Simvastatin "Hexal"

C10AA01
 
 
Middel til sænkning af total-kolesterol, statinderivat.

Anvendelsesområder

 • Hyperkolesterolæmi eller blandet dyslipidæmi, hvor diæt og andre livsstilsændringer ikke har haft tilstrækkelig effekt.
 • Forebyggende til patienter med høj risiko for kardiovaskulære hændelser, som supplement til reduktion af andre risikofaktorer.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 80 mg (delekærv) simvastatin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt efter behandlingsmål og respons.
 • Initialt 10-20-40 mg som enkeltdosis om aftenen.
 • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 20-40 mg dgl.
 • Dosisjusteringer efter mindst 4 ugers behandling.

 

Børn over 10 år og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi 

Individuelt efter behandlingsmål og respons. 10-40 mg dgl. Mindst 4 ugers interval mellem dosisjusteringer. 

 

Højdosisbehandling (80 mg dgl.) 

Øget risiko for myopati (herunder rhabdomyolyse) er set ved 80 mg dgl. Anvendelse af 80 mg dgl. anbefales kun til patienter med alvorlig hyperkolesterolæmi og høj risiko for kardiovaskulære hændelser, som ikke har nået behandlingsmålet ved lavere doser. 

 

Bemærk: 

 • Synkes hele eller halve
 • Tages med et glas vand
 • Kan knuses
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad
 • Kan tages med eller uden mad
 • Bør ikke anvendes til børn under 10 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  P-kreatinkinase bør måles før behandlingsstart pga. prædisposition for rhabdomyolyse.
  Ved P-kreatinkinase > 5 gange øverste normalgrænse bør behandlingen ikke startes. 

   

  Efter behandlingsstart: 

  • P-kreatininkinase > 10 gange øverste normalgrænse: pauser behandlingen, kontroller nyrefunktionen og monitorer P-kreatininkinase efter to uger.
  • P-kreatininkinase < 10 gange øverste normalgrænse: ingen symptomer, fortsat behandlingen, kontroller P-kreatininkinase indenfor 2-4 uger.
  • P-kreatininkinase < 10 gange øverste normalgrænse: hvis symptomer, pauser statin og afvent normalisering af P-kreatininkinase før genoptagelse med en lavere statin dosis.

   

  Ved GFR < 30 ml/min bør der udvises forsigtighed ved doser > 10 mg dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Kontraindiceret ved aktiv leversygdom (Child-Pugh A, B og C) eller vedvarende alanin-aminotransferase (ALAT) forhøjelse > 3 gange øverste normalgrænse af ukendt årsag.
 • Selv om leverpåvirkning forekommer sjældent, anbefales forsigtighed ved tidligere leversygdom, leverinsufficiens og stort alkoholforbrug. Der anbefales lav initialdosis.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig anvendelse af potente CYP3A4-hæmmere.
 • Kombination med gemfibrozil eller ciclosporin.

Forsigtighedsregler

Risiko for hyperglykæmi 

 • Statiner kan øge blodsukkeret og medføre øget risiko for udvikling af diabetes - særligt ved disponering for type 2-diabetes.
 • Type 2- diabetes disponerede patienter bør monitoreres nøje.

 

Risiko for udvikling af myopati og rhabdomyolyse 

 • Ved prædisponerende faktorer for rhabdomyolyse (fx ældre > 65 år, kvinder, nedsat nyrefunktion, ukontrolleret hypothyroidisme, alkoholmisbrug, arvelige muskulære sygdomme i familien) bør kreatinkinase måles før behandlingen. Hvis koncentrationen er mere end 5 gange øverste normalgrænse, bør behandlingen ikke startes.
 • Ved uforklarede muskelsmerter, især hvis de ledsages af utilpashed eller feber, skal præparatet seponeres og kreatinkinase måles. Hvis muskelsymptomerne forsvinder og kreatinkinaseniveauet normaliseres, kan behandlingen genoptages med lavest mulige dosis og under monitorering.
 • Overvej om P-kreatininkinase stigningen kan skyldes andet (fx fysisk aktivitet), tilstedeværelse af myopati, hvis P-kreatininkinasen forbliver høj og hav in mente kombinationsterapi eller andet medikament som årsag (mulig interaktion).
 • Der er set øget forekomst af myopati hos kinesiske patienter. Forsigtighed og lavest mulig dosis ved behandling af patienter af asiatisk herkomst.
 • Genetisk bestemt nedsat aktivitet af OATP-transportproteiner i leveren øger risikoen for myopati og rhabdomyolyse. Højere doser bør undgås.

 

Risiko for leverpåvirkning 

 • Selv om leverpåvirkning forekommer sjældent, anbefales forsigtighed ved tidligere leversygdom, leverinsufficiens og stort alkoholforbrug.
 • ALAT bør måles:
  • Før behandlingsstart (4820)
  • 8-12 uger efter behandlingsstart og dosisøgning (4820)
  • Ved symptomer på leverpåvirkning (4820)
  • Evt. årligt i forbindelse med lipidkontrol.
 • Dosisreduktion eller seponering ved ALAT over 3 gange øverste normalgrænse.
Referencer: 4820

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overset interaktion med fluconazol. Rhabdomyolyse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Korttidsbivirkninger er få og sjældne.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Øjne Sløret syn, Synstab
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Pancreatitis Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Lever og galdeveje Hepatitis Icterus
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Angioødem, Hypersensitivitetssyndrom*
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper, Myopati, Rhabdomyolyse Myalgi
Nervesystemet Paræstesier, Perifer neuropati, Svimmelhed Hovedpine
Hud og subkutane væv Alopeci Hudkløe, Hududslæt
Meget sjældne (< 0,01 %)
Lever og galdeveje Leverinsufficiens
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelruptur
Nervesystemet Hukommelsesbesvær
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti
Hud og subkutane væv Lichenoide reaktioner
Ikke kendt hyppighed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Tendinopati
Knogler, led, muskler og bindevæv Immunmedieret nekrotiserende myopati**
Nervesystemet Myasthenia gravis, Okulær myasteni
Psykiske forstyrrelser Depression
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel lungesygdom

* Syndrom med fx angioødem, hudreaktioner, myalgi, artralgi, vasculitis, eosinofili, trombocytopeni, dyspnø, feber og utilpashed. 

** Persisterende muskelsvaghed og forhøjet P-kreatinkinase, der kan vedvare efter seponering. 

 

 • Myopati, herunder rhabdomyolyse, ses betydeligt hyppigere ved 80 mg simvastatin end ved lavere doser (henholdsvis 1 % og 0,02 %).

Interaktioner

Anden medicin sammen med Simvastatin "Hexal"
 • Den aktive β-hydroxycarboxylsyre metabolit af simvastatin metaboliseres via CYP3A4, og inhibitorer af dette enzym kan øge koncentrationen med følgende øget risiko for myopati.
  Samtidig brug af potente hæmmere af CYP3A4 er kontraindiceret, det gælder bl.a. itraconazol, posaconazol, voriconazol, erythromycin, clarithromycin, cobicistat og proteasehæmmere mod HIV. Forsigtighed ved samtidig brug af mindre potente CYP3A4-hæmmere (fx fluconazol, verapamil og diltiazem). For nogle kombinationer bør simvastatindosis ikke overstige et bestemt niveau - se nedenfor.
  Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Simvastatin er er substrat for BCRP og samtidig behandling med midler, som hæmmer BCRP kan øge koncentrationen. For visse af midlerne bør dosis af simvastatin ikke overstige et bestemt niveau - se nedenfor.
 • Kombination med ciclosporin og gemfibrozil er ligeledes kontraindiceret.
 • Ved samtidig anvendelse af fusidin og HMG-CoA-reduktasehæmmere som simvastatin øges risikoen for myopati. Simvastatin skal normalt midlertidigt seponeres ved behandling med fusidin - simvastatinbehandlingen kan genoptages 7 dage efter sidste dosis fusidin.
 • Ved kombination med en række midler, bør dosis af simvastatin ikke overstige bestemte niveauer, på grund af øget risiko for bl.a. myopati:
  • Fibrater bortset fra gemfibrozil (kontraindiceret); højst anbefalede simvastatindosis er 10 mg (specialistopgave)
  • Amiodaron, amlodipin, diltiazem, elbasvir, grazoprevir og verapamil; højst anbefalede simvastatindosis er 20 mg
  • Nicotinsyre > 1g/dgl.; højst anbefalede simvastatindosis er 20 mg (bør helt undgås ved patienter af asiatisk herkomst)
  • Lomitapid og ticagrelor; højst anbefalede simvastatindosis er 40 mg.
 • Samtidig indtagelse af anionbyttere reducerer biotilgængeligheden med 40-50 %, hvorfor statiner skal indtages mindst 2 timer før eller 4 timer efter anionbyttere.
 • Rifampicin kan sænke plasmakoncentrationen af simvastatin gennem induktion af CYP3A4.
 • Simvastatin øger virkningen af vitamin K-antagonister.
 • Samtidig indtagelse af store mængder grapefrugtjuice frarådes.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med statiner og daptomycin pga. øget risiko for myopati. Pausering af statinbehandlingen bør overvejes under behandlingen med daptomycin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 650 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4026, 4027, 4028

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Simvastatin "Hexal", da det kan give øget leverpåvirkning. Ved kendt leversygdom og/eller indtag af store mængder alkohol i anamnesen, bør Simvastatin "Hexal" bruges med forsigtighed.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Simvastatin "Hexal", da det kan give øget leverpåvirkning.  

Ved kendt leversygdom og/eller indtag af store mængder alkohol i anamnesen, bør Simvastatin "Hexal" bruges med forsigtighed. 

Farmakodynamik

Selektiv hæmmer af hydroxymethylglutaryl-coenzym A (HMG-CoA)-reduktase, som er det hastighedsbestemmende enzym i kolesterolsyntesen. Øger dannelsen af LDL-receptorer, og bl.a. derved sænkes LDL-kolesterol i blodet.  

Farmakokinetik

 • Simvastatin er en prodrug, som hydrolyseres til den aktive substans β-hydroxycarboxylsyre (simvastatinsyre).
 • Biotilgængelighed ca. 5 % (simvastatinsyre).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer (simvastatinsyre).
 • Simvastatinsyre metaboliseres i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 80 mg, HEXAL  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele eller halve.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 80 mg (kan dosisdisp.)
Simvastatin "Hexal"
020269
100 stk.
244,40 2,44 0,92

Substitution

filmovertrukne tabletter 80 mg
Simvanor (Parallelimport), Simvastatin, filmovertrukne tabletter 80 mg Genordn. B
Simvastatin "Teva" TEVA, Simvastatin, filmovertrukne tabletter 80 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  80 mg

Præg:
SIM 80
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 8,9 x 17,2
filmovertrukne tabletter 80 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4820. Mach F, Baigent C, Catapano AL et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020; 41(1):111-188, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31504418 (Lokaliseret 17. oktober 2023)


4028. Bateman BT, Hernandez-Diaz S, Fischer MA et al. Statins and congenital malformations: cohort study. BMJ. 2015; 350, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25784688 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4026. Taguchi N, Rubin ET, Hosokawa A et al. Prenatal exposure to HMG-CoA reductase inhibitors: effects on fetal and neonatal outcomes. Reprod Toxicol. 2008; 26(2):175-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18640262 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4027. Pollack PS, Shields KE, Burnett DM et al. Pregnancy outcomes after maternal exposure to simvastatin and lovastatin. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2005; 73(11):888-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16163683 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

24.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...