Statiner

C10AA

Revideret: 22.05.2023

Anvendelsesområder

Hyperkolesterolæmi, som skyldes LDL-forhøjelse, og som ikke kan normaliseres ved kostændring. Overvejes også ved dokumenteret kardiovaskulær sygdom selv om LDL-kolesterol er 1,4 mmol/l eller derunder. 

Præparatvalg

Den LDL-kolesterol-sænkende effekt er forskellig fra præparat til præparat og afhængig af dosis. For at opnå den ønskede effekt er det derfor nødvendigt at tilrettelægge behandlingen, så patienten når de anbefalede behandlingsmål. Der kan være tale om skift fra et mindre effektfuldt til et mere effektfuldt statinpræparat, (se figur 1 i Behandling af dyslipidæmi). Derudover kan statinbehandlingen suppleres med ezetimib, hvis man ikke har opnået behandlingsmålet med maksimal statinbehandling.  

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Nedsat nyrefunktion  

eGFR 0-60 ml/min: 

 • Før behandlingsstart:
  P-kreatinkinase bør måles før behandlingsstart pga. prædisposition for rhabdomyolyse. Ved P-kreatinkinase > 5 gange øverste normalgrænse bør behandlingen ikke startes.
  Der anbefales lav initialdosis ved nedsat nyrefunktion. Rosuvastatin er kontraindiceret ved eGFR 0-30 ml/min, og doser på 40 mg dgl. er kontraindiceret ved eGFR 30-60 ml/min.
 • Efter start af behandling:
  • P-kreatininkinase > 10 gange øverste normalgrænse: pauser behandlingen, kontroller nyrefunktionen og monitorer P-kreatininkinase efter to uger. Vær specielt opmærksom på rhabdomyolyse.
  • P-kreatininkinase < 10 gange øverste normalgrænse: ingen symptomer, fortsat behandlingen, kontroller P- kreatininkinase indenfor 2-4 uger.
  • P-kreatininkinase < 10 gange øverste normalgrænse: hvis symptomer, pauser statin og afvent normalisering af P-kreatininkinase før genoptagelse med en lavere statin dosis.

Overvej om P-kreatininkinase stigningen kan skyldes andet (fx fysisk aktivitet), tilstedeværelse af myopati hvis p-kreatininkinasen forbliver høj og hav in mente kombinationsterapi eller andet medikament som årsag (mulig interaktion). 

 

Nedsat leverfunktion 

Alle statiner er kontraindiceret ved aktiv leversygdom (Child-Pugh A, B og C) eller ved vedvarende alanin-aminotransferase (ALAT) forhøjelse > 3 gange øverste normalgrænse af ukendt årsag. 

Selv om leverpåvirkning forekommer sjældent, anbefales forsigtighed ved tidligere leversygdom, leverinsufficiens og stort alkoholforbrug. Der anbefales lav initialdosis.  

Forsigtighedsregler

Risiko for hyperglykæmi 

Statiner kan øge blodsukkeret og medføre øget risiko for udvikling af type 2-diabetes - særligt ved disponering for type 2-diabetes og ved anvendelse af høje doser.  

Det anbefales at kontrollere HbA1c regelmæssigt, specielt bør type 2-diabetes-disponerede patienter monitoreres nøje. Det skal anføres, at den kardiovaskulære risikoreduktion overstiger risikoen for udvikling af diabetes.  

 

Risiko for leverpåvirkning 

Alanin-aminotransferase (ALAT) bør måles før behandling, 8-12 uger efter behandlingsstart, ved dosisændring og herefter 1-2 gange årligt samt ved symptomer på leverpåvirkning.  

Hvis ALAT stiger > 3 gange øverste normalgrænse, seponeres eller dosis reduceres af statinet, og ALAT kontrolleres inden for 4 uger. Hvis ALAT normaliseres kan det overvejes at genstarte statinet i lav dosis.  

Selv om leverpåvirkning forekommer sjældent, anbefales forsigtighed ved tidligere leversygdom, leverinsufficiens og stort alkoholforbrug. Der anbefales lav initialdosis. 

 

Risiko for udvikling af myopati og rhabdomyolyse 

Før behandlingsstart: 

P-kreatinkinase bør måles før start af behandling særligt ved prædisponerende faktorer for rhabdomyolyse, fx ældre > 65 år, kvinder, alkoholmisbrug, nedsat nyrefunktion, hypothyroidisme, tidligere lever- eller muskelsygdom og arvelige muskelsygdomme i familien. Ved P-kreatinkinase > 5 gange øverste normalgrænse bør behandlingen ikke startes. 

 

Ved prædisposition for rhabdomyolyse anbefales lav initialdosis. Der ses øget forekomst af myopati hos patienter af asiatisk herkomst, det anbefales at anvende lavest mulige dosis. Dosis af rosuvastatin på 40 mg dgl. er kontraindiceret ved tilstedeværelse af disposition til myopati/rhabdomyolyse.  

 

Efter behandlingsstart: 

Ved uforklarede muskelsmerter, -svaghed, -ømhed eller -kramper især hvis de ledsages af utilpashed eller feber, skal behandling pauseres og p-kreatinkinase måles. 

Hvis muskelsymptomerne forsvinder og P-kreatinkinasen normaliseres, kan behandlingen genoptages med lavest mulige dosis og under tæt monitorering.  

Bivirkninger

Korttidsbivirkninger omfatter myalgier, udslæt, dyspepsi, søvnløshed og hovedpine. Kreatinkinase og aminotransferaser stiger hos få procent af patienterne. I sjældne tilfælde ses myositis, og i enkelte tilfælde er set rhabdomyolyse hos patienter i kraftig immunsuppressiv behandling med ciclosporin.  

 

Risikoen for myositis og rhabdomyolyse er også øget ved samtidig behandling med fibrater og lipidsænkende doser af nicotinsyrederivater og erythromycin. Mere end 30 års anvendelse af statiner har ikke afsløret uventede langtidsbivirkninger. 

Interaktioner

Inhibitorer af CYP3A4 (bl.a. amiodaron, ciclosporin, imatinib, ritonavir, clarithromycin, erythromycin, itraconazol, fluconazol, diltiazem, fibrater og grapefrugtjuice - se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet) hæmmer metaboliseringen af simvastatin og atorvastatin medfører øget risiko for myopati. Ved risiko for disse interaktioner, bør det overvejes at reducere statindosis, og der skal være øget opmærksomhed i forhold til specielt muskelrelaterede bivirkninger. Plasmakoncentrationen af pravastatin og rosuvastatin, (der har en anden metabolisme) påvirkes ikke af samtidig indgift af CYP3A4-hæmmere. Fluconazol hæmmer metaboliseringen af fluvastatin (via CYP2C19). Indtagelse af anionbytter sammen med statiner reducerer statinets biotilgængelighed med 40-50 %, således skal statiner og anionbyttere indtages med mindst 4 timers interval. På grund af risiko for alvorlige bivirkninger, bør den sjældne kombination af fibrat og statin opfattes som en specialist opgave. 

Graviditet

Da kolesterolsyntesen er essentiel for den føtale udvikling, må stofferne anses for at være potentielt føtotoksiske. Erfaringsgrundlaget er minimalt. Bør derfor ikke anvendes under graviditet, se Dyslipidæmi

Amning

Bør ikke anvendes.

Farmakodynamik

Selektiv hæmmer af hydroxymethylglutaryl-coenzym A (HMG-CoA)-reduktase, som er det hastighedsbestemmende enzym i kolesterolsyntesen. I takt med at denne falder, øges dannelsen af LDL-receptorer, og bl.a. derved sænkes LDL-kolesterol i blodet.
Statiners gunstige effekt på kliniske effektmål med reduktion af bl.a. myokardieinfarkt og dødelighed er vist i flere store undersøgelser. 

Farmakokinetik

Simvastatin er en prodrug, som efter absorption omdannes i leveren til det aktive stof. Atorvastatin, fluvastatin, pravastatin og rosuvastatin absorberes som aktivt stof. I plasma er atorvastatin, fluvastatin, rosuvastatin og simvastatin næsten fuldstændigt proteinbundet. Simvastatin og atorvastatin omsættes via leverens cytokromenzymer, først og fremmest CYP3A4. Fluvastatin omsættes via CYP2C9. De aktive og inaktive metabolitter udskilles overvejende med galden. Rosuvastatin udskilles hovedsageligt uomdannet med galde og fæces (90-95 %), de resterende 5-10 % metaboliseres via CYP2C9 og CYP2C19. Pravastatin metaboliseres ikke via leverens cytokromsystem. Risikoen for farmakokinetiske interaktioner er således mindre for rosuvastatin og pravastatin end for de øvrige statiner. Plasmahalveringstiden er 14 timer for atorvastatin, ca. 19 timer for rosuvastatin og kun få timer (1-4) for de øvrige. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Atorvastatin Atorvastatin "1A Farma"
1A Farma
filmovertrukne tabletter  80 mg 100 stk. (blister)   2,77 0,69
Atorvastatin Atorvastatin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  40 mg 30 stk. (blister)   1,55 0,77
Atorvastatin Atorvastatin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  80 mg 30 stk. (blister)   2,07 0,52
Atorvastatin Atorvastatin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  80 mg 100 stk. (blister)   1,50 0,38
Atorvastatin Atorvastatin "Aristo"
Aristo Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,38 0,76
Atorvastatin Atorvastatin "Aristo"
Aristo Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)  
Atorvastatin Atorvastatin "Aristo"
Aristo Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  80 mg 100 stk. (blister)  
Atorvastatin Atorvastatin "Hexal"
HEXAL
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,44 0,87
Atorvastatin Atorvastatin "Hexal"
HEXAL
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,96 0,96
Atorvastatin Atorvastatin "Hexal"
HEXAL
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)  
Atorvastatin Atorvastatin "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   3,54 7,08
Atorvastatin Atorvastatin "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,44 0,87
Atorvastatin Atorvastatin "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  20 mg 30 stk. (blister)   1,36 1,36
Atorvastatin Atorvastatin "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,97 0,97
Atorvastatin Atorvastatin "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  40 mg 30 stk. (blister)   5,01 2,51
Atorvastatin Atorvastatin "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   4,17 2,09
Atorvastatin Atorvastatin "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  80 mg 30 stk. (blister)   4,97 1,24
Atorvastatin Atorvastatin "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  80 mg 100 stk. (blister)   2,84 0,71
Atorvastatin Atorvastatin "Mylan"
Viatris
filmovertrukne tabletter  20 mg 250 stk.   0,33 0,33
Atorvastatin Atorvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,35 0,71
Atorvastatin Atorvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  20 mg 30 stk. (blister)   1,01 1,01
Atorvastatin Atorvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,57 0,57
Atorvastatin Atorvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  40 mg 30 stk. (blister)   1,59 0,79
Atorvastatin Atorvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   1,57 0,79
Atorvastatin Atorvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  80 mg 30 stk. (blister)   2,11 0,53
Atorvastatin Atorvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  80 mg 100 stk. (blister)   1,77 0,44
Atorvastatin Atorvastatin "Xiromed"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister)   3,56 7,13
Atorvastatin Atorvastatin "Xiromed"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  10 mg 112 stk.   0,37 0,73
Atorvastatin Atorvastatin "Xiromed"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  20 mg 28 stk. (blister)   1,04 1,04
Atorvastatin Atorvastatin "Xiromed"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  20 mg 112 stk.   0,57 0,57
Atorvastatin Atorvastatin "Xiromed"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  40 mg 28 stk. (blister)   2,03 1,02
Atorvastatin Atorvastatin "Xiromed"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  40 mg 98 stk. (blister)  
Atorvastatin Atorvastatin "Xiromed"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  40 mg 112 stk.  
Atorvastatin Atorvastatin "Xiromed"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  80 mg 112 stk.  
Rosuvastatin Crestor®
Grünenthal
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk.   9,79 19,57
Rosuvastatin Crestor®
Grünenthal
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   10,11 20,21
Rosuvastatin Crestor®
Grünenthal
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   9,31 18,63
Rosuvastatin Crestor®
Grünenthal
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   9,79 9,79
Rosuvastatin Crestor®
Grünenthal
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   9,52 9,52
Rosuvastatin Crestor®
Grünenthal
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister)   14,53 7,27
Rosuvastatin Crestor®
Grünenthal
filmovertrukne tabletter  40 mg 98 stk. (blister)   15,98 4,00
Fluvastatin Fluvistad
STADA Nordic
depottabletter  80 mg 100 stk. (blister)   4,31 3,23
Atorvastatin Lipistad
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)  
Atorvastatin Lipistad
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  20 mg 30 stk. (blister)   1,26 1,26
Atorvastatin Lipistad
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)  
Atorvastatin Lipistad
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   1,06 0,53
Atorvastatin Lipistad
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  80 mg 100 stk. (blister)  
Pravastatin Pravastatin "Sandoz"
Sandoz
tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   2,74 4,12
Pravastatin Pravastatin "Sandoz"
Sandoz
tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   2,04 1,53
Pravastatin Pravastatin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)  
Pravastatin Pravastatin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   0,69 0,52
Pravastatin Pravastatinnatrium "Teva"
TEVA
tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   2,75 4,12
Pravastatin Pravastatinnatrium "Teva"
TEVA
tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   0,69 0,52
Rosuvastatin Rosuvastatin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  20 mg 28 stk. (blister)   4,65 2,33
Rosuvastatin Rosuvastatin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister)   0,85 0,43
Rosuvastatin Rosuvastatin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  40 mg 98 stk. (blister)   1,11 0,28
Rosuvastatin Rosuvastatin "Glenmark"
Glenmark Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk.   1,21 1,21
Rosuvastatin Rosuvastatin "Krka d.d."
KRKA
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   1,36 2,72
Rosuvastatin Rosuvastatin "Krka d.d."
KRKA
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   1,08 2,15
Rosuvastatin Rosuvastatin "Krka d.d."
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   2,79 2,79
Rosuvastatin Rosuvastatin "Krka d.d."
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   1,22 1,22
Rosuvastatin Rosuvastatin "Krka d.d."
KRKA
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,84 0,42
Rosuvastatin Rosuvastatin "Krka d.d."
KRKA
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   1,17 0,29
Rosuvastatin Rosuvastatin "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  5 mg 28 stk. (blister)   1,16 2,31
Rosuvastatin Rosuvastatin "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk. (blister)   0,72 1,43
Rosuvastatin Rosuvastatin "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister)   2,03 2,03
Rosuvastatin Rosuvastatin "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  20 mg 28 stk. (blister)   4,99 2,49
Rosuvastatin Rosuvastatin "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister)   0,66 0,33
Rosuvastatin Rosuvastatin "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  40 mg 98 stk. (blister)   1,18 0,30
Rosuvastatin Rosuvastatin "Mylan"
Viatris
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk. (blister)   1,09 2,18
Rosuvastatin Rosuvastatin "Mylan"
Viatris
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   0,70 0,70
Rosuvastatin Rosuvastatin "Mylan"
Viatris
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister)   0,64 0,32
Rosuvastatin Rosuvastatin "Mylan"
Viatris
filmovertrukne tabletter  40 mg 98 stk. (blister)   1,22 0,31
Rosuvastatin Rosuvastatin "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk.   1,21 1,21
Rosuvastatin Rosuvastatin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   3,28 6,55
Rosuvastatin Rosuvastatin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)  
Rosuvastatin Rosuvastatin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)  
Rosuvastatin Rosuvastatin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)  
Rosuvastatin Rosuvastatin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  20 mg 30 stk. (blister)   4,97 2,48
Rosuvastatin Rosuvastatin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,58 0,29
Rosuvastatin Rosuvastatin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   1,18 0,30
Rosuvastatin Rosuvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   1,18 2,37
Rosuvastatin Rosuvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,61 1,22
Rosuvastatin Rosuvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)  
Rosuvastatin Rosuvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)  
Rosuvastatin Rosuvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,68 0,34
Rosuvastatin Rosuvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   1,06 0,27
Rosuvastatin Rosuvastatin "Zentiva"
Zentiva
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   1,41 2,81
Rosuvastatin Rosuvastatin "Zentiva"
Zentiva
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk. (blister)   0,65 1,30
Rosuvastatin Rosuvastatin "Zentiva"
Zentiva
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   0,66 0,66
Rosuvastatin Rosuvastatin "Zentiva"
Zentiva
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister)   0,62 0,31
Rosuvastatin Rosuvastatin "Zentiva"
Zentiva
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   1,17 0,29
Simvastatin Simvanor
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  80 mg 100 stk. (blister)   2,46 0,92
Simvastatin Simvastatin "Hexal"
HEXAL
filmovertrukne tabletter  80 mg 100 stk.   2,49 0,93
Simvastatin Simvastatin "KRKA"
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   5,90 17,71
Simvastatin Simvastatin "KRKA"
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,56 1,67
Simvastatin Simvastatin "KRKA"
KRKA
filmovertrukne tabletter  20 mg 30 stk. (blister)   7,24 10,86
Simvastatin Simvastatin "KRKA"
KRKA
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,37 0,56
Simvastatin Simvastatin "KRKA"
KRKA
filmovertrukne tabletter  40 mg 30 stk (blister)   8,68 6,51
Simvastatin Simvastatin "KRKA"
KRKA
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   0,65 0,49
Simvastatin Simvastatin "Mylan"
Viatris
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk.   0,26 0,38
Simvastatin Simvastatin "Mylan"
Viatris
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk.   0,33 0,25
Simvastatin Simvastatin "Paranova"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  40 mg 30 stk. (blister)   8,68 6,51
Simvastatin Simvastatin "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  10 mg 120 stk.   0,59 1,76
Simvastatin Simvastatin "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  20 mg 120 stk.   0,38 0,57
Simvastatin Simvastatin "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   0,32 0,24
Simvastatin Simvastatin "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  40 mg 120 stk.   1,47 1,11
Simvastatin Simvastatin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,57 1,71
Simvastatin Simvastatin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 120 stk. (blister)   0,33 0,99
Simvastatin Simvastatin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,38 0,57
Simvastatin Simvastatin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  20 mg 120 stk. (blister)   0,25 0,37
Simvastatin Simvastatin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  40 mg 105 stk. (blister)   0,61 0,45
Simvastatin Simvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,37 1,11
Simvastatin Simvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  20 mg 90 stk. (blister)   0,60 0,89
Simvastatin Simvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,30 0,44
Simvastatin Simvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  40 mg 90 stk. (blister)   1,23 0,92
Simvastatin Simvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blsiter)   0,37 0,28
Simvastatin Simvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  80 mg 100 stk. (blister)   2,48 0,93
Atorvastatin Zarator®
Viatris
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   15,14 30,29
Atorvastatin Zarator®
Viatris
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   15,14 15,14
Atorvastatin Zarator®
Viatris
filmovertrukne tabletter  40 mg 30 stk. (blister)   15,93 7,96
Atorvastatin Zarator®
Viatris
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   15,14 7,57
Atorvastatin Zarator®
Viatris
filmovertrukne tabletter  80 mg 100 stk. (blister)   15,14 3,79
Atorvastatin Zarator®
Viatris
tyggetabletter  10 mg 30 stk. (blister)   15,93 31,85
Atorvastatin Zarator®
Viatris
tyggetabletter  20 mg 30 stk. (blister)   15,93 15,93

Referencer

4820. Mach F, Baigent C, Catapano AL et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020; 41(1):111-188, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31504418 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...