychopharmacol.. 2011; 26(8):588-95, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22086757 (Lokaliseret 17. september 2019)


4725. Mitchell M, Riesenberg R, Bari MA, Marquez E, Kurtz D, Falk D, Hardy T, Taylor CC, Mitchell CP, Cavazzoni P. A double-blind, randomized trial to evaluate the pharmacokinetics and tolerability of 30 or 40 mg/d oral olanzapine relative to 20 mg/d oral olanzapine in stable psychiatric subjects. Clin Ther.. 2006; 28(6):881-92, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16860171 (Lokaliseret 17. september 2019)

 
 

Revisionsdato

15.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...