Olanzapine "Teva"

N05AH03
 
 

2. generationsantipsykotikum med nogen sedativ effekt. Dibenzodiazepinderivat. Se desuden tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika.  

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 5 mg olanzapin.  

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

Skizofreni 

Initialt 5-10 mg 1 gang dgl., fortrinsvis ved sengetid. Især ældre og unge med debuterende psykoser bør begynde med 5 mg dgl. Vedligeholdelsesdosis. Almindeligvis 5-20 mg dgl. Det kan dog, i særlige tilfælde, være nødvendigt - og forsvarligt - at øge døgndosis op til højst 40 mg i døgnet (4725)

 

Mani 

Initialt som monoterapi 15 mg en gang dgl. Dosis kan øges afhængig af effekt og bivirkninger til 40 mg i døgnet (4724) (4725). Behandlingen kan kombineres med lithium og/eller valproat. 

 

Forebyggende mod bipolar episode 

Initialt 10 mg 1 x dgl. Ved forebyggende behandling i forlængelse af olanzapin-behandling af en manisk episode fortsættes med samme dosis. 

 

Bemærk: 

 • Smeltetabletterne lægges i mundhulen. Efter opløsning i munden synkes med spyttet.
 • Smeltetabletterne kan opløses i et glas vand, juice, mælk eller kaffe.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. manglende erfaring.
 • Lavere initialdosis kan overvejes til ældre.
Referencer: 4725, 4724

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Voksne. Lavere initialdosis (5 mg) kan overvejes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Let nedsat leverfunktion. Lav initialdosis (5 mg) bør overvejes.
 • Moderat til stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh B-C). Lavere Initialdosis (5 mg) og forsigtighed ved dosisøgning.

Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Gradvis seponering bør overvejes pga. risiko for seponeringssymptomer som fx øget svedtendens, kvalme og søvnløshed.  

Kontraindikationer

 • Snævervinklet glaukom: Må ikke anvendes til patienter med risiko for snævervinklet glaukom pga. den antikolinerge virkning.
 • Smeltetabletterne indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Denne dispenseringsform må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

Brystcancer 

Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer, da den kliniske betydning af prolaktinstigning ved prolaktinafhængige tumorer er ukendt.  

 

Demens 

Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.  

 

Forlænget QT-interval 

QT-forlængelse er forekommet. Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.  

 

Hyperglykæmi 

På grund af risiko for svær hyperglykæmi bør patienten løbende vurderes. Det gælder især patienter med diabetes, prædiabetes eller diabetesdisposition, hvor HbA1c bør kontrolleres med passende mellemrum (2867).  

 

Kramper 

Kramper er en registreret bivirkning ved behandling med olanzapin. I de fleste tilfælde forekom de hos personer, der tidligere havde haft krampeanfald eller havde øget risiko for kramper af anden årsag. Bør anvendes med forsigtighed hos patienter med tidligere krampeanfald eller nedsat krampetærskel. 

 

Neutropeni 

Olanzapin kan øge risikoen for neutropeni. Forsigtighed ved eksisterende lavt leukocyt- og/eller neutrofiltal eller tilstande, der øger risikoen for neutropeni (fx strålebehandling eller knoglemarvsdepression pga. sygdom eller medicinering). 

 

Parkinsons sygdom 

Anbefales ikke til behandling af dopaminagonist-relateret psykose hos patienter med Parkinsons sygdom. Der er manglende evidens for effekt og samtidigt set øget risiko for hallucinationer og forværring af parkinson-symptomer. 

 

Vægtøgning 

Vægtøgning er set ved behandling med olanzapin. BMI og taljeomfang bør måles og følges. Råd om regelmæssig fysisk aktivitet og kostvejledning kan evt. modvirke vægtøgning og reducere risikoen for følgesygdomme. 

Se Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser fra Sundhedsstyrelsen (2867)

 

Ældre 

Generel forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.  

 

Risikofaktorer for venøs tromboemboli (VTE) 

Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE, fx høj alder, familiær disposition, adipositas, venøs insufficiens, varicer, maligne tumorer, immobilisering, rygning, antitrombin mangel.  

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Olanzapin er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Referencer: 2867

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Det endokrine system Hyperprolaktinæmi
Undersøgelser Vægtøgning
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Antikolinerge symptomer* Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed
Undersøgelser Forhøjet serum-urat, Glucosuri Forhøjede levertransaminaser**, Forhøjet plasma-kreatinkinase
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi Øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Nervesystemet Akatisi, Dyskinesier, Parkinsonisme, Svimmelhed
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion Nedsat libido
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Meteorisme, Øget spytsekretion
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Undersøgelser Forlænget QT-interval*** Forhøjet bilirubin
Metabolisme og ernæring Diabetes****, Forværring af diabetes****
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper*****
Nervesystemet Dystoni, Hukommelsesbesvær, Tardive dyskinesier Restless legs syndrome
Psykiske forstyrrelser Dysartri, Stammen
Nyrer og urinveje Inkontinens, Urinretention
Det reproduktive system og mammae Amenoré, Gynækomasti, Vandladningsbesvær Galaktoré, Mammahypertrofi
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis
Hud og subkutane væv Alopeci, Fotosensibilitet
Vaskulære sygdomme Tromboemboli
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Hjerte Ventrikelflimren, Ventrikulær takykardi
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypotermi, Malignt neuroleptikasyndrom, Pludselig død Abstinenslignende symptomer
Lever og galdeveje Hepatitis
Knogler, led, muskler og bindevæv Rhabdomyolyse
Det reproduktive system og mammae Priapisme
Ikke kendt hyppighed
Hud og subkutane væv Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS

* Omfatter bl.a. obstipation og mundtørhed og er normalt forbigående. 

** Ses normalt kun i starten af behandlingen. 

*** QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

**** Diabetes eller forværring af eksisterende diabetes med udvikling af ketoacidose og coma diabetikum er forekommet.  

***** I de fleste tilfælde har der været andre risikofaktorer for kramper. 

 

 • Ved behandling med antispykotika kan ses malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger), der kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • I sjældne tilfælde kan langtidsbehandling fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.
 • Ved injektionsbehandling er smerter ved indstiksstedet set som en almindelig bivirkning.
 • Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning).
Referencer: 5823, 5822

Interaktioner

Anden medicin sammen med Olanzapine "Teva"
 • Carbamazepin og rygning kan øge metaboliseringen af olanzapin gennem induktion af CYP1A2. Fluvoxamin øger plasmakoncentrationen af olanzapin via hæmning af CYP1A2.
 • Både tricykliske antidepressiva og flere antipsykotika metaboliseres via CYP2D6 (se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet). Ved samtidig behandling anbefales det generelt at justere dosis af begge lægemidler efter plasmakoncentrationerne.
 • Forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.
 • Valproat kan nedsætte plasmakoncentrationen af olanzapin med op til 32 %.
 • Ved parenteral administration skal samtidig brug af parenterale benzodiazepiner undgås (mulig risiko for respirationsdepression).

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se desuden Antiarytmika

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: 

Der er data for omkring 2.500 1. trimester-eksponerede graviditeter, uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

Se Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Neonatale irritabile seponeringssymptomer (agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser) forekommer. Frekvensen og alvorligheden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 2869, 3228, 3231, 3837

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2 %. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Olanzapine "Teva".Patienten kan opleve øget træthed.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Olanzapine "Teva". 

Patienten kan opleve øget træthed. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Olanzapin binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Olanzapin er et 2. generationsantipsykotikum med lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til 1. generations midler. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 5-8 timer ved oral indgift.
 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2 og CYP2D6 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 30 timer.
 • Steady state efter ca. 1 uge.
 • Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde 25-150 nanomol/l.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
smeltetabletter 5 mg, SanoSwiss  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Administration

Lægges i mundhulen.

Efter opløsning i munden synkes med spyttet.

Kan opløses i et glas vand, juice, mælk eller kaffe.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) smeltetabletter 5 mg
Olanzapine "Teva"
476487
28 stk. (blister) (2care4)
86,55 3,09 6,18

Substitution

smeltetabletter 5 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, smeltetabletter 5 mg
Olanzapine "Glenmark Europe" Glenmark Nordic, Olanzapin, smeltetabletter 5 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin, smeltetabletter 5 mg
Zyprexa Velotab Eli Lilly, Olanzapin, smeltetabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Smeltetabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8 x 8
smeltetabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.sciencedirect.com/book/9780323653756/drug-induced-ocular-side-effects#book-info (Lokaliseret 26. oktober 2023)


3837. Damkier P, Videbech P. The Safety of Second-Generation Antipsychotics During Pregnancy: A Clinically Focused Review. CNS Drugs. 2018; 32(4):351-66, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29637530 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3228. Huybrechts KF, Hernández-Díaz S, Patorno E et al. Antipsychotic Use in Pregnancy and the Risk for Congenital Malformations. JAMA Psychiatry. 2016; 73(9):938-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27540849 (Lokaliseret 22. februar 2022)


2869. Ennis ZN, Damkier P. Pregnancy exposure to olanzapine, quetiapine, risperidone, aripiprazole and risk of congenital malformations. A systematic review. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2015; 116(4):315-20, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25536446 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2867. retsinformation.dk. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. VEJ nr 9276 af 06/05/2014. 2014, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163024 (Lokaliseret 4. maj 2023)


3231. Brunner E, Falk DM, Jones M et al. Olanzapine in pregnancy and breastfeeding: a review of data from global safety surveillance. BMC Pharmacol Toxicol. 2013; 1;14:38, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23902726 (Lokaliseret 22. februar 2022)


4724. Chen J, Muzina DJ, Kemp DE, Conroy C, Chan P, Serrano MB, Ganocy SJ, Fang Y, Calabrese JR, Gao K. Safety and efficacy of olanzapine monotherapy in treatment-resistant bipolar mania: a 12-week open-label study. Hum Psychopharmacol.. 2011; 26(8):588-95, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22086757 (Lokaliseret 17. oktober 2023)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 26. oktober 2023)


4725. Mitchell M, Riesenberg R, Bari MA, Marquez E, Kurtz D, Falk D, Hardy T, Taylor CC, Mitchell CP, Cavazzoni P. A double-blind, randomized trial to evaluate the pharmacokinetics and tolerability of 30 or 40 mg/d oral olanzapine relative to 20 mg/d oral olanzapine in stable psychiatric subjects. Clin Ther.. 2006; 28(6):881-92, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16860171 (Lokaliseret 17. oktober 2023)

 
 

Revisionsdato

10.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...