Isotretinoin "Teva"

D10BA01
 
 

Hudmiddel af retinoidgruppen til systemisk anvendelse. Acnemiddel. Syntetisk derivat af A-vitamin. 

Anvendelsesområder

Svær, cystisk acne vulgaris, som ikke responderer på anden behandling.
Behandlingen bør forestås af speciallæger i dermatologi. 

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 20 mg isotretinoin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år 

 • Initialt 0,3 - 0,5 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på 1-2 doser. Ved svær cystisk acne kan doser højere end 0,5 mg/kg anvendes.
 • Døgndosis bør ikke overstige 1 mg/kg legemsvægt.
 • Efter 4 ugers behandling eller når terapeutisk effekt er opnået, justeres dosis, afhængig af individuel tolerance, til 0,1-1 mg/kg legemsvægt dgl.
 • Den længst varende remission opnås dog ved anvendelse af døgndoser på 0,5-1 mg/kg legemsvægt.
 • Normalt behandles i 4-6 mdr.
 • Hvis længerevarende behandling er nødvendig, bør der indskydes behandlingsfrie intervaller på 2 mdr. Efter en kumulativ dosis på 120
  mg/kg/behandlingskur øges remissionen.

 

Bemærk: 

 • Synkes hele
 • Tages med et glas vand
 • Må ikke åbnes
 • Må ikke tygges
 • Må ikke suges
 • Tages med mad. Kapslerne absorberes bedst, hvis de indtages sammen med føde.
 • Må ikke anvendes til børn < 12 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne og børn > 12 år. Lavere initialdosis (fx 10 mg) anbefales. Herefter øges dosis efter tolerans til højst 1 mg/kg/døgn. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Forhøjet blodlipidniveau.
 • Hypervitaminosis A. Der bør i behandlingsperioden ikke gives tilskud af A-vitamin.
 • Ved samtidig behandling med tetracycliner.

Forsigtighedsregler

Restriktioner for receptudstedelse og udlevering 

 • Recepter på isotretinoin til fertile kvinder skal begrænses til 30 dages behandling, og fortsættelse af behandlingen kræver en ny recept. Ideelt set, bør graviditetstest, udstedelse af recept samt udlevering af isotretinoin foregå på samme dag. Udleveringen af isotretinoin til fertile kvinder skal finde sted senest 7 dage efter receptens udstedelse.
 • Kapslerne indeholder soja. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanuts).

 

Kontrolforanstaltninger 

 • Kontrol af lever- og nyrefunktionen samt plasma-triglycerid, serum-kolesterol og blodglucose skal foretages, før behandlingen indledes.
 • Endvidere skal der foretages kontrol af lever- og nyrefunktionen med 1-3 måneders interval, så længe behandlingen varer.
 • Behandling af kvinder i den fertile alder må kun finde sted, når der forud er draget omsorg for:
  • at kvinden ikke er gravid
  • at der anvendes sikker antikonception, der skal fortsættes i mindst 1 måned efter seponering af behandlingen
  • graviditetstest 1 gang månedligt tilrådes
  • at kvinden er informeret om, at abortus provocatus tilrådes, såfremt graviditet indtræder under/efter behandlingen.
 • Vælges p-piller som antikonception, bør behandlingen med isotretinoin først indledes i 2. p-pille-cyklus.
 • Fertilitet: Isotretinoin i terapeutiske doser påvirker ikke antallet, bevægeligheden og morfologien af sæd og faderens indtag af isotretinoin i terapeutiske doser truer ikke dannelsen og udviklingen af fosteret.

 

Knogleforandringer 

 • Patienter i længerevarende behandling bør undersøges med jævne mellemrum for så tidligt som muligt at afsløre evt. ændringer i knoglevæv.
 • Ved tegn på knogleforandringer må fortsættelse af behandlingen vurderes.

 

Generelt 

 • Forsigtighed bør udvises hos patienter med tidlige tegn på depression.
 • Særlig opmærksomhed bør udvises ved hjerte-kredsløbslidelser. Nyreinsufficiens og nyresvigt påvirker ikke isotretinoins farmakokinetik, men det anbefales dog, at patienterne starter med en lav dosis og titreres op til maksimal tolereret dosis.
 • På grund af nedsat effekt af hormonelle kontraceptiva ved samtidig brug af isotretinoin, tilrådes det at supplere med en anden kontraceptionsmetode.
 • Udsættelse for stærkt sollys og ultraviolet lys bør undgås. Om nødvendigt bør der anvendes et solbeskyttelsespræparat med en beskyttelsesfaktor på mindst 15.
 • Isotretinoin kan potentielt påvirke evnen til at køre bil og betjene maskiner.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Trombocytopeni, Trombocytose
Øjne Conjunctivitis Blefaritis, Øjenirritation, Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Cheilitis
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Nedsat HDL
Metabolisme og ernæring Hypertriglyceridæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Rygsmerter Myalgi
Hud og subkutane væv Dermatitis Hudatrofi, Hudkløe, Hududslæt, Tør hud
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Neutropeni
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hyperkolesterolæmi
Nervesystemet Hovedpine
Nyrer og urinveje Hæmaturi Proteinuri
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis, Nasopharyngitis, Rhinitis, Tørhed i næsen
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Angst, Depression, Humørforstyrrelser
Hud og subkutane væv Alopeci Allergiske hudreaktioner
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Lymfadenopati
Øre og labyrint Høretab
Øjne Erhvervet farveblindhed, Katarakt, Keratitis, Korneal uklarhed, Natteblindhed, Papilødem  (som tegn på benign intrakraniel hypertension), Sløret syn, Synsforstyrrelser Fotofobi
Mave-tarm-kanalen Colitis, Enterocolitis, Hæmoragisk diarré, Ileitis, Inflammatorisk tarmsygdom*, Melæna, Pancreatitis Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Calcinosis Utilpashed
Lever og galdeveje Hepatitis
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Intolerance over for kontaktlinser Tendinitis
Undersøgelser Fald i knoglemineraltætheden, Forhøjet serum-urat Forhøjet plasma-kreatinkinase
Metabolisme og ernæring Diabetes
Knogler, led, muskler og bindevæv Artritis, Eksostose, Epifysiolyse, Kramper, Rhabdomyolyse**
Nervesystemet Bevidsthedspåvirkning, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Adfærdsforstyrrelse, Forværring af psykotiske symptomer, Suicidaladfærd
Nyrer og urinveje Glomerulonefritis
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Hæshed Halsirritation  (tørhed i halsen)
Hud og subkutane væv Erytem, Fotosensibilitet Acne, Hirsutisme, Hyperpigmentering, Hårforandringer, Negleforandringer, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Vasculitis
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Knogler, led, muskler og bindevæv Sakroiliitis
Nyrer og urinveje Uretritis
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti, Seksuelle forstyrrelser  (inkl. erektil dysfunktion og nedsat libido) Vaginal tørhed
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

* Inflammatorisk tarmsygdom (inkl. lokalt forekommende ileitis) er rapporteret. Patienter, som oplever alvorlig (blødende) diarré, skal ophøre isotretinoin behandling med det samme.  

** Potentielt livstruende tilfælde af rhabdomyolyse er set. 

 

Bivirkningerne er generelt reversible efter ændring af dosis eller afbrydelse af behandlingen (bl.a. øjentørhed, korneal uklarhed, nedsat nattesyn og keratitis). Nogle bivirkninger kan dog persistere efter behandlingen er ophørt. Der kan optræde intolerans over for kontaktlinser, hvilket kan nødvendiggøre, at patienterne bruger briller under behandlingen. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Isotretinoin "Teva"
 • Samtidig behandling med tetracycliner skal undgås, da dette kan øge frekvensen af bivirkningen, benign intrakraniel trykstigning.
 • Samtidig indgift af methotrexat øger risikoen for levertoksicitet.
 • Plasmakoncentrationen af methotrexat kan øges til det dobbelte, hvis isotretinoin gives samtidig med behandling med lavdosismethotrexat.
 • Effekten af hormonale kontraceptiva nedsættes af isotretinoin.
 • Dosisjustering af warfarin kan blive nødvendig afhængig af INR.

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Teratogenicitet og øget risiko for spontan abort. Der er data for 1.700 graviditeter, hvoraf de fleste er endt i spontan eller provokeret abort. Blandt de 800 levendefødte børn forekom misdannelse hos 13-42 %. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966, 4049, 4050, 4051

 

Fertile kvinder og mænd

Med baggrund i den lange halveringstid skal graviditet undgås 1 måned efter seponering. Data for 88 kvinder i behandling 2-60 dage inden det estimerede konceptionstidspunkt tyder dog ikke på en risiko. 

For behandling af kvinder med isotretinoin gælder specifikke regler i forhold til udlevering, graviditetstest og kontraception. Der henvises til forsigtighedsreglerne og produktresuméet. 

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Da isotretinoin er stærkt lipofilt, er det meget sandsynligt, at lægemidlet passerer over i modermælk. På grund af risiko for bivirkninger hos barnet bør isotretinoin ikke anvendes. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (2 måneders karantæne).

Forgiftning

Symptomer på hypervitaminosis A. Symptomer på akut vitamin A-toksicitet omfatter hovedpine, kvalme, opkastning, omtågethed, irritabilitet, papilødem, dobbeltsyn, døsighed, øget intrakranielt tryk, hypercalcæmi, hypertriglyceridæmi og pruritus. 

Farmakodynamik

Stereoisomer af tretinoin. Den nøjagtige virkningsmekanisme er ikke fuldt klarlagt, men er relateret til hæmning af talgkirtelaktivitet og reduktion af størrelsen af talgkirtler. Isotretinoin har tillige en antiinflammatorisk effekt i huden. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 20 % pga. first pass-metabolisme i leveren.
 • Metaboliseres i leveren og blodet til bl.a. den aktive metabolit 4-oxo-isotretinoin.
 • Maksimal plasmakoncentration 1-4 timer (isotretinoin) og 6-20 timer (4-oxo-isotretinoin).
 • Steady state efter 7 dage.
 • Plasmahalveringstid 10-20 timer (isotretinoin) og 17-50 timer (4-oxo-isotretinoin). Enterohepatisk cirkulation forekommer.
 • Udskilles hovedsageligt med galden.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
bløde kapsler 20 mg, TEVA  
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages med mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke åbnes.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

Må ikke suges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Derm.Ven.) bløde kapsler 20 mg (kan dosisdisp.) 587893
30 stk. (blister)
219,75 7,33 10,99
(NBS) (Derm.Ven.) bløde kapsler 20 mg (kan dosisdisp.) 087091
50 stk. (blister)
101,20 2,02 3,04

Substitution

bløde kapsler 20 mg
Isotracin 2care4 Generics, Isotretinoin, bløde kapsler 20 mg
Isotretinoin "Orifarm" Orifarm Generics, Isotretinoin, bløde kapsler 20 mg
Isotretinoin "Orion" Orion Pharma, Isotretinoin, bløde kapsler 20 mg
Isotretinoin "Sandoz" Sandoz, Isotretinoin, bløde kapsler 20 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Bløde kapsler  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Mørkerød
Mål i mm: 7,5 x 12
bløde kapsler 20 mg
 
 
 

Referencer

4051. Schaefer C, Meister R, Weber-Schoendorfer C. Isotretinoin exposure and pregnancy outcome: an observational study of the Berlin Institute for Clinical Teratology and Drug Risk Assessment in Pregnancy. Arch Gynecol Obstet. 2010; 281(2):221-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19444462 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4049. Dai WS, LaBraico JM, Stern RS. Epidemiology of isotretinoin exposure during pregnancy. J Am Acad Dermatol. 1992; 26(4):599-606, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1597546 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4050. Lammer EJ, Chen DT, Hoar RM et al. Retinoic acid embryopathy. N Engl J Med. 1985; 313(14):837-41, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3162101 (Lokaliseret 24. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

09.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...